หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งสำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert และเครื่อง LPA จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ก.ย. 2563 - 21 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64219

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมติดตั้งสำหรับเครื่อง GeneXpert และเครื่อง LPA จำนวน ๒ รายการ.pdf
สรุปผล :  ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS).pdf
 
e-Bidding 16 ก.ย. 2563
-
21 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :2 ก.ย. 2563 - 11 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64025

ประกาศ:  img05605.pdf
สรุปผล :  img07867.pdf
 
e-Bidding 2 ก.ย. 2563
-
11 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด
รายละเอียด
ปิด
หมายเลขเอกสาร: สธ 0429.10.4/2559
ปีงบประมาณ 2563
ชื่อเรื่อง: ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ 2 ก.ย. 2563
วันที่เริ่มรับเอกสาร: 2 ก.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดรับเอกสาร: 11 ก.ย. 2563
ชั้นความลับ: -
ดาวน์โหลด: img05605.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง: หน่วยงานหลัก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
ประเภทเอกสาร: หมวดหลัก มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด
หมวดย่อย ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
จำนวนหน้า:
ปีที่พิมพ์ประกาศ:
ที่ตั้งของเอกสาร:
ประเภทเงิน: เงินงบประมาณ
ชนิด: จ้างเหมาบริการ
รายละเอียด: ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเหตุ:
 
ผลการสรุป
วงเงินงบประมาณ(ราคากลาง): 1,125,600.00
วิธีซื้อ/จ้าง: e-Bidding
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย ธารพิสุทธิ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,070,000.00 บาท (ไม่ผ่านการพิจารณา)
2.บริษัท พีเอซี.อินเตอร์แคริ่ง จำกัด เสนอราคา 1,074,000.00 บาท (ผ่านการพิจารณา)
3.บริษัท วี.อาร์.สงขลากรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 960,888.00 บาท (ผ่านการพิจารณา)
4.บริษัท รักษาความปลอดภัย กิตติโชค จำกัด เสนอราคา 856,800.00 บาท (ไม่ผ่านการพิจารณา)
5.บริษัท รักษาความปลอดภัย พยัคฆพันธ์ บริการ จำกัด เสนอราคา 1,033,116.00 บาท (ไม่ผ่านการพิจารณา)
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา: 1.บริษัท วี.อาร์.สงขลากรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด ราคา 960,888.00 บาท
เงินที่ประกวด:
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป: ราคาอยู่ในงบประมาณ
ดาวน์โหลดสรุปผล: img07867.pdf
   
 


ขออนุมัติซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส (ชนิดที่ 2) จำนวน 128 เทสต์ (640,000.-บาท) สัญญาที่ 11/2563 ปรับแผนเงินบำรุง

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63559

ประกาศ:  น้ำยา 128 เทสต์ 640,000 บาท.pdf
สรุปผล :  น้ำยา 128 เทสต์ 640,000 บาท.pdf
 
e-Bidding 10 ส.ค. 2563
-
11 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Liraglutide ๑๘ mg/๓ ml solution for injection, ๓ ml prefilled pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๗๔๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :10 ส.ค. 2563 - 14 ส.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63562

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Liraglutide 08102563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Liraglutide 08102563.pdf
 
e-Bidding 10 ส.ค. 2563
-
14 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Insulin aspart ๓๐ iu/๑ ml+insulin aspart protamine ๗๐ iu/๑ ml suspension for injection, ๓ ml prefilled pen (GPU)(๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๖๐๑๙๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :7 ส.ค. 2563 - 13 ส.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63537

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Insulin aspart 07082563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Insulin aspart 08102563.pdf
 
e-Bidding 7 ส.ค. 2563
-
13 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Ertapenem ๑ g powder for concentrate for solution for infusion,๑ vial (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๑๔๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ส.ค. 2563 - 11 ส.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63535

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Ertapenem 06082563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Ertapenem 08092563.pdf
 
e-Bidding 6 ส.ค. 2563
-
11 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (Tritest CD3/CD4/CD45) จำนวน 4,000 เทสต์ (1,008,000.-บาท) สัญญาที่ 10/2563 ปรับแผนเงินบำรุง

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63515

ประกาศ:  ผู้ชนะซื้อน้ำยาCD4 1,008,000 บาท.pdf
สรุปผล :  ผู้ชนะซื้อน้ำยาCD4 1,008,000 บาท.pdf
 
e-Bidding 4 ส.ค. 2563
-
7 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Cilostazol ๑๐๐ mg prolonged-release capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๗๔๔๗๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :31 ก.ค. 2563 - 5 ส.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63474

ประกาศ:  ประกาศเชืญชวน Cilostazol 30072563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Cilostazol 01102563.pdf
 
e-Bidding 31 ก.ค. 2563
-
5 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Lansoprazole ๓๐ mg orodispersible tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๕๙๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :30 ก.ค. 2563 - 4 ส.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63447

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Lansoprazole 30072563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Lansoprazole 24082563.pdf
 
e-Bidding 30 ก.ค. 2563
-
4 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Cefminox ๑ g powder for solution for injection,๑ vial (GPU)(๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๙๓๕๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ก.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63394

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Cefminox 24072563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ cefminox 08102563.pdf
 
e-Bidding 24 ก.ค. 2563
-
31 ก.ค. 2563
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (525 รายการ) 1/53 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com