หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (สอบราคา)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
จ้างเหมาออกแบบหลักสูตรการเสริมส้รางสมรรถนะองค์ความรู้ การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลโรคไม่ติดต่อ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :2 ก.ค. 2563 - 15 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64186

 
สอบราคา 15 ก.ย. 2563
-
15 ก.ย. 2563
ค่าเช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในการประชุมเชิงปกิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 26/27 ก.พ.63 ณ.กาฬสินธุ์

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :3 มี.ค. 2563 - 15 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64214

 
สอบราคา 15 ก.ย. 2563
-
15 ก.ย. 2563
ค่าจ้างเหมาบริการธุรการเพื่อปฏิบัติงาน สารบรรณ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :12 มิ.ย. 2563 - 14 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64168

 
สอบราคา 14 ก.ย. 2563
-
14 ก.ย. 2563
ค่าซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานเพื่อใช้ในโครงการด้านเอกสาร จำนวน 7 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :24 มิ.ย. 2563 - 14 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64177

 
สอบราคา 14 ก.ย. 2563
-
14 ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือ จำนวน 20 รายการ

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64141

 
สอบราคา 8 ก.ย. 2563
-
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๘๕ รีม ในวงเงิน ๙,๔๓๕.- บาท

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63980

 
สอบราคา 28 ส.ค. 2563
-
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้โครงการสัมมนาฯ จำนวน 15 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :13 พ.ค. 2563 - 27 ส.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63929

 
สอบราคา 27 ส.ค. 2563
-
27 ส.ค. 2563
ค่าเช้าห้องประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ข้อมูลฯ จังหวัดร้อยเอ็ด

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :3 มี.ค. 2563 - 19 ส.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63786

 
สอบราคา 19 ส.ค. 2563
-
19 ส.ค. 2563
ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 0423-035-050

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :14 เม.ย. 2563 - 16 เม.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62258

 
สอบราคา 16 เม.ย. 2563
-
16 เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจอร์เตอร์พร้อมภาพ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :7 เม.ย. 2563 - 16 เม.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62267

 
สอบราคา 16 เม.ย. 2563
-
16 เม.ย. 2563
  1  2  3  4  5  6  (880 รายการ) 1/88 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com