หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (สอบราคา)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 0423-035-050

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :14 เม.ย. 2563 - 16 เม.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62258

 
สอบราคา 16 เม.ย. 2563
-
16 เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจอร์เตอร์พร้อมภาพ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :7 เม.ย. 2563 - 16 เม.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62267

 
สอบราคา 16 เม.ย. 2563
-
16 เม.ย. 2563
จ้างทำพิมพ์คู่มือแนวทางการดำเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2563 (เพิ่มเติม) จำนวน 1000 เล่ม

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :30 มี.ค. 2563 - 9 เม.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62167

 
สอบราคา 9 เม.ย. 2563
-
9 เม.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :31 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62714

 
สอบราคา 31 มี.ค. 2563
-
31 มี.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนำร่องการใช้ Thailand Global HEARIS

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ก.พ. 2563 - 17 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61510

 
สอบราคา 17 ก.พ. 2563
-
17 ก.พ. 2563
ค่าจ้างเหมาธูรการเพื่อปฏิบัติงานสารบรรณ เดือน มกราคม 2563

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :5 ก.พ. 2563 - 5 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61391

 
สอบราคา 5 ก.พ. 2563
-
5 ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ตลับหมึกปริ้นเตอร์)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ม.ค. 2563 - 15 ม.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60876

 
สอบราคา 15 ม.ค. 2563
-
15 ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินโครการ นำร่องการใช้งาน Thailand Global HEARTS

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :23 ธ.ค. 2562 - 15 ม.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60885

 
สอบราคา 15 ม.ค. 2563
-
15 ม.ค. 2563
ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการเพื่อการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ม.ค. 2563 - 15 ม.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60892

 
สอบราคา 15 ม.ค. 2563
-
15 ม.ค. 2563
จ้างทำตรายาง จำนวน 14 อัน

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ธ.ค. 2562 - 15 ม.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60900

 
สอบราคา 15 ม.ค. 2563
-
15 ม.ค. 2563
  1  2  3  4  5  6  (871 รายการ) 1/88 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.168.112.145
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com