กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   โทร 0-2590-3358-9
แบบ สขร.๑
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. 2562
(ชื่อหน่วยงาน) สำนักโรคติดต่อทั่วไป
ลำดับที่ วันที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
1 7 พ.ย. 2562  จ้างบำรุงดูแลรักษาและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 98 เครื่อง   117,600.00   117,600.- บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัดอภิรซัพพลาย เป็นเงิน 117,600.- บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัดอภิรซัพพลาย เป็นเงิน 117,600.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  40/2563
7 พ.ย. 2562 
2 8 พ.ย. 2562  เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง  35,520.00   35,520.-บาท  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 35,520.-บาท  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 35,520.-บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  41/2563
8 พ.ย. 2562 
3 8 พ.ย. 2562  เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง  144,000.00   144,000.-บาท  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 144,000.-บาท  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 144,000.-บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  42/2563
8 พ.ย. 2562 
4 8 พ.ย. 2562  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน  26,964.00   26,964.- บาท  บริษัท เซน อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 26,964.- บาท  บริษัท เซน อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 26,964.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  43/2563
8 พ.ย. 2562 
5 11 พ.ย. 2562  ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย จำนวน 365 ฉบับ  3,650.00   3,650.- บาท  ร้านหนังสือพิมพ์ท่าเรือ เป็นเงิน 3,650.- บาท  ร้านหนังสือพิมพ์ท่าเรือ เป็นเงิน 3,650.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  44/2563
11 พ.ย. 2562 
6 11 พ.ย. 2562  จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว จำนวน 1 งาน  60,000.00   60,000.- บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั้นกล้า เป็นเงิน 60,000.- บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั้นกล้า เป็นเงิน 60,000.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  45/2563
11 พ.ย. 2562 
7 11 พ.ย. 2562  ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย จำนวน 2 รายการ  16,510.00   16,510.-บาท  บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ(2525) จำกัด 16,510.-บาท  บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ(2525) จำกัด 16,510.-บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  46/2563
11 พ.ย. 2562 
8 11 พ.ย. 2562  เช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ จำนวน 3 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน  405,000.00   405,000.- บาท  บริษัท อินโนบิส ซัพพลาย จำกัด เป็นเงิน 405,000.- บาท  บริษัท อินโนบิส ซัพพลาย จำกัด เป็นเงิน 405,000.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  47/2563
11 พ.ย. 2562 
9 11 พ.ย. 2562  เช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน  64,800.00   64,800.-บาท  บริษัท อินโนบิส ซัพพลาย จำกัด เป็นเงิน 64,800.-บาท  บริษัท อินโนบิส ซัพพลาย จำกัด เป็นเงิน 64,800.-บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  48/2563
11 พ.ย. 2562 
10 12 พ.ย. 2562  ซื้อโทรทัศแอลอีดี แบบ สมาร์ท TV จำนวน 1 เครื่อง  42,693.00   42,693.- บาท  ร้าน เอ็ม.ที.ออดิโอ เป็นเงิน 42,693.- บาท  ร้าน เอ็ม.ที.ออดิโอ เป็นเงิน 42,693.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  49/2563
12 พ.ย. 2562 
11 12 พ.ย. 2562  ซื้อถุงผ้าใส่วัสดุป้องกันควบคุมโรค จำนวน 2,000 ใบ   160,500.00   160,500.- บาท  บริษัท พี พราวด์ โปรดักส์ จำกัด เป็นเงิน 160,500.- บาท  บริษัท พี พราวด์ โปรดักส์ จำกัด เป็นเงิน 160,500.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  50/2563
12 พ.ย. 2562 
12 13 พ.ย. 2562  ซื้อสมุดบันทึกบัญชี จำนวน 5 รายการ   40,574.40   40,574.40 บาท  ร้าน อาทรพาณิชย์ เป็นเงิน 40,574.40 บาท  ร้าน อาทรพาณิชย์ เป็นเงิน 40,574.40 บาท  บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  51/2563
13 พ.ย. 2562 
13 14 พ.ย. 2562  ซื้อรถเข็น 2 ล้อ พับได้ จำนวน 1 คัน   1,707.20   1,707.20 บาท  บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 1,707.20 บาท  บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 1,707.20 บาท  บริการดี ราคาถูก  52/2563
14 พ.ย. 2562 
14 15 พ.ย. 2562  จ้างปรับปรุงห้องสำนักงาน อาคาร 5 ชั้น 6 จำนวน 9 รายการ   491,665.00   491,665.- บาท  ร้าน หงษ์สุวรรณเฟอร์นิเจอร์ เป็นเงิน 491,665.- บาท  ร้าน หงษ์สุวรรณเฟอร์นิเจอร์ เป็นเงิน 491,665.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  53/2563
15 พ.ย. 2562 
15 19 พ.ย. 2562  ซื้อตู้เย็น แบบ 2 ประตู จำนวน 1 ตู้   21,132.50   21,132.50 บาท  ร้านคุ้มแก้ว เป็นเงิน 21,132.50 บาท  ร้านคุ้มแก้ว เป็นเงิน 21,132.50 บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  54/2563
19 พ.ย. 2562 
16 19 พ.ย. 2562  จ้างปรับปรุงพื้นห้องทำงาน อาคาร 5 ชั้น 6 ขนาดพื้นห้อง 12 ตารางเมตร  12,000.00   12,000.- บาท  นางสาว ศุภลักษณ์ อมรชีวศิลปกุล เป็นเงิน 12,000.- บาท  นางสาว ศุภลักษณ์ อมรชีวศิลปกุล เป็นเงิน 12,000.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  55/2563
19 พ.ย. 2562 
17 19 พ.ย. 2562  จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุมฯ จำนวน 2 รายการ  5,000.00   5,000.- บาท  ร้าน อินฟินิตี้ เป็นเงิน 5,000.- บาท  ร้าน อินฟินิตี้ เป็นเงิน 5,000.- บาท  บริการดี  56/2563
19 พ.ย. 2562 
18 19 พ.ย. 2562  ซื้อเครื่องบันทึกอุณหภูมิและเครื่องวัดความเข้มแสง จำนวน 2 รายการ   16,800.00   16,800.- บาท  บริษัท สยามซายเอนเทีย จำกัด เป็นเงิน 16,800.- บาท  บริษัท สยามซายเอนเทีย จำกัด เป็นเงิน 16,800.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  57/2563
19 พ.ย. 2562 
19 20 พ.ย. 2562  ซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 1 ตัว   2,022.30   2,022.30 บาท  ปัณณวิชญ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เป็นเงิน 2,022.30 บาท  ปัณณวิชญ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เป็นเงิน 2,022.30 บาท  บริการดี ราคาถูก  58/2563
20 พ.ย. 2562 
20 21 พ.ย. 2562  จ้างซ่อทเครื่องสำรองไฟ (UPS)จำนวน ๔ เครื่อง   7,490.00   7,490.- บาท  ร้านปัณณวิชญ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เป็นเงิน7,490.- บาท  ร้านปัณณวิชญ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เป็นเงิน7,490.- บาท  บริการดี  59/2563
21 พ.ย. 2562 
21 21 พ.ย. 2562  ซื้อเก้าอี้สำหรับใช้ในห้องประชุม จำนวน 40 ตัว   160,000.00   160,000.- บาท  บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณธ์ จำกัด เป็นเงิน 160,000.- บาท  บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณธ์ จำกัด เป็นเงิน 160,000.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  60/2563
21 พ.ย. 2562 
22 22 พ.ย. 2562  จ้างทำเอกสารวิชาการใช้ในการประชุมฯ จำนวน 40 ชุด   6,000.00   6,000.- บาท  ร้าน อินฟินิตี้ เป็นเงิน 6,000.- บาท  ร้าน อินฟินิตี้ เป็นเงิน 6,000.- บาท  บริการดี  61/2563
22 พ.ย. 2562 
23 25 พ.ย. 2562  ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการประชุม จำนวน 4 รายการ  5,000.00   5,000.- บาท  ร้านเจริญพาณิชย์ เป็นเงิน 5,000.- บาท  ร้านเจริญพาณิชย์ เป็นเงิน 5,000.- บาท  บริการดี ราคาถูก  62/2563
25 พ.ย. 2562 
24 25 พ.ย. 2562  จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2562-2564 จำนวน 20 เล่ม  15,000.00   15,000.- บาท  ร้านอินฟินิตี้ เป็นเงิน 15,000.- บาท  ร้านอินฟินิตี้ เป็นเงิน 15,000.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  63/2563
25 พ.ย. 2562 
25 25 พ.ย. 2562  จ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน อาคาร 5 ชั้น 6 จำนวน 11 รายการ  480,300.00   480,300.- บาท  ร้านบานาน่า เดคคอร์เรชั่น เป็นเงิน 480,300.- บาท  ร้านบานาน่า เดคคอร์เรชั่น เป็นเงิน 480,300.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  64/2563
25 พ.ย. 2562 
26 25 พ.ย. 2562  ซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง   17,976.00   17,976.- บาท  บริษัท ริโกร้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 17,976.- บาท  บริษัท ริโกร้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 17,976.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  65/2563
25 พ.ย. 2562 
27 25 พ.ย. 2562  ซื้อตู้ Consumer Umit สำหรับควบคุมแสงสว่างภายในห้อง ขนาด 6 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้  15,000.00   15,000.- บาท  นางสาว ศุภลักษณ์ อมรชีวศิลปกุล เป็นเงิน 15,000.- บาท  นางสาว ศุภลักษณ์ อมรชีวศิลปกุล เป็นเงิน 15,000.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  66/2563
25 พ.ย. 2562 
28 26 พ.ย. 2562  ซื้อตู้เย็นแบบ ๒ ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 15 คิว จำนวน 1 ตู้  21,132.50   21,132.50 บาท  ร้านคุ้มแก้ว เป็นเงิน 21,132.50 บาท  ร้านคุ้มแก้ว เป็นเงิน 21,132.50 บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  67/2563
26 พ.ย. 2562 
29 26 พ.ย. 2562  ์ซื้อเครืองปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง   28,600.00   28,600.- บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิรเซอร์วิส เป็นเงิน 28,600.- บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิรเซอร์วิส เป็นเงิน 28,600.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  68/2563
26 พ.ย. 2562 
30 26 พ.ย. 2562  ซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง   4,269.30   4,269.30 บาท  ปัณณวิชญ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เป็นเงิน 4,269.30 บาท  ปัณณวิชญ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เป็นเงิน 4,269.30 บาท  บริการดี  69/2563
26 พ.ย. 2562 
31 26 พ.ย. 2562  จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 4 เครื่อง  7,637.00   7,637.- บาท  ร้านปัณณวิชญ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เป็นเงิน 7,637.- บาท  ร้านปัณณวิชญ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เป็นเงิน 7,637.- บาท  บริการดี  70/2563
26 พ.ย. 2562 
32 26 พ.ย. 2562  ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง   17,976.00   17,976.- บาท  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 17,976.- บาท  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 17,976.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  71/2563
26 พ.ย. 2562 
33 26 พ.ย. 2562  ซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง  42,693.00   42,693.- บาท  ร้าน เอ็ม.ที.ออดิโอ เป็นเงิน 42,693.- บาท  ร้าน เอ็ม.ที.ออดิโอ เป็นเงิน 42,693.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  72/2563
26 พ.ย. 2562 
34 26 พ.ย. 2562  ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง  17,976.00   17,976.- บาท  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 17,976.- บาท  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 17,976.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  74/2563
26 พ.ย. 2562 
35 26 พ.ย. 2562  ซื้อชุดเครื่องสำหรับห้องประชุมฯ จำนวน 4 รายกร  209,078.00   209,078.- บาท  ร้าน เอ็ม.ที.ออดิโอ เป็นเงิน 209,078.- บาท  ร้าน เอ็ม.ที.ออดิโอ เป็นเงิน 209,078.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  73/2563
26 พ.ย. 2563 
36 27 พ.ย. 2562  ซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง   4,269.30   4,269.30 บาท  ร้านปัณณวิชญ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เป็นเงิน 4,269.30 บาท  ร้านปัณณวิชญ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เป็นเงิน 4,269.30 บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  75/2563
27 พ.ย. 2562 
37 27 พ.ย. 2562  จ้างทำโปรแกรมตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยเพื่อใช้กับกล้องวงจนปิดตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย จำนวน ๑ ระบบ  305,485.00   305,485.- บาท  บริษัท ดิจิตอลฟิวชั่่น จำกัด เป็นเงิน 305,485.- บาท  บริษัท ดิจิตอลฟิวชั่่น จำกัด เป็นเงิน 305,485.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  76/2563
27 พ.ย. 2562 
38 28 พ.ย. 2562  ซื้อน้ำยาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมชนิด RNA จำนวน 19 ชุด   335,445.00   335,445.- บาท  บริษัท ยีนพลัส จำกัด เป็นเงิน 335,445.- บาท  บริษัท ยีนพลัส จำกัด เป็นเงิน 335,445.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  77/2563
28 พ.ย. 2563 
39 28 พ.ย. 2562  ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๗ รายการ  269,105.00   269,105.- บาท  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 269,105.- บาท  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 269,105.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  78/2563
28 พ.ย. 2562 
40 28 พ.ย. 2562  จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-1701 จำนวน 1 ลูก  3,210.00   3,210.- บาท  ร้านอู่ฐาปนะยนต์ เป็นเงิน 3,210.- บาท  ร้านอู่ฐาปนะยนต์ เป็นเงิน 3,210.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  79/2563
28 พ.ย. 2562 
41 28 พ.ย. 2562  จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-1173 จำนวน 7 รายการ  3,712.90   3,712.90 บาท  ร้านอู่ฐาปนะยนต์ เป็นเงิน 3,712.90 บาท  ร้านอู่ฐาปนะยนต์ เป็นเงิน 3,712.90 บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  80/2563
28 พ.ย. 2562 
42 28 พ.ย. 2562  ซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ  205,322.30   205,322.30 บาท  ร้าน เอ-วัน พลัส เป็นเงิน 205,322.30 บาท  ร้าน เอ-วัน พลัส เป็นเงิน 205,322.30 บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  81/2563
28 พ.ย. 2562 
43 28 พ.ย. 2562  ซื้อเครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง  1,990.00   1,990.-บาท  บริษัท ดิจิตอล โอเอ จำกัด เป็นเงิน 1,990.-บาท  บริษัท ดิจิตอล โอเอ จำกัด เป็นเงิน 1,990.-บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  82/2563
28 พ.ย. 2562 
44 28 พ.ย. 2562  จ้างทำเอกสารวิชาการใช้ในการประชุม จำนวน 80 ชุด  4,400.00   4,400.-บาท  ร้าน อินฟินิตี้ เป็นเงิน 4,400.-บาท  ร้าน อินฟินิตี้ เป็นเงิน 4,400.-บาท  บริการดี  83/2563
28 พ.ย. 2562 
45 28 พ.ย. 2562  จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร SAMSUNG SL-3820ND จำนวน 1 เครื่อง   3,531.00   3,531.- บาท  ร้าน ปัณณวิชญ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เป็นเงิน 3,531.- บาท  ร้าน ปัณณวิชญ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เป็นเงิน 3,531.- บาท  บริการดี  84/2563
28 พ.ย. 2562 
46 29 พ.ย. 2562  จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน 2วัน  5,000.00   5,000.- บาท  นายเอนก สมลี เป็นเงิน 5,000.- บาท  นายเอนก สมลี เป็นเงิน 5,000.- บาท  บริการดี  85/2563
29 พ.ย. 2562 
47 29 พ.ย. 2562  ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม จำนวน 5 รายการ  9,400.00   9,400.-บาท  ร้านเจริญพาณิชย์ เป็นเงิน 9,400.-บาท  ร้านเจริญพาณิชย์ เป็นเงิน 9,400.-บาท  บริการดี ราคาถูก  86/2563
29 พ.ย. 2562 
48 29 พ.ย. 2562  จ้างเหมาจัดการประชุมวิชาการด้านสุขภาพหนึ่งเดียว  90,000.00   90,000.- บาท  บริษัท เอลิสต์ เฮ้าต์ จำกัด เป็นเงิน 90,000.- บาท  บริษัท เอลิสต์ เฮ้าต์ จำกัด เป็นเงิน 90,000.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  87/2563
29 พ.ย. 2562 
49 29 พ.ย. 2562  จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน 2 วัน  6,000.00   6,000.- บาท  นายณรงค์ศักดิ์ เจริญราศรี เป็นเงิน 6,000.- บาท  นายณรงค์ศักดิ์ เจริญราศรี เป็นเงิน 6,000.- บาท  บริการดี  88/2563
29 พ.ย. 2562 
50 29 พ.ย. 2562  ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของการจัดกิจกรรมฯ จำนวน 12 รายการ  10,000.00   10,000.- บาท  ร้านเจริญพาณิชย์ เป็นเงิน 10,000.- บาท  ร้านเจริญพาณิชย์ เป็นเงิน 10,000.- บาท  บริการดี ราคาถูก  89/2563
29 พ.ย. 2562 
51 29 พ.ย. 2562  ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารวิชาการใช้ในการประชุม จำนวน 90 ใบ  18,000.00   18,000.-บาท  บริษัท สแตมมิซต์ จำกัด เป็นเงิน 18,000.-บาท  บริษัท สแตมมิซต์ จำกัด เป็นเงิน 18,000.-บาท  บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  90/2563
29 พ.ย. 2562 
52 29 พ.ย. 2562  จ้างทำเอกสารวิชาการใช้ในการประชุม จำนวน 90 ชุด  18,000.00   18,000.-บาท  ร้าน เฮงก๊อปปี้ เป็นเงิน 18,000.-บาท  ร้าน เฮงก๊อปปี้ เป็นเงิน 18,000.-บาท  บริการดี  91/2563
29 พ.ย. 2562 
      4,017,136.70