กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   โทร 0-2590-3358-9
แบบ สขร.๑
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. 2562
(ชื่อหน่วยงาน) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
ลำดับที่ วันที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
1 5 พ.ย. 2562  ขออนุมัติซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง (4,990.-บาท)  4,990.00     บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จก.(มหาชน) เป็นเงิน 4,990.-บาท  บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จก.(มหาชน) เป็นเงิน 4,990.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข  5 พ.ย. 2562 
2 5 พ.ย. 2562  ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-9508 ขก. จำนวน 1 คัน (1,330.55.-บาท)  1,330.55     บ.โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จก. เป็นเงิน 1,330.55.-บาท  บ.โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จก. เป็นเงิน 1,330.55.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข  5 พ.ย. 2562 
3 11 พ.ย. 2562  ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7824 ขก. จำนวน 1 คัน (2,539.65.-บาท)  2,539.65     บ.โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จก. เป็นเงิน 2,539.65.-บาท  ตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จก. เป็นเงิน 2,539.65.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข  11 พ.ย. 2562 
4 12 พ.ย. 2562  ขออนุมัติจ้างทำตรายาง จำนวน 22 อัน (3,630.-บาท)  3,630.00     ร้านแก่นนครบล๊อค เป็นเงิน 3,630.-บาท  ร้านแก่นนครบล๊อค เป็นเงิน 3,630.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข  12 พ.ย. 2562 
5 12 พ.ย. 2562  ขออนุมัติจ้างพิมพ์ใบเกียรติบัตร และใบเกียรติบัตรพร้อมกรอบ จำนวน 2 รายการ (18,100.-บาท)  18,100.00     ร้าน J.C เป็นเงิน 18,100.-บาท  ร้าน J.C เป็นเงิน 18,100.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข  12 พ.ย. 2562 
6 12 พ.ย. 2562  ขออนุมัติซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ไข่ไก่) จำนวน 1 รายการ (12,000.-บาท)  12,000.00     ร้านทรัพย์ไพศาลไข่ไก่ เป็นเงิน 12,000.-บาท  ร้านทรัพย์ไพศาลไข่ไก่ เป็นเงิน 12,000.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข  12 พ.ย. 2562 
7 13 พ.ย. 2562  ขออนุมัติเช่าห้องประชุมย่อย จำนวน 5 ห้อง (30,000.-บาท)  30,000.00     บ.โรงแรมราชาออคิด จก. เป็นเงิน 30,000.-บาท  บ.โรงแรมราชาออคิด จก. เป็นเงิน 30,000.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข  13 พ.ย. 2562 
8 13 พ.ย. 2562  ขออนุมัติจ้างจัดงานประกวดผลงานวิชาการ จำนวน 1 งาน (87,000.-บาท)  87,000.00     ร้านพิทักษ์ป้าย เป็นเงิน 87,000.-บาท  ร้านพิทักษ์ป้าย เป็นเงิน 87,000.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข  13 พ.ย. 2562 
9 14 พ.ย. 2562  ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 50 เล่ม (5,000.-บาท)  5,000.00     ว่าที่ ร.อ.วรพงค์ พงศ์ภัทรวุฒิ เป็นเงิน 5,000.-บาท  ว่าที่ ร.อ.วรพงค์ พงศ์ภัทรวุฒิ เป็นเงิน 5,000.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข  14 พ.ย. 2562 
10 14 พ.ย. 2562  ขออนุมัติจัดทำโล่และใบเกียรติบัตร จำนวน 2 รายการ (29,900.-บาท)  29,900.00     1. ว่าที่ ร.อ.วรพงค์ พงศ์ภัทรวุฒิ เป็นเงิน 6,500.-บาท
2. นายศุภกิจ อารยะสัจพงษ์ เป็นเงิน 23,400.-บาท 
1. ว่าที่ ร.อ.วรพงค์ พงศ์ภัทรวุฒิ เป็นเงิน 6,500.-บาท
2. นายศุภกิจ อารยะสัจพงษ์ เป็นเงิน 23,400.-บาท 
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข  14 พ.ย. 2562 
11 19 พ.ย. 2562  ขออนุมัติซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (10,800.-บาท)  10,800.00     หจก.ไทยรัฐยางยนต์ เป็นเงิน 10,800.-บาท  หจก.ไทยรัฐยางยนต์ เป็นเงิน 10,800.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข  19 พ.ย. 2562 
12 22 พ.ย. 2562  ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3,214 หน้า (1,703.60.-บาท)  1,703.60     ร้าน J.C เป็นเงิน 1,703.60.-บาท  ร้าน J.C เป็นเงิน 1,703.60.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข  22 พ.ย. 2562 
13 25 พ.ย. 2562  ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 2,350 หน้า (940.-บาท)  940.00     ร้าน J.C เป็นเงิน 940.-บาท  ร้าน J.C เป็นเงิน 940.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข  21 พ.ย. 2562 
14 26 พ.ย. 2562  ประกาศผู้ชนะตัดหญ้า (67,500 บาท)  67,500.00   67500  นายจารึก ถุงออด 67500 บาท  นายจารึก ถุงออด 67500 บาท  ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข  26 พ.ย. 2562 
15 26 พ.ย. 2562  ขออนุมัติจ้างเดินสายและติดตั้งจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้าอาคาร 1 ชั้น 2 (19,000 บาท)  19,000.00   19000  สอบราคา หจก.ขอนแก่นเอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม 19,000 บาท  หจก.ขอนแก่นเอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม 19,000 บาท  ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข  26 พ.ย. 2562 
16 28 พ.ย. 2562  ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน ผม.-2431 ขก. จำนวน 1 คัน (2,729.57.-บาท)  2,729.57     บ.เคเคที ขอนแก่น จก. เป็นเงิน 2,729.57.-่บาท  บ.เคเคที ขอนแก่น จก. เป็นเงิน 2,729.57.-่บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข  28 พ.ย. 2562 
17 28 พ.ย. 2562  ขออนุมัติจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (1,953.-บาท)  1,953.00     1. บ.เอเซอร์คอมพิวเตอร์ จก. เป็นเงิน 963.-บาท
2. บ.เจ.ไอ.บีคอมพิวเตอร์กรุ๊ป จก. เป็นเงิน 990.-บาท 
1. บ.เอเซอร์คอมพิวเตอร์ จก. เป็นเงิน 963.-บาท
2. บ.เจ.ไอ.บีคอมพิวเตอร์กรุ๊ป จก. เป็นเงิน 990.-บาท 
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข  28 พ.ย. 2562 
18 28 พ.ย. 2562  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทั่วไป (ทรัพย์สิน 4 รายการ)  8,025.00   9/2563
28 พ.ย. 2562 
19 28 พ.ย. 2562  ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (26,332.-บาท)  26,332.00     หจก.รวมสาส์นขอนแก่น เป็นเงิน 26,332.-บาท  หจก.รวมสาส์นขอนแก่น เป็นเงิน 26,332.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข  28 พ.ย. 2562 
20 28 พ.ย. 2562  ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (235,810.-บาท)  235,810.00     หจก.รวมสาส์นขอนแก่น เป็นเงิน 235,810.-บาท  หจก.รวมสาส์นขอนแก่น เป็นเงิน 235,810.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข  28 พ.ย. 2562 
21 28 พ.ย. 2562  ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กอ.-3942 ขก. จำนวน 1 คัน (6,483.13.-บาท)  6,483.13     บ.อาร์.เอช.มอเตอร์เซลส์ จก. เป็นเงิน 6,483.13.-บาท  บ.อาร์.เอช.มอเตอร์เซลส์ จก. เป็นเงิน 6,483.13.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข
 
28 พ.ย. 2562 
      575,766.50