กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   โทร 0-2590-3358-9
แบบ สขร.๑
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. 2555
วิธีซื้อ/จ้าง รวมทุกประเภท
ลำดับที่ วันที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 1 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุงานบ้าน 4 รายการ 
ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรบางกรวย จำกัด 48,150 บาท  สหกรณ์การเกษตรบางกรวย จำกัด 48,150 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
2 1 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ตกลงราคา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 89,826.50 บาท  บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 89,826.50 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
3 2 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุงานบ้าน 
ตกลงราคา ร้าน กิม เส็ง เฮง 1,027.20 บาท  ร้าน กิม เส็ง เฮง 1,027.20 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
4 2 พ.ย. 2555  ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
ตกลงราคา ร้าน ส.สกุลทองแอร์ 9,890 บาท  ร้าน ส.สกุลทองแอร์ 9,890 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
5 2 พ.ย. 2555  ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
ตกลงราคา ร้าน ส.สกุลทองแอร์ 13,060 บาท  ร้าน ส.สกุลทองแอร์ 13,060 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
6 2 พ.ย. 2555  จ้างล้าง,ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ 
ตกลงราคา บจก.สยาม โซลาร์ แอนด์ อิเล็คทรอนิคส์ 500 บาท  บจก.สยาม โซลาร์ แอนด์ อิเล็คทรอนิคส์ 500 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
7 2 พ.ย. 2555  จ้างล้าง,ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ 
ตกลงราคา บจก.สยาม โซลาร์ แอนด์ อิเล็คทรอนิคส์ 600 บาท  บจก.สยาม โซลาร์ แอนด์ อิเล็คทรอนิคส์ 600 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
8 2 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุงานบ้าน 2 รายการ 
ตกลงราคา หจก.เค.เอส.ดี.เอนเตอร์ไพรส์ 75,109.19 บาท  หจก.เค.เอส.ดี.เอนเตอร์ไพรส์ 75,109.19 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
9 2 พ.ย. 2555  ซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.เมดิทอป 89,880 บาท  บจก.เมดิทอป 89,880 บาท  เป็นน้ำยาที่ใช้เฉพาะและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
10 2 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุงานบ้าน 
ตกลงราคา บจก.สินเจริญเครื่องไหว้เจ้า 20,000 บาท  บจก.สินเจริญเครื่องไหว้เจ้า 20,000 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
11 5 พ.ย. 2555  ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
ตกลงราคา หจก.ศุภชัยเฟอร์นิเจอร์ 29,900 บาท  หจก.ศุภชัยเฟอร์นิเจอร์ 29,900 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
12 5 พ.ย. 2555  ซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ 
ตกลงราคา บจก.คอมเมอร์เชียล ซายส์ 8,800 บาท  บจก.คอมเมอร์เชียล ซายส์ 8,800 บาท  เป็นน้ำยาที่ใช้เฉพาะและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
13 5 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.มายด์ เมดิคอล แคร์ 8,560 บาท  บจก.มายด์ เมดิคอล แคร์ 8,560 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
14 5 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.โอเร็ก เทรดดิ้ง 28,600 บาท  บจก.โอเร็ก เทรดดิ้ง 28,600 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
15 5 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 
ตกลงราคา หจก. พ.ติวานนท์แก๊ส 5,580 บาท  หจก. พ.ติวานนท์แก๊ส 5,580 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
16 6 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุประปา 
ตกลงราคา ร้านเกียรติขจร 321 บาท  ร้านเกียรติขจร 321 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
17 6 พ.ย. 2555  ซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 37,450 บาท  บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 37,450 บาท  เป็นน้ำยาที่ใช้เฉพาะและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
18 6 พ.ย. 2555  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
ตกลงราคา หจก.ศุภชัยเฟอร์นิเจอร์ 55,000 บาท  หจก.ศุภชัยเฟอร์นิเจอร์ 55,000 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
19 6 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.วี อาร์ พี เด้นท์ 38,520 บาท  บจก.วี อาร์ พี เด้นท์ 38,520 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
20 6 พ.ย. 2555  จ้างเปลี่ยนฟิลเตอร์ระบบกรองอากาศ 2 รายการ 
ตกลงราคา บจก.เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น 39,857.50 บาท  บจก.เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น 39,857.50 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
21 6 พ.ย. 2555  จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม 
ตกลงราคา บจก.ติวานนท์ปริ้นท์เซ็นเตอร์ 1,284 บาท  บจก.ติวานนท์ปริ้นท์เซ็นเตอร์ 1,284 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
22 6 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.พี.อินเตอร์เทรดอิควิปเม้นท์ 98,386.50 บาท  บจก.พี.อินเตอร์เทรดอิควิปเม้นท์ 98,386.50 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
23 6 พ.ย. 2555  ซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 34,753.60 บาท  บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 34,753.60 บาท  เป็นน้ำยาที่ใช้เฉพาะและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
24 7 พ.ย. 2555  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
ตกลงราคา ร้าน ก.สุวรรณ 1,130 บาท  ร้าน ก.สุวรรณ 1,130 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
25 7 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ 
ตกลงราคา บจก ธเนศพัฒนา 8,400 บาท  บจก ธเนศพัฒนา 8,400 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
26 7 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.มารุ่งโรจน์ 19,260 บาท  บจก.มารุ่งโรจน์ 19,260 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
27 7 พ.ย. 2555  ซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.โสตถิวัฒน์ 21,870 บาท  บจก.โสตถิวัฒน์ 21,870 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
28 7 พ.ย. 2555  จ้างซ่อมอะไหล่เครื่องฟังเสียงหัวใจ 
ตกลงราคา บจก.อาร์.เอ็กซ์ 21,293 บาท  บจก.อาร์.เอ็กซ์ 21,293 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
29 7 พ.ย. 2555  จ้างซ่อมตู้แช่แข็ง 3 รายการ 
ตกลงราคา บจก.บารา แลบบอราทอรี่ 17,189.55 บาท  บจก.บารา แลบบอราทอรี่ 17,189.55 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
30 8 พ.ย. 2555  จ้างถ่ายเอกสาร 
ตกลงราคา ร้านบุญตาซีล็อกซ์ 70 บาท  ร้านบุญตาซีล็อกซ์ 70 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
31 8 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.ลินเด้ (ประเทศไทย) มหาชน 43,067.50 บาท  บจก.ลินเด้ (ประเทศไทย) มหาชน 43,067.50 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
32 9 พ.ย. 2555  ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น 
ตกลงราคา ร้านปรีชาโลหะภัณฑ์ 3,509.60 บาท  ร้านปรีชาโลหะภัณฑ์ 3,509.60 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
33 9 พ.ย. 2555  ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
ตกลงราคา บจก.ไทยฟิลล์ เซอร์วิสเซอร์ 8,025 บาท  บจก.ไทยฟิลล์ เซอร์วิสเซอร์ 8,025 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
34 9 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ตกลงราคา 1 บจก.มิสเตอร์ อิ้งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส 93,090 บาท
2 บจก.แอเรีย อิงค์ 81,855 บาท 
บจก.แอเรีย อิงค์ 81,855 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
35 9 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ตกลงราคา 1 บจก.ลีก้า บิสสิเนส 68,373 บาท
2 บจก.แอเรีย อิงค์ 72,760 บาท 
บจก.ลีก้า บิสสิเนส 68,373 บาท
 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
36 9 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ตกลงราคา 1 บจก.ลีก้า บิสสิเนส 72,824.20 บาท
2 บจก.แอเรีย อิงค์ 79,180 บาท
3 บจก.มิสเตอร์ อิ้งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส 80,250 บาท 
บจก.ลีก้า บิสสิเนส 72,824.20 บาท
 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
37 9 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุไฟฟ้า 
ตกลงราคา หจก.สยามแบตเตอรี่อิเลคทรอนิคส์ 2,503.80 บาท  หจก.สยามแบตเตอรี่อิเลคทรอนิคส์ 2,503.80 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
38 9 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 
ตกลงราคา 1 หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ 17,954.60 บาท
2 หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 13.542 บาท 
หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 13.542 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
39 9 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.เอส.เอ็น.โอ.มาร์เก็ตติ้ง 16,000 บาท  บจก.เอส.เอ็น.โอ.มาร์เก็ตติ้ง 16,000 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
40 9 พ.ย. 2555  จ้างซ่อมเก้าอี้ 
ตกลงราคา สยามทำเบาะ 3,600 บาท  สยามทำเบาะ 3,600 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
41 9 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.มารุ่งโรจน์ 24,300 บาท  บจก.มารุ่งโรจน์ 24,300 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
42 9 พ.ย. 2555  ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
ตกลงราคา ร้าน ก.สุวรรณ 2,450 บาท  ร้าน ก.สุวรรณ 2,450 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
43 9 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.ซิลลิค ฟารืมา 65,912 บาท  บจก.ซิลลิค ฟารืมา 65,912 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
44 9 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 
ตกลงราคา 1 หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โรดักส์ 25,535.55 บาท
2 หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 22,164 บาท 
หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 22,164 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
45 9 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุงานบ้าน 2 รายการ 
ตกลงราคา บจก.กอบทองโพลีแพค 2004 19,840 บาท  บจก.กอบทองโพลีแพค 2004 19,840 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
46 9 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุไฟฟ้า 3 รายการ 
ตกลงราคา 1 บจก ฮาร์ดแวร์ โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 22,213.20 บาท
2 ร้านปรีชาโลหะภัณฑ์ 11,737.90 บาท 
ร้านปรีชาโลหะภัณฑ์ 11,737.90 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
47 9 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุงานบ้าน 8 รายการ 
ตกลงราคา ร้าน กิม เส็ง เฮง 9,938.16 บาท  ร้าน กิม เส็ง เฮง 9,938.16 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
48 9 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ 
ตกลงราคา 1 บจก.ฮาร์ดแวร์ โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 23,497.20 บาท
2 ร้านปรีชาโลหะภัณฑ์ 20,158.80 บาท 
ร้านปรีชาโลหะภัณฑ์ 20,158.80 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
49 9 พ.ย. 2555  จ้างปรับปรุงพื้นที่ 
ตกลงราคา บจก ทรี คลีน แอนด์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) 97,500 บาท  บจก ทรี คลีน แอนด์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) 97,500 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
50 9 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 
ตกลงราคา 1 บจก ฮาร์ดแวร์ โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 8,560 บาท
2 ร้านปรีชาโลหะภัณฑ์ 7,695.44 บาท 
ร้านปรีชาโลหะภัณฑ์ 7,695.44 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
51 9 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุประปา 5 รายการ 
ตกลงราคา 1 บจก ฮาร์ดแวร์ โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 31,201.20 บาท
2 ร้านปรีชาโลหะภัณฑ์ 24,473.04 บาท 
ร้านปรีชาโลหะภัณฑ์ 24,473.04 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
52 9 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุงานบ้าน 6 รายการ 
ตกลงราคา บจก.กอบทองโพลีแพค 2004 67,600 บาท  บจก.กอบทองโพลีแพค 2004 67,600 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
53 9 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 
ตกลงราคา 1 หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ 66,982 บาท
2 หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 64,700 บาท 
หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 64,700 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
54 9 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 
ตกลงราคา บจก.ฮาร์ดแวร์ โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 11,427.60 บาท  บจก.ฮาร์ดแวร์ โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 11,427.60 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
55 9 พ.ย. 2555  จ้างปรับปรุงพื้นที่ 
ตกลงราคา นายธวัชชัย ไชยหนองแปน 98,500 บาท  นายธวัชชัย ไชยหนองแปน 98,500 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
56 9 พ.ย. 2555  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
ตกลงราคา หจก.ศุภชัยเฟอร์นิเจอร์ 13,200 บาท  หจก.ศุภชัยเฟอร์นิเจอร์ 13,200 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
57 9 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 
ตกลงราคา ร้านปรีชาโลหะภัณฑ์ 10,229.20 บาท  ร้านปรีชาโลหะภัณฑ์ 10,229.20 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
58 9 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 49,755 บาท  บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 49,755 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
59 9 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุงานบ้าน 4 รายการ 
ตกลงราคา บจก.สยามยูเนียน เคมีคอล 97584 บาท  บจก.สยามยูเนียน เคมีคอล 97584 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
60 9 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.โอดอนเท็กซ์ 3,959 บาท  บจก.โอดอนเท็กซ์ 3,959 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
61 9 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุงานบ้าน 
ตกลงราคา ร้านมาดี พาณิชย์ 3,480 บาท  ร้านมาดี พาณิชย์ 3,480 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
62 9 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุงานบ้าน 
ตกลงราคา บจก.วอเตอร์ แอ็ชเวจ 21,721 บาท  บจก.วอเตอร์ แอ็ชเวจ 21,721 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
63 9 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา หจก.สมบรูณ์อ๊อกซิเจน 11,770 บาท  หจก.สมบรูณ์อ๊อกซิเจน 11,770 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
64 9 พ.ย. 2555  ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
ตกลงราคา บจก.ไทย-ฟิลล์ เซอร์วิสเซอร์ 57,651.60 บาท  บจก.ไทย-ฟิลล์ เซอร์วิสเซอร์ 57,651.60 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
65 11 พ.ย. 2555  จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลด้านการเงืน เป็นระยะเวลา 4 เดือน 19 วัน 
ตกลงราคา      
66 12 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 
ตกลงราคา หจก.วิริยะพล 87,580.08 บาท  หจก.วิริยะพล 87,580.08 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
67 12 พ.ย. 2555  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
ตกลงราคา ร้าน ก.สุวรรณ 900 บาท  ร้าน ก.สุวรรณ 900 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
68 12 พ.ย. 2555  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
ตกลงราคา ร้าน ก.สุวรรณ 2,930 บาท  ร้าน ก.สุวรรณ 2,930 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
69 12 พ.ย. 2555  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
ตกลงราคา ร้าน ก.สุวรรณ 1,130 บาท  ร้าน ก.สุวรรณ 1,130 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
70 12 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุสำนักงาน 
ตกลงราคา บจก.ลีก้าบิสสิเนส 7,062 บาท  บจก.ลีก้าบิสสิเนส 7,062 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
71 12 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ตกลงราคา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 8,999.77 บาท  บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 8,999.77 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
72 12 พ.ย. 2555  ซื้อน้ำยาวิทยศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ 
ตกลงราคา บจก.เมดิคอล-ไอแอกโนสติกส์ 6,000 บาท  บจก.เมดิคอล-ไอแอกโนสติกส์ 6,000 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
73 12 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 รายการ 
ตกลงราคา บจก.ควอลิฟายกรุ๊ป 11,800 บาท  บจก.ควอลิฟายกรุ๊ป 11,800 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
74 12 พ.ย. 2555  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 
0
สอบราคา  
75 13 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุงานบ้าน 
ตกลงราคา บจก.เดอะมอลล์กรุ๊ป 420 บาท
บัลลูนชัย 642 บาท 
บจก.เดอะมอลล์กรุ๊ป 420 บาท
บัลลูนชัย 642 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
76 13 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 
ตกลงราคา หจก.พ.ติวานนท์ แก๊ส 298 บาท  หจก.พ.ติวานนท์ แก๊ส 298 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
77 13 พ.ย. 2555  รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการทรัพยากรสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่  
ตกลงราคา      
78 13 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ 
100000 ตกลงราคา ร้านปรินท์แอนด์ซัพพลาย โอ.เอ จำนวน 98,040 บาท  ร้านปรินท์แอนด์ซัพพลาย โอ.เอ จำนวน 98,040 บาท  ราคาต่ำสุด 
79 14 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุไฟฟ้า 
ตกลงราคา ร้านปรีชาโลหะภัณฑ์ 8,774 บาท  ร้านปรีชาโลหะภัณฑ์ 8,774 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
80 14 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.เทคเอซ 6,000 บาท  บจก.เทคเอซ 6,000 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
81 14 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.ฟาร์ ทริลเลียน 38,000 บาท  บจก.ฟาร์ ทริลเลียน 38,000 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
82 14 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ 
ตกลงราคา บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 33,737.10 บาท  บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 33,737.10 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
83 14 พ.ย. 2555  จ้างทำตรายาง 
ตกลงราคา ร้านมรกตโฆษณา 15 1,970 บาท  ร้านมรกตโฆษณา 15 1,970 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
84 14 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 88,328.50 บาท  บจก.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 88,328.50 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
85 14 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 
ตกลงราคา บจก.ซีนิธ ซายน์ 29,040 บาท  บจก.ซีนิธ ซายน์ 29,040 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
86 14 พ.ย. 2555  จ้างทำตรายาง 
ตกลงราคา ร้านมรกตโฆษณา 15 3,720 บาท  ร้านมรกตโฆษณา 15 3,720 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
87 14 พ.ย. 2555  จ้างทำป้าย 
ตกลงราคา ร้านมรกตโฆษณา 15 3,490 บาท  ร้านมรกตโฆษณา 15 3,490 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
88 14 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุกีฬา 6 รายการ 
ตกลงราคา บจก.เอฟ.บี.ที.สปอร์ตคอมเพล็กซ์ 6,213 บาท  บจก.เอฟ.บี.ที.สปอร์ตคอมเพล็กซ์ 6,213 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
89 14 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุกีฬา 2 รายการ 
ตกลงราคา บจก.นิวสปอร์ตโอลิมปิค 2,040 บาท  บจก.นิวสปอร์ตโอลิมปิค 2,040 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
90 15 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุก่อสร้าง 
ตกลงราคา ร้านปรีชาไลท์ติ้ง 1,560 บาท  ร้านปรีชาไลท์ติ้ง 1,560 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
91 15 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ 
ตกลงราคา บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 25,337.60 บาท  บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 25,337.60 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
92 15 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 62,060 บาท  บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 62,060 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
93 16 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ตกลงราคา บจก.แอเรีย อิงค์ 32,982.75 บาท  บจก.แอเรีย อิงค์ 32,982.75 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
94 16 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ตกลงราคา บจก.แอเรีย อิงค์ 9,737 บาท  บจก.แอเรีย อิงค์ 9,737 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
95 16 พ.ย. 2555  ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
ตกลงราคา ร้าน ส.สกุลทองแอร์ 2,720 บาท  ร้าน ส.สกุลทองแอร์ 2,720 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
96 16 พ.ย. 2555  ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
ตกลงราคา บจก.สยามโซลาร์ แอนด์ อิเล็คทรอนิคส์ 535 บาท  บจก.สยามโซลาร์ แอนด์ อิเล็คทรอนิคส์ 535 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
97 16 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว 42,000 บาท  บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว 42,000 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
98 16 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว 52,000 บาท  บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว 52,000 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
99 16 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว 52,000 บาท  บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว 52,000 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
100 16 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว 75,550 บาท  บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว 75,550 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
101 16 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว 83,550 บาท  บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว 83,550 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
102 16 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว 83,550 บาท  บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว 83,550 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
103 16 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว 83,550 บาท  บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว 83,550 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
104 16 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 
ตกลงราคา บจก.ลีก้าบิสสิเนส 41,361.92 บาท  บจก.ลีก้าบิสสิเนส 41,361.92 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
105 16 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 
ตกลงราคา บจก.ลีก้าบิสสิเนส 17,428.16 บาท  บจก.ลีก้าบิสสิเนส 17,428.16 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
106 16 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุไฟฟ้า 
ตกลงราคา ร้านปรีชาโลหะภัณฑ์ 2,580.84 บาท  ร้านปรีชาโลหะภัณฑ์ 2,580.84 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
107 16 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุไฟฟ้า 
ตกลงราคา บจก.ฮาร์ดแวร์ โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,412.40 บาท  บจก.ฮาร์ดแวร์ โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,412.40 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
108 16 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุประปา 5 รายการ 
ตกลงราคา บจก.ฮาร์ดแวร์ โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 590.64 บาท  บจก.ฮาร์ดแวร์ โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 590.64 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
109 16 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.ลินเด้ (ประเทศไทย) มหาชน 42,183.68 บาท  บจก.ลินเด้ (ประเทศไทย) มหาชน 42,183.68 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
110 16 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 
ตกลงราคา บจก.มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส 15,943 บาท  บจก.มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส 15,943 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
111 16 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.กวิน อุตสาหกรรม 19,000 บาท  บจก.กวิน อุตสาหกรรม 19,000 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
112 16 พ.ย. 2555  ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
ตกลงราคา ร้าน ส.สกุลทองแอร์ 1,000 บาท  ร้าน ส.สกุลทองแอร์ 1,000 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
113 16 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 60,990 บาท  บจก.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 60,990 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
114 16 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 
ตกลงราคา หจก. พ.ติวานนท์แก๊ส 5,580 บาท  หจก. พ.ติวานนท์แก๊ส 5,580 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
115 19 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 
ตกลงราคา ร้าน ส.พานิชย์ เครื่องเขียน 999.- บาท
ร้านเจริญชัย 200.- บาท 
ร้าน ส.พานิชย์ เครื่องเขียน 999.- บาท
ร้านเจริญชัย 200.- บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
116 19 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุงานบ้าน 
ตกลงราคา เงินสด  เงินสด 5,139 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
117 19 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุงานบ้าน 
ตกลงราคา บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน)  บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) 8,461 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
118 19 พ.ย. 2555  คำสั่งคณะกรรมการนโยบายด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ที่ 8/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารนโยบายทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
0
สอบราคา  
119 20 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.บี.ดี.เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) 150 บาท  บจก.บี.ดี.เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) 150 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
120 20 พ.ย. 2555  ล้างทำความสะอาดาเครื่องปรับอากาศ 
ตกลงราคา ร้าน ส.สกุลทองแอร์ 500 บาท  ร้าน ส.สกุลทองแอร์ 500 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
121 20 พ.ย. 2555  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 
ตกลงราคา หจก.วิริยะพล 85,783.50 บาท  หจก.วิริยะพล 85,783.50 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
122 20 พ.ย. 2555  ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
ตกลงราคา ร้าน ส.สกุลทองแอร์ 2,700 บาท  ร้าน ส.สกุลทองแอร์ 2,700 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
123 20 พ.ย. 2555  จ้างเปลี่ยนเช็ควาล์วระบบบำบัดน้ำเสีย 4 รายการ 
ตกลงราคา บจก.เศรษฐม์ชลกิจ 31,907.40 บาท  บจก.เศรษฐม์ชลกิจ 31,907.40 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
124 20 พ.ย. 2555  จ้างซ่อมรถยนต์  
ตกลงราคา ร้านติวานนท์ยางยนต์ 11,128 บาท  ร้านติวานนท์ยางยนต์ 11,128 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
125 20 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ตกลงราคา บจก. พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้น 6,762.40 บาท  บจก. พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้น 6,762.40 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
126 20 พ.ย. 2555  จ้างล้าง,ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ 
ตกลงราคา 1 บจก.สยามโซล่าร์ แอนด์ อีเลคทรอนิคส์ 600 บาท
2 ร้าน ส.สกุลทองแอร์ 500 บาท 
ร้าน ส.สกุลทองแอร์ 500 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
127 20 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 7,704 บาท  บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 7,704 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
128 20 พ.ย. 2555  จ้างออกแบบและพิมพ์ภาพพลิกเรื่องพฤติกรรมในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  
วิธีกรณีพิเศษ  
129 20 พ.ย. 2555  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 
0
สอบราคา  
130 21 พ.ย. 2555  จ้างซ่อม ออโต้ไปเปต 
ตกลงราคา บจก.ไปเปต ดอทเตอร์ (ประเทศไทย) 535 บาท  บจก.ไปเปต ดอทเตอร์ (ประเทศไทย) 535 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
131 21 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ 
ตกลงราคา บจก.เวิลด์โก้ 29,400 บาท  บจก.เวิลด์โก้ 29,400 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
132 21 พ.ย. 2555  จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า 2 รายการ 
ตกลงราคา หจก.เจ.เทวิน เทคนิคคอล 9,416 บาท  หจก.เจ.เทวิน เทคนิคคอล 9,416 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
133 21 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.มารุ่งโรจน์ 24,300 บาท  บจก.มารุ่งโรจน์ 24,300 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
134 22 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ 
ตกลงราคา บจก.ควอลิฟายกรุ๊ป 2,900 บาท  บจก.ควอลิฟายกรุ๊ป 2,900 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
135 22 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุงานบ้าน 
ตกลงราคา 63,239 บาท  63,239 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
136 22 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุก่อสร้าง 
ตกลงราคา ร้านปรีชาโลหะภัณฑ์ 2,038.35 บาท  ร้านปรีชาโลหะภัณฑ์ 2,038.35 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
137 23 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุสำนักงาน 
ตกลงราคา หจก.เบญจวิโรฒ 560 บาท  หจก.เบญจวิโรฒ 560 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
138 23 พ.ย. 2555  ล้างเครื่องปรับอากาศ 
ตกลงราคา ร้าน ส.สกุลทองแอร์ 1,000 บาท  ร้าน ส.สกุลทองแอร์ 1,000 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
139 23 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.ลินเด้ (ประเทศไทย) 28,462 บาท  บจก.ลินเด้ (ประเทศไทย) 28,462 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
140 23 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 10,218.50 บาท  บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 10,218.50 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
141 26 พ.ย. 2555  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
ตกลงราคา ร้าน ก. สุวรรณ 900 บาท  ร้าน ก. สุวรรณ 900 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
142 26 พ.ย. 2555  จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ 
ตกลงราคา 1 บจก.สยามโซลาร์ แอนด์ อิเลคทรอนิคส์ 1,895 บาท
2 ร้าน ส.สกุลทองแอร์ 1,670 บาท 
ร้าน ส.สกุลทองแอร์ 1,670 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
143 26 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุสำนักงาน 
ตกลงราคา หจก. เอ็นเอสที 1,348.20 บาท  หจก. เอ็นเอสที 1,348.20 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
144 26 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 
ตกลงราคา หจก.พ.ติวานนท์ แก๊ส 3,720 บาท  หจก.พ.ติวานนท์ แก๊ส 3,720 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
145 26 พ.ย. 2555  จ้างทำตรายาง 
ตกลงราคา ร้านมรกตโฆษณา 15 1,890 บาท  ร้านมรกตโฆษณา 15 1,890 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
146 26 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ 
ตกลงราคา      
147 27 พ.ย. 2555  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
ตกลงราคา ร้าน ก.สุวรรณ 1,130 บาท  ร้าน ก.สุวรรณ 1,130 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
148 27 พ.ย. 2555  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
ตกลงราคา หจก.ศุภชัยเฟอร์นิเจอร์ 1,650 บาท  หจก.ศุภชัยเฟอร์นิเจอร์ 1,650 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
149 27 พ.ย. 2555  จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
ตกลงราคา 1 บจก.สยามโซลาร์ แอนด์ อีเลคทรอนิคส์ 1,000 บาท
2 ร้าน ส.สกุลทองแอร์ 950 บาท 
ร้าน ส.สกุลทองแอร์ 950 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
150 27 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.ฟาร์ ทริลเลียน 28,500 บาท  บจก.ฟาร์ ทริลเลียน 28,500 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
151 27 พ.ย. 2555  จ้างทำฟันปลอม 
ตกลงราคา บจก.สายน้ำทิพย์ เด็นทอลแลบบอราตอรี่ 14,562.70 บาท  บจก.สายน้ำทิพย์ เด็นทอลแลบบอราตอรี่ 14,562.70 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
152 27 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.ไบโอคอททอน 54,000 บาท  บจก.ไบโอคอททอน 54,000 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
153 28 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 20,993.40 บาท  บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 20,993.40 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
154 28 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.มารุ่งโรจน์ 15,150 บาท  บจก.มารุ่งโรจน์ 15,150 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
155 29 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุก่อสร้าง 
ตกลงราคา บจก.ฮาร์ดแวร์ โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 898.80 บาท  บจก.ฮาร์ดแวร์ โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 898.80 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
156 29 พ.ย. 2555  ซื้อแบตเตอรี่ 
ตกลงราคา หจก.สยามแบตเตอรี่อิเลคทรอนิคส์ 342.40 บาท  หจก.สยามแบตเตอรี่อิเลคทรอนิคส์ 342.40 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
157 29 พ.ย. 2555  ซื้อแบตเตอรี่ 2 รายการ 
ตกลงราคา หจก.สยามแบตเตอรี่อิเลคทรอนิคส์ 2,193.50 บาท  หจก.สยามแบตเตอรี่อิเลคทรอนิคส์ 2,193.50 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
158 29 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว 83,550 บาท  บจก.บี.เอ็ล.ฮั้ว 83,550 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
159 29 พ.ย. 2555  จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ 
ตกลงราคา บจก.สยามโซลาร์ แอนด์ อิเล็คทรอนิคส์ 600 บาท  บจก.สยามโซลาร์ แอนด์ อิเล็คทรอนิคส์ 600 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
160 29 พ.ย. 2555  จ้างทำป้าย 
ตกลงราคา จ้างทำป้ายรณรงค์วันเอดส์โลก 1 งาน 900 บาท
(นายทวิช สิงหรัตน์ 600 บาท นายธรรมรัตน์ อนันตสุวรรณ 300 บาท) 
จ้างทำป้ายรณรงค์วันเอดส์โลก 1 งาน 900 บาท
(นายทวิช สิงหรัตน์ 600 บาท นายธรรมรัตน์ อนันตสุวรรณ 300 บาท) 
เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
161 29 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 88,275 บาท  บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 88,275 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
162 29 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) 8,667 บาท  บจก.เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) 8,667 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
163 29 พ.ย. 2555  จ้างซ่อมระบบกรองอากาศ 
ตกลงราคา บจก.เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น 7,597 บาท  บจก.เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น 7,597 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
164 29 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ 
ตกลงราคา บจก.มาย เมดิคอล แคร์ 4,280 บาท  บจก.มาย เมดิคอล แคร์ 4,280 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
165 29 พ.ย. 2555  จ้างทำป้าย 1 รายการ 
ตกลงราคา บจก.ติวานนท์ปริ้นเซนเตอร์ 481.50.- บาท  บจก.ติวานนท์ปริ้นเซนเตอร์ 481.50.- บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
166 30 พ.ย. 2555  ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน 
ตกลงราคา บจก.เทคโนโลยี โปรเฟสชั่นนัล เซอร์วิส 1,979.50 บาท  บจก.เทคโนโลยี โปรเฟสชั่นนัล เซอร์วิส 1,979.50 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
167 30 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา ลินเด้ (ประเทศไทย) 42,108.78 บาท  ลินเด้ (ประเทศไทย) 42,108.78 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
168 30 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุประปา 
ตกลงราคา บจก.ฮาร์ดแวร์ โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,310.75 บาท  บจก.ฮาร์ดแวร์ โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,310.75 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
169 30 พ.ย. 2555  จ้างพิมพ์โปสเตอร์ 
ตกลงราคา บจก.ติวานนท์ปริ้นท์เซ็นเตอร์ 3,129.75 บาท  บจก.ติวานนท์ปริ้นท์เซ็นเตอร์ 3,129.75 บาท  ป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
170 30 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุสำนักงาน 
ตกลงราคา หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ 5,187.36 บาท  หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ 5,187.36 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
171 30 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุสำนักงาน 
ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 12,854 บาท  หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 12,854 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
172 30 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุสำนักงาน 
ตกลงราคา หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์  หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์ 866.70 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
173 30 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุงานบ้าน 
ตกลงราคา ร้าน กิม เส็ง เฮง  ร้าน กิม เส็ง เฮง 3,638 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
174 30 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 
ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 5,920 บาท  หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 5,920 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
175 30 พ.ย. 2555  จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร 
ตกลงราคา บจก.ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ 23,410.53 บาท  บจก.ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ 23,410.53 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
176 30 พ.ย. 2555  จ้างถ่ยเอกสาร 
ตกลงราคา บุญสิตาซีล็อกซ์ 24,334.50 บาท  บุญสิตาซีล็อกซ์ 24,334.50 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
177 30 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุสำนักงาน 
ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 6,204 บาท  หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 6,204 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
178 30 พ.ย. 2555  ซื้อวัสดุการแพทย์ 
ตกลงราคา บจก.มารุ่งโรจน์ 15,300 บาท  บจก.มารุ่งโรจน์ 15,300 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
179 30 พ.ย. 2555  รายงานขอชื้อโต๊ะประชุม 
 
180 30 พ.ย. 2555  ซื้อหนังสือพิมพ์ 
ตกลงราคา ร้านแตงโมสาสน์ 3,690 บาท  ร้านแตงโมสาสน์ 3,690 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
181 30 พ.ย. 2555  บำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบน้ำบริสุทธิ์เครื่องล้างไต งวดที่ 3 
ตกลงราคา บจก.เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น 16,692.- บาท  บจก.เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น 16,692.- บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
182 30 พ.ย. 2555  บำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบน้ำบริสุทธิ์เครื่องล้างไต งวดที่ 4 
ตกลงราคา บจก.เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น 16,692.- บาท  บจก.เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น 16,692.- บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
183 30 พ.ย. 2555  บำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบน้ำบริสุทธิ์เครื่องล้างไต งวดที่ 2 
ตกลงราคา บจก.เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น 16,692.- บาท  บจก.เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น 16,692.- บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 
184 30 พ.ย. 2555  บำรุงรักษาระบบน้ำสำหรับเครื่องล้างไต งวดที่ 5 
ตกลงราคา บจก.เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น 16,692 บาท  บจก.เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น 16,692 บาท  เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด