กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   โทร 0-2590-3358-9
แบบ สขร.๑
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. 2561
วิธีซื้อ/จ้าง รวมทุกประเภท
ลำดับที่ วันที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 1 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Dapagliflozin 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
1 พ.ย. 2561
2 1 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ จำนวน 1 ลูก (2,675.-บาท) 
2,675.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
1 พ.ย. 2561
3 1 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้ออาหารหนูทดลอง จำนวน 1 รายการ (2,480.-บาท) 
2,480.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
1 พ.ย. 2561
4 1 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อป้ายสามเหลี่ยม จำนวน 15 อัน (1,350.-บาท) 
1,350.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
1 พ.ย. 2561
5 1 พ.ย. 2561  ค่าวัสดุสำนักงานจำนวน 62 รายการ 
120,970.- บาท
120,970.- บาท ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  8/2562
1 พ.ย. 2561
6 1 พ.ย. 2561  ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 
210.00
210.- บาท เสนอราคาตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2242
1 พ.ย. 2561
7 1 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 8587 สงขลา 
4,816.61 บาท
4,816.61 บาท ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
30 พ.ย. 2561
8 1 พ.ย. 2561  ค่าเช่าซอฟแวร์โปรแกรม SAS เวอร์ชั่น 9.4  
245,000
245,000   1/2562
10 ต.ค. 2561
9 1 พ.ย. 2561  ค่าจ้างดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 
3,150.- บาท
3,150.- บาท ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  3/2562
8 ต.ค. 2561
10 1 พ.ย. 2561  ค่าจ้างเหมาบริการเดือนพฤศจิกายน 2561 
7,500.- บาท
7,500.- บาท ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตังไว้  1/2561
1 ต.ค. 2561
11 1 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุม จำนวน 5 รายการ (13-15พย.61) ก.สื่อสารฯ 
5451
6400 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
สธ 30/2562
6 พ.ย. 2561
12 1 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 60 ชุด (9พย.61) ก.ระบาดฯ 
960
2500 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

9 พ.ย. 2561
13 1 พ.ย. 2561  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 
3,738.42 บาท
3,738.42 ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  7/2562
14 ต.ค. 2561
14 1 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ก.ห้องปฏิบัติการฯ) 
14000
14000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

5 พ.ย. 2561
15 2 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ (กรมควบคุมโรคโพล) ประจำปี 2562  
900000
e-Bidding  
2 พ.ย. 2561
16 2 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมระบบน้ำประปาและติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำ (3,000 บาท) 
3000
3000 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
2 พ.ย. 2561
17 2 พ.ย. 2561  ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การประชุมจำนวน 7 รายการ 
8,000.- บาท
8000.- บสท ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  9/2562
2 พ.ย. 2561
18 2 พ.ย. 2561  ซื้อเหยื่อหนู 
3,500.- บาท
3500.- บาท ราคาอยู่ในงบประมาณ 
19 2 พ.ย. 2561  ซืื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 
765.- บาท
765.- บาท ราคาอยู่ในงบประมาณ 
20 2 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างตัดต้นโพธิ์ บริเวณภายใน สคร.7 (25,000 บาท) 
25000
25000 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
9 พ.ย. 2561
21 2 พ.ย. 2561  ขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 
8,997.10
8,997.10 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
11 พ.ย. 2561
22 2 พ.ย. 2561  เช่า DNS web จำนวน 1 งาน 
2,000.- บาท
2,000.- บาท เสนอราคาตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2265
2 พ.ย. 2561
23 2 พ.ย. 2561  ซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ 
1,712.- บาท
1,712.- บาท เสนอราคาตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2252
2 พ.ย. 2561
24 2 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 7887 สงขลา 
11,876.- บาท
11,876.- บาท ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
30 พ.ย. 2561
25 2 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพ 5917 สงขลา 
3,499.90 บาท
3,499.90 บาท ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
30 พ.ย. 2561
26 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 
4600
4600 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดที่ได้รับการคัดเลือก  สธ.0452/2336
12 พ.ย. 2561
27 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 
7500
7,500.- เป็นผู้เสนอราคาตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและเสนอราคาต่ำสุดแล้ว  ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2562
12 พ.ย. 2561
28 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 
8,955
8,955 เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและราคาต่ำสุดแล้ว  ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2566
8 พ.ย. 2561
29 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 
18,939
18,939 เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและราคาต่ำสุดแล้ว  ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2562
6 พ.ย. 2561
30 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 
9,142.66
9,142.66 เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและราคาต่ำสุดแล้ว  ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2562
6 พ.ย. 2561
31 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 
5,500.87
5,500.87 เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและราคาต่ำสุดแล้ว  ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2562
6 พ.ย. 2561
32 2 พ.ย. 2561  จ้างผลิตเอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดรูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันควบคุุมโรคและภัยสุขภาพประจำแี พ.ศ. 2562 ในพื้นที่ 4 ภาค 
47072.- บาท
47,072.- บาท ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  11/2562
7 ธ.ค. 2561
33 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
2,114 บาท
2,114 บาท ราคาต่ำสุด 
34 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
2,800 บาท
2,800 บาท ราคาต่ำสุด 
35 2 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
2,000 บาท
2,000 บาท ราคาต่ำสุด 
36 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
4,150 บาท
4,150 บาท ราคาต่ำสุด 
37 5 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริมทดแทนและผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการบำบัดขนาดบรรจุ 400 กรัม/กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
5 พ.ย. 2561
38 5 พ.ย. 2561  ซืัอวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 
3,878.- บาท
3,878.- บาท ราคาอยู่ในงบประมาณ 
39 5 พ.ย. 2561  ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) 
2,550
2,550 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
11 พ.ย. 2561
40 5 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินภายในหน่วยงาน 
14,500.-
14,500.- ราคาอยู่ในงบประมาณ 
7 พ.ย. 2561
41 5 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบบริการซ่อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมอุปกรณ์ รถยนต นข 7886 สงขลา 
1,576.65 บาท
1,576.65 บาท ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
5 พ.ย. 2561
42 5 พ.ย. 2561  เช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในการอบรม วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 
10000
10000   5/2562
6 พ.ย. 2561
43 5 พ.ย. 2561  จ้างเหมารถตู้ วันที่ 7 และ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา 
10800
10800   4/2562
6 พ.ย. 2561
44 5 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ ประชุมวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 
5000
3233   สธ 0442.1(พ)/2191
5 พ.ย. 2561
45 5 พ.ย. 2561  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 
3000
2900   สธ 0442.1(พ)/2190
5 พ.ย. 2561
46 5 พ.ย. 2561  จ้างจัดทำเอสการ ประชุมวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 55 ชุด 
2750
2750   สธ 0442.1(พ)/2189
5 พ.ย. 2561
47 5 พ.ย. 2561  ซื้อเสื้อกาวน์กันน้ำ แบบ Polyester Grown-CPE จำนวน 11,000 ตัว 
98,450.00
98,450.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 39/2562
5 พ.ย. 2561
48 6 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Three-in-one parenteral nutrition โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
6 พ.ย. 2561
49 6 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (4,210.-บาท) 
4,210.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
6 พ.ย. 2561
50 6 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ (กรมควบคุมโรคโพล) ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) 
900000
e-Bidding  
6 พ.ย. 2561
51 6 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (12,900.-บาท) 
12,900.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
6 พ.ย. 2561
52 6 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพาทิชั่น 2 ห้อง จำนวน 1 ชุด (18,100.-บาท) 
18,100.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
6 พ.ย. 2561
53 6 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (41,650.-บาท) 
41,650.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
6 พ.ย. 2561
54 6 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (150,205.-บาท) 
150,205.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
6 พ.ย. 2561
55 6 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ (66,559.-บาท) 
66,559.-บาท
 
6 พ.ย. 2561
56 6 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (ครึ่งเดือนหลัง) จำนวน 11 รายการ  
5,214.90
5,214.90 บาท เสนอราคาตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  บส 10/2562
6 พ.ย. 2561
57 6 พ.ย. 2561  จัดซ่อมเปลี่ยนและเช็คตามกำหนดระยะไมค์ รถยนต์ นข ๗๘๘๖ สงขลา 
3,849.33 บาท
3,849.- บาท ตรงตามคุณลักาณะที่ต้องการ 
6 พ.ย. 2561
58 6 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 7505 สงขลา 
6,869.40 บาท
6,869.40 บาท ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
30 พ.ย. 2561
59 6 พ.ย. 2561  จ้างสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติ จำนวน 15 รายการ 
32,665.-
32,665.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 25/2562, บส26/2561
8 พ.ย. 2561
60 6 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
500 บาท
500 บาท ราคาต่ำสุด 
61 6 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
2,800 บาท
2,800 บาท ราคาต่ำสุด 
62 6 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
1,325 บาท
1,325 บาท ราคาต่ำสุด 
63 6 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
1,150 บาท
1,150 บาท ราคาต่ำสุด 
64 6 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
3,638 บาท
3,638 บาท ราคาต่ำสุด 
65 6 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
2,537 บาท
2,537 บาท ราคาต่ำสุด 
66 6 พ.ย. 2561  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (9พย.61) ก.พัฒนาภาคีฯ 
650
1,300 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

13 พ.ย. 2561
67 6 พ.ย. 2561  จ้างเหมาเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ นข-4040 สระบุรี 
3,032.17
3,032.17 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
68 6 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน (9พย.61) ก.พัฒนาภาคีฯ 
1800
1800 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

6 พ.ย. 2561
69 6 พ.ย. 2561  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (9พย.61) ก.พัฒนาวิชาการ 
550
1000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

14 พ.ย. 2561
70 6 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ รวมค่าน้ำมัน ทางด่วนพิเศษ จำนวน 1 คัน (9พย.61) ก.พัฒนาองค์กรฯ 
2800
2800 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

7 พ.ย. 2561
71 6 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการเช่ารถเก๋ง พร้อมค่าทางด่วนพิเศษ จำนวน 1 คัน (9พย.61) ก.พัฒนาวิชาการ 
1800
1800 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

6 พ.ย. 2561
72 6 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุม จำนวน 3 รายการ (27-28พย.61)ก.พัฒนาวิชาการฯ 
4020
5000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

12 พ.ย. 2561
73 7 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (2,400.-บาท) 
2,400.-บาท
 
7 พ.ย. 2561
74 7 พ.ย. 2561  ประกวดราคาจ้างทำกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น(cool box) ปีที่ 1  
675000
e-Bidding   -
7 พ.ย. 2561
75 7 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ (113,648.80.-บาท) 
113,648.80.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
7 พ.ย. 2561
76 7 พ.ย. 2561  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนตุลาคม 2561 
3,000.- บาท
3,000.- บาท ราคาไม่สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้  0404.1/28
8 พ.ย. 2561
77 7 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ 
106,254.50
107,600 ราคาที่เหมาะสม 
9 พ.ย. 2561
78 7 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานในการประชุมฯ ควบคุมป้องกันโรคช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ (ด่านบก) จำนวน 4 รายการ 
3,500.-
3,500.- ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  13/2562
7 พ.ย. 2561
79 7 พ.ย. 2561  ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
5,640
5,640 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
11 พ.ย. 2561
80 7 พ.ย. 2561  ขออนุมัติสั่งจ้างเหมาบริการ (ถ่ายเอกสาร) 
5,000
5,000 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
11 พ.ย. 2561
81 7 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ 
3242.10
3242.10 ถูกต้องครบถ้วน 
82 7 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-8542 ขก. จำนวน 1 คัน (1,518.33.-บาท) 
1,518.33.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
7 พ.ย. 2561
83 7 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อสายยางและวาล์วหัวฉีดต่อปลายสายยาง จำนวน 1 ชุด (1,093.-บาท) 
1,093.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
7 พ.ย. 2561
84 7 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 
26,000.-
25,200.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส27/2562
9 พ.ย. 2561
85 7 พ.ย. 2561  จ้างผลิตหนังสือและเอกสารเผยแพร่ข้อมูลในโครงการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำเชิงบูรณา 
133,215
133,215   15/2562
25 ต.ค. 2561
86 7 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสารงานประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานNCD Clinic Plus 31 ตค. 2561 
500
500   0424.1.4/83
29 ต.ค. 2561
87 7 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ และน้ำมันเชื่อเพลิงจัดทัศนศึกษาเชิงวิชาการ (Field Trip) เรื่องการป้องกันการน้ำ 30 ตค.-2 พย. 61 
14900
14900   0424.1.4/67
29 ต.ค. 2561
88 7 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร  
200 บาท
200 บาท ราคาต่ำสุด 
89 7 พ.ย. 2561  จ้างเหมาเติมน้ำยาดับเพลิง  
3,210 บาท
3,210 บาท ราคาต่ำสุด 
90 7 พ.ย. 2561  จัดจ้างทำตรายาง 
1100
1100 ถูกต้องครบถ้วน 
91 7 พ.ย. 2561  จ้างทำตรายาง 
900.-
900.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
92 7 พ.ย. 2561  จ้างตรายาง (จำนวน 1 อัน) 
160.-
160.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
93 7 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ 
14,134.70
14,134.70 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
94 7 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ 
17,227.-
17,227.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
95 7 พ.ย. 2561  สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 
25,673
25,673 ตรงกับความต้องการ และราคาต่ำ  48.1/2562
7 พ.ย. 2561
96 7 พ.ย. 2561  ซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน 14 ท่อ ครั้งที่ 1 
2,996.00
2,996.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2562
7 พ.ย. 2561
97 7 พ.ย. 2561  ซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน 14 ท่อ ครั้งที่ 2 
2,996.00
2,996.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2562
7 พ.ย. 2561
98 7 พ.ย. 2561  ซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน 14 ท่อ ครั้งที่ 3 
2,996.00
2,996.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2562
7 พ.ย. 2561
99 7 พ.ย. 2561  ซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน 14 ท่อ ครั้งที่ 4 
2,996.00
2,996.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2562
7 พ.ย. 2561
100 7 พ.ย. 2561  ซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน 12 ท่อ ครั้งที่ 5 
2,568.00
2,568.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2562
7 พ.ย. 2561
101 7 พ.ย. 2561  ซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน 14 ท่อ ครั้งที่ 6 
2,996.00
2,996.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2562
7 พ.ย. 2561
102 7 พ.ย. 2561  ซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน 12 ท่อ ครั้งที่ 7 
2,568.00
2,568.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2562
7 พ.ย. 2561
103 8 พ.ย. 2561  จ้างทำป้ายรางวัลและป้ายกลุ่มพร้อมกรอบรูป 
608 บาท
608บาท ถูกต้องครบถ้วน 
8 พ.ย. 2561
104 8 พ.ย. 2561  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-
e-Bidding  
8 พ.ย. 2561
105 8 พ.ย. 2561  1 ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) 
-
e-Bidding  
8 พ.ย. 2561
106 8 พ.ย. 2561  ขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
950
950 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
11 พ.ย. 2561
107 8 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ 
2340
2340 ถูกต้องครบถ้วน 
108 8 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
3,000.-
3,000.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
109 8 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
18,000.-
18,000.- ราคาอยุ่ในงบประมาณ  -
110 8 พ.ย. 2561  รายงานขอจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 
5,000.-
3,800.- ราคาอยุ่ในงบประมาณ  -
111 8 พ.ย. 2561  จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2561 จำนวน700เล่ม 
150,500
150,500   207/2561
29 ส.ค. 2561
112 8 พ.ย. 2561  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ตุลาคม 2561 
3,582
3,582   5/2562
10 ต.ค. 2561
113 8 พ.ย. 2561  างถ่ายเอกสารจัดประชุมคณะทำงานพัฒนางานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร 30 ตค. 2561 
298
298   0424.1.4/21
9 ต.ค. 2561
114 8 พ.ย. 2561  เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาของสำนักโรคไม่ติดต่อวันที่ 30 ตค.-1 พย. 61  
15,000
15,000   18/2562
6 ธ.ค. 2561
115 8 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาของสำนักโรคไม่ติดต่อวันที่ 30 ตค.-1 พย. 61 
7,140
7,140   20/2562
19 ต.ค. 2561
116 8 พ.ย. 2561  จ้างเหมาจัดทำข้อมูลตัวอย่างสำหรับการฝึกอบรมจากฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาของสำนักโรคไม่ติดต่อในภาคกลาง 
20,000
20,000.00   21/2562
29 ต.ค. 2561
117 8 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
500 บาท
500 บาท ราคาต่ำสุด 
118 8 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
500 บาท
500 บาท ราคาต่ำสุด 
119 8 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
3,049.50 บาท
3,049.50 บาท ราคาต่ำสุด 
120 8 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
3,453 บาท
3,453 บาท ราคาต่ำสุด 
121 8 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
3,049.50 บาท
3,049.50 บาท ราคาต่ำสุด 
122 8 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ข-2647 สระบุรี 
8,560.-
8,560.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
123 8 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 45 ชุด (9พย.61) ก.พัฒนาองค์กรฯ 
1800
2000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

8 พ.ย. 2561
124 8 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมฯ จำนวน 50 ชุด (12-14พย.61) ก.ระบาดฯ 
3550
4000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

8 พ.ย. 2561
125 9 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (6,955.-บาท) 
6,955.-บาท
 
9 พ.ย. 2561
126 9 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
e-Bidding  
9 พ.ย. 2561
127 9 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding  
9 พ.ย. 2561
128 9 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น A/C/Y/W-135 (แบบคอนจูเกต) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding  
9 พ.ย. 2561
129 9 พ.ย. 2561  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
980,750.- บาท
954,230.- บาท e-Bidding เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศและเสนอราคาต่ำสุด 
130 9 พ.ย. 2561  ขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) 
2,300
2,300 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
11 พ.ย. 2561
131 9 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบการอบรมโครงการอบรม เรื่อง หน้าที่และบาทของของคณะกรรมการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
8,710 บาท
 
15 พ.ย. 2561
132 9 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบการอบรมโครงการอบรม เรื่อง หน้าที่และบาทของของคณะกรรมการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
8,710 บาท
 
15 พ.ย. 2561
133 9 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบการอบรมโครงการอบรม เรื่อง หน้าที่และบาทของของคณะกรรมการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
8,710 บาท
 
15 พ.ย. 2561
134 9 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบการอบรมโครงการอบรม เรื่อง หน้าที่และบาทของของคณะกรรมการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
8,710 บาท
 
15 พ.ย. 2561
135 9 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบการอบรมโครงการอบรม เรื่อง หน้าที่และบาทของของคณะกรรมการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
8,710 บาท
 
15 พ.ย. 2561
136 9 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ (200.-บาท) 
200.-บาท
 
9 พ.ย. 2561
137 9 พ.ย. 2561  ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 
5,000.-
4,945.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
138 9 พ.ย. 2561  ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 20 ลัง 
17548
17548 เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุดและถูกต้องตามสเปค  0401.1/3113
9 พ.ย. 2561
139 9 พ.ย. 2561  จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ทำการ สำนักโรคไม่ติดต่อ เดือน ตุลาคม 2561 
17,120.00
17,120   2/2562
10 ต.ค. 2561
140 9 พ.ย. 2561  จ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักโรคไม่ติดต่อ เดือนตุลาคม 
21,700
21,700   3/2562
10 ต.ค. 2561
141 9 พ.ย. 2561  ซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ 
6000.-
5,900.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  49/2562
6 ธ.ค. 2561
142 9 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร  
1,000 บาท
1,000 บาท ราคาต่ำสุด 
143 9 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
500 บาท
500 บาท ราคาต่ำสุด 
144 9 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
3,780 บาท
3,780 บาท ราคาต่ำสุด 
145 9 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุม จำนวน 3 รายการ (12-14พย.61) ก.ระบาดฯ 
2600
2600 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

9 พ.ย. 2561
146 9 พ.ย. 2561  จัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก (กร 4303 นนทบุรี) 
3000
3000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

14 พ.ย. 2561
147 9 พ.ย. 2561  จัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก (ขธ 2060 ่ชลบุรี) 
3300
3400 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

13 พ.ย. 2561
148 9 พ.ย. 2561  จัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก (นค 9474 ชลบุรี) 
3300
3400 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

13 พ.ย. 2561
149 9 พ.ย. 2561  จัดจ้างถ่ายเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 200 ชุด (12-14 พย.61) ก.ระบาด 
2475
2475 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

9 พ.ย. 2561
150 12 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน 
19,000.-
19,000.- ถู่กต้องตามระเบียบพัสดุ  14/2562
9 พ.ย. 2561
151 12 พ.ย. 2561  จัดทำพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 
500.- บาท
500.- บาท ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
12 พ.ย. 2561
152 12 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ประชุมวันที่ 14 พ.ย. 61 
3000
3000   สธ 0442.1(พ)/2243
13 พ.ย. 2561
153 12 พ.ย. 2561  จ้างจัดทำเอกสาร ประชุมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 50 ชุด 
4800
4800   สธ 0442.1(พ)/2244
13 พ.ย. 2561
154 12 พ.ย. 2561  จ้างจัดทำเอกสาร ประชุมวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 
200
200   สธ 0442.1(พ)/2259
13 พ.ย. 2561
155 12 พ.ย. 2561  จัดซื้อพาน จำนวน 1 พาน 
600
600 เป็นผู้เสนอรายต่ำสุดและถูกต้องตามสเปค 
156 12 พ.ย. 2561  ซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ Harddisk External 
4387
4387 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามสเปค  0401.1/3144
14 พ.ย. 2561
157 12 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
2,770 บาท
2,770 บาท ราคาต่ำสุด 
158 12 พ.ย. 2561  จ้างเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ หมายเลขทะเบียน กธ 8726 ราชบุรี  
2,700 บาท
2,700 บาท ราคาต่ำสุด 
159 12 พ.ย. 2561  จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์  
2,500 บาท
2,500 บาท ราคาต่ำสุด 
160 12 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 
1,984.-
1,984.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
161 12 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 28 รายการ 
20000
17520 เนื่องจากเป็นการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกินที่กฏกระทรวงกำหนดฯ ราคาที่เสนอไม่เกินจากราคากลาง และวงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ซื้อ 3/2562
27 พ.ย. 2561
162 12 พ.ย. 2561  จัดซื้อของที่ระลึก 
3,000
3,000  
163 12 พ.ย. 2561  จัดซื้อตัวอย่างควบคุมคุณภาพ จำนวน 4 กล่อง (ก.ห้องปฏิบัติการฯ) 
6000
6000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

14 พ.ย. 2561
164 12 พ.ย. 2561  ซื้อสายพาน Dynamo จำนวน 1 เส้น 
6,955.00
6,955.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.14/892
12 พ.ย. 2561
165 12 พ.ย. 2561  จัดซื้อสวิงจับแมลง สำหรับเก็บตัวอย่างยุงลาย (ก.ปฏิบัติการฯ) 
1540
 
13 พ.ย. 2561
166 12 พ.ย. 2561  จัดซื้อหลอดแก้วกลวง สำหรับเก็บตัวอย่างยุงลาย (ก.ปฏิบัติการฯ) 
1450
 
13 พ.ย. 2561
167 13 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (53,724.-บาท) 
53,724.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
13 พ.ย. 2561
168 13 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้จ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.5 ราชบุรี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding  
13 พ.ย. 2561
169 13 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้จ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding  
13 พ.ย. 2561
170 13 พ.ย. 2561  จ้างเหมาพิมพ์วารสารวิชาการ 
22,500
22,500 ราคาที่เหมาะสม  59/2562
14 พ.ย. 2561
171 13 พ.ย. 2561  ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำเดือน ตุลาคม 2561 
960.- บาท
960.- บาท เสนอราคาตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2368
13 พ.ย. 2561
172 13 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  
7,000.-
7,000.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 30/2562
19 พ.ย. 2561
173 13 พ.ย. 2561  จัางจัดทำเอกสาร จำนวน 13 ชุด ประชุมวันที่15 พฤศจิกายน 2561 
195
195   สธ 0442.1(พ)/2335
16 พ.ย. 2561
174 13 พ.ย. 2561  จัางจัดทำเอกสาร จำนวน 13 ชุด ประชุมวันที่15 พฤศจิกายน 2561 
195
195   สธ 0442.1(พ)/2335
16 พ.ย. 2561
175 13 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ และน้ำมันเชื่อเพลิงประชุมระดมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลหรือการปรับปรุงระบบการจัดการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ 23-25 ตค. 2561 
8,130
8,130   21/2562
29 ต.ค. 2561
176 13 พ.ย. 2561  ซื้อชุดตรวจสอบความเค็มในตัวอย่างอาหาร (Salt meter) จำนวน 60 อัน 
120,000
120,000   24/2562
5 พ.ย. 2561
177 13 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก จำนวน 2 ชิ้น  
3800
3800  
12 ธ.ค. 2561
178 13 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
1,479 บาท
1,479 บาท ราคาต่ำสุด 
179 13 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 
8,170.-
8,170.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
180 13 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 
1,020.-
1,020.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
181 13 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 
22,400.-
22,400.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
182 13 พ.ย. 2561  จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
400.-
400.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
183 13 พ.ย. 2561  จ้างผลิตสื่อตามจุดเน้นของCluster 
46,700.-
46,700.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
184 13 พ.ย. 2561  ซื้อแก๊สหุงต้ม 
5,440.00
5,440.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.16/136
13 พ.ย. 2561
185 14 พ.ย. 2561  ซื้อน้ำมันรถส่วนกลาง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,420.-บาท 
3,420.-
3,420.- ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 
15 พ.ย. 2561
186 14 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งสายสัญญาณและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรมควบคุมโรค จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1,440,000.00 บาท
e-Bidding  
14 พ.ย. 2561
187 14 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 
729.- บาท
729.- บาท เสนอราคาตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และไม่เกินวงเงินงบประมาณ  สธ 0452.10/2383
14 พ.ย. 2561
188 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า1 รากยาร 
220
220 ถูกต้องครบถ้วน 
189 14 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเแซมเครื่องปรับอากาศ 
400
400 ถูกต้องครบถ้วน 
19 พ.ย. 2561
190 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ 
1546.15
1546.15 ถูกต้องครบถ้วน 
191 14 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ 
2,407.- บาท
2,407.- บาท เสนอราคาตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และไม่เกินวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2385
14 พ.ย. 2561
192 14 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ 
593.- บาท
593.- บาท เสนอราคาตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และไม่เกินวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2384
14 พ.ย. 2561
193 14 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3,500 บาท
3,500 บาท ราคาต่ำสุด 
194 14 พ.ย. 2561  ซื้อสารเคมีควบคุมโรค จำนวน 2 รายการ 
84,000.-
69600 ราคาอยู่ในงบประมาณ  42/2562, 43/2562
28 พ.ย. 2561
195 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
5,000 บาท
5,000 บาท ราคาต่ำสุด 
196 14 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
2,000 บาท
2,000 บาท ราคาต่ำสุด 
197 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
6,099 บาท
6,099 บาท ราคาต่ำสุด  61/2562
23 พ.ย. 2561
198 14 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กต 119 ราชบุรี  
2,075 บาท
2,075 บาท ราคาต่ำสุด 
199 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
1,240 บาท
1,240 บาท ราคาต่ำสุด 
200 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
2,500 บาท
2,500 บาท ราคาต่ำสุด 
201 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
3,961 บาท
3,961 บาท ราคาต่ำสุด 
202 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
1,787 บาท
1,787 บาท ราคาต่ำสุด 
203 14 พ.ย. 2561  จ้างทำใบประกาศนียบัตร  
4,200 บาท
4,200 บาท ราคาต่ำสุด 
204 14 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
2,695 บาท
2,695 บาท ราคาต่ำสุด 
205 14 พ.ย. 2561  จ้างขนขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  
3,876 บาท
3,876 บาท ราคาต่ำสุด 
206 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
3,317 บาท
3,317 บาท ราคาต่ำสุด 
207 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
980 บาท
980 บาท ราคาต่ำสุด 
208 14 พ.ย. 2561  จัดจ้างทำตรายาง 
660
660 ถูกต้องครบถ้วน 
209 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 
1997
1997 ถูกต้องครบถ้วน 
210 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ 
2000
2000 ถูกต้องครบถ้วน 
211 14 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
1,500 บาท
1,500 บาท ราคาต่ำสุด 
212 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ 
3000
3000 ถูกต้องครบถ้วน 
21 ธ.ค. 2561
213 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนน 15 รายการ 
8160
8160 ถูกต้องครบถ้วน 
21 ธ.ค. 2561
214 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
2,000 บาท
2,000 บาท ราคาต่ำสุด 
215 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อสมุดริมลวด ขนาด A4 จำนวน 12 เล่ม (งานธุรการ) 
300
1000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

14 พ.ย. 2561
216 15 พ.ย. 2561  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
406,300 บาท
461,400 บาท สอบราคา ราคาต่ำสุด  11/2562
8 ต.ค. 2561
217 15 พ.ย. 2561  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น(Cool Box) ปีที่ 1 
675000
e-Bidding  
16 พ.ย. 2561
218 15 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์โปรแกรม tableau จำนวน 30 ลิขสิทธิ์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก 
420,000.00 บาท
e-Bidding  
16 พ.ย. 2561
219 15 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (2,140 บาท) 
2140
2140 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
19 พ.ย. 2561
220 15 พ.ย. 2561  จัดจ้างเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
500
500 ถูกต้อง ครบถ้วน 
221 15 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ 
11,897.-
11,897.- ราคาอยู่ในงบประมาณ 
28 พ.ย. 2561
222 15 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 
5,388.-
5,388.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 28/2562
19 พ.ย. 2561
223 15 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 
2,500.-
2,315.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
224 15 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 
6000
5,270.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 37/2562
22 พ.ย. 2561
225 15 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุคอมพิวเตออร์ 1 รายการ 
1,000.-
780.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
226 15 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพ 5927 สงขลา 
300.- บาท
300.- บาท ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
30 พ.ย. 2561
227 15 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  
3,000.-
3,000.- อยู่ในงบประมาณ  -
228 15 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 จำนวน 9 รายการ 
3000
3000 ถูกต้องครบถ้วน 
229 15 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงานในการจัดประชุม จำนวน 2 รายการ 
2750
2750 ถูกต้องครบถ้วน 
230 15 พ.ย. 2561  จัดซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ 
6,000.-
6,000.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
231 15 พ.ย. 2561  ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 6 รายการ 
17,269.80
17,269.80 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 65/2562
15 พ.ย. 2561
232 15 พ.ย. 2561  ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า 
1,016.50
1,016.50 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.16/56
15 พ.ย. 2561
233 15 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 
10,000.00
10,000.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.38/341
15 พ.ย. 2561
234 15 พ.ย. 2561  ซื้อด้ามจับ (Probe Case 1) และด้ามจับล่าง (Probe Case 2) จำนวน 2 ชิ้น 
1,498.00
1,498.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.14/998
15 พ.ย. 2561
235 15 พ.ย. 2561  ซื้อรีโมทมือถือมีสาย จำนวน 2 อัน 
9,000.00
9,000.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.14/1005
15 พ.ย. 2561
236 15 พ.ย. 2561  ซื้อหมึกพิมพ์ Lexmark E360H11p จำนวน 2 กล่อง 
13,900.00
13,900.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 64/2562
15 พ.ย. 2561
237 16 พ.ย. 2561  ขาตั้งสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ตัว 
85,600 บาท
85,600 บาท ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  0034/2561
16 พ.ย. 2561
238 16 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 1 รายการ (3,900.-บาท) 
3,900.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
16 พ.ย. 2561
239 16 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน บต.-7147 มค. จำนวน 1 คัน (3,000.-บาท) 
3,000.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
16 พ.ย. 2561
240 16 พ.ย. 2561  ประกวดราคาจ้างทำกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (Cool Box) ปีที่ 1 
675000.00
e-Bidding  
16 พ.ย. 2561
241 16 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
e-Bidding  
16 พ.ย. 2561
242 16 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดระบบสื่อสารเครือข่ายผ่านระบบเซลลูล่าร์ สำหรับ EOC จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
3,000,000.00 บาท
e-Bidding  
17 พ.ย. 2561
243 16 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (3,317 บาท) 
3317
3317 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
19 พ.ย. 2561
244 16 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำ (2,000 บาท) 
2000
2000 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
19 พ.ย. 2561
245 16 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 
5,000.-
ไม่เกิน 5,000.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
246 16 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง 
5,000.-
4,000.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
247 16 พ.ย. 2561  จ้างตกแต่งสถานที่ประชุมและเวที 
10,000.-
10,000.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 32/2562
20 พ.ย. 2561
248 16 พ.ย. 2561  รายงานขอจัดซื้ัอวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
3,000.-
3,000.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
249 16 พ.ย. 2561  จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
7,560 บาท
7,560 บาท ราคาต่ำสุด  73/2562
6 ธ.ค. 2561
250 16 พ.ย. 2561  จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
3,595 บาท
3,595 บาท ราคาต่ำสุด 
251 16 พ.ย. 2561  ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 2 รายการ 
420.00
420.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.41/1026
16 พ.ย. 2561
252 16 พ.ย. 2561  ซื้อหมึกพิมพ์ Brother HL-5350DN TN-3250 จำนวน 2 กล่อง 
4,360.00
4,360.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.14/1227
16 พ.ย. 2561
253 17 พ.ย. 2561  จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน 
1,200.-
1,200.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
254 18 พ.ย. 2561  จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศขนาด 10 ที่นั่ง (ไป-กลับ ท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี 
1,800.-
1,800.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
255 19 พ.ย. 2561  ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2,388,800.00
e-Bidding  
19 พ.ย. 2561
256 19 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุสำหรับซีกโลกใต้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding  
19 พ.ย. 2561
257 19 พ.ย. 2561  สคร. 6 ชลบุรี ประกวดราคซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่มรายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1,408,350
e-Bidding  
19 พ.ย. 2561
258 19 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (6,468 บาท) 
6468
6468 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
20 พ.ย. 2561
259 19 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 
3,000.-
2,698.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
260 19 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 
1,000.-
600.-   -
261 19 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 7505 สงขลา 
6,000.- บาท
6,000.- บาท ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
30 พ.ย. 2561
262 19 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน 68 รายการ 
99,700.-
99,641.- ราคาอยู่ในงบปรมาณ  บส 35/2562
22 พ.ย. 2561
263 19 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ 
82,000.-
81,733.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 33/2562
22 พ.ย. 2561
264 19 พ.ย. 2561  ซื้ัอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ 
8,595.-
8,595.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 34/2562
22 พ.ย. 2561
265 19 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 12 รายการ 
11,000.-
10,076.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 36/2562
22 พ.ย. 2561
266 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
2,816 บาท
2,816 บาท ราคาต่ำสุด 
267 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
2,816 บาท
2,816 บาท ราคาต่ำสุด 
268 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร  
5,600 บาท
5,600 บาท ราคาต่ำสุด 
269 19 พ.ย. 2561  จ้างเหมากำจัดปลวก  
17,120 บาท
17,120 บาท ราคาต่ำสุด 
270 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร 
3,610 บาท
3,610 บาท ราคาต่ำสุด 
271 19 พ.ย. 2561  จ้างเติมน้ำยาดับเพลิง  
4,173 บาท
4,173 บาท ราคาต่ำสุด 
272 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
1,200 บาท
1,200 บาท ราคาต่ำสุด 
273 19 พ.ย. 2561  จ้างปรับปรุงระบบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
50,000.-
49,760.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  38/2562
26 พ.ย. 2561
274 19 พ.ย. 2561  จ้างผลิตสื่อวิดีโอเกริ่นนำการเรียนการสอนระบาดวิทยาภาคสนาม 
21,400 บาท
21,400 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ  16/2561
26 พ.ย. 2561
275 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อยางปูพื้นรถยนต์ 
1,337.50
1,337.50 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
276 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อน้ำยาล้างรถยนต์ 
2,352.-
2,352.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
277 19 พ.ย. 2561  จ้างเหมาตัดหญ้า กลุ่มเขตเมือง,กลุ่มพัฒนาวิชาการ 
10,000.-
10,000.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
11 ม.ค. 2562
278 19 พ.ย. 2561  จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศขนาด 10 ที่นั่ง สสจไป-กลับจังหวัดระยอง 
27,000.-
27,000.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
279 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุม จำนวน 10 รายการ (6-7ธค.61) ก.ปฏิบัติการฯ 
6126
6126 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
สธ 38/2562
21 พ.ย. 2561
280 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ ทะเบียน นค 4710 ชลบุรี (นิคมแพร่งขาหยั่งฯ) 
5030
5030 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
สธ 37/2562
20 พ.ย. 2561
281 19 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมปั้มน้ำประปา จำนวน 38 รายการ 
56,094.75
56,094.75 เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งจ้างเลขที่ จ31/2562
19 พ.ย. 2561
282 19 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องเติมอากาศ Jet Aerator หมายเลขครุภัณฑ์ 4630-005-05 จำนวน 9 รายการ 
14,455.70
14,455.70 เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งจ้างเลขที่ จ32/2562
19 พ.ย. 2561
283 19 พ.ย. 2561  จ้างเช็คระยะทาง 20,000 กิโลเมตร รถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขครุภัณฑ์ กว-5857 นนทบุรี จำนวน 5 รายการ 
1,742.50
1,742.50 เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.14/1114
19 พ.ย. 2561
284 19 พ.ย. 2561  จ้างทำฟันปลอมชนิดถอดได้ จำนวน 56 รายการ 
65,291.40
65,291.40 เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งจ้างเลขที่ จ45/2562
19 พ.ย. 2561
285 20 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Etoricoxib 90 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
20 พ.ย. 2561
286 20 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Epoetin alfa 4000 iu/0.4 ml solution for injection, 0.4 ml prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
20 พ.ย. 2561
287 20 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Fluticasone furoate 27.5 mcg/1 dose nasal spray, suspension, 120 dose bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
20 พ.ย. 2561
288 20 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ (2,655.-บาท) 
2,655.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
20 พ.ย. 2561
289 20 พ.ย. 2561  ซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว (Malaria Rapid Diagnostic Tests) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding  
20 พ.ย. 2561
290 20 พ.ย. 2561  ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1,620,360.-
e-Bidding  
20 พ.ย. 2561
291 20 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 
13,722.75
13,722.75 ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  16/2562
20 พ.ย. 2561
292 20 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 
5,723.-
5,723.- ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  17/2562
20 พ.ย. 2561
293 20 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 
16,020.-
16,020.- ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  15/2562
20 พ.ย. 2561
294 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
6,000.-
6,000.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส31/2562
20 พ.ย. 2561
295 20 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
3,000.-
3,000.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
296 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการงานธุรการ นางสาวคิดตีญา รัตนโสภา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 
8,300.00
8,300   4/2562
10 ต.ค. 2561
297 20 พ.ย. 2561  การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้จ้างเหมาจำนวน 2 คัน จังหวัดน่าน 
14,000.- บาท
9,450.- บาท ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  0404.1/42
7 ธ.ค. 2561
298 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก  
19,260 บาท
19,260 บาท ราคาต่ำสุด  65/2562
27 พ.ย. 2561
299 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณรอบอาคารสำนักงาน 
800 บาท
800 บาท ราคาต่ำสุด 
300 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาเติมน้ำดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง  
1,284 บาท
1,284 บาท ราคาต่ำสุด 
301 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดหนู  
23,540 บาท
23,540 บาท ราคาต่ำสุด 
302 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมากำจัดปลวก 
17,120 บาท
17,120 บาท ราคาต่ำสุด  62/2562
27 พ.ย. 2561
303 20 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการ จำนวน 2 รายการ 
2910
2910 ถูกต้องครบถ้วน 
304 20 พ.ย. 2561  ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ 
58,275 บาท
58,275 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ  8/2562
20 พ.ย. 2561
305 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาตัดหญ้า กลุ่มห้องปฏิบัติการแพทย์ 
6,000.-
6,000.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
306 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาตัดหญ้า กลุ่มโรคเขตเมือง,กลุ่มพัฒนาวิชาการ 
10,000.-
10,000.- ราคาไม่เกินเงินงบประมาณ 
307 20 พ.ย. 2561  จัดซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน 
1,500.-
1,500.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
308 20 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 
1,754.-
1,754.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
309 20 พ.ย. 2561  จัดซื้อหมึก 305 ดี 
3,590.-
3,590.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
310 20 พ.ย. 2561  จัดซื้อของสมนาคุณในกสนศึกษาดูงาน (จำนวน 4 ชิ้น) 
3,500.-
3,500.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
311 20 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซ่อมเก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว (ด่านฯ แหลมฉบัง) 
1500
1500 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

20 พ.ย. 2561
312 20 พ.ย. 2561  จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมเช็คระยะรถยนต์ (ขล 5865 ชลบุรี) 
2050
3000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

20 พ.ย. 2561
313 21 พ.ย. 2561  ขออนุม้ติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (7,450.-บาท) 
7,450.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
21 พ.ย. 2561
314 21 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 กล่อง (8,040.-บาท) 
8,040.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
21 พ.ย. 2561
315 21 พ.ย. 2561  ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1,500,000.-
e-Bidding  
21 พ.ย. 2561
316 21 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถุงมือสำหรับการตรวจทางการเเพทย์หรือไม่เกี่ยวกับการศัลยกรรม เบอร์ S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
21 พ.ย. 2561
317 21 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Ursolin 250 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
21 พ.ย. 2561
318 21 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดระบบสื่อสารเครือข่ายผ่านระบบเซลลูล่าร์ สำหรับ EOC จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2) 
3,000,000.00 บาท
e-Bidding  
21 พ.ย. 2561
319 21 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (2,782 บาท) 
2782
2782 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
22 พ.ย. 2561
320 21 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ (2,675 บาท) 
2675
2675 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
23 พ.ย. 2561
321 21 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความปลอดภัยของ สคร.7 เดือน พย. (40,922 บาท) 
40922
40922 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
 

23 พ.ย. 2561
322 21 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล 
4,500.-
4,500.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
323 21 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการขนข้ายพัสดุ  
3,000.-
3,000.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
324 21 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง 
20,000.-
19,527.50 ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 40/2562
27 พ.ย. 2561
325 21 พ.ย. 2561  จ้างทำป้ายไวนิล 
500.-
500.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
326 21 พ.ย. 2561  จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน 
4,000 บาท
4,000 บาท ราคาต่ำสุด 
327 21 พ.ย. 2561  จ้างผลิตแผ่นสติกเกอร์โรคพิษสุนัขบ้า 
10,000.-
10,000.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส41/2562
21 พ.ย. 2561
328 21 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
2,700 บาท
2,700 บาท ราคาต่ำสุด 
329 21 พ.ย. 2561  จ้างเช่าห้องประชุม  
5,000 บาท
5,000 บาท ราคาต่ำสุด 
330 21 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 
1500
1500 ถูกต้องครบถ้วน 
331 21 พ.ย. 2561  จัดซื้อหนังสือพิมพ์ (งานธุรการ กลุ่มบริหารทั่วไป) 
440 บาท
440 บาท ราคาต่ำสุด 
332 21 พ.ย. 2561  จ้างเหมาเช่าห้องประชุม  
4,000 บาท
4,000 บาท ราคาต่ำสุด 
333 21 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุม จำนวน 5 รายการ (6-7ธค.61) ก.ภาคีเครือข่ายฯ 
6490
  สธ 39/2562
22 พ.ย. 2561
334 22 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องโทรศัพท์ (1,605 บาท) 
1605
1605 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
22 พ.ย. 2561
335 22 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ (3,531.-บาท) 
3,531.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
22 พ.ย. 2561
336 22 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและงานถมดิน รวม 4 รายการ จำนวน 1 งาน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding  
22 พ.ย. 2561
337 22 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 1 รายการ (9,000.-บาท) 
9,000.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
22 พ.ย. 2561
338 22 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7824 ขก. จำนวน 1 คัน (4,080.45.-บาท) 
4,080.45.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
22 พ.ย. 2561
339 22 พ.ย. 2561  ซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ 
875.- บาท
875.- บาท เสนอราคาตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และไม่เกินวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2475
22 พ.ย. 2561
340 22 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสารงานประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน NCD Clinic Plus ครั้งที่ 2 13 พย. 2561 
550
550   0424.1.4/170
12 พ.ย. 2561
341 22 พ.ย. 2561  จ้างผลิต แผยแพร่คลิปวีดีโอ เรื่องป้องกันการบาดเจ็บจากความรุนแรงในเด็ก 
149,800
149,800   22/2562
31 ต.ค. 2561
342 22 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 
3,000.-
2,750.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
343 22 พ.ย. 2561  ซื้อยา จำนวน 1 รายการ 
7,704.- บาท
7,704.- บาท เสนอราคาต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  22/2562
22 พ.ย. 2561
344 22 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
2,514 บาท
2,514 บาท ราคาต่ำสุด 
345 22 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
1,250 บาท
1,250 บาท ราคาต่ำสุด 
346 22 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบบริการเก้บและขนขยะมูลฝอยติดเชื้อรายเดือน 
2,222.- บาท
2,222.- บาท ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
22 พ.ย. 2561
347 22 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมท่อประปา จำนวน 1 งาน 
1000
1000 ถูกต้องครบถ้วน 
348 22 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 
1000
1000 ถูกต้องครบถ้วน 
349 22 พ.ย. 2561  จ้างออกแบบสิ่งพิมพ์จุลสาร สคร.๑๒ สงขลา รูปแบบ E-book 
17,120.-
17,120.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส14/2562
31 ต.ค. 2561
350 22 พ.ย. 2561  ซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 รายการ 
3,201.44 บาท
3,201.44 บาท เสนอราคาต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2474
22 พ.ย. 2561
351 22 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 65 ชุด (29พย.61) ก.พัฒนาภาคีฯ 
3250
3250 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

26 พ.ย. 2561
352 22 พ.ย. 2561  ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (ห้องผช.พูนศักดิ์ฯ) 
1605
1700 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

23 พ.ย. 2561
353 22 พ.ย. 2561  ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ราชการ (นง 5147 ชลบุรี) 
8300
8500 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
สธ 40.1/2562
27 พ.ย. 2561
354 22 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุม จำนวน 5 รายการ (29พย.61) ก.ภาคีเครือข่ายฯ 
2495
 
26 พ.ย. 2561
355 22 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุม จำนวน 7 รายการ (13-14ธค.61) ก.ภาคีเครือข่ายฯ 
3010
 
26 พ.ย. 2561
356 22 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุม จำนวน 2 รายการ (3-4ธค.61) ก.แผนงานฯ 
4050
 
22 พ.ย. 2561
357 22 พ.ย. 2561  จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 270 ใบ (3-4 ธค.61) ก.แผนงานฯ 
40500
  39.1/2562
22 พ.ย. 2561
358 23 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (1,250.-บาท) 
1,250.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
23 พ.ย. 2561
359 23 พ.ย. 2561  ลงประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา จำนวน 138 รายการ (12 กลุ่มรายการจัดซื้อ 
-
e-Bidding  
23 พ.ย. 2561
360 23 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Epoetin alfa 10000 IU/1 ml solution for injection in pre-filled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
23 พ.ย. 2561
361 23 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Ibandronic acid 3 mg/3 ml solution for injection, 3 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
23 พ.ย. 2561
362 23 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Meropenem 1 g powder for solution for injection/infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
23 พ.ย. 2561
363 23 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคจ้างเหมาบำรุงรักษาอุกรณ์เครือข่าย จำนวน 7 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
4,728,600.00 บาท
e-Bidding  
23 พ.ย. 2561
364 23 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมมู่ลี่ห้องทำงาน จำนวน 1 รายการ (10,800.-บาท) 
10,800.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
23 พ.ย. 2561
365 23 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (ครึ่งเดือนแรก) จำนวน 9 รายการ 
4,777.20 บาท
4,777.20 บาท เสนอราคาตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และไม่เกินวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2486
23 พ.ย. 2561
366 23 พ.ย. 2561  จัดซื้อไข่ไก่สดเบอร์ 0 จำนวน 1500 ฟอง 
7500
7500 ถูกต้องครบถ้วน 
367 23 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 
6,960.- บาท
6,960.- บาท เสนอราคาต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  23/2562
23 พ.ย. 2561
368 23 พ.ย. 2561  จัดจ้างทำป้ายไวนิลวิสัยทัศน์ สคร.3 จำนวน 2 แผ่น 
1600
1600 ถูกต้องครบถ้วน 
369 23 พ.ย. 2561  จ้างเหมาทำพวงมาลา 
1,000 บาท
1,000 บาท ราคาต่ำสุด 
370 23 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน กบ 4021 ราชบุรี  
2,200 บาท
2,200 บาท ราคาต่ำสุด 
371 23 พ.ย. 2561  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองห้องเย็นสำหรับแช่วัคซีน 
1,500 บาท
1,500 บาท ราคาต่ำสุด 
372 23 พ.ย. 2561  จ้างพิมพ์โปสเตอร์จัดนิทรรศการครบรอบ 46 ปี ของสำนักระบาดวิทยา 
27,000 บาท
27,000 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ  15/2562
23 พ.ย. 2561
373 23 พ.ย. 2561  จัดซื้อสารเคมีเผพื่อป้องกันควบคุมไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย 
10013.85 บาท
10013.85 ถูกต้องครบถ้วน  25/2562
23 พ.ย. 2561
374 26 พ.ย. 2561  ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ (จำนวน 4 กลุ่ม)  
2,388,800.00
e-Bidding  
375 26 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (96,600.-บาท) 
96,600.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
26 พ.ย. 2561
376 26 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (500,000.-บาท) 
500,000.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
26 พ.ย. 2561
377 26 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (13,500.-บาท) 
13,500.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
26 พ.ย. 2561
378 26 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างสอบเทียบวัสดุ-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (47,615.-บาท) 
47,615.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
26 พ.ย. 2561
379 26 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อข่ายและการสื่อสาร จำนวน 7 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding  
26 พ.ย. 2561
380 26 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อข่ายและการสื่อสาร จำนวน 7 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding  
26 พ.ย. 2561
381 26 พ.ย. 2561  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแทงค์น้ำพร้อมระบบประปาท่อสูง เพื่อส่งจ่ายน้ำภายในสถาบันราชประชาสมาสัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 
3,098,000.-
e-Bidding  
26 พ.ย. 2561
382 26 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Adefovir dipivoxil 10 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
26 พ.ย. 2561
383 26 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Oseltamivir 75 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
26 พ.ย. 2561
384 26 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Daclatasvir 60 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
26 พ.ย. 2561
385 26 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Glimepiride 4 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
26 พ.ย. 2561
386 26 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูรั้วสำนักงาน (12,000 บาท) 
12000
12000 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
27 พ.ย. 2561
387 26 พ.ย. 2561  ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งานโรงอาหารกรมควบคุมโรค จำนวน 4 รายการ 
8881.00
8881 เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุดและถูกต้องตามสเปค  0401.1/3175
19 พ.ย. 2561
388 26 พ.ย. 2561  ค่าจ้างเหมารถตู้จำนวน 2 คัน จังหวัดน่าน 
14,400.- บาท
14,400.- บาท ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  12/2561
7 ธ.ค. 2561
389 26 พ.ย. 2561  ค่าจ้างเหมารถตู้จำนวน 5 คันในพื้นที่จังหวัดน่าน 
15,000.- บาท
15,000.- บาท ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้่งไว้  13/2561
26 พ.ย. 2561
390 26 พ.ย. 2561  จ้างพิมพ์หนังสือทิศทางและกลไกการบริการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรคประจำปี 2562จำนวน 5,000.- เล่ม 
481,500.- บาท
481,000.- บาท ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  16/2562
26 พ.ย. 2561
391 26 พ.ย. 2561  ค่าจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 120 เล่ม 
7,200.- บาท
7,200.- บาท ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่่ตั้งไว้  14/2561
7 ธ.ค. 2561
392 26 พ.ย. 2561  ค่าวัสดุอุปกรณ์การประชุมจำนวน 11 รายการ จังหวัดน่าน 
12,240.- บาท
12,240.- บาท ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  15/2562
26 พ.ย. 2561
393 26 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
400 บาท
400 บาท ราคาต่ำสุด 
394 26 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
500 บาท
500 บาท ราคาต่ำสุด 
395 26 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  
500 บาท
500 บาท ราคาต่ำสุด 
396 26 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร  
1,050 บาท
1,050 บาท ราคาต่ำสุด 
397 26 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
3,000 บาท
3,000 บาท ราคาต่ำสุด 
398 26 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
3,000 บาท
3,000 บาท ราคาต่ำสุด 
399 26 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์  
850 บาท
850 บาท ราคาต่ำสุด 
400 26 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
3,600.-
3,600.- บาท ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
20 ธ.ค. 2561
401 26 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบบริการเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
2222.- บาท
2222.- บาท ตรงตามคุรลักาณะที่ต้องการ 
7 ม.ค. 2562
402 26 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
1,480 บาท
1,480 บาท ราคาต่ำสุด 
403 26 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างปะยางรถจักรยานยนต์กรณีเร่งด่วน (จลก 480 ชลบุรี) งานธุรการ 
180
180 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

28 พ.ย. 2561
404 26 พ.ย. 2561  จัดซื้อไส้กรองน้ำ จำนวน 5 รายการ (อาคาร 1-4) 
9620
9800 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
สธ 40/2562
27 พ.ย. 2561
405 26 พ.ย. 2561  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวื่อวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 ราการ 
1,385,250.-บาท
1,385,250 e-Bidding ซึ้งเป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาและเป็นผู้เสนอราค่าต่ำสุด  7/2561
26 พ.ย. 2561
406 26 พ.ย. 2561  จ้างเปลี่ยนอะไหล่ลูกยางสีขาวและสำดำปริมาตร 1-10 ul สำหรับ Autopipette จำนวน 1 ชิ้น 
318.86
318.86 เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.41/1159
26 พ.ย. 2561
407 26 พ.ย. 2561  ่จัดทำตรายาง จำนวน 64 รายการ (งานธุรการ) 
9533.70
9600 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

11 ธ.ค. 2561
408 26 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการวินิจฉัยวัณโรคด้วย LPA จำนวน 1 รายการ (ก.ห้องปฏิบัติการฯ) 
211200
  56/2562
17 ธ.ค. 2561
409 26 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค จำนวน 4 รายการ (ก.ห้องปฏิบัติการฯ) 
995314
  57/2562
18 ธ.ค. 2561
410 27 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (498,834.-บาท) 
498,834.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
27 พ.ย. 2561
411 27 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (18,190.-บาท) 
18,190.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
27 พ.ย. 2561
412 27 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (220,200.-บาท) 
220,200.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
27 พ.ย. 2561
413 27 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Fosfomycin 4 g powder for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
27 พ.ย. 2561
414 27 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (1,032.-บาท) 
1,032.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
27 พ.ย. 2561
415 27 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
27 พ.ย. 2561
416 27 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Alfacalcidol 0.25 mcg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
27 พ.ย. 2561
417 27 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดีโอ เรื่องโรคและภัยสุขภาพ จำนวน ๗ เรื่อง 
800000
e-Bidding  
28 พ.ย. 2561
418 27 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 
4,483.30
4,483.30 ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  19/2562
28 พ.ย. 2561
419 27 พ.ย. 2561  จ้างทำตรายาง จำนวน 12 รายการ 
1,910.-
1,910.- ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  18/2562
27 พ.ย. 2561
420 27 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 
300.-
300.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
421 27 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 
3689
3689 ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
422 27 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
3,300 บาท
3,300 บาท ราคาต่ำสุด 
423 27 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
500 บาท
500 บาท ราคาต่ำสุด 
424 27 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 
214
214 ถูกต้องครบถ้วน 
425 27 พ.ย. 2561  ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
28,670 บาท
28,670 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ  12/2562
30 พ.ย. 2561
426 27 พ.ย. 2561  จัดซื้อไส้กรองน้ำ จำนวน 4 รายการ (หน่วยฯ บางละมุง) 
2440
2500 จัดซื้อไส้กรองน้ำ จำนวน 4 รายการ (หน่วยฯ บางละมุง) 
29 พ.ย. 2561
427 27 พ.ย. 2561  ซื้อลูกยางสำหรับเครื่องวัดความดันแบบปรอท (BP) จำนวน 30 ลูก 
7,500.00
7,500.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.14/1246
27 พ.ย. 2561
428 27 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ (หน่วยฯ บางละมุง) 
12609.95
  44/2562
4 ธ.ค. 2561
429 28 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างทำป้ายทองเหลือและตรายางห้องรองอธิบดี  
3,840
3,840 เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตรงสเปค  0401.1/394
3 เม.ย. 2561
430 28 พ.ย. 2561  จ้างปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding  
28 พ.ย. 2561
431 28 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (5,950.-บาท) 
5,950.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
28 พ.ย. 2561
432 28 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (26,400.-บาท) 
26,400.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
28 พ.ย. 2561
433 28 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
e-Bidding  
28 พ.ย. 2561
434 28 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมโทรศัพท์ จำนวน 3 เครื่อง 
1,829.70
1,829.70 ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 
28 พ.ย. 2561
435 28 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์โปรแกรม tableau จำนวน 30 ลิขสิทธิ์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา 
504,000 บาท
e-Bidding  
436 28 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน (4,428.73.-บาท) 
4,428.73.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
28 พ.ย. 2561
437 28 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการตรวจเช็คคู่สายโทรศัพท์ จำนวน 3 จุด 
1,500.-
1,500.- ราคาอยู่งบประมาณ  -
438 28 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (480.-บาท) 
480.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
28 พ.ย. 2561
439 28 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กม.-7103 ขก. จำนวน 1 คัน (3,446.47.-บาท) 
3,446.47.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
28 พ.ย. 2561
440 28 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กม.-7103 ขก. จำนวน 1 คัน (3,446.47.-บาท) 
3,446.47.-บาท
 
28 พ.ย. 2561
441 28 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  
1,600.-
1,600.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
442 28 พ.ย. 2561  ซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด 
5,200.-50/
5200.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  50/2562
7 ธ.ค. 2561
443 28 พ.ย. 2561  จ้างขนขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  
2,388 บาท
2,388 บาท ราคาต่ำสุด 
444 28 พ.ย. 2561  ซื้อเครื่องปรับอากาศ 
28,600.-
28,600.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  47/2561
30 พ.ย. 2561
445 28 พ.ย. 2561  จ้างปรับปรุงอาคาร 
85,000.-
84115.50 ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส46/2562
30 พ.ย. 2561
446 28 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (ก.ห้องปฏิบัติฯ) 
3155
 
28 พ.ย. 2561
447 28 พ.ย. 2561  จัดซื้อยาที่องค์การเภสัชกรรมมิได้เป็นผู้ผลิต จำนวน 24 รายการ 
35550.96
  49/2562
6 ธ.ค. 2561
448 28 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (หน่วยฯ บางละมุง) 
17892
  45/2562
4 ธ.ค. 2561
449 28 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสอบภาคสนาม จำนวน 2 รายการ (ก.ปฏิบัติการฯ) 
38000
  46/2562
4 ธ.ค. 2561
450 28 พ.ย. 2561  จัดซื้อยาที่องค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจำหน่าย จำนวน 10 รายการ (งานเภสัชกรรม) 
27461
  47/2562
4 ธ.ค. 2561
451 28 พ.ย. 2561  ซื้อคลอรีนน้ำ จำนวน 6,000 กิโลกรัม 
65,163.00 บาท
65,163.00 บาท ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  104/2562
28 พ.ย. 2561
452 29 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความปลอดภัยของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น (409,220.-บาท) 
409,220.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
29 พ.ย. 2561
453 29 พ.ย. 2561  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 
408900
373920 สอบราคา   71/2561
29 พ.ย. 2561
454 29 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคจ้างผลิตสื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
e-Bidding  
29 พ.ย. 2561
455 29 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding  
29 พ.ย. 2561
456 29 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding  
29 พ.ย. 2561
457 29 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้า โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding  
29 พ.ย. 2561
458 29 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ (1,700.-บาท) 
1,700.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
29 พ.ย. 2561
459 29 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งสายสัญญาณและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรมควบคุมโรค จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1440000
e-Bidding  
30 พ.ย. 2561
460 29 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 27-28 พย.2561 
6,304
6,304   29/2562
12 พ.ย. 2561
461 29 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 
2,000.-
1,860.-   -
462 29 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 
2,000.-
1,680.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
463 29 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุม จำนวน 12 รายการ 
5,360.- บาท
5,360.- บาท เสนอราคาต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  30/2562
29 พ.ย. 2561
464 29 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 
9000
9,000.- ราคาต่ำสุด  -
465 29 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการผลิตแผ่นพับ 
1,900.-
1900 ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
466 29 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 
50011.30
50011.30 ถูกต้องครบถ้วน 
467 29 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ 
5000
5000 ถูกต้องครบถ้วน 
20 ธ.ค. 2561
468 29 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุไฟฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 
321
321 ถูกต้อง ครบถ้วน 
469 29 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 
634
634 ถูกต้องครบถ้วน 
470 29 พ.ย. 2561  จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ 
57,780.- บาท
57,780.- บาท เสนอราคาต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  28/2562
29 พ.ย. 2561
471 29 พ.ย. 2561  จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 14 รายการ  
80,276.- บาท
80,276.- บาท เสนอราคาต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  27/2562
29 พ.ย. 2561
472 29 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ราการ 
15611.30
15611.30 ถูกต้องครบถ้วน  31/2562
29 พ.ย. 2561
473 29 พ.ย. 2561  จัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 
2500
2500 ูถูกต้องครบถ้วน 
474 30 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
30 พ.ย. 2561
475 30 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Amino acids 3 g/100 ml+Glucose 7.5 g/100 ml solution for infusion, 1 l โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
30 พ.ย. 2561
476 30 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (751.-บาท) 
751.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
30 พ.ย. 2561
477 30 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อขาX-Stand จำนวน 1 รายการ (800.-บาท) 
800.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
30 พ.ย. 2561
478 30 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ (3,200.-บาท) 
3,200.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
30 พ.ย. 2561
479 30 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ (266,966.92.-บาท) 
266,966.92.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
30 พ.ย. 2561
480 30 พ.ย. 2561  ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
3950500
e-Bidding  
481 30 พ.ย. 2561  ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาซื้อรถปฏิบัติการสอบสวนโรค จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
3,000,000.00 บาท
e-Bidding  
482 30 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 681 แผ่น 
196.74
196.74 ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 
483 30 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วันเอดส์โลก จำนวน 2 รายการ (4,000.-บาท) 
4,000.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
30 พ.ย. 2561
484 30 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 5กภ 3072  
2782
2782 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  0401.1/1378
30 พ.ย. 2561
485 30 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการผลิตสำเนาสปอตความรู้ เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า 
2500
2450 ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
486 30 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 
16,326.32 บาท
16,326.32 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ  1/2562
31 ต.ค. 2561
487 30 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 
8,793.55
8,793.55 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
488 30 พ.ย. 2561  จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์  
6,367.74
6,367.74 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
489 30 พ.ย. 2561  ขออนุมัติสั่งจ้างเหมาบริการ  
3,000
3,000 ถูกต้องครบถ้วน 
18 ม.ค. 2562
490 30 พ.ย. 2561  ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 3 ห้องๆ ละ 2 วัน (3-4 ธค.61) ก.แผนงานฯ 
30000
  41/2562
30 พ.ย. 2561
491 30 พ.ย. 2561  จ้างเหมาเช่ารถตู้ จำนวน 5 คัน (2-4 ธค.61) ก.แผนงานฯ 
44000
 
30 พ.ย. 2561