กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   โทร 0-2590-3358-9
แบบ สขร.๑
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. 2561
วิธีซื้อ/จ้าง รวมทุกประเภท
ลำดับที่ วันที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 1 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Dapagliflozin 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
1 พ.ย. 2561
2 1 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ จำนวน 1 ลูก (2,675.-บาท) 
2,675.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
1 พ.ย. 2561
3 1 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้ออาหารหนูทดลอง จำนวน 1 รายการ (2,480.-บาท) 
2,480.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
1 พ.ย. 2561
4 1 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อป้ายสามเหลี่ยม จำนวน 15 อัน (1,350.-บาท) 
1,350.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
1 พ.ย. 2561
5 1 พ.ย. 2561  ค่าวัสดุสำนักงานจำนวน 62 รายการ 
120,970.- บาท
120,970.- บาท ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  8/2562
1 พ.ย. 2561
6 1 พ.ย. 2561  ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 
210.00
210.- บาท เสนอราคาตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2242
1 พ.ย. 2561
7 1 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 8587 สงขลา 
4,816.61 บาท
4,816.61 บาท ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
30 พ.ย. 2561
8 1 พ.ย. 2561  ค่าเช่าซอฟแวร์โปรแกรม SAS เวอร์ชั่น 9.4  
245,000
245,000   1/2562
10 ต.ค. 2561
9 1 พ.ย. 2561  ค่าจ้างดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 
3,150.- บาท
3,150.- บาท ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  3/2562
8 ต.ค. 2561
10 1 พ.ย. 2561  ค่าจ้างเหมาบริการเดือนพฤศจิกายน 2561 
7,500.- บาท
7,500.- บาท ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตังไว้  1/2561
1 ต.ค. 2561
11 1 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุม จำนวน 5 รายการ (13-15พย.61) ก.สื่อสารฯ 
5451
6400 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
สธ 30/2562
6 พ.ย. 2561
12 1 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 60 ชุด (9พย.61) ก.ระบาดฯ 
960
2500 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

9 พ.ย. 2561
13 1 พ.ย. 2561  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 
3,738.42 บาท
3,738.42 ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  7/2562
14 ต.ค. 2561
14 1 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ก.ห้องปฏิบัติการฯ) 
14000
14000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

5 พ.ย. 2561
15 1 พ.ย. 2561  จัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศสำหรับเดินทางไปศึกษาดูงาน 
50,000
50,000  
16 1 พ.ย. 2561  จ้างเหมาจัดกิจกรรม (Global One Health Day 2018) จำนวน 1 งาน 
293,500.- บาท
293,500.- บาท บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  45/2562
1 พ.ย. 2561
17 1 พ.ย. 2561  จ้างจัดทำนิทรรศการในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายระบาดวิทยาและหน่วยปฏิบัติการควบคุม่โรคระดับเขต และระดับจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน 
20,000.- บาท
20,000.- บาท บริการดี  45.1/2562
1 พ.ย. 2561
18 1 พ.ย. 2561  จ้างเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 80 เครื่อง และระบบอินเตอร์เน็ต จำนวน 8 จุด 
64,200.00 บาท (หกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
  23/2562
20 พ.ย. 2561
19 2 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ (กรมควบคุมโรคโพล) ประจำปี 2562  
900000
e-Bidding  
2 พ.ย. 2561
20 2 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมระบบน้ำประปาและติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำ (3,000 บาท) 
3000
3000 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
2 พ.ย. 2561
21 2 พ.ย. 2561  ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การประชุมจำนวน 7 รายการ 
8,000.- บาท
8000.- บสท ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  9/2562
2 พ.ย. 2561
22 2 พ.ย. 2561  ซื้อเหยื่อหนู 
3,500.- บาท
3500.- บาท ราคาอยู่ในงบประมาณ 
23 2 พ.ย. 2561  ซืื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 
765.- บาท
765.- บาท ราคาอยู่ในงบประมาณ 
24 2 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างตัดต้นโพธิ์ บริเวณภายใน สคร.7 (25,000 บาท) 
25000
25000 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
9 พ.ย. 2561
25 2 พ.ย. 2561  ขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 
8,997.10
8,997.10 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
11 พ.ย. 2561
26 2 พ.ย. 2561  เช่า DNS web จำนวน 1 งาน 
2,000.- บาท
2,000.- บาท เสนอราคาตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2265
2 พ.ย. 2561
27 2 พ.ย. 2561  ซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ 
1,712.- บาท
1,712.- บาท เสนอราคาตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2252
2 พ.ย. 2561
28 2 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 7887 สงขลา 
11,876.- บาท
11,876.- บาท ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
30 พ.ย. 2561
29 2 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพ 5917 สงขลา 
3,499.90 บาท
3,499.90 บาท ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
30 พ.ย. 2561
30 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 
4600
4600 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดที่ได้รับการคัดเลือก  สธ.0452/2336
12 พ.ย. 2561
31 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 
7500
7,500.- เป็นผู้เสนอราคาตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและเสนอราคาต่ำสุดแล้ว  ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2562
12 พ.ย. 2561
32 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 
8,955
8,955 เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและราคาต่ำสุดแล้ว  ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2566
8 พ.ย. 2561
33 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 
18,939
18,939 เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและราคาต่ำสุดแล้ว  ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2562
6 พ.ย. 2561
34 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 
9,142.66
9,142.66 เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและราคาต่ำสุดแล้ว  ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2562
6 พ.ย. 2561
35 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 
5,500.87
5,500.87 เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและราคาต่ำสุดแล้ว  ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2562
6 พ.ย. 2561
36 2 พ.ย. 2561  จ้างผลิตเอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดรูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันควบคุุมโรคและภัยสุขภาพประจำแี พ.ศ. 2562 ในพื้นที่ 4 ภาค 
47072.- บาท
47,072.- บาท ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  11/2562
7 ธ.ค. 2561
37 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
2,114 บาท
2,114 บาท ราคาต่ำสุด 
38 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
2,800 บาท
2,800 บาท ราคาต่ำสุด 
39 2 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
2,000 บาท
2,000 บาท ราคาต่ำสุด 
40 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
4,150 บาท
4,150 บาท ราคาต่ำสุด 
41 2 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม จำนวน 11 รายการ 
8,500.- บาท
8,500.- บาท บริการดี ราคาถูก  46/2562
2 พ.ย. 2561
42 2 พ.ย. 2561  จ้างเหมาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งประกอบการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
492,200.00บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน
  31/2562
6 ธ.ค. 2561
43 2 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
499,690.00บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบ
  32/2562
6 ธ.ค. 2561
44 2 พ.ย. 2561  จ้างเหมาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งประกอบการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
492,200.00บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน
  31/2562
6 ธ.ค. 2561
45 5 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริมทดแทนและผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการบำบัดขนาดบรรจุ 400 กรัม/กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
5 พ.ย. 2561
46 5 พ.ย. 2561  ซืัอวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 
3,878.- บาท
3,878.- บาท ราคาอยู่ในงบประมาณ 
47 5 พ.ย. 2561  ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) 
2,550
2,550 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
11 พ.ย. 2561
48 5 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินภายในหน่วยงาน 
14,500.-
14,500.- ราคาอยู่ในงบประมาณ 
7 พ.ย. 2561
49 5 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบบริการซ่อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมอุปกรณ์ รถยนต นข 7886 สงขลา 
1,576.65 บาท
1,576.65 บาท ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
5 พ.ย. 2561
50 5 พ.ย. 2561  เช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในการอบรม วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 
10000
10000   5/2562
6 พ.ย. 2561
51 5 พ.ย. 2561  จ้างเหมารถตู้ วันที่ 7 และ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา 
10800
10800   4/2562
6 พ.ย. 2561
52 5 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ ประชุมวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 
5000
3233   สธ 0442.1(พ)/2191
5 พ.ย. 2561
53 5 พ.ย. 2561  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 
3000
2900   สธ 0442.1(พ)/2190
5 พ.ย. 2561
54 5 พ.ย. 2561  จ้างจัดทำเอสการ ประชุมวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 55 ชุด 
2750
2750   สธ 0442.1(พ)/2189
5 พ.ย. 2561
55 5 พ.ย. 2561  ซื้อเสื้อกาวน์กันน้ำ แบบ Polyester Grown-CPE จำนวน 11,000 ตัว 
98,450.00
98,450.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 39/2562
5 พ.ย. 2561
56 5 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ 
22,470.00
22,470.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 38/2562
5 พ.ย. 2561
57 5 พ.ย. 2561  ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ 
441,440.50
441,440.50 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2562
5 พ.ย. 2561
58 5 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 
69,849.60 บาท (หกหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทห
  19/2562
9 พ.ย. 2561
59 5 พ.ย. 2561  จ้างเหมาออกแบบและจัดพิมพ์จุลสาร ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
229,500.00บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน
  22/2562
20 พ.ย. 2561
60 5 พ.ย. 2561  จ้างเหมาออกแบบและจัดทำไฟล์อิเล็กทรอนิคส์รายงานประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
95,000.00 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  24/2562
20 พ.ย. 2561
61 6 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Three-in-one parenteral nutrition โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
6 พ.ย. 2561
62 6 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (4,210.-บาท) 
4,210.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
6 พ.ย. 2561
63 6 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ (กรมควบคุมโรคโพล) ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) 
900000
e-Bidding  
6 พ.ย. 2561
64 6 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (12,900.-บาท) 
12,900.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
6 พ.ย. 2561
65 6 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพาทิชั่น 2 ห้อง จำนวน 1 ชุด (18,100.-บาท) 
18,100.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
6 พ.ย. 2561
66 6 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (41,650.-บาท) 
41,650.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
6 พ.ย. 2561
67 6 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (150,205.-บาท) 
150,205.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
6 พ.ย. 2561
68 6 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ (66,559.-บาท) 
66,559.-บาท
 
6 พ.ย. 2561
69 6 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (ครึ่งเดือนหลัง) จำนวน 11 รายการ  
5,214.90
5,214.90 บาท เสนอราคาตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  บส 10/2562
6 พ.ย. 2561
70 6 พ.ย. 2561  จัดซ่อมเปลี่ยนและเช็คตามกำหนดระยะไมค์ รถยนต์ นข ๗๘๘๖ สงขลา 
3,849.33 บาท
3,849.- บาท ตรงตามคุณลักาณะที่ต้องการ 
6 พ.ย. 2561
71 6 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 7505 สงขลา 
6,869.40 บาท
6,869.40 บาท ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
30 พ.ย. 2561
72 6 พ.ย. 2561  จ้างสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติ จำนวน 15 รายการ 
32,665.-
32,665.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 25/2562, บส26/2561
8 พ.ย. 2561
73 6 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
500 บาท
500 บาท ราคาต่ำสุด 
74 6 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
2,800 บาท
2,800 บาท ราคาต่ำสุด 
75 6 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
1,325 บาท
1,325 บาท ราคาต่ำสุด 
76 6 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
1,150 บาท
1,150 บาท ราคาต่ำสุด 
77 6 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
3,638 บาท
3,638 บาท ราคาต่ำสุด 
78 6 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
2,537 บาท
2,537 บาท ราคาต่ำสุด 
79 6 พ.ย. 2561  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (9พย.61) ก.พัฒนาภาคีฯ 
650
1,300 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

13 พ.ย. 2561
80 6 พ.ย. 2561  จ้างเหมาเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ นข-4040 สระบุรี 
3,032.17
3,032.17 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
81 6 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน (9พย.61) ก.พัฒนาภาคีฯ 
1800
1800 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

6 พ.ย. 2561
82 6 พ.ย. 2561  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (9พย.61) ก.พัฒนาวิชาการ 
550
1000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

14 พ.ย. 2561
83 6 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ รวมค่าน้ำมัน ทางด่วนพิเศษ จำนวน 1 คัน (9พย.61) ก.พัฒนาองค์กรฯ 
2800
2800 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

7 พ.ย. 2561
84 6 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการเช่ารถเก๋ง พร้อมค่าทางด่วนพิเศษ จำนวน 1 คัน (9พย.61) ก.พัฒนาวิชาการ 
1800
1800 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

6 พ.ย. 2561
85 6 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุม จำนวน 3 รายการ (27-28พย.61)ก.พัฒนาวิชาการฯ 
4020
5000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

12 พ.ย. 2561
86 6 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร (ชนิดไม่รวมอะไหล่) ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ 
19,666.60 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบหกบาทหก
  45/2562
28 ธ.ค. 2561
87 6 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการเดินสายและตรวจเช็คระบบโทรศัพท์ อาคารศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ 
29,425.00 บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ
  49/2562
14 ม.ค. 2562
88 7 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (2,400.-บาท) 
2,400.-บาท
 
7 พ.ย. 2561
89 7 พ.ย. 2561  ประกวดราคาจ้างทำกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น(cool box) ปีที่ 1  
675000
e-Bidding   -
7 พ.ย. 2561
90 7 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ (113,648.80.-บาท) 
113,648.80.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
7 พ.ย. 2561
91 7 พ.ย. 2561  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนตุลาคม 2561 
3,000.- บาท
3,000.- บาท ราคาไม่สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้  0404.1/28
8 พ.ย. 2561
92 7 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ 
106,254.50
107,600 ราคาที่เหมาะสม 
9 พ.ย. 2561
93 7 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานในการประชุมฯ ควบคุมป้องกันโรคช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ (ด่านบก) จำนวน 4 รายการ 
3,500.-
3,500.- ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  13/2562
7 พ.ย. 2561
94 7 พ.ย. 2561  ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
5,640
5,640 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
11 พ.ย. 2561
95 7 พ.ย. 2561  ขออนุมัติสั่งจ้างเหมาบริการ (ถ่ายเอกสาร) 
5,000
5,000 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
11 พ.ย. 2561
96 7 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ 
3242.10
3242.10 ถูกต้องครบถ้วน 
97 7 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-8542 ขก. จำนวน 1 คัน (1,518.33.-บาท) 
1,518.33.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
7 พ.ย. 2561
98 7 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อสายยางและวาล์วหัวฉีดต่อปลายสายยาง จำนวน 1 ชุด (1,093.-บาท) 
1,093.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
7 พ.ย. 2561
99 7 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 
26,000.-
25,200.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส27/2562
9 พ.ย. 2561
100 7 พ.ย. 2561  จ้างผลิตหนังสือและเอกสารเผยแพร่ข้อมูลในโครงการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำเชิงบูรณา 
133,215
133,215   15/2562
25 ต.ค. 2561
101 7 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสารงานประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานNCD Clinic Plus 31 ตค. 2561 
500
500   0424.1.4/83
29 ต.ค. 2561
102 7 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ และน้ำมันเชื่อเพลิงจัดทัศนศึกษาเชิงวิชาการ (Field Trip) เรื่องการป้องกันการน้ำ 30 ตค.-2 พย. 61 
14900
14900   0424.1.4/67
29 ต.ค. 2561
103 7 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร  
200 บาท
200 บาท ราคาต่ำสุด 
104 7 พ.ย. 2561  จ้างเหมาเติมน้ำยาดับเพลิง  
3,210 บาท
3,210 บาท ราคาต่ำสุด 
105 7 พ.ย. 2561  จัดจ้างทำตรายาง 
1100
1100 ถูกต้องครบถ้วน 
106 7 พ.ย. 2561  จ้างทำตรายาง 
900.-
900.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
107 7 พ.ย. 2561  จ้างตรายาง (จำนวน 1 อัน) 
160.-
160.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
108 7 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ 
14,134.70
14,134.70 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
109 7 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ 
17,227.-
17,227.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
110 7 พ.ย. 2561  สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 
25,673
25,673 ตรงกับความต้องการ และราคาต่ำ  48.1/2562
7 พ.ย. 2561
111 7 พ.ย. 2561  ซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน 14 ท่อ ครั้งที่ 1 
2,996.00
2,996.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2562
7 พ.ย. 2561
112 7 พ.ย. 2561  ซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน 14 ท่อ ครั้งที่ 2 
2,996.00
2,996.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2562
7 พ.ย. 2561
113 7 พ.ย. 2561  ซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน 14 ท่อ ครั้งที่ 3 
2,996.00
2,996.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2562
7 พ.ย. 2561
114 7 พ.ย. 2561  ซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน 14 ท่อ ครั้งที่ 4 
2,996.00
2,996.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2562
7 พ.ย. 2561
115 7 พ.ย. 2561  ซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน 12 ท่อ ครั้งที่ 5 
2,568.00
2,568.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2562
7 พ.ย. 2561
116 7 พ.ย. 2561  ซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน 14 ท่อ ครั้งที่ 6 
2,996.00
2,996.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2562
7 พ.ย. 2561
117 7 พ.ย. 2561  ซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน 12 ท่อ ครั้งที่ 7 
2,568.00
2,568.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2562
7 พ.ย. 2561
118 7 พ.ย. 2561  จ้างเปลี่ยน MS_X1 Pump Assembly for X1/X2MP2 จำนวน 1 ชิ้น 
31,500.00
31,500.00 เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งจ้างเลขที่ 43/2562
7 พ.ย. 2561
119 8 พ.ย. 2561  จ้างทำป้ายรางวัลและป้ายกลุ่มพร้อมกรอบรูป 
608 บาท
608บาท ถูกต้องครบถ้วน 
8 พ.ย. 2561
120 8 พ.ย. 2561  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-
e-Bidding  
8 พ.ย. 2561
121 8 พ.ย. 2561  1 ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) 
-
e-Bidding  
8 พ.ย. 2561
122 8 พ.ย. 2561  ขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
950
950 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
11 พ.ย. 2561
123 8 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ 
2340
2340 ถูกต้องครบถ้วน 
124 8 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
3,000.-
3,000.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
125 8 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
18,000.-
18,000.- ราคาอยุ่ในงบประมาณ  -
126 8 พ.ย. 2561  รายงานขอจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 
5,000.-
3,800.- ราคาอยุ่ในงบประมาณ  -
127 8 พ.ย. 2561  จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2561 จำนวน700เล่ม 
150,500
150,500   207/2561
29 ส.ค. 2561
128 8 พ.ย. 2561  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ตุลาคม 2561 
3,582
3,582   5/2562
10 ต.ค. 2561
129 8 พ.ย. 2561  างถ่ายเอกสารจัดประชุมคณะทำงานพัฒนางานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร 30 ตค. 2561 
298
298   0424.1.4/21
9 ต.ค. 2561
130 8 พ.ย. 2561  เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาของสำนักโรคไม่ติดต่อวันที่ 30 ตค.-1 พย. 61  
15,000
15,000   18/2562
6 ธ.ค. 2561
131 8 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาของสำนักโรคไม่ติดต่อวันที่ 30 ตค.-1 พย. 61 
7,140
7,140   20/2562
19 ต.ค. 2561
132 8 พ.ย. 2561  จ้างเหมาจัดทำข้อมูลตัวอย่างสำหรับการฝึกอบรมจากฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาของสำนักโรคไม่ติดต่อในภาคกลาง 
20,000
20,000.00   21/2562
29 ต.ค. 2561
133 8 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
500 บาท
500 บาท ราคาต่ำสุด 
134 8 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
500 บาท
500 บาท ราคาต่ำสุด 
135 8 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
3,049.50 บาท
3,049.50 บาท ราคาต่ำสุด 
136 8 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
3,453 บาท
3,453 บาท ราคาต่ำสุด 
137 8 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
3,049.50 บาท
3,049.50 บาท ราคาต่ำสุด 
138 8 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ข-2647 สระบุรี 
8,560.-
8,560.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
139 8 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 45 ชุด (9พย.61) ก.พัฒนาองค์กรฯ 
1800
2000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

8 พ.ย. 2561
140 8 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมฯ จำนวน 50 ชุด (12-14พย.61) ก.ระบาดฯ 
3550
4000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

8 พ.ย. 2561
141 8 พ.ย. 2561  ซื้อกระป๋องใส่อุจจาระ ขนาด 40 มล. สีเทาพร้อมช้อน จำนวน 18,500 ใบ 
26,810.00
26,810.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 41/2562
8 พ.ย. 2561
142 8 พ.ย. 2561  จ้างเหมารถปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับรถ 
28,000.00 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  20/2562
15 พ.ย. 2561
143 9 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (6,955.-บาท) 
6,955.-บาท
 
9 พ.ย. 2561
144 9 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
e-Bidding  
9 พ.ย. 2561
145 9 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding  
9 พ.ย. 2561
146 9 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น A/C/Y/W-135 (แบบคอนจูเกต) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding  
9 พ.ย. 2561
147 9 พ.ย. 2561  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
980,750.- บาท
954,230.- บาท e-Bidding เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศและเสนอราคาต่ำสุด 
148 9 พ.ย. 2561  ขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) 
2,300
2,300 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
11 พ.ย. 2561
149 9 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบการอบรมโครงการอบรม เรื่อง หน้าที่และบาทของของคณะกรรมการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
8,710 บาท
 
15 พ.ย. 2561
150 9 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบการอบรมโครงการอบรม เรื่อง หน้าที่และบาทของของคณะกรรมการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
8,710 บาท
 
15 พ.ย. 2561
151 9 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบการอบรมโครงการอบรม เรื่อง หน้าที่และบาทของของคณะกรรมการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
8,710 บาท
 
15 พ.ย. 2561
152 9 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบการอบรมโครงการอบรม เรื่อง หน้าที่และบาทของของคณะกรรมการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
8,710 บาท
 
15 พ.ย. 2561
153 9 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบการอบรมโครงการอบรม เรื่อง หน้าที่และบาทของของคณะกรรมการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
8,710 บาท
 
15 พ.ย. 2561
154 9 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ (200.-บาท) 
200.-บาท
 
9 พ.ย. 2561
155 9 พ.ย. 2561  ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 
5,000.-
4,945.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
156 9 พ.ย. 2561  ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 20 ลัง 
17548
17548 เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุดและถูกต้องตามสเปค  0401.1/3113
9 พ.ย. 2561
157 9 พ.ย. 2561  จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ทำการ สำนักโรคไม่ติดต่อ เดือน ตุลาคม 2561 
17,120.00
17,120   2/2562
10 ต.ค. 2561
158 9 พ.ย. 2561  จ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักโรคไม่ติดต่อ เดือนตุลาคม 
21,700
21,700   3/2562
10 ต.ค. 2561
159 9 พ.ย. 2561  ซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ 
6000.-
5,900.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  49/2562
6 ธ.ค. 2561
160 9 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร  
1,000 บาท
1,000 บาท ราคาต่ำสุด 
161 9 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
500 บาท
500 บาท ราคาต่ำสุด 
162 9 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
3,780 บาท
3,780 บาท ราคาต่ำสุด 
163 9 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุม จำนวน 3 รายการ (12-14พย.61) ก.ระบาดฯ 
2600
2600 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

9 พ.ย. 2561
164 9 พ.ย. 2561  จัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก (กร 4303 นนทบุรี) 
3000
3000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

14 พ.ย. 2561
165 9 พ.ย. 2561  จัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก (ขธ 2060 ่ชลบุรี) 
3300
3400 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

13 พ.ย. 2561
166 9 พ.ย. 2561  จัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก (นค 9474 ชลบุรี) 
3300
3400 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

13 พ.ย. 2561
167 9 พ.ย. 2561  จัดจ้างถ่ายเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 200 ชุด (12-14 พย.61) ก.ระบาด 
2475
2475 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

9 พ.ย. 2561
168 9 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
3,040 บาท
3,040 บาท ราคาต่ำสุด 
169 9 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
1,200 บาท
1,200 บาท ราคาต่ำสุด 
170 9 พ.ย. 2561  จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
1,500 บาท
1,500 บาท ราคาต่ำสุด 
171 9 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
6,259.50 บาท
6,259.50 บาท ราคาต่ำสุด 
172 9 พ.ย. 2561  ซื้อ Norfloxacin Tablet 400 mg. จำนวน 5,000 เม็ด  
4,900.- บาท
4,900.- บาท ราคาถูก  47/2562
9 พ.ย. 2561
173 9 พ.ย. 2561  ซื้อเครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย จำนวน 3 เครื่อง  
10,169.99 บาท
10,169.99 บาท บริการดี ราคาถูก  48/2562
9 พ.ย. 2561
174 12 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน 
19,000.-
19,000.- ถู่กต้องตามระเบียบพัสดุ  14/2562
9 พ.ย. 2561
175 12 พ.ย. 2561  จัดทำพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 
500.- บาท
500.- บาท ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
12 พ.ย. 2561
176 12 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ประชุมวันที่ 14 พ.ย. 61 
3000
3000   สธ 0442.1(พ)/2243
13 พ.ย. 2561
177 12 พ.ย. 2561  จ้างจัดทำเอกสาร ประชุมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 50 ชุด 
4800
4800   สธ 0442.1(พ)/2244
13 พ.ย. 2561
178 12 พ.ย. 2561  จ้างจัดทำเอกสาร ประชุมวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 
200
200   สธ 0442.1(พ)/2259
13 พ.ย. 2561
179 12 พ.ย. 2561  จัดซื้อพาน จำนวน 1 พาน 
600
600 เป็นผู้เสนอรายต่ำสุดและถูกต้องตามสเปค 
180 12 พ.ย. 2561  ซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ Harddisk External 
4387
4387 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามสเปค  0401.1/3144
14 พ.ย. 2561
181 12 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
2,770 บาท
2,770 บาท ราคาต่ำสุด 
182 12 พ.ย. 2561  จ้างเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ หมายเลขทะเบียน กธ 8726 ราชบุรี  
2,700 บาท
2,700 บาท ราคาต่ำสุด 
183 12 พ.ย. 2561  จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์  
2,500 บาท
2,500 บาท ราคาต่ำสุด 
184 12 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 
1,984.-
1,984.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
185 12 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 28 รายการ 
20000
17520 เนื่องจากเป็นการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกินที่กฏกระทรวงกำหนดฯ ราคาที่เสนอไม่เกินจากราคากลาง และวงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ซื้อ 3/2562
27 พ.ย. 2561
186 12 พ.ย. 2561  จัดซื้อของที่ระลึก 
3,000
3,000  
187 12 พ.ย. 2561  จัดซื้อตัวอย่างควบคุมคุณภาพ จำนวน 4 กล่อง (ก.ห้องปฏิบัติการฯ) 
6000
6000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

14 พ.ย. 2561
188 12 พ.ย. 2561  ซื้อสายพาน Dynamo จำนวน 1 เส้น 
6,955.00
6,955.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.14/892
12 พ.ย. 2561
189 12 พ.ย. 2561  จัดซื้อสวิงจับแมลง สำหรับเก็บตัวอย่างยุงลาย (ก.ปฏิบัติการฯ) 
1,540
1,540.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

13 พ.ย. 2561
190 12 พ.ย. 2561  จัดซื้อหลอดแก้วกลวง สำหรับเก็บตัวอย่างยุงลาย (ก.ปฏิบัติการฯ) 
1,450
1,450.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

13 พ.ย. 2561
191 12 พ.ย. 2561  จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน จำนวน 3 รายการ 
117,800.- บาท
117,800.- บาท บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  49/2562
12 พ.ย. 2561
192 12 พ.ย. 2561  ซื้อไมค์และเครื่องควบคุมขยายเสียงในห้องประชุมกลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ จำนวน 5 รายการ 
95,283.50 บาท
95,283.50 บาท บริการดี ราคาถูก  50/2562
22 ก.พ. 2562
193 12 พ.ย. 2561  ซื้อตู้ล็อกเกอร์ 3 ประตู จำนวน 2 ตู้ 
16,625.81 บาท
16,625.81 บาท บริการดี ราคาถูก  51/2562
12 พ.ย. 2561
194 12 พ.ย. 2561  ซื้อเครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย จำนวน 10 เครื่อง  
33,899.95 บาท
33,899.95 บาท บริการดี ราคาถูก  52/2562
12 พ.ย. 2561
195 12 พ.ย. 2561  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ  
7,940.-บาท
7,940.-บาท บริการดี ราคาถูก  53/2562
12 พ.ย. 2561
196 12 พ.ย. 2561  ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 2 เครื่อง  
18,980.- บาท
18,980.- บาท บริการดี ราคาถูก  54/2562
12 พ.ย. 2561
197 12 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสารใช้ในการประชุม จำนวน 2 รายการ 
3,000.- บาท
3,000.- บาท บริการดี  54.1/2562
12 พ.ย. 2561
198 12 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมแซมดาดฟ้า จำนวน 2 รายการ  
170,000.- บาท
170,000.- บาท บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข  55/2562
13 พ.ย. 2561
199 13 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (53,724.-บาท) 
53,724.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
13 พ.ย. 2561
200 13 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้จ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.5 ราชบุรี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding  
13 พ.ย. 2561
201 13 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้จ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding  
13 พ.ย. 2561
202 13 พ.ย. 2561  จ้างเหมาพิมพ์วารสารวิชาการ 
22,500
22,500 ราคาที่เหมาะสม  59/2562
14 พ.ย. 2561
203 13 พ.ย. 2561  ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำเดือน ตุลาคม 2561 
960.- บาท
960.- บาท เสนอราคาตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2368
13 พ.ย. 2561
204 13 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  
7,000.-
7,000.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 30/2562
19 พ.ย. 2561
205 13 พ.ย. 2561  จัางจัดทำเอกสาร จำนวน 13 ชุด ประชุมวันที่15 พฤศจิกายน 2561 
195
195   สธ 0442.1(พ)/2335
16 พ.ย. 2561
206 13 พ.ย. 2561  จัางจัดทำเอกสาร จำนวน 13 ชุด ประชุมวันที่15 พฤศจิกายน 2561 
195
195   สธ 0442.1(พ)/2335
16 พ.ย. 2561
207 13 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ และน้ำมันเชื่อเพลิงประชุมระดมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลหรือการปรับปรุงระบบการจัดการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ 23-25 ตค. 2561 
8,130
8,130   21/2562
29 ต.ค. 2561
208 13 พ.ย. 2561  ซื้อชุดตรวจสอบความเค็มในตัวอย่างอาหาร (Salt meter) จำนวน 60 อัน 
120,000
120,000   24/2562
5 พ.ย. 2561
209 13 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก จำนวน 2 ชิ้น  
3800
3800  
12 ธ.ค. 2561
210 13 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
1,479 บาท
1,479 บาท ราคาต่ำสุด 
211 13 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 
8,170.-
8,170.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
212 13 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 
1,020.-
1,020.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
213 13 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 
22,400.-
22,400.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
214 13 พ.ย. 2561  จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
400.-
400.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
215 13 พ.ย. 2561  จ้างผลิตสื่อตามจุดเน้นของCluster 
46,700.-
46,700.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
216 13 พ.ย. 2561  ซื้อแก๊สหุงต้ม 
5,440.00
5,440.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.16/136
13 พ.ย. 2561
217 13 พ.ย. 2561  ขอความเห็นชอบจ้างทำตรายาง 
660.- ตรงตามราคาคุณลักณะที่ต้องการ 
218 13 พ.ย. 2561  ซื้อผงน้ำตาลเกลือแร่ จำนวน 14,250 ซอง 
28,500.- บาท
28,500.- บาท บริการดี ราคาถูก  56/2562
16 พ.ย. 2561
219 14 พ.ย. 2561  ซื้อน้ำมันรถส่วนกลาง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,420.-บาท 
3,420.-
3,420.- ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 
15 พ.ย. 2561
220 14 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งสายสัญญาณและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรมควบคุมโรค จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1,440,000.00 บาท
e-Bidding  
14 พ.ย. 2561
221 14 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 
729.- บาท
729.- บาท เสนอราคาตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และไม่เกินวงเงินงบประมาณ  สธ 0452.10/2383
14 พ.ย. 2561
222 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า1 รากยาร 
220
220 ถูกต้องครบถ้วน 
223 14 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเแซมเครื่องปรับอากาศ 
400
400 ถูกต้องครบถ้วน 
19 พ.ย. 2561
224 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ 
1546.15
1546.15 ถูกต้องครบถ้วน 
225 14 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ 
2,407.- บาท
2,407.- บาท เสนอราคาตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และไม่เกินวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2385
14 พ.ย. 2561
226 14 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ 
593.- บาท
593.- บาท เสนอราคาตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และไม่เกินวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2384
14 พ.ย. 2561
227 14 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3,500 บาท
3,500 บาท ราคาต่ำสุด 
228 14 พ.ย. 2561  ซื้อสารเคมีควบคุมโรค จำนวน 2 รายการ 
84,000.-
69600 ราคาอยู่ในงบประมาณ  42/2562, 43/2562
28 พ.ย. 2561
229 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
5,000 บาท
5,000 บาท ราคาต่ำสุด 
230 14 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
2,000 บาท
2,000 บาท ราคาต่ำสุด 
231 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
6,099 บาท
6,099 บาท ราคาต่ำสุด  61/2562
23 พ.ย. 2561
232 14 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กต 119 ราชบุรี  
2,075 บาท
2,075 บาท ราคาต่ำสุด 
233 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
1,240 บาท
1,240 บาท ราคาต่ำสุด 
234 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
2,500 บาท
2,500 บาท ราคาต่ำสุด 
235 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
3,961 บาท
3,961 บาท ราคาต่ำสุด 
236 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
1,787 บาท
1,787 บาท ราคาต่ำสุด 
237 14 พ.ย. 2561  จ้างทำใบประกาศนียบัตร  
4,200 บาท
4,200 บาท ราคาต่ำสุด 
238 14 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
2,695 บาท
2,695 บาท ราคาต่ำสุด 
239 14 พ.ย. 2561  จ้างขนขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  
3,876 บาท
3,876 บาท ราคาต่ำสุด 
240 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
3,317 บาท
3,317 บาท ราคาต่ำสุด 
241 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
980 บาท
980 บาท ราคาต่ำสุด 
242 14 พ.ย. 2561  จัดจ้างทำตรายาง 
660
660 ถูกต้องครบถ้วน 
243 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 
1997
1997 ถูกต้องครบถ้วน 
244 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ 
2000
2000 ถูกต้องครบถ้วน 
245 14 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
1,500 บาท
1,500 บาท ราคาต่ำสุด 
246 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ 
3000
3000 ถูกต้องครบถ้วน 
21 ธ.ค. 2561
247 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนน 15 รายการ 
8160
8160 ถูกต้องครบถ้วน 
21 ธ.ค. 2561
248 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
2,000 บาท
2,000 บาท ราคาต่ำสุด 
249 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อสมุดริมลวด ขนาด A4 จำนวน 12 เล่ม (งานธุรการ) 
300
1000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

14 พ.ย. 2561
250 14 พ.ย. 2561  ซื้อพานพุ่มดอกไม้ 
1,000.00
1,000.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.41/946
14 พ.ย. 2561
251 14 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการทีม รุ่นที่ 14 
10,000.- บาท
  7/2562
9 พ.ย. 2561
252 14 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2,990,000.-
e-Bidding   3/2562
26 พ.ย. 2561
253 14 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2,990,000.-
e-Bidding   3/2562
26 พ.ย. 2561
254 14 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2,990,000.-
e-Bidding   3/2562
26 พ.ย. 2561
255 14 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2,990,000.-
e-Bidding   3/2562
26 พ.ย. 2561
256 14 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2,990,000.-
e-Bidding   3/2562
26 พ.ย. 2561
257 14 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2,990,000.-
e-Bidding   3/2562
26 พ.ย. 2561
258 14 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2,990,000.-
e-Bidding   3/2562
26 พ.ย. 2561
259 14 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2,990,000.-
e-Bidding   3/2562
26 พ.ย. 2561
260 15 พ.ย. 2561  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
406,300 บาท
461,400 บาท สอบราคา ราคาต่ำสุด  11/2562
8 ต.ค. 2561
261 15 พ.ย. 2561  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น(Cool Box) ปีที่ 1 
675000
e-Bidding  
16 พ.ย. 2561
262 15 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์โปรแกรม tableau จำนวน 30 ลิขสิทธิ์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก 
420,000.00 บาท
e-Bidding  
16 พ.ย. 2561
263 15 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (2,140 บาท) 
2140
2140 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
19 พ.ย. 2561
264 15 พ.ย. 2561  จัดจ้างเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
500
500 ถูกต้อง ครบถ้วน 
265 15 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ 
11,897.-
11,897.- ราคาอยู่ในงบประมาณ 
28 พ.ย. 2561
266 15 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 
5,388.-
5,388.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 28/2562
19 พ.ย. 2561
267 15 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 
2,500.-
2,315.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
268 15 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 
6000
5,270.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 37/2562
22 พ.ย. 2561
269 15 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุคอมพิวเตออร์ 1 รายการ 
1,000.-
780.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
270 15 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพ 5927 สงขลา 
300.- บาท
300.- บาท ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
30 พ.ย. 2561
271 15 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  
3,000.-
3,000.- อยู่ในงบประมาณ  -
272 15 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 จำนวน 9 รายการ 
3000
3000 ถูกต้องครบถ้วน 
273 15 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงานในการจัดประชุม จำนวน 2 รายการ 
2750
2750 ถูกต้องครบถ้วน 
274 15 พ.ย. 2561  จัดซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ 
6,000.-
6,000.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
275 15 พ.ย. 2561  ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 6 รายการ 
17,269.80
17,269.80 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 65/2562
15 พ.ย. 2561
276 15 พ.ย. 2561  ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า 
1,016.50
1,016.50 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.16/56
15 พ.ย. 2561
277 15 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 
10,000.00
10,000.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.38/341
15 พ.ย. 2561
278 15 พ.ย. 2561  ซื้อด้ามจับ (Probe Case 1) และด้ามจับล่าง (Probe Case 2) จำนวน 2 ชิ้น 
1,498.00
1,498.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.14/998
15 พ.ย. 2561
279 15 พ.ย. 2561  ซื้อรีโมทมือถือมีสาย จำนวน 2 อัน 
9,000.00
9,000.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.14/1005
15 พ.ย. 2561
280 15 พ.ย. 2561  ซื้อหมึกพิมพ์ Lexmark E360H11p จำนวน 2 กล่อง 
13,900.00
13,900.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 64/2562
15 พ.ย. 2561
281 15 พ.ย. 2561  จ้างพิมพ์โปสเตอร์ 
4,000.00
4,000.00 เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.41/427
15 พ.ย. 2561
282 15 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุ 
704.08
704.08 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.8/767
15 พ.ย. 2561
283 15 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
1,500 บาท
1,500 บาท ราคาต่ำสุด 
284 15 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
2,000 บาท
2,000 บาท ราคาต่ำสุด 
285 15 พ.ย. 2561  เช่าห้องประชุม จำนวน 1 วัน  
8,000.- บาท
8,000.- บาท บริการดี  57/2562
15 พ.ย. 2561
286 15 พ.ย. 2561  จ้างออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ 
200,000.- บาท
200,000.- บาท ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข  58/2562
15 พ.ย. 2561
287 15 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม จำนวน 4 รายการ 
1,980.- บาท
1,980.- บาท บริการดี ราคาถูก  59/2562
15 พ.ย. 2561
288 16 พ.ย. 2561  ขาตั้งสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ตัว 
85,600 บาท
85,600 บาท ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  0034/2561
16 พ.ย. 2561
289 16 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 1 รายการ (3,900.-บาท) 
3,900.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
16 พ.ย. 2561
290 16 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน บต.-7147 มค. จำนวน 1 คัน (3,000.-บาท) 
3,000.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
16 พ.ย. 2561
291 16 พ.ย. 2561  ประกวดราคาจ้างทำกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (Cool Box) ปีที่ 1 
675000.00
e-Bidding  
16 พ.ย. 2561
292 16 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
e-Bidding  
16 พ.ย. 2561
293 16 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดระบบสื่อสารเครือข่ายผ่านระบบเซลลูล่าร์ สำหรับ EOC จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
3,000,000.00 บาท
e-Bidding  
17 พ.ย. 2561
294 16 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (3,317 บาท) 
3317
3317 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
19 พ.ย. 2561
295 16 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำ (2,000 บาท) 
2000
2000 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
19 พ.ย. 2561
296 16 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 
5,000.-
ไม่เกิน 5,000.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
297 16 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง 
5,000.-
4,000.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
298 16 พ.ย. 2561  จ้างตกแต่งสถานที่ประชุมและเวที 
10,000.-
10,000.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 32/2562
20 พ.ย. 2561
299 16 พ.ย. 2561  รายงานขอจัดซื้ัอวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
3,000.-
3,000.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
300 16 พ.ย. 2561  จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
7,560 บาท
7,560 บาท ราคาต่ำสุด  73/2562
6 ธ.ค. 2561
301 16 พ.ย. 2561  จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
3,595 บาท
3,595 บาท ราคาต่ำสุด 
302 16 พ.ย. 2561  ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 2 รายการ 
420.00
420.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.41/1026
16 พ.ย. 2561
303 16 พ.ย. 2561  ซื้อหมึกพิมพ์ Brother HL-5350DN TN-3250 จำนวน 2 กล่อง 
4,360.00
4,360.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.14/1227
16 พ.ย. 2561
304 16 พ.ย. 2561  ซื้อถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหยพร้อมบรรจุน้ำยา ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 20 เครื่อง 
85,600.00
85,600.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 46/2562
16 พ.ย. 2561
305 16 พ.ย. 2561  ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารใช้ในการประชุม จำนวน 75 ใบ 
15,000.- บาท
15,000.- บาท บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข  60/2562
16 พ.ย. 2561
306 16 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 
2,289.80 บาท
2,289.80 บาท บริการดี  61/2562
16 พ.ย. 2561
307 16 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องโน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง  
4,269.30 บาท
4,269.30 บาท บริการดี  62/2562
16 พ.ย. 2561
308 17 พ.ย. 2561  จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน 
1,200.-
1,200.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
309 18 พ.ย. 2561  จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศขนาด 10 ที่นั่ง (ไป-กลับ ท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี 
1,800.-
1,800.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
310 19 พ.ย. 2561  ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2,388,800.00
e-Bidding  
19 พ.ย. 2561
311 19 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุสำหรับซีกโลกใต้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding  
19 พ.ย. 2561
312 19 พ.ย. 2561  สคร. 6 ชลบุรี ประกวดราคซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่มรายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1,408,350
e-Bidding  
19 พ.ย. 2561
313 19 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (6,468 บาท) 
6468
6468 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
20 พ.ย. 2561
314 19 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 
3,000.-
2,698.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
315 19 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 
1,000.-
600.-   -
316 19 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 7505 สงขลา 
6,000.- บาท
6,000.- บาท ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
30 พ.ย. 2561
317 19 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน 68 รายการ 
99,700.-
99,641.- ราคาอยู่ในงบปรมาณ  บส 35/2562
22 พ.ย. 2561
318 19 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ 
82,000.-
81,733.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 33/2562
22 พ.ย. 2561
319 19 พ.ย. 2561  ซื้ัอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ 
8,595.-
8,595.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 34/2562
22 พ.ย. 2561
320 19 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 12 รายการ 
11,000.-
10,076.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 36/2562
22 พ.ย. 2561
321 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
2,816 บาท
2,816 บาท ราคาต่ำสุด 
322 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
2,816 บาท
2,816 บาท ราคาต่ำสุด 
323 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร  
5,600 บาท
5,600 บาท ราคาต่ำสุด 
324 19 พ.ย. 2561  จ้างเหมากำจัดปลวก  
17,120 บาท
17,120 บาท ราคาต่ำสุด 
325 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร 
3,610 บาท
3,610 บาท ราคาต่ำสุด 
326 19 พ.ย. 2561  จ้างเติมน้ำยาดับเพลิง  
4,173 บาท
4,173 บาท ราคาต่ำสุด 
327 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
1,200 บาท
1,200 บาท ราคาต่ำสุด 
328 19 พ.ย. 2561  จ้างปรับปรุงระบบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
50,000.-
49,760.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  38/2562
26 พ.ย. 2561
329 19 พ.ย. 2561  จ้างผลิตสื่อวิดีโอเกริ่นนำการเรียนการสอนระบาดวิทยาภาคสนาม 
21,400 บาท
21,400 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ  16/2561
26 พ.ย. 2561
330 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อยางปูพื้นรถยนต์ 
1,337.50
1,337.50 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
331 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อน้ำยาล้างรถยนต์ 
2,352.-
2,352.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
332 19 พ.ย. 2561  จ้างเหมาตัดหญ้า กลุ่มเขตเมือง,กลุ่มพัฒนาวิชาการ 
10,000.-
10,000.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
11 ม.ค. 2562
333 19 พ.ย. 2561  จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศขนาด 10 ที่นั่ง สสจไป-กลับจังหวัดระยอง 
27,000.-
27,000.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
334 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุม จำนวน 10 รายการ (6-7ธค.61) ก.ปฏิบัติการฯ 
6126
6126 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
สธ 38/2562
21 พ.ย. 2561
335 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ ทะเบียน นค 4710 ชลบุรี (นิคมแพร่งขาหยั่งฯ) 
5030
5030 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
สธ 37/2562
20 พ.ย. 2561
336 19 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมปั้มน้ำประปา จำนวน 38 รายการ 
56,094.75
56,094.75 เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งจ้างเลขที่ จ31/2562
19 พ.ย. 2561
337 19 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องเติมอากาศ Jet Aerator หมายเลขครุภัณฑ์ 4630-005-05 จำนวน 9 รายการ 
14,455.70
14,455.70 เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งจ้างเลขที่ จ32/2562
19 พ.ย. 2561
338 19 พ.ย. 2561  จ้างเช็คระยะทาง 20,000 กิโลเมตร รถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขครุภัณฑ์ กว-5857 นนทบุรี จำนวน 5 รายการ 
1,742.50
1,742.50 เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.14/1114
19 พ.ย. 2561
339 19 พ.ย. 2561  จ้างทำฟันปลอมชนิดถอดได้ จำนวน 56 รายการ 
65,291.40
65,291.40 เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งจ้างเลขที่ จ45/2562
19 พ.ย. 2561
340 19 พ.ย. 2561  อุปกรณ์ตัด-ต่อลำไส้อัตโนมัติแบบวงกลม จำนวน 16 อัน 
174,400.00
174,400.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 69/2562
19 พ.ย. 2561
341 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 
96,642.40 บาท (เก้าหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบสองบาทสี่
  30/2562
6 ธ.ค. 2561
342 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อตัวอย่างเพื่อการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ 
400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
  38/2562
14 ธ.ค. 2561
343 20 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Etoricoxib 90 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
20 พ.ย. 2561
344 20 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Epoetin alfa 4000 iu/0.4 ml solution for injection, 0.4 ml prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
20 พ.ย. 2561
345 20 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Fluticasone furoate 27.5 mcg/1 dose nasal spray, suspension, 120 dose bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
20 พ.ย. 2561
346 20 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ (2,655.-บาท) 
2,655.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
20 พ.ย. 2561
347 20 พ.ย. 2561  ซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว (Malaria Rapid Diagnostic Tests) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding  
20 พ.ย. 2561
348 20 พ.ย. 2561  ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1,620,360.-
e-Bidding  
20 พ.ย. 2561
349 20 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 
13,722.75
13,722.75 ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  16/2562
20 พ.ย. 2561
350 20 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 
5,723.-
5,723.- ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  17/2562
20 พ.ย. 2561
351 20 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 
16,020.-
16,020.- ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  15/2562
20 พ.ย. 2561
352 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
6,000.-
6,000.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส31/2562
20 พ.ย. 2561
353 20 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
3,000.-
3,000.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
354 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการงานธุรการ นางสาวคิดตีญา รัตนโสภา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 
8,300.00
8,300   4/2562
10 ต.ค. 2561
355 20 พ.ย. 2561  การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้จ้างเหมาจำนวน 2 คัน จังหวัดน่าน 
14,000.- บาท
9,450.- บาท ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  0404.1/42
7 ธ.ค. 2561
356 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก  
19,260 บาท
19,260 บาท ราคาต่ำสุด  65/2562
27 พ.ย. 2561
357 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณรอบอาคารสำนักงาน 
800 บาท
800 บาท ราคาต่ำสุด 
358 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาเติมน้ำดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง  
1,284 บาท
1,284 บาท ราคาต่ำสุด 
359 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดหนู  
23,540 บาท
23,540 บาท ราคาต่ำสุด 
360 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมากำจัดปลวก 
17,120 บาท
17,120 บาท ราคาต่ำสุด  62/2562
27 พ.ย. 2561
361 20 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการ จำนวน 2 รายการ 
2910
2910 ถูกต้องครบถ้วน 
362 20 พ.ย. 2561  ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ 
58,275 บาท
58,275 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ  8/2562
20 พ.ย. 2561
363 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาตัดหญ้า กลุ่มห้องปฏิบัติการแพทย์ 
6,000.-
6,000.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
364 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาตัดหญ้า กลุ่มโรคเขตเมือง,กลุ่มพัฒนาวิชาการ 
10,000.-
10,000.- ราคาไม่เกินเงินงบประมาณ 
365 20 พ.ย. 2561  จัดซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน 
1,500.-
1,500.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
366 20 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 
1,754.-
1,754.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
367 20 พ.ย. 2561  จัดซื้อหมึก 305 ดี 
3,590.-
3,590.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
368 20 พ.ย. 2561  จัดซื้อของสมนาคุณในกสนศึกษาดูงาน (จำนวน 4 ชิ้น) 
3,500.-
3,500.- ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
369 20 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซ่อมเก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว (ด่านฯ แหลมฉบัง) 
1500
1500 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

20 พ.ย. 2561
370 20 พ.ย. 2561  จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมเช็คระยะรถยนต์ (ขล 5865 ชลบุรี) 
2050
3000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

20 พ.ย. 2561
371 20 พ.ย. 2561  ซื้อหน้ากากอนามัย ชุดป้องกันร่างกายชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งและถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้ง จำนวน 3 รายการ 
473,690.- บาท
473,690.- บาท ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  63/2562
20 พ.ย. 2561
372 20 พ.ย. 2561  ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง 
6,398.60 บาท
6,398.60 บาท บริการดี ราคาถูก  64/2562
20 พ.ย. 2561
373 20 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ 
7,960.80 บาท
7,960.80 บาท บริการดี  65/2562
20 พ.ย. 2561
374 20 พ.ย. 2561  ซื้อถังขยะสแตนเลส จำนวน 2 รายการ 
20,437.- บาท
20,437.- บาท บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  66/2562
20 พ.ย. 2561
375 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดชั้น 2 อาคาร 10 และ 11 ตึกกรมควบคุมโรค 
28,500.00 บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
  27/2562
30 พ.ย. 2561
376 20 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 
7,870.00 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
  28/2562
3 ธ.ค. 2561
377 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาจัดทำโล่อะครีลิกสำเร็จรูป 
184,896.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าส
  33/2562
7 ธ.ค. 2561
378 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยโดยเทคนิคโครมาโตกราฟี 
117,700.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบ
  36/2562
13 ธ.ค. 2561
379 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาพิมพ์ใบประกาศนียบัตร 
39,600.00บาท (สามหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
  37/2562
13 ธ.ค. 2561
380 21 พ.ย. 2561  ขออนุม้ติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (7,450.-บาท) 
7,450.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
21 พ.ย. 2561
381 21 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 กล่อง (8,040.-บาท) 
8,040.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
21 พ.ย. 2561
382 21 พ.ย. 2561  ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1,500,000.-
e-Bidding  
21 พ.ย. 2561
383 21 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถุงมือสำหรับการตรวจทางการเเพทย์หรือไม่เกี่ยวกับการศัลยกรรม เบอร์ S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
21 พ.ย. 2561
384 21 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Ursolin 250 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
21 พ.ย. 2561
385 21 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดระบบสื่อสารเครือข่ายผ่านระบบเซลลูล่าร์ สำหรับ EOC จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2) 
3,000,000.00 บาท
e-Bidding  
21 พ.ย. 2561
386 21 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (2,782 บาท) 
2782
2782 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
22 พ.ย. 2561
387 21 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ (2,675 บาท) 
2675
2675 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
23 พ.ย. 2561
388 21 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความปลอดภัยของ สคร.7 เดือน พย. (40,922 บาท) 
40922
40922 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
 

23 พ.ย. 2561
389 21 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล 
4,500.-
4,500.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
390 21 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการขนข้ายพัสดุ  
3,000.-
3,000.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
391 21 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง 
20,000.-
19,527.50 ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 40/2562
27 พ.ย. 2561
392 21 พ.ย. 2561  จ้างทำป้ายไวนิล 
500.-
500.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
393 21 พ.ย. 2561  จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน 
4,000 บาท
4,000 บาท ราคาต่ำสุด 
394 21 พ.ย. 2561  จ้างผลิตแผ่นสติกเกอร์โรคพิษสุนัขบ้า 
10,000.-
10,000.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส41/2562
21 พ.ย. 2561
395 21 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
2,700 บาท
2,700 บาท ราคาต่ำสุด 
396 21 พ.ย. 2561  จ้างเช่าห้องประชุม  
5,000 บาท
5,000 บาท ราคาต่ำสุด 
397 21 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 
1500
1500 ถูกต้องครบถ้วน 
398 21 พ.ย. 2561  จัดซื้อหนังสือพิมพ์ (งานธุรการ กลุ่มบริหารทั่วไป) 
440 บาท
440 บาท ราคาต่ำสุด 
399 21 พ.ย. 2561  จ้างเหมาเช่าห้องประชุม  
4,000 บาท
4,000 บาท ราคาต่ำสุด 
400 21 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุม จำนวน 5 รายการ (6-7ธค.61) ก.ภาคีเครือข่ายฯ 
6490
6,490.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
สธ 39/2562
22 พ.ย. 2561
401 21 พ.ย. 2561  ซื้อปลั๊กพ่วง ขนาด 4 ช่อง 5 เมตร  
25,000 บาท
25,000 บาท   9/2562
21 พ.ย. 2561
402 21 พ.ย. 2561  ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 5 เครื่อง  
29,750.01 บาท
29,750.01 บาท บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  67/2562
21 พ.ย. 2561
403 22 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องโทรศัพท์ (1,605 บาท) 
1605
1605 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
22 พ.ย. 2561
404 22 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ (3,531.-บาท) 
3,531.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
22 พ.ย. 2561
405 22 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและงานถมดิน รวม 4 รายการ จำนวน 1 งาน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding  
22 พ.ย. 2561
406 22 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 1 รายการ (9,000.-บาท) 
9,000.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
22 พ.ย. 2561
407 22 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7824 ขก. จำนวน 1 คัน (4,080.45.-บาท) 
4,080.45.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
22 พ.ย. 2561
408 22 พ.ย. 2561  ซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ 
875.- บาท
875.- บาท เสนอราคาตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และไม่เกินวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2475
22 พ.ย. 2561
409 22 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสารงานประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน NCD Clinic Plus ครั้งที่ 2 13 พย. 2561 
550
550   0424.1.4/170
12 พ.ย. 2561
410 22 พ.ย. 2561  จ้างผลิต แผยแพร่คลิปวีดีโอ เรื่องป้องกันการบาดเจ็บจากความรุนแรงในเด็ก 
149,800
149,800   22/2562
31 ต.ค. 2561
411 22 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 
3,000.-
2,750.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
412 22 พ.ย. 2561  ซื้อยา จำนวน 1 รายการ 
7,704.- บาท
7,704.- บาท เสนอราคาต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  22/2562
22 พ.ย. 2561
413 22 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
2,514 บาท
2,514 บาท ราคาต่ำสุด 
414 22 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
1,250 บาท
1,250 บาท ราคาต่ำสุด 
415 22 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบบริการเก้บและขนขยะมูลฝอยติดเชื้อรายเดือน 
2,222.- บาท
2,222.- บาท ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
22 พ.ย. 2561
416 22 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมท่อประปา จำนวน 1 งาน 
1000
1000 ถูกต้องครบถ้วน 
417 22 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 
1000
1000 ถูกต้องครบถ้วน 
418 22 พ.ย. 2561  จ้างออกแบบสิ่งพิมพ์จุลสาร สคร.๑๒ สงขลา รูปแบบ E-book 
17,120.-
17,120.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส14/2562
31 ต.ค. 2561
419 22 พ.ย. 2561  ซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 รายการ 
3,201.44 บาท
3,201.44 บาท เสนอราคาต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2474
22 พ.ย. 2561
420 22 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 65 ชุด (29พย.61) ก.พัฒนาภาคีฯ 
3250
3250 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

26 พ.ย. 2561
421 22 พ.ย. 2561  ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (ห้องผช.พูนศักดิ์ฯ) 
1605
1700 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

23 พ.ย. 2561
422 22 พ.ย. 2561  ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ราชการ (นง 5147 ชลบุรี) 
8300
8500 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
สธ 40.1/2562
27 พ.ย. 2561
423 22 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุม จำนวน 5 รายการ (29พย.61) ก.ภาคีเครือข่ายฯ 
2495
2,495.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

26 พ.ย. 2561
424 22 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุม จำนวน 7 รายการ (13-14ธค.61) ก.ภาคีเครือข่ายฯ 
3010
3,010.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

26 พ.ย. 2561
425 22 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุม จำนวน 2 รายการ (3-4ธค.61) ก.แผนงานฯ 
4050
4,050.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

22 พ.ย. 2561
426 22 พ.ย. 2561  จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 270 ใบ (3-4 ธค.61) ก.แผนงานฯ 
40500
40,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
39.1/2562
22 พ.ย. 2561
427 22 พ.ย. 2561  จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 
7,800 บาท
7,800 บาท ราคาต่ำสุด 
428 22 พ.ย. 2561  จััดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
2,000 บาท
2,000 บาท ราคาต่ำสุด 
429 22 พ.ย. 2561  จ้างติดฟิล์มกรองแสงสำหรับอาคาร จำนวน 1 งาน 
280,000 บาท
280,000 บาท ราคาถูกสุด  17/2562
23 พ.ย. 2561
430 22 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการประชุม จำนวน 2 รายการ 
12,000.-บาท
12,000.-บาท บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  12,000.- บาท
22 พ.ย. 2561
431 22 พ.ย. 2561  ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 
12,600.- บาท
12,600.- บาท บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข  69/2562
22 พ.ย. 2561
432 22 พ.ย. 2561  ซื้อไมค์ลอย BOY BY - WM 4 จำนวน 1 ชุด 
2,675.- บาท
2,675.- บาท ปฏิบัติถูกต้องตามเงือนไข  69/2562
22 พ.ย. 2561
433 22 พ.ย. 2561  ซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ 
373.- บาท
373.- บาท เสนอราคาตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2476
22 พ.ย. 2561
434 23 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (1,250.-บาท) 
1,250.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
23 พ.ย. 2561
435 23 พ.ย. 2561  ลงประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา จำนวน 138 รายการ (12 กลุ่มรายการจัดซื้อ 
-
e-Bidding  
23 พ.ย. 2561
436 23 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Epoetin alfa 10000 IU/1 ml solution for injection in pre-filled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
23 พ.ย. 2561
437 23 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Ibandronic acid 3 mg/3 ml solution for injection, 3 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
23 พ.ย. 2561
438 23 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Meropenem 1 g powder for solution for injection/infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
23 พ.ย. 2561
439 23 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคจ้างเหมาบำรุงรักษาอุกรณ์เครือข่าย จำนวน 7 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
4,728,600.00 บาท
e-Bidding  
23 พ.ย. 2561
440 23 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมมู่ลี่ห้องทำงาน จำนวน 1 รายการ (10,800.-บาท) 
10,800.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
23 พ.ย. 2561
441 23 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (ครึ่งเดือนแรก) จำนวน 9 รายการ 
4,777.20 บาท
4,777.20 บาท เสนอราคาตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และไม่เกินวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2486
23 พ.ย. 2561
442 23 พ.ย. 2561  จัดซื้อไข่ไก่สดเบอร์ 0 จำนวน 1500 ฟอง 
7500
7500 ถูกต้องครบถ้วน 
443 23 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 
6,960.- บาท
6,960.- บาท เสนอราคาต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  23/2562
23 พ.ย. 2561
444 23 พ.ย. 2561  จัดจ้างทำป้ายไวนิลวิสัยทัศน์ สคร.3 จำนวน 2 แผ่น 
1600
1600 ถูกต้องครบถ้วน 
445 23 พ.ย. 2561  จ้างเหมาทำพวงมาลา 
1,000 บาท
1,000 บาท ราคาต่ำสุด 
446 23 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน กบ 4021 ราชบุรี  
2,200 บาท
2,200 บาท ราคาต่ำสุด 
447 23 พ.ย. 2561  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองห้องเย็นสำหรับแช่วัคซีน 
1,500 บาท
1,500 บาท ราคาต่ำสุด 
448 23 พ.ย. 2561  จ้างพิมพ์โปสเตอร์จัดนิทรรศการครบรอบ 46 ปี ของสำนักระบาดวิทยา 
27,000 บาท
27,000 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ  15/2562
23 พ.ย. 2561
449 23 พ.ย. 2561  จัดซื้อสารเคมีเผพื่อป้องกันควบคุมไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย 
10013.85 บาท
10013.85 ถูกต้องครบถ้วน  25/2562
23 พ.ย. 2561
450 23 พ.ย. 2561  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 
19,310.29 บาท
19,310.29 บาท บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  70/2562
23 พ.ย. 2561
451 23 พ.ย. 2561  ซื้อ Modem Wireless 4 Port จำนวน 5 ตัว  
8,560.- บาท
8,560.- บาท ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข  71/2562
23 พ.ย. 2561
452 23 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการประชุม จำนวน 5 รายการ 
10,000.- บาท
10,000.- บาท บริการดี ราคาถูก  72/2562
23 พ.ย. 2561
453 23 พ.ย. 2561  ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารใช้ในการประชุม จำนวน 145 ใบ 
29,000.- บาท
29,000.- บาท บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  73/2562
23 พ.ย. 2561
454 23 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ(UPS) จำนวน 1 เครื่อง 
7,490.- บาท
7,490.- บาท บริการดี  74/2562
23 พ.ย. 2561
455 23 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการประชุม จำนวน 10 รายการ 
15,991.15 บาท
15,991.15 บาท บริการดี ราคาถูก  75/2562
23 พ.ย. 2561
456 23 พ.ย. 2561  กระเป๋าเอกสารใช้ในการประชุม จำนวน 80 ใบ 
16,000.- บาท
16,000.- บาท ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข  76/2562
23 พ.ย. 2561
457 26 พ.ย. 2561  ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ (จำนวน 4 กลุ่ม)  
2,388,800.00
2,388,800 e-Bidding บริษัท โอเชี่ยนเมด จำกัด
บริษัท เซสท์-เมด จำกัด
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
ยื่นเอกสารการเสนอราคาถูกด้องตรงตามเงื่อนไขที่สำนักวัณโรค กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกอบราคา 
458 26 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (96,600.-บาท) 
96,600.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
26 พ.ย. 2561
459 26 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (500,000.-บาท) 
500,000.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
26 พ.ย. 2561
460 26 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (13,500.-บาท) 
13,500.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
26 พ.ย. 2561
461 26 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างสอบเทียบวัสดุ-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (47,615.-บาท) 
47,615.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
26 พ.ย. 2561
462 26 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อข่ายและการสื่อสาร จำนวน 7 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding  
26 พ.ย. 2561
463 26 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อข่ายและการสื่อสาร จำนวน 7 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding  
26 พ.ย. 2561
464 26 พ.ย. 2561  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแทงค์น้ำพร้อมระบบประปาท่อสูง เพื่อส่งจ่ายน้ำภายในสถาบันราชประชาสมาสัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 
3,098,000.-
e-Bidding  
26 พ.ย. 2561
465 26 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Adefovir dipivoxil 10 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
26 พ.ย. 2561
466 26 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Oseltamivir 75 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
26 พ.ย. 2561
467 26 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Daclatasvir 60 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
26 พ.ย. 2561
468 26 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Glimepiride 4 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
26 พ.ย. 2561
469 26 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูรั้วสำนักงาน (12,000 บาท) 
12000
12000 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
27 พ.ย. 2561
470 26 พ.ย. 2561  ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งานโรงอาหารกรมควบคุมโรค จำนวน 4 รายการ 
8881.00
8881 เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุดและถูกต้องตามสเปค  0401.1/3175
19 พ.ย. 2561
471 26 พ.ย. 2561  ค่าจ้างเหมารถตู้จำนวน 2 คัน จังหวัดน่าน 
14,400.- บาท
14,400.- บาท ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  12/2561
7 ธ.ค. 2561
472 26 พ.ย. 2561  ค่าจ้างเหมารถตู้จำนวน 5 คันในพื้นที่จังหวัดน่าน 
15,000.- บาท
15,000.- บาท ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้่งไว้  13/2561
26 พ.ย. 2561
473 26 พ.ย. 2561  จ้างพิมพ์หนังสือทิศทางและกลไกการบริการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรคประจำปี 2562จำนวน 5,000.- เล่ม 
481,500.- บาท
481,000.- บาท ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  16/2562
26 พ.ย. 2561
474 26 พ.ย. 2561  ค่าจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 120 เล่ม 
7,200.- บาท
7,200.- บาท ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่่ตั้งไว้  14/2561
7 ธ.ค. 2561
475 26 พ.ย. 2561  ค่าวัสดุอุปกรณ์การประชุมจำนวน 11 รายการ จังหวัดน่าน 
12,240.- บาท
12,240.- บาท ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  15/2562
26 พ.ย. 2561
476 26 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
400 บาท
400 บาท ราคาต่ำสุด 
477 26 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
500 บาท
500 บาท ราคาต่ำสุด 
478 26 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  
500 บาท
500 บาท ราคาต่ำสุด 
479 26 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร  
1,050 บาท
1,050 บาท ราคาต่ำสุด 
480 26 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
3,000 บาท
3,000 บาท ราคาต่ำสุด 
481 26 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
3,000 บาท
3,000 บาท ราคาต่ำสุด 
482 26 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์  
850 บาท
850 บาท ราคาต่ำสุด 
483 26 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
3,600.-
3,600.- บาท ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
20 ธ.ค. 2561
484 26 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบบริการเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
2222.- บาท
2222.- บาท ตรงตามคุรลักาณะที่ต้องการ 
7 ม.ค. 2562
485 26 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
1,480 บาท
1,480 บาท ราคาต่ำสุด 
486 26 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างปะยางรถจักรยานยนต์กรณีเร่งด่วน (จลก 480 ชลบุรี) งานธุรการ 
180
180 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

28 พ.ย. 2561
487 26 พ.ย. 2561  จัดซื้อไส้กรองน้ำ จำนวน 5 รายการ (อาคาร 1-4) 
9620
9800 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
สธ 40/2562
27 พ.ย. 2561
488 26 พ.ย. 2561  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวื่อวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 ราการ 
1,385,250.-บาท
1,385,250 e-Bidding ซึ้งเป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาและเป็นผู้เสนอราค่าต่ำสุด  7/2561
26 พ.ย. 2561
489 26 พ.ย. 2561  จ้างเปลี่ยนอะไหล่ลูกยางสีขาวและสำดำปริมาตร 1-10 ul สำหรับ Autopipette จำนวน 1 ชิ้น 
318.86
318.86 เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.41/1159
26 พ.ย. 2561
490 26 พ.ย. 2561  ่จัดทำตรายาง จำนวน 64 รายการ (งานธุรการ) 
9533.70
9600 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

11 ธ.ค. 2561
491 26 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการวินิจฉัยวัณโรคด้วย LPA จำนวน 1 รายการ (ก.ห้องปฏิบัติการฯ) 
211200
211200 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
56/2562
17 ธ.ค. 2561
492 26 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค จำนวน 4 รายการ (ก.ห้องปฏิบัติการฯ) 
995314
995,314.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
57/2562
18 ธ.ค. 2561
493 26 พ.ย. 2561  จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ บธ 7152 ราชบุรี 
1,712
1,712  
494 26 พ.ย. 2561  ซื้อสำลีก้อน จำนวน 300 ห่อ 
25,500.- บาท
25,500.- บาท บริการดีราคาถูก ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข  77/2562
26 พ.ย. 2561
495 27 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (498,834.-บาท) 
498,834.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
27 พ.ย. 2561
496 27 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (18,190.-บาท) 
18,190.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
27 พ.ย. 2561
497 27 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (220,200.-บาท) 
220,200.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
27 พ.ย. 2561
498 27 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Fosfomycin 4 g powder for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
27 พ.ย. 2561
499 27 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (1,032.-บาท) 
1,032.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
27 พ.ย. 2561
500 27 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
27 พ.ย. 2561
501 27 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Alfacalcidol 0.25 mcg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
27 พ.ย. 2561
502 27 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดีโอ เรื่องโรคและภัยสุขภาพ จำนวน ๗ เรื่อง 
800000
e-Bidding  
28 พ.ย. 2561
503 27 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 
4,483.30
4,483.30 ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  19/2562
28 พ.ย. 2561
504 27 พ.ย. 2561  จ้างทำตรายาง จำนวน 12 รายการ 
1,910.-
1,910.- ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  18/2562
27 พ.ย. 2561
505 27 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 
300.-
300.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
506 27 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 
3689
3689 ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
507 27 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
3,300 บาท
3,300 บาท ราคาต่ำสุด 
508 27 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
500 บาท
500 บาท ราคาต่ำสุด 
509 27 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 
214
214 ถูกต้องครบถ้วน 
510 27 พ.ย. 2561  ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
28,670 บาท
28,670 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ  12/2562
30 พ.ย. 2561
511 27 พ.ย. 2561  จัดซื้อไส้กรองน้ำ จำนวน 4 รายการ (หน่วยฯ บางละมุง) 
2440
2500 จัดซื้อไส้กรองน้ำ จำนวน 4 รายการ (หน่วยฯ บางละมุง) 
29 พ.ย. 2561
512 27 พ.ย. 2561  ซื้อลูกยางสำหรับเครื่องวัดความดันแบบปรอท (BP) จำนวน 30 ลูก 
7,500.00
7,500.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.14/1246
27 พ.ย. 2561
513 27 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ (หน่วยฯ บางละมุง) 
12609.95
13108 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
44/2562
4 ธ.ค. 2561
514 27 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบืองหลังคา ศตม 3.2 นว. จำนวน 1 งาน 
5000
5000 ถูกต้องครบถ้วน 
515 27 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ 
21,200.00
21,200.00 ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 99/2562
27 พ.ย. 2561
516 27 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนินอาหารปลอดโรค พร้อมออกแบบรายงานผู้บริหาร ระยะเวลา 10 เดือน 
180,000.- บาท
180,000.- บาท ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  78/2562
27 พ.ย. 2561
517 27 พ.ย. 2561  จ้างปรับปรุงห้อง LAB และห้องน้ำที่ปรึกษา จำนวน 4 รายการ 
398,145.- บาท
398,145.- บาท ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  79/2562
27 พ.ย. 2561
518 28 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างทำป้ายทองเหลือและตรายางห้องรองอธิบดี  
3,840
3,840 เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตรงสเปค  0401.1/394
3 เม.ย. 2561
519 28 พ.ย. 2561  จ้างปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding  
28 พ.ย. 2561
520 28 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (5,950.-บาท) 
5,950.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
28 พ.ย. 2561
521 28 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (26,400.-บาท) 
26,400.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
28 พ.ย. 2561
522 28 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
e-Bidding  
28 พ.ย. 2561
523 28 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมโทรศัพท์ จำนวน 3 เครื่อง 
1,829.70
1,829.70 ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 
28 พ.ย. 2561
524 28 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์โปรแกรม tableau จำนวน 30 ลิขสิทธิ์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา 
504,000 บาท
e-Bidding  
525 28 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน (4,428.73.-บาท) 
4,428.73.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
28 พ.ย. 2561
526 28 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการตรวจเช็คคู่สายโทรศัพท์ จำนวน 3 จุด 
1,500.-
1,500.- ราคาอยู่งบประมาณ  -
527 28 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (480.-บาท) 
480.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
28 พ.ย. 2561
528 28 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กม.-7103 ขก. จำนวน 1 คัน (3,446.47.-บาท) 
3,446.47.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
28 พ.ย. 2561
529 28 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กม.-7103 ขก. จำนวน 1 คัน (3,446.47.-บาท) 
3,446.47.-บาท
 
28 พ.ย. 2561
530 28 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  
1,600.-
1,600.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
531 28 พ.ย. 2561  ซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด 
5,200.-50/
5200.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  50/2562
7 ธ.ค. 2561
532 28 พ.ย. 2561  จ้างขนขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  
2,388 บาท
2,388 บาท ราคาต่ำสุด 
533 28 พ.ย. 2561  ซื้อเครื่องปรับอากาศ 
28,600.-
28,600.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  47/2561
30 พ.ย. 2561
534 28 พ.ย. 2561  จ้างปรับปรุงอาคาร 
85,000.-
84115.50 ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส46/2562
30 พ.ย. 2561
535 28 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (ก.ห้องปฏิบัติฯ) 
3155
3,155.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

28 พ.ย. 2561
536 28 พ.ย. 2561  จัดซื้อยาที่องค์การเภสัชกรรมมิได้เป็นผู้ผลิต จำนวน 24 รายการ 
35,550.96
43,582.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
49/2562
6 ธ.ค. 2561
537 28 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (หน่วยฯ บางละมุง) 
17892
17,892.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
45/2562
4 ธ.ค. 2561
538 28 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสอบภาคสนาม จำนวน 2 รายการ (ก.ปฏิบัติการฯ) 
38000
38000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
46/2562
4 ธ.ค. 2561
539 28 พ.ย. 2561  จัดซื้อยาที่องค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจำหน่าย จำนวน 10 รายการ (งานเภสัชกรรม) 
27461
36730 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
47/2562
4 ธ.ค. 2561
540 28 พ.ย. 2561  ซื้อคลอรีนน้ำ จำนวน 6,000 กิโลกรัม 
65,163.00 บาท
65,163.00 บาท ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  104/2562
28 พ.ย. 2561
541 28 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
480.-
480.- ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
542 28 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 
1861.-บาท
1861.- ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
543 28 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการทแผ่นป้ายสติ้กเกอร์ 
300.-
300.- ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
544 28 พ.ย. 2561  ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน บฉ2894 ตรัง 
1160.-บาท
1160.- ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
545 28 พ.ย. 2561  ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน บฉ 297 ตรัง 
1167.37.- ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
546 28 พ.ย. 2561  ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 
118,770.- บาท
118,770.- บาท ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  81/2562
28 พ.ย. 2561
547 28 พ.ย. 2561  จ้างผู้เชี่ยวชาญในการทบทวนและวิเคราะห์การรักษาแบบกลุ่มในโรคหนอนพยาธิ จำนวน 1 งาน 
300,000.- บาท
300,000.- บาท ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข  82/2562
28 พ.ย. 2561
548 29 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความปลอดภัยของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น (409,220.-บาท) 
409,220.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
29 พ.ย. 2561
549 29 พ.ย. 2561  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 
408900
373920 สอบราคา   71/2561
29 พ.ย. 2561
550 29 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคจ้างผลิตสื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
e-Bidding  
29 พ.ย. 2561
551 29 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding  
29 พ.ย. 2561
552 29 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding  
29 พ.ย. 2561
553 29 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้า โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding  
29 พ.ย. 2561
554 29 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ (1,700.-บาท) 
1,700.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
29 พ.ย. 2561
555 29 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งสายสัญญาณและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรมควบคุมโรค จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1440000
e-Bidding  
30 พ.ย. 2561
556 29 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 27-28 พย.2561 
6,304
6,304   29/2562
12 พ.ย. 2561
557 29 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 
2,000.-
1,860.-   -
558 29 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 
2,000.-
1,680.- ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
559 29 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุม จำนวน 12 รายการ 
5,360.- บาท
5,360.- บาท เสนอราคาต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  30/2562
29 พ.ย. 2561
560 29 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 
9000
9,000.- ราคาต่ำสุด  -
561 29 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการผลิตแผ่นพับ 
1,900.-
1900 ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
562 29 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 
50011.30
50011.30 ถูกต้องครบถ้วน 
563 29 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ 
5000
5000 ถูกต้องครบถ้วน 
20 ธ.ค. 2561
564 29 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุไฟฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 
321
321 ถูกต้อง ครบถ้วน 
565 29 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 
634
634 ถูกต้องครบถ้วน 
566 29 พ.ย. 2561  จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ 
57,780.- บาท
57,780.- บาท เสนอราคาต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  28/2562
29 พ.ย. 2561
567 29 พ.ย. 2561  จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 14 รายการ  
80,276.- บาท
80,276.- บาท เสนอราคาต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  27/2562
29 พ.ย. 2561
568 29 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ราการ 
15611.30
15611.30 ถูกต้องครบถ้วน  31/2562
29 พ.ย. 2561
569 29 พ.ย. 2561  จัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 
2500
2500 ูถูกต้องครบถ้วน 
570 29 พ.ย. 2561  จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ประสานประจำศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม FETC จำนวน 1 ราย 
157,500.- บาท
157,500.- บาท   20/2562
29 พ.ย. 2561
571 29 พ.ย. 2561  จ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาแบบคัดกรองวาจาเพื่อประเมินพฤติกรรม เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับสำหรับแรรงานต่างด้าว จำนวน 5 รายการ 
200,000 บาท
200,000 บาท บริการดี  88/2562
29 พ.ย. 2561
572 29 พ.ย. 2561  จ้างจัดส่งวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 (ov cca) จำนวน 1 งาน 
99,980 บาท
99,980 บาท บริการดี  87/2562
29 พ.ย. 2561
573 29 พ.ย. 2561  ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง 
17,976.- บาท
17,976.- บาท บริการดี ราคาถูก ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข  83/2562
29 พ.ย. 2651
574 29 พ.ย. 2561  ซื้อไมค์ลอย Sennheiser ew112p จำนวน 1 ชุด 
20,330.- บาท
20,330.- บาท บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข  84/2562
29 พ.ย. 2651
575 29 พ.ย. 2561  ซื้อกระบอกฉีดยา 3 มล. จำนวน 100 กล่อง 
16,050.- บาท
16,050.- บาท บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข  85/2562
29 พ.ย. 2651
576 29 พ.ย. 2561  ซื้อMetronicdazole Tablets 200 mg. จำนวน 19 กล่อง 
6,790.22 บาท
6,790.22 บาท บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข  86/2562
29 พ.ย. 2561
577 30 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
30 พ.ย. 2561
578 30 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Amino acids 3 g/100 ml+Glucose 7.5 g/100 ml solution for infusion, 1 l โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
30 พ.ย. 2561
579 30 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (751.-บาท) 
751.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
30 พ.ย. 2561
580 30 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อขาX-Stand จำนวน 1 รายการ (800.-บาท) 
800.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
30 พ.ย. 2561
581 30 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ (3,200.-บาท) 
3,200.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
30 พ.ย. 2561
582 30 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ (266,966.92.-บาท) 
266,966.92.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
30 พ.ย. 2561
583 30 พ.ย. 2561  ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
3950500
e-Bidding  
584 30 พ.ย. 2561  ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาซื้อรถปฏิบัติการสอบสวนโรค จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
3,000,000.00 บาท
e-Bidding  
585 30 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 681 แผ่น 
196.74
196.74 ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 
586 30 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วันเอดส์โลก จำนวน 2 รายการ (4,000.-บาท) 
4,000.-บาท
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
30 พ.ย. 2561
587 30 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 5กภ 3072  
2782
2782 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  0401.1/1378
30 พ.ย. 2561
588 30 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการผลิตสำเนาสปอตความรู้ เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า 
2500
2450 ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
589 30 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 
16,326.32 บาท
16,326.32 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ  1/2562
31 ต.ค. 2561
590 30 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 
8,793.55
8,793.55 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
591 30 พ.ย. 2561  จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์  
6,367.74
6,367.74 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
592 30 พ.ย. 2561  ขออนุมัติสั่งจ้างเหมาบริการ  
3,000
3,000 ถูกต้องครบถ้วน 
18 ม.ค. 2562
593 30 พ.ย. 2561  ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 3 ห้องๆ ละ 2 วัน (3-4 ธค.61) ก.แผนงานฯ 
30000
30000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
41/2562
30 พ.ย. 2561
594 30 พ.ย. 2561  จ้างเหมาเช่ารถตู้ จำนวน 5 คัน (2-4 ธค.61) ก.แผนงานฯ 
44000
44,000.00 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

30 พ.ย. 2561
595 30 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ กบ 2166 ราชบุรี  
4,810.19 บาท
4,810.19 บาท ราคาต่ำสุด 
596 30 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
6,848 บาท
6,848 บาท ราคาต่ำสุด 
597 30 พ.ย. 2561  จ้างบำรุงซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ กบ 2166 ราชบุรี  
4,810.19 บาท
4,810.19 บาท ราคาต่ำสุด 
598 30 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
6,848 บาท
6,848 บาท ราคาต่ำสุด 
599 30 พ.ย. 2561  จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน 
15,000 บาท
15,000 บาท บริการดี  90/2562
30 พ.ย. 2561
600 30 พ.ย. 2561  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 10 เดือน 
22,470 บาท
22,470 บาท บริการดี  89/2562
30 พ.ย. 2561
601 30 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพกลุ่มวัยแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 
350,000.00บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  34/2562
12 ธ.ค. 2561
602 30 พ.ย. 2561  จัดซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 
49,958.30 บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาท
  35/2562
13 ธ.ค. 2561