กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   โทร 0-2590-3358-9
แบบ สขร.๑
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. 2561
วิธีซื้อ/จ้าง รวมทุกประเภท
ลำดับที่ วันที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 1 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Dapagliflozin 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีเฉพาะเจาะจง      
1 พ.ย. 2561
2 1 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ จำนวน 1 ลูก (2,675.-บาท) 
2,675.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นทองไทย เป็นเงิน 2,675.-บาท  หจก.ขอนแก่นทองไทย เป็นเงิน 2,675.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
1 พ.ย. 2561
3 1 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้ออาหารหนูทดลอง จำนวน 1 รายการ (2,480.-บาท) 
2,480.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ขอนแก่นปลาตู้ จก. เป็นเงิน 2,480.-บาท  บ.ขอนแก่นปลาตู้ จก. เป็นเงิน 2,480.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
1 พ.ย. 2561
4 1 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อป้ายสามเหลี่ยม จำนวน 15 อัน (1,350.-บาท) 
1,350.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.รวมสาส์นขอนแก่น เป็นเงิน 1,350.-บาท  หจก.รวมสาส์นขอนแก่น เป็นเงิน 1,350.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
1 พ.ย. 2561
5 1 พ.ย. 2561  ค่าวัสดุสำนักงานจำนวน 62 รายการ 
120,970.- บาท
120,970.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยงเจริญ  ร้านยงเจริญ  ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  8/2562
1 พ.ย. 2561
6 1 พ.ย. 2561  ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 
210.00
210.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างศรีสมพงษ์ ราคา 210.- บาท  ห้างศรีสมพงษ์ ราคา 210.- บาท  เสนอราคาตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2242
1 พ.ย. 2561
7 1 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 8587 สงขลา 
4,816.61 บาท
4,816.61 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทพิธานพาณิชย์จำกัด ราคาที่เสนอ 4,816.61 บาท  บริษัทพิธานพาณิชย์จำกัด ราคา 4,816.61 บาท  ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
30 พ.ย. 2561
8 1 พ.ย. 2561  ค่าเช่าซอฟแวร์โปรแกรม SAS เวอร์ชั่น 9.4  
245,000
245,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์)
 
บจก.แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์)
 
  1/2562
10 ต.ค. 2561
9 1 พ.ย. 2561  ค่าจ้างดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 
3,150.- บาท
3,150.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิรซัพพลาย  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิรซัพพลาย  ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  3/2562
8 ต.ค. 2561
10 1 พ.ย. 2561  ค่าจ้างเหมาบริการเดือนพฤศจิกายน 2561 
7,500.- บาท
7,500.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางชูศรี ภู่มาก  นางชูศรี ภู่มาก  ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตังไว้  1/2561
1 ต.ค. 2561
11 1 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุม จำนวน 5 รายการ (13-15พย.61) ก.สื่อสารฯ 
5451
6400 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ราคา 5,451.00 บาท 
บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ราคา 5,451.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
สธ 30/2562
6 พ.ย. 2561
12 1 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 60 ชุด (9พย.61) ก.ระบาดฯ 
960
2500 วิธีเฉพาะเจาะจง ไทยอาสาเซอร์วิส
ราคา 960.00 บาท 
ไทยอาสาเซอร์วิส
ราคา 960.00 บาท 
คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

9 พ.ย. 2561
13 1 พ.ย. 2561  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 
3,738.42 บาท
3,738.42 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท ฟูจิซีร๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  7/2562
14 ต.ค. 2561
14 1 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ก.ห้องปฏิบัติการฯ) 
14000
14000 วิธีเฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ราคา 14,000.00 บาท 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ราคา 14,000.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

5 พ.ย. 2561
15 1 พ.ย. 2561  จัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศสำหรับเดินทางไปศึกษาดูงาน 
50,000
50,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวสิษฐ์ นวลจันทร์  นายวสิษฐ์ นวลจันทร์   
16 1 พ.ย. 2561  จ้างเหมาจัดกิจกรรม (Global One Health Day 2018) จำนวน 1 งาน 
293,500.- บาท
293,500.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอลิสต์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นเงิน 293,500.- บาท  บริษัท เอลิสต์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นเงิน 293,500.- บาท  บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  45/2562
1 พ.ย. 2561
17 1 พ.ย. 2561  จ้างจัดทำนิทรรศการในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายระบาดวิทยาและหน่วยปฏิบัติการควบคุม่โรคระดับเขต และระดับจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน 
20,000.- บาท
20,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค ทูจี จำกัด เป็นเงิน 20,000.- บาท  บริษัท เค ทูจี จำกัด เป็นเงิน 20,000.- บาท  บริการดี  45.1/2562
1 พ.ย. 2561
18 1 พ.ย. 2561  จ้างเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 80 เครื่อง และระบบอินเตอร์เน็ต จำนวน 8 จุด 
64,200.00 บาท (หกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
วิธีเฉพาะเจาะจง       23/2562
20 พ.ย. 2561
19 1 พ.ย. 2561  จัดทำบันทึกเทปข่าวสารโรคและภัยสุขภาพฯ งวดที่1 (ก.สื่อสารฯ) 
5,000.00
5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคเบิลทีวี(ชลบุรี) จำกัด
ราคา 5,000.00 บาท 
บริษัท เคเบิลทีวี(ชลบุรี) จำกัด
ราคา 5,000.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
บส31/2562
8 พ.ย. 2561
20 1 พ.ย. 2561  เครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล แบบทัดหลังใบหู จำนวน 2 รายการ 
97,200.00 บาท
97,200.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด 97,200.00 บาท  บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด 97,200.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  31/2562
1 พ.ย. 2561
21 2 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ (กรมควบคุมโรคโพล) ประจำปี 2562  
900000
e-Bidding      
2 พ.ย. 2561
22 2 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมระบบน้ำประปาและติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำ (3,000 บาท) 
3000
3000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยอารีย์ สิงหนิกร 3,000 บาท  นายชัยอารีย์ สิงหนิกร 3,000 บาท  ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
2 พ.ย. 2561
23 2 พ.ย. 2561  ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การประชุมจำนวน 7 รายการ 
8,000.- บาท
8000.- บสท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยงเจริญ  ร้านยงเจริญ  ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  9/2562
2 พ.ย. 2561
24 2 พ.ย. 2561  ซื้อเหยื่อหนู 
3,500.- บาท
3500.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง เดือน พฤศจิกายน 2561 นางคันธารัตน์ ไพบูลย์ เสนอราคา 1,250 บาท  เดือน พฤศจิกายน 2561 นางคันธารัตน์ ไพบูลย์ ราคา 1,250 บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ 
25 2 พ.ย. 2561  ซืื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 
765.- บาท
765.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด เสนอราคา 765.- บาท  บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด ราคา 765.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ 
26 2 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างตัดต้นโพธิ์ บริเวณภายใน สคร.7 (25,000 บาท) 
25000
25000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายดอกรัก สิงหนิกร 25,000 บาท  นายดอกรัก สิงหนิกร 25,000 บาท  ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
9 พ.ย. 2561
27 2 พ.ย. 2561  ขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 
8,997.10
8,997.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เสนอราคา 8,997.10 บาท  บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ราคา 8,997.10 บาท  ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
11 พ.ย. 2561
28 2 พ.ย. 2561  เช่า DNS web จำนวน 1 งาน 
2,000.- บาท
2,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสามารถคอมพิวเตอร์ ราคา 2,000.- บาท  ร้านสามารถคอมพิวเตอร์ ราคา 2,000.- บาท  เสนอราคาตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2265
2 พ.ย. 2561
29 2 พ.ย. 2561  ซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ 
1,712.- บาท
1,712.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ราคา 1,712.- บาท  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ราคา 1,712.- บาท  เสนอราคาตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2252
2 พ.ย. 2561
30 2 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 7887 สงขลา 
11,876.- บาท
11,876.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทค็อกพิทคาร์โปรเทคเตอร์จำกัด ราคาที่เสนอ 11,876.- บาท  บริษัทค็อกพิทคาร์โปรเทคเตอร์จำกัด ราคา 11,876.- บาท  ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
30 พ.ย. 2561
31 2 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพ 5917 สงขลา 
3,499.90 บาท
3,499.90 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุหาดใหญ่จำกัด ราคาที่เสนอ 3,499.90 บาท  บริษัทอีซูซุหาดใหญ่จำกัด ราคา 3,499.90 บาท  ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
30 พ.ย. 2561
32 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 
4600
4600 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จำกัด  บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จำกัด  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดที่ได้รับการคัดเลือก  สธ.0452/2336
12 พ.ย. 2561
33 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 
7500
7,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเค เมดิเทค จำกัด  บริษัท เอสเค เมดิเทค จำกัด  เป็นผู้เสนอราคาตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและเสนอราคาต่ำสุดแล้ว  ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2562
12 พ.ย. 2561
34 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 
8,955
8,955 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จำกัด  บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จำกัด  เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและราคาต่ำสุดแล้ว  ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2566
8 พ.ย. 2561
35 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 
18,939
18,939 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์เทค จำกัด  บริษัท ซายน์เทค จำกัด  เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและราคาต่ำสุดแล้ว  ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2562
6 พ.ย. 2561
36 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 
9,142.66
9,142.66 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม  องค์การเภสัชกรรม  เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและราคาต่ำสุดแล้ว  ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2562
6 พ.ย. 2561
37 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 
5,500.87
5,500.87 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด  บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด  เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและราคาต่ำสุดแล้ว  ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2562
6 พ.ย. 2561
38 2 พ.ย. 2561  จ้างผลิตเอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดรูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันควบคุุมโรคและภัยสุขภาพประจำแี พ.ศ. 2562 ในพื้นที่ 4 ภาค 
47072.- บาท
47,072.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง สุภชัย ถ่ายเอกสาร  สุภชัย ถ่ายเอกสาร  ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  11/2562
7 ธ.ค. 2561
39 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
2,114 บาท
2,114 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล ราคาที่เสนอ 2,114 บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล ราคาที่เสนอ 2,114 บาท  ราคาต่ำสุด 
40 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
2,800 บาท
2,800 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด
ราคาที่เสนอ 2,800 บาท 
บริษัท เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด
ราคาที่เสนอ 2,800 บาท 
ราคาต่ำสุด 
41 2 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
2,000 บาท
2,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารณรงค์ ราคาที่เสนอ 2,000 บาท  ศูนย์ถ่ายเอกสารณรงค์ ราคาที่เสนอ 2,000 บาท  ราคาต่ำสุด 
42 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
4,150 บาท
4,150 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 4,150 บาท  เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 4,150 บาท  ราคาต่ำสุด 
43 2 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม จำนวน 11 รายการ 
8,500.- บาท
8,500.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญพาณิชย์ เป็นเงิน 8,500.- บาท  ร้าน เจริญพาณิชย์ เป็นเงิน 8,500.- บาท  บริการดี ราคาถูก  46/2562
2 พ.ย. 2561
44 2 พ.ย. 2561  จ้างเหมาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งประกอบการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
492,200.00บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน
วิธีเฉพาะเจาะจง       31/2562
6 ธ.ค. 2561
45 2 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
499,690.00บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบ
วิธีเฉพาะเจาะจง       32/2562
6 ธ.ค. 2561
46 2 พ.ย. 2561  จ้างเหมาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งประกอบการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
492,200.00บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน
วิธีเฉพาะเจาะจง       31/2562
6 ธ.ค. 2561
47 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
300.
300.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไกรยง จำกัด ราคาที่เสนอ 300.-บาท  บริษัท ไกรยง จำกัด ราคา 300.-บาท  ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
48 2 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
105.
105. วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจ ดี วอเตอร์ ราคาที่เสนอ 105.-บาท  ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจ ดี วอเตอร์ ราคา 105.-บาท  ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
49 5 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริมทดแทนและผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการบำบัดขนาดบรรจุ 400 กรัม/กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีเฉพาะเจาะจง      
5 พ.ย. 2561
50 5 พ.ย. 2561  ซืัอวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 
3,878.- บาท
3,878.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด เสนอราคา 3,878.- บาท  บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด ราคา 3,878.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ 
51 5 พ.ย. 2561  ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) 
2,550
2,550 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงผลิตน้ำดื่มเบญจภูมิ เสนอราคา 2,550 บาท  โรงผลิตน้ำดื่มเบญจภูมิ ราคา 2,550 บาท  ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
11 พ.ย. 2561
52 5 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินภายในหน่วยงาน 
14,500.-
14,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิโรต หนูประดับ เสนอราคา 14,500.- บาท  นายวิโรต หนูประดับ ราคา 14,500.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ 
7 พ.ย. 2561
53 5 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบบริการซ่อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมอุปกรณ์ รถยนต นข 7886 สงขลา 
1,576.65 บาท
1,576.65 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขายะลา ราคาที่ เสนอ 1,576.65 บาท  บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขายะลา ราคาที่ 1,576.65 บาท  ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
5 พ.ย. 2561
54 5 พ.ย. 2561  เช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในการอบรม วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 
10000
10000 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่ (บจก.เมืองไทย เรียล เอสเตท)  โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่ (บจก.เมืองไทย เรียล เอสเตท)    5/2562
6 พ.ย. 2561
55 5 พ.ย. 2561  จ้างเหมารถตู้ วันที่ 7 และ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา 
10800
10800 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย์ นวลลักษณ์  นายไพฑูรย์ นวลลักษณ์    4/2562
6 พ.ย. 2561
56 5 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ ประชุมวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 
5000
3233 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต ซัพพลาย  ร้านสาธิต ซัพพลาย    สธ 0442.1(พ)/2191
5 พ.ย. 2561
57 5 พ.ย. 2561  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 
3000
2900 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านค้าต่างๆ  ร้านค้าต่างๆ    สธ 0442.1(พ)/2190
5 พ.ย. 2561
58 5 พ.ย. 2561  จ้างจัดทำเอสการ ประชุมวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 55 ชุด 
2750
2750 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินฟินิตี้  ร้านอินฟินิตี้    สธ 0442.1(พ)/2189
5 พ.ย. 2561
59 5 พ.ย. 2561  ซื้อเสื้อกาวน์กันน้ำ แบบ Polyester Grown-CPE จำนวน 11,000 ตัว 
98,450.00
98,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้ว โปรดักส์ จำกัด
98,450.00 บาท 
บริษัท ฉัตรแก้ว โปรดักส์ จำกัด
98,450.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 39/2562
5 พ.ย. 2561
60 5 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ 
22,470.00
22,470.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จำกัด
22,470.00 บาท 
บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จำกัด
22,470.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 38/2562
5 พ.ย. 2561
61 5 พ.ย. 2561  ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ 
441,440.50
441,440.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
441,440.50 บาท 
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
441,440.50 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2562
5 พ.ย. 2561
62 5 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 
69,849.60 บาท (หกหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทห
วิธีเฉพาะเจาะจง       19/2562
9 พ.ย. 2561
63 5 พ.ย. 2561  จ้างเหมาออกแบบและจัดพิมพ์จุลสาร ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
229,500.00บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน
วิธีเฉพาะเจาะจง       22/2562
20 พ.ย. 2561
64 5 พ.ย. 2561  จ้างเหมาออกแบบและจัดทำไฟล์อิเล็กทรอนิคส์รายงานประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
95,000.00 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
วิธีเฉพาะเจาะจง       24/2562
20 พ.ย. 2561
65 5 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการประชุมฯโครงการอบรมพัฒนากลไกการดำเนินงานในจังหวัดสุขภาพชายแดนตามกฏอนามัยระหว่างประเทศ (IHR-JEE) ปี 2562 
5,000 บาท
5,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญการค้า ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการประชุมฯโครงการอบรมพัฒนากลไกการดำเนินงานในจังหวัดสุขภาพชายแดนตามกฏอนามัยระหว่างประเทศ (IHR-JEE) ปี 2562 จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 4,490 บาท  ร้านกิจเจริญการค้า ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการประชุมฯโครงการอบรมพัฒนากลไกการดำเนินงานในจังหวัดสุขภาพชายแดนตามกฏอนามัยระหว่างประเทศ (IHR-JEE) ปี 2562 จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 4,490 บาท  อยู่ในวงเงินงบประมาณ  6/2562
5 พ.ย. 2561
66 5 พ.ย. 2561  จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 
16,200 บาท
16,200 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายชินบุตร พูลทรัพย์ เสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ และด้านอาหารปลอดภัย (CDCU - FOOD SAFETY) ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเงิน 16,200 บาท 
นายชินบุตร พูลทรัพย์ เสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ และด้านอาหารปลอดภัย (CDCU - FOOD SAFETY) ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเงิน 16,200 บาท 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ  8/2562
5 พ.ย. 2561
67 5 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 
9,000 บาท
9,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเฮงก๊อปปี้ เสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 60 เล่ม เป็นเงิน 8,685 บาท  ร้านเฮงก๊อปปี้ เสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 60 เล่ม เป็นเงิน 8,685 บาท  อยู่ในวงเงินงบประมาณ  7/2562
5 พ.ย. 2561
68 6 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Three-in-one parenteral nutrition โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีเฉพาะเจาะจง      
6 พ.ย. 2561
69 6 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (4,210.-บาท) 
4,210.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูแอนด์วีโฮลดิ้ง(ไทยแลนด์) จก. เป็นเงิน 4,210.-บาท  บ.ยูแอนด์วีโฮลดิ้ง(ไทยแลนด์) จก. เป็นเงิน 4,210.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
6 พ.ย. 2561
70 6 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ (กรมควบคุมโรคโพล) ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) 
900000
e-Bidding      
6 พ.ย. 2561
71 6 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (12,900.-บาท) 
12,900.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโค้วกิมหยวย เป็นเงิน 12,900.-บาท  ร้านโค้วกิมหยวย เป็นเงิน 12,900.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
6 พ.ย. 2561
72 6 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพาทิชั่น 2 ห้อง จำนวน 1 ชุด (18,100.-บาท) 
18,100.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมืองม่านดีไซน์ เป็นเงิน 18,100.-บาท  ร้านเมืองม่านดีไซน์ เป็นเงิน 18,100.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
6 พ.ย. 2561
73 6 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (41,650.-บาท) 
41,650.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ขอนแก่นอีควิปเม้นท์แอนด์เทคโนโลยี จก. เป็นเงิน 41,650.-บาท  บ.ขอนแก่นอีควิปเม้นท์แอนด์เทคโนโลยี จก. เป็นเงิน 41,650.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
6 พ.ย. 2561
74 6 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (150,205.-บาท) 
150,205.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ขอนแก่นอีควิปเม้นท์แอนด์เทคโนโลยี จก. เป็นเงิน 150,205.-บาท  บ.ขอนแก่นอีควิปเม้นท์แอนด์เทคโนโลยี จก. เป็นเงิน 150,205.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
6 พ.ย. 2561
75 6 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ (66,559.-บาท) 
66,559.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ขอนแก่นอีควิปเม้นท์แอนด์เทคโนโลยี จก. เป็นเงิน 66,559.-บาท  บ.ขอนแก่นอีควิปเม้นท์แอนด์เทคโนโลยี จก. เป็นเงิน 66,559.-บาท   
6 พ.ย. 2561
76 6 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (ครึ่งเดือนหลัง) จำนวน 11 รายการ  
5,214.90
5,214.90 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวนครสวรรค์ ราคา 5,214.90 บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวนครสวรรค์ ราคา 5,214.90 บาท  เสนอราคาตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  บส 10/2562
6 พ.ย. 2561
77 6 พ.ย. 2561  จัดซ่อมเปลี่ยนและเช็คตามกำหนดระยะไมค์ รถยนต์ นข ๗๘๘๖ สงขลา 
3,849.33 บาท
3,849.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขายะลา ราคาที่เสนอ 3,849.33 บาท  บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขายะลา ราคา 3,849.33 บาท  ตรงตามคุณลักาณะที่ต้องการ 
6 พ.ย. 2561
78 6 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 7505 สงขลา 
6,869.40 บาท
6,869.40 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทพิธานพาณิชย์จำกัด ราคาที่เสนอ 6,869.40 บาท  บริษัทพิธานพาณิชย์จำกัด ราคา 6,869.40 บาท  ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
30 พ.ย. 2561
79 6 พ.ย. 2561  จ้างสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติ จำนวน 15 รายการ 
32,665.-
32,665.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ แลบ เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคา 24,640.- บาท
บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด เสนอราคา 8,025.- บาท 
บริษัท ไบโอ แลบ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคา 24,640.- บาท
บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ราคา 8,025.- บาท 
ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 25/2562, บส26/2561
8 พ.ย. 2561
80 6 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
500 บาท
500 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวรธรรมเครื่องเขียน ราคาที่เสนอ 500 บาท  ร้านวรธรรมเครื่องเขียน ราคาที่เสนอ 500 บาท  ราคาต่ำสุด 
81 6 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
2,800 บาท
2,800 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.ซี .เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด
ราคาที่เสนอ 2,800 บาท 
บริษัท เค.เอส.ซี .เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด
ราคาที่เสนอ 2,800 บาท 
ราคาต่ำสุด 
82 6 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
1,325 บาท
1,325 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล ราคาที่เสนอ 1,325 บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล ราคาที่เสนอ 1,325 บาท  ราคาต่ำสุด 
83 6 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
1,150 บาท
1,150 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล ราคาที่เสนอ 1,150 บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล ราคาที่เสนอ 1,150 บาท  ราคาต่ำสุด 
84 6 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
3,638 บาท
3,638 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 3,638 บาท 
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 3,638 บาท 
ราคาต่ำสุด 
85 6 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
2,537 บาท
2,537 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล ราคาที่เสนอ 2,537 บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล ราคาที่เสนอ 2,537 บาท  ราคาต่ำสุด 
86 6 พ.ย. 2561  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (9พย.61) ก.พัฒนาภาคีฯ 
650
1,300 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชนะวรรณ์ เดลต้า แท๊ก
จำนวนเงิน 650.00 ่บาท 
หจก.ชนะวรรณ์ เดลต้า แท๊ก
จำนวนเงิน 650.00 ่บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

13 พ.ย. 2561
87 6 พ.ย. 2561  จ้างเหมาเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ นข-4040 สระบุรี 
3,032.17
3,032.17 วิธีเฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้าสระบุรี จำกัด สาขาพระพุทธบาท ได้เสนอราคา 3,032.17 บาท  บ. โตโยต้าสระบุรี จำกัด สาขาพระพุทธบาท ได้เสนอราคา 3,032.17 บาท  ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
88 6 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน (9พย.61) ก.พัฒนาภาคีฯ 
1800
1800 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัด บัวปลี
1,800.00 บาท 
นายชัด บัวปลี
1,800.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

6 พ.ย. 2561
89 6 พ.ย. 2561  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (9พย.61) ก.พัฒนาวิชาการ 
550
1000 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะวรรณ์ เดลต้า แท๊ก
ราคา 550.00 บาท 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะวรรณ์ เดลต้า แท๊ก
ราคา 550.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

14 พ.ย. 2561
90 6 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ รวมค่าน้ำมัน ทางด่วนพิเศษ จำนวน 1 คัน (9พย.61) ก.พัฒนาองค์กรฯ 
2800
2800 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประวิน วรรณโรจน์
ราคา 2,800.00 บาท 
นายประวิน วรรณโรจน์
ราคา 2,800.00 บาท 
คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

7 พ.ย. 2561
91 6 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการเช่ารถเก๋ง พร้อมค่าทางด่วนพิเศษ จำนวน 1 คัน (9พย.61) ก.พัฒนาวิชาการ 
1800
1800 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรรษวุฒิ โอภาส
ราคา 1,800.00 บาท 
นายพรรษวุฒิ โอภาส
ราคา 1,800.00 บาท 
คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

6 พ.ย. 2561
92 6 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุม จำนวน 3 รายการ (27-28พย.61)ก.พัฒนาวิชาการฯ 
4020
5000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ราคา 4,020.00 บาท
 
บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ราคา 4,020.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

12 พ.ย. 2561
93 6 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร (ชนิดไม่รวมอะไหล่) ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ 
19,666.60 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบหกบาทหก
วิธีเฉพาะเจาะจง       45/2562
28 ธ.ค. 2561
94 6 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการเดินสายและตรวจเช็คระบบโทรศัพท์ อาคารศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ 
29,425.00 บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ
วิธีเฉพาะเจาะจง       49/2562
14 ม.ค. 2562
95 6 พ.ย. 2561  จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 
2750.
2750. วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโอโซนคอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 2750.-บาท  ร้านโอโซนคอมพิวเตอร์ ราคา 2750.-บาท  ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
96 6 พ.ย. 2561  น้ำยาควบคุมคุณภาพภายในการตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือด จำนวน 2 รายการ 
47,650.00 บาท
47,650.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-วัน จำกัด 47,650.00 บาท  บริษัท เมด-วัน จำกัด 47,650.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  27/2562
6 พ.ย. 2561
97 7 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (2,400.-บาท) 
2,400.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยูแอนด์วีโฮลดิ้ง(ไทยแลนด์)จก. เป็นเงิน 2,400.-บาท  บ.ยูแอนด์วีโฮลดิ้ง(ไทยแลนด์)จก. เป็นเงิน 2,400.-บาท   
7 พ.ย. 2561
98 7 พ.ย. 2561  ประกวดราคาจ้างทำกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น(cool box) ปีที่ 1  
675000
e-Bidding       -
7 พ.ย. 2561
99 7 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ (113,648.80.-บาท) 
113,648.80.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บ.ยูแอนด์วีโฮลดิ้ง(ไทยแลนด์) จก. เป็นเงิน 111,021.80.-บาท
2.ร้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 380.-บาท
3.หจก.ขอนแก่นอุปกรณ์การแพทย์ เป็นเงิน 2,247.-บาท 
1.บ.ยูแอนด์วีโฮลดิ้ง(ไทยแลนด์) จก. เป็นเงิน 111,021.80.-บาท
2.ร้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 380.-บาท
3.หจก.ขอนแก่นอุปกรณ์การแพทย์ เป็นเงิน 2,247.-บาท 
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
7 พ.ย. 2561
100 7 พ.ย. 2561  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนตุลาคม 2561 
3,000.- บาท
3,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ำมัน  สถานีบริการน้ำมัน  ราคาไม่สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้  0404.1/28
8 พ.ย. 2561
101 7 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ 
106,254.50
107,600 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด เสนอราคา 11,000.00
2.บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จำกัด เสนอราคา 3,145.00
3.บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด เสนอราคา 1,800.00
4.บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 40,000.00
5.บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด เสนอราคา 42,080.00
6.บริษัท เซสท์-เมด จำกัด เสนอราคา 900.00
7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แล็ป วัลเล่ย์ เสนอราคา 7,329.50 
1.บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด เสนอราคา 11,000.00
2.บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จำกัด เสนอราคา 3,145.00
3.บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด เสนอราคา 1,800.00
4.บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 40,000.00
5.บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด เสนอราคา 42,080.00
6.บริษัท เซสท์-เมด จำกัด เสนอราคา 900.00
7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แล็ป วัลเล่ย์ เสนอราคา 7,329.50 
ราคาที่เหมาะสม 
9 พ.ย. 2561
102 7 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานในการประชุมฯ ควบคุมป้องกันโรคช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ (ด่านบก) จำนวน 4 รายการ 
3,500.-
3,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาค่าวัสดุสำนักงานในการประชุม เป็นเงิน 3,500.-บาท  ร้านเอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เป็นเงิน 3,500.-บาท  ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  13/2562
7 พ.ย. 2561
103 7 พ.ย. 2561  ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
5,640
5,640 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวรรณรัตน์ เสนอราคา 5,640 บาท  ร้านวรรณรัตน์ ราคา 5,640 บาท  ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
11 พ.ย. 2561
104 7 พ.ย. 2561  ขออนุมัติสั่งจ้างเหมาบริการ (ถ่ายเอกสาร) 
5,000
5,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านณัฐจักร์ เสนอราคา 5,000 บาท  ร้านณัฐจักร์ ราคา 5,000 บาท  ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
11 พ.ย. 2561
105 7 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ 
3242.10
3242.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เซ่งกี่ค้าไม้และเคหะภัณฑ์  บจก.เซ่งกี่ค้าไม้และเคหะภัณฑ์  ถูกต้องครบถ้วน 
106 7 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-8542 ขก. จำนวน 1 คัน (1,518.33.-บาท) 
1,518.33.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เคเคทีขอนแก่น จก. เป็นเงิน 1,518.33.-บาท  บ.เคเคทีขอนแก่น จก. เป็นเงิน 1,518.33.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
7 พ.ย. 2561
107 7 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อสายยางและวาล์วหัวฉีดต่อปลายสายยาง จำนวน 1 ชุด (1,093.-บาท) 
1,093.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จก. เป็นเงิน 1,093.-บาท  บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จก. เป็นเงิน 1,093.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
7 พ.ย. 2561
108 7 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 
26,000.-
25,200.- วิธีเฉพาะเจาะจง นายปรเมศฐ์ สุวรรณกาญจน์ เสนอราคา 25,200.- บาท  นายปรเมศฐ์ สุวรรณกาญจน์ ราคา 25,200.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส27/2562
9 พ.ย. 2561
109 7 พ.ย. 2561  จ้างผลิตหนังสือและเอกสารเผยแพร่ข้อมูลในโครงการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำเชิงบูรณา 
133,215
133,215 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.รำไทยเพรส
 
บจก.รำไทยเพรส
 
  15/2562
25 ต.ค. 2561
110 7 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสารงานประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานNCD Clinic Plus 31 ตค. 2561 
500
500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญสิตา ซีล๊อกซ์
 
ร้านบุญสิตา ซีล๊อกซ์
 
  0424.1.4/83
29 ต.ค. 2561
111 7 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ และน้ำมันเชื่อเพลิงจัดทัศนศึกษาเชิงวิชาการ (Field Trip) เรื่องการป้องกันการน้ำ 30 ตค.-2 พย. 61 
14900
14900 วิธีเฉพาะเจาะจง "นายสุรเดช ไชยสกุล
หจก.มุดา เชลล์
หจก.ดุลยพัฒน์พาณิชย์"
 
"นายสุรเดช ไชยสกุล
หจก.มุดา เชลล์
หจก.ดุลยพัฒน์พาณิชย์"
 
  0424.1.4/67
29 ต.ค. 2561
112 7 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร  
200 บาท
200 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวรธรรมเครื่องเขียน ราคาที่เสนอ 200 บาท  ร้านวรธรรมเครื่องเขียน ราคาที่เสนอ 200 บาท  ราคาต่ำสุด 
113 7 พ.ย. 2561  จ้างเหมาเติมน้ำยาดับเพลิง  
3,210 บาท
3,210 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพอลลี่ เคมีไฟร์ ราคาที่เสนอ 3,210 บาท  ร้านพอลลี่ เคมีไฟร์ ราคาที่เสนอ 3,210 บาท  ราคาต่ำสุด 
114 7 พ.ย. 2561  จัดจ้างทำตรายาง 
1100
1100 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เฟรม แกลเลอรี่  ร้าน เฟรม แกลเลอรี่  ถูกต้องครบถ้วน 
115 7 พ.ย. 2561  จ้างทำตรายาง 
900.-
900.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สระแก้วบล๊อค ได้เสนอราคา 900.-บาท  ร้าน สระแก้วบล๊อค ได้เสนอราคา 900.-บาท  ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
116 7 พ.ย. 2561  จ้างตรายาง (จำนวน 1 อัน) 
160.-
160.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สระแก้วบล๊อค ได้เสนอราคา 160.-บาท  ร้าน สระแก้วบล๊อค ได้เสนอราคา 160.-บาท  ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
117 7 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ 
14,134.70
14,134.70 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เชิดชูการไฟฟ้า ได้เสนอราคา 14,134.70 บาท  ร้าน เชิดชูการไฟฟ้า ได้เสนอราคา 14,134.70 บาท  ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
118 7 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ 
17,227.-
17,227.- วิธีเฉพาะเจาะจง บ. เทียมเอียะ จำกัด ได้เสนอราคา 17,227.-บาท  บ. เทียมเอียะ จำกัด ได้เสนอราคา 17,227.-บาท  ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
119 7 พ.ย. 2561  สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 
25,673
25,673 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วิทยาคาร โอ.เอ เสนอราคาเป็นเงิน 25,673 บาท  หจก.วิทยาคาร โอ.เอ เสนอราคาเป็นเงิน 25,673 บาท  ตรงกับความต้องการ และราคาต่ำ  48.1/2562
7 พ.ย. 2561
120 7 พ.ย. 2561  ซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน 14 ท่อ ครั้งที่ 1 
2,996.00
2,996.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทสไทย) จำกัด
2,996.00 บาท 
บริษัท ลินเด้ (ประเทสไทย) จำกัด
2,996.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2562
7 พ.ย. 2561
121 7 พ.ย. 2561  ซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน 14 ท่อ ครั้งที่ 2 
2,996.00
2,996.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทสไทย) จำกัด
2,996.00 บาท 
บริษัท ลินเด้ (ประเทสไทย) จำกัด
2,996.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2562
7 พ.ย. 2561
122 7 พ.ย. 2561  ซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน 14 ท่อ ครั้งที่ 3 
2,996.00
2,996.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศทไย) จำกัด
2,996.00 บาท 
บริษัท ลินเด้ (ประเทศทไย) จำกัด
2,996.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2562
7 พ.ย. 2561
123 7 พ.ย. 2561  ซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน 14 ท่อ ครั้งที่ 4 
2,996.00
2,996.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทสไทย) จำกัด
2,996.00 บาท 
บริษัท ลินเด้ (ประเทสไทย) จำกัด
2,996.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2562
7 พ.ย. 2561
124 7 พ.ย. 2561  ซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน 12 ท่อ ครั้งที่ 5 
2,568.00
2,568.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทสไทย) จำกัด
2,568.00 บาท 
บริษัท ลินเด้ (ประเทสไทย) จำกัด
2,568.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2562
7 พ.ย. 2561
125 7 พ.ย. 2561  ซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน 14 ท่อ ครั้งที่ 6 
2,996.00
2,996.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด
2,996.00 บาท 
บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด
2,996.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2562
7 พ.ย. 2561
126 7 พ.ย. 2561  ซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว จำนวน 12 ท่อ ครั้งที่ 7 
2,568.00
2,568.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทสไทย) จำกัด
2,568.00 บาท 
บริษัท ลินเด้ (ประเทสไทย) จำกัด
2,568.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2562
7 พ.ย. 2561
127 7 พ.ย. 2561  จ้างเปลี่ยน MS_X1 Pump Assembly for X1/X2MP2 จำนวน 1 ชิ้น 
31,500.00
31,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จำกัด
31,500.00 บาท 
บริษัท โซวิค จำกัด
31,500.00 บาท 
เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งจ้างเลขที่ 43/2562
7 พ.ย. 2561
128 7 พ.ย. 2561  วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 
159,720.00 บาท
159,720.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด 159,720.00 บาท  บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด 159,720.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  42/2562
7 พ.ย. 2561
129 7 พ.ย. 2561  สว่านแท่น ขนาดจับดอกสว่าน 3/4 พร้อมมอเตอร์ 1 HP 4P 2 สาย จำนวน 1 ตัว 
39,536.50 บาท
39,536.50 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปรีชาโลหะภัณฑ์ 39,536.50 บาท  ร้านปรีชาโลหะภัณฑ์ 39,536.50 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  47/2562
7 พ.ย. 2561
130 7 พ.ย. 2561  Response (ชุดควบคุมปุ่มกด) จำนวน 1 อัน 
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด 1,000.00 บาท    ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.14/3939
7 พ.ย. 2561
131 8 พ.ย. 2561  จ้างทำป้ายรางวัลและป้ายกลุ่มพร้อมกรอบรูป 
608 บาท
608บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ เบสท์ เพรส แอนด ครีเอชั่น จำกัด ราคา 608 บาท  บริษัท เดอะ เบสท์ เพรส แอนด ครีเอชั่น จำกัด ราคา 608 บาท  ถูกต้องครบถ้วน 
8 พ.ย. 2561
132 8 พ.ย. 2561  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-
e-Bidding      
8 พ.ย. 2561
133 8 พ.ย. 2561  1 ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) 
-
e-Bidding      
8 พ.ย. 2561
134 8 พ.ย. 2561  ขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
950
950 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อ.ยุทธศักดิ์แอร์-เซอร์วิส เสนอราคา 950 บาท  ร้าน อ.ยุทธศักดิ์แอร์-เซอร์วิส ราคา 950 บาท  ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
11 พ.ย. 2561
135 8 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ 
2340
2340 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร์  หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร์  ถูกต้องครบถ้วน 
136 8 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
3,000.-
3,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ภายในวงเงิน 3,000.- บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตูลปิโตรเลียม (สาขา 2) ราคา 1,660.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
137 8 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
18,000.-
18,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ภายในวงเงิน 18,000.- บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิรญากุล คลังปิโตรเลียม 6,410.- บาท  ราคาอยุ่ในงบประมาณ  -
138 8 พ.ย. 2561  รายงานขอจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 
5,000.-
3,800.- วิธีเฉพาะเจาะจง นายอธิวัฒน์ สุขเกิด เสนอราคา 3,800.-  นายอธิวัฒน์ สุขเกิด ราคา 3,800.-  ราคาอยุ่ในงบประมาณ  -
139 8 พ.ย. 2561  จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2561 จำนวน700เล่ม 
150,500
150,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
 
หจก.อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
 
  207/2561
29 ส.ค. 2561
140 8 พ.ย. 2561  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ตุลาคม 2561 
3,582
3,582 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ปริ๊นเตอร์ไทย
 
บจก.ปริ๊นเตอร์ไทย
 
  5/2562
10 ต.ค. 2561
141 8 พ.ย. 2561  างถ่ายเอกสารจัดประชุมคณะทำงานพัฒนางานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร 30 ตค. 2561 
298
298 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญสิตา ซีล๊อกซ์
 
ร้านบุญสิตา ซีล๊อกซ์
 
  0424.1.4/21
9 ต.ค. 2561
142 8 พ.ย. 2561  เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาของสำนักโรคไม่ติดต่อวันที่ 30 ตค.-1 พย. 61  
15,000
15,000 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
 
โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
 
  18/2562
6 ธ.ค. 2561
143 8 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาของสำนักโรคไม่ติดต่อวันที่ 30 ตค.-1 พย. 61 
7,140
7,140 วิธีเฉพาะเจาะจง เฮงก๊อปปี้
 
เฮงก๊อปปี้
 
  20/2562
19 ต.ค. 2561
144 8 พ.ย. 2561  จ้างเหมาจัดทำข้อมูลตัวอย่างสำหรับการฝึกอบรมจากฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาของสำนักโรคไม่ติดต่อในภาคกลาง 
20,000
20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชัชภัสสรร์ เฉิดมนูเสถียร
 
นางสาวชัชภัสสรร์ เฉิดมนูเสถียร
 
  21/2562
29 ต.ค. 2561
145 8 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
500 บาท
500 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารณรงค์ ราคาที่เสนอ 500 บาท  ศูนย์ถ่ายเอกสารณรงค์ ราคาที่เสนอ 500 บาท  ราคาต่ำสุด 
146 8 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
500 บาท
500 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารณรงค์ ราคาที่เสนอ 500 บาท  ศูนย์ถ่ายเอกสารณรงค์ ราคาที่เสนอ 500 บาท  ราคาต่ำสุด 
147 8 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
3,049.50 บาท
3,049.50 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 3,049.50 บาท 
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 3,049.50 บาท 
ราคาต่ำสุด 
148 8 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
3,453 บาท
3,453 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล ราคาที่เสนอ 3,453 บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล ราคาที่เสนอ 3,453 บาท  ราคาต่ำสุด 
149 8 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
3,049.50 บาท
3,049.50 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 3,049.50 บาท  บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 3,049.50 บาท  ราคาต่ำสุด 
150 8 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ข-2647 สระบุรี 
8,560.-
8,560.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เทพนิมิตรมอเตอร์ ได้เสนอราคา 8,560.-บาท  ร้าน เทพนิมิตรมอเตอร์ ได้เสนอราคา 8,560.-บาท  ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
151 8 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 45 ชุด (9พย.61) ก.พัฒนาองค์กรฯ 
1800
2000 วิธีเฉพาะเจาะจง ไทยอาสาเซอร์วิส
ราคา 1,800.00 บาท 
ไทยอาสาเซอร์วิส
ราคา 1,800.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

8 พ.ย. 2561
152 8 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมฯ จำนวน 50 ชุด (12-14พย.61) ก.ระบาดฯ 
3550
4000 วิธีเฉพาะเจาะจง ไทยอาสาเซอร์วิส
ราคา 3,550.00 บาท 
ไทยอาสาเซอร์วิส
ราคา 3,550.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

8 พ.ย. 2561
153 8 พ.ย. 2561  ซื้อกระป๋องใส่อุจจาระ ขนาด 40 มล. สีเทาพร้อมช้อน จำนวน 18,500 ใบ 
26,810.00
26,810.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด
26,810.00 บาท 
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด
26,810.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 41/2562
8 พ.ย. 2561
154 8 พ.ย. 2561  จ้างเหมารถปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับรถ 
28,000.00 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
วิธีเฉพาะเจาะจง       20/2562
15 พ.ย. 2561
155 8 พ.ย. 2561  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 
42,000
42,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อัลทิม่า เอ็กซ์พีเรีย กรุ๊ป จำกัด,บริษัท พูลทรัพย์ปิโตรเลียม จำกัด, ปตท. บจ.ปิโตรเลียม 2016, บริษัท เอส ที เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท เนสท์ จำกัด
เสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับจ้างเหมา ระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 13 คัน เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายระบาดวิทยาระดับเขตและระดับจังหวัดทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี เป็นเงิน 39,860 บาท 
บริษัท อัลทิม่า เอ็กซ์พีเรีย กรุ๊ป จำกัด,บริษัท พูลทรัพย์ปิโตรเลียม จำกัด, ปตท. บจ.ปิโตรเลียม 2016, บริษัท เอส ที เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท เนสท์ จำกัด
เสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับจ้างเหมา ระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 13 คัน เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายระบาดวิทยาระดับเขตและระดับจังหวัดทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี เป็นเงิน 39,860 บาท 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ  สธ 0420.1.3/642
8 พ.ย. 2561
156 8 พ.ย. 2561  ชุดยางภายในเซอร์กิต (NEW MISCELLANEOUS SEAL KIT) จำนวน 2 ชุด 
54,480.00 บาท
54,480.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 54,480.00 บาท  บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 54,480.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  49/2562
8 พ.ย. 2561
157 8 พ.ย. 2561  MS_X1 NBP Pump Assembly for X1/X2/MP2 จำนวน 1 ชิ้น 
31,500.00 บาท
31,500.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จำกัด 31,500.00 บาท
 
บริษัท โซวิค จำกัด 31,500.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  50/2562
8 พ.ย. 2561
158 8 พ.ย. 2561  ถุงสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาด 19x23 นิ้ว จำนวน 2,000 ใบ 
38,520.00 บาท
38,520.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเชี่ยนเมด จำกัด 38,520.00 บาท  บริษัท โอเชี่ยนเมด จำกัด 38,520.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  40/2562
8 พ.ย. 2561
159 9 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (6,955.-บาท) 
6,955.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กิบไทย จก. เป็นเงิน 6,955.-บาท  บ.กิบไทย จก. เป็นเงิน 6,955.-บาท   
9 พ.ย. 2561
160 9 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
e-Bidding      
9 พ.ย. 2561
161 9 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding      
9 พ.ย. 2561
162 9 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น A/C/Y/W-135 (แบบคอนจูเกต) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding      
9 พ.ย. 2561
163 9 พ.ย. 2561  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
980,750.- บาท
954,230.- บาท e-Bidding 1. บจ ซิลลิค ฟาร์มา
2. บจ ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย)
3. บจ เอ็มพี เม็ดกรุ๊ป
4. บจ แอปโฟร์ 
1. บจ ซิลลิค ฟาร์มา รายการที่ 1-3 ราคารวม 523,230.- บาท
2. บจ ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) รายการที่ 4 ราคา 255,000.- บาท
3. บจ เอ็มพี เม็ดกรุ๊ป รายการที่ 5 ราคา 176,000.- บาท 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศและเสนอราคาต่ำสุด 
164 9 พ.ย. 2561  ขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) 
2,300
2,300 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเบญจมาศ อินเตอร์กรุ๊ป เสนอราคา 2,300 บาท  ร้านเบญจมาศ อินเตอร์กรุ๊ป ราคา 2,300 บาท  ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
11 พ.ย. 2561
165 9 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบการอบรมโครงการอบรม เรื่อง หน้าที่และบาทของของคณะกรรมการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
8,710 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง      
15 พ.ย. 2561
166 9 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบการอบรมโครงการอบรม เรื่อง หน้าที่และบาทของของคณะกรรมการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
8,710 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง      
15 พ.ย. 2561
167 9 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบการอบรมโครงการอบรม เรื่อง หน้าที่และบาทของของคณะกรรมการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
8,710 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง      
15 พ.ย. 2561
168 9 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบการอบรมโครงการอบรม เรื่อง หน้าที่และบาทของของคณะกรรมการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
8,710 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง      
15 พ.ย. 2561
169 9 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบการอบรมโครงการอบรม เรื่อง หน้าที่และบาทของของคณะกรรมการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
8,710 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง      
15 พ.ย. 2561
170 9 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ (200.-บาท) 
200.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านส.ซิลค์สกรีนบล๊อก-การพิมพ์ เป็นเงิน 200.-บาท  ร้านส.ซิลค์สกรีนบล๊อก-การพิมพ์ เป็นเงิน 200.-บาท   
9 พ.ย. 2561
171 9 พ.ย. 2561  ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 
5,000.-
4,945.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเแบ็กดีโอเค เสนอราคา 4,945.- บาท  ร้านเแบ็กดีโอเค ราคา 4,945.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
172 9 พ.ย. 2561  ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 20 ลัง 
17548
17548 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูนิแคร์ จำกัด  บริษัท สยามยูนิแคร์ จำกัด  เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุดและถูกต้องตามสเปค  0401.1/3113
9 พ.ย. 2561
173 9 พ.ย. 2561  จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ทำการ สำนักโรคไม่ติดต่อ เดือน ตุลาคม 2561 
17,120.00
17,120 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.รักษาความปลอดภัย  บจก.รักษาความปลอดภัย    2/2562
10 ต.ค. 2561
174 9 พ.ย. 2561  จ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักโรคไม่ติดต่อ เดือนตุลาคม 
21,700
21,700 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเพียงใจ น้อยโดด
 
นางเพียงใจ น้อยโดด
 
  3/2562
10 ต.ค. 2561
175 9 พ.ย. 2561  ซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ 
6000.-
5,900.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสำโรงเภสัช เสนอราคา 5,900.- บาท  ร้านสำโรงเภสัช ราคา 5,900.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  49/2562
6 ธ.ค. 2561
176 9 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร  
1,000 บาท
1,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารณรงค์ ราคาที่เสนอ 1,000 บาท  ศูนย์ถ่ายเอกสารณรงค์ ราคาที่เสนอ 1,000 บาท  ราคาต่ำสุด 
177 9 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
500 บาท
500 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 500 บาท  ร้านเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 500 บาท  ราคาต่ำสุด 
178 9 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
3,780 บาท
3,780 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 3,780 บาท  ร้านเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 3,780 บาท  ราคาต่ำสุด 
179 9 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุม จำนวน 3 รายการ (12-14พย.61) ก.ระบาดฯ 
2600
2600 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ราคา 2,600.00 บาท
 
บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ราคา 2,600.00 บาท
 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

9 พ.ย. 2561
180 9 พ.ย. 2561  จัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก (กร 4303 นนทบุรี) 
3000
3000 วิธีเฉพาะเจาะจง หสม.ศรีราชา ป.ศิริยนต์ แบตเตอรี่
ราคา 3,000.00 บาท 
หสม.ศรีราชา ป.ศิริยนต์ แบตเตอรี่
ราคา 3,000.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

14 พ.ย. 2561
181 9 พ.ย. 2561  จัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก (ขธ 2060 ่ชลบุรี) 
3300
3400 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชุนหลีแบตเตอรี่
ราคา 3,300.00 บาท 
ร้านชุนหลีแบตเตอรี่
ราคา 3,300.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

13 พ.ย. 2561
182 9 พ.ย. 2561  จัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก (นค 9474 ชลบุรี) 
3300
3400 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชุนหลีแบตเตอรี่
ราคา 3,300.00 บาท 
ร้านชุนหลีแบตเตอรี่
ราคา 3,300.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

13 พ.ย. 2561
183 9 พ.ย. 2561  จัดจ้างถ่ายเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 200 ชุด (12-14 พย.61) ก.ระบาด 
2475
2475 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านศรีรุ่งเรือง ราคา 900.00 บาท
2. ร้านศรีรุ่งเรือง ราคา 700.00 บาท
2. ศูนย์ถ่ายเอกสาร ราคา 375.00 บาท
3. ร้านเอกส เอส ดิจิตอล ราคา 500.00 บาท 
1. ร้านศรีรุ่งเรือง ราคา 900.00 บาท
2. ร้านศรีรุ่งเรือง ราคา 700.00 บาท
2. ศูนย์ถ่ายเอกสาร ราคา 375.00 บาท
3. ร้านเอกส เอส ดิจิตอล ราคา 500.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

9 พ.ย. 2561
184 9 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
3,040 บาท
3,040 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล ราคาที่เสนอ 3,040 บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล ราคาที่เสนอ 3,040 บาท  ราคาต่ำสุด 
185 9 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
1,200 บาท
1,200 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 1,200 บาท  เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 1,200 บาท  ราคาต่ำสุด 
186 9 พ.ย. 2561  จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
1,500 บาท
1,500 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวรธรรมเครื่องเขียน ราคาที่เสนอ 1,500 บาท  ร้านวรธรรมเครื่องเขียน ราคาที่เสนอ 1,500 บาท  ราคาต่ำสุด 
187 9 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
6,259.50 บาท
6,259.50 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 6,259.50 บาท 
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 6,259.50 บาท 
ราคาต่ำสุด 
188 9 พ.ย. 2561  ซื้อ Norfloxacin Tablet 400 mg. จำนวน 5,000 เม็ด  
4,900.- บาท
4,900.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 4,900.- บาท  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 4,900.- บาท  ราคาถูก  47/2562
9 พ.ย. 2561
189 9 พ.ย. 2561  ซื้อเครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย จำนวน 3 เครื่อง  
10,169.99 บาท
10,169.99 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิจิตอล โอเอ จำกัด เป็นเงิน 10,169.99 บาท  บริษัท ดิจิตอล โอเอ จำกัด เป็นเงิน 10,169.99 บาท  บริการดี ราคาถูก  48/2562
9 พ.ย. 2561
190 9 พ.ย. 2561  จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 
14,400 บาท
14,400 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรวุฒิ ขยันกิจ เสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดสุขภาพชายแดน ตามกฏอนามัยระหว่างประเทศ(IHR - JEE) ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 2 คัน เป็นเงิน 14,400 บาท  ายธีรวุฒิ ขยันกิจ เสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดสุขภาพชายแดน ตามกฏอนามัยระหว่างประเทศ(IHR - JEE) ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 2 คัน เป็นเงิน 14,400 บาท  อยู่ในวงเงินงบประมาณ  11/2562
9 พ.ย. 2561
191 12 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน 
19,000.-
19,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนพัชร์ ลือพา เสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เป็นเงิน 19,000.-บาท  นายธนพัชร์ ลือพา เป็นเงิน 19,000.-บาท  ถู่กต้องตามระเบียบพัสดุ  14/2562
9 พ.ย. 2561
192 12 พ.ย. 2561  จัดทำพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 
500.- บาท
500.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อโศก (ใจดี) ราคาที่เสนอ 500.- บาท  ร้าน อโศก (ใจดี) ราคา 500.- บาท  ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
12 พ.ย. 2561
193 12 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ประชุมวันที่ 14 พ.ย. 61 
3000
3000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสาธิต ซัพพลาย  ร้านสาธิต ซัพพลาย    สธ 0442.1(พ)/2243
13 พ.ย. 2561
194 12 พ.ย. 2561  จ้างจัดทำเอกสาร ประชุมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 50 ชุด 
4800
4800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินฟินิตี้  ร้านอินฟินิตี้    สธ 0442.1(พ)/2244
13 พ.ย. 2561
195 12 พ.ย. 2561  จ้างจัดทำเอกสาร ประชุมวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 
200
200 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินฟินิตี้  ร้านอินฟินิตี้    สธ 0442.1(พ)/2259
13 พ.ย. 2561
196 12 พ.ย. 2561  จัดซื้อพาน จำนวน 1 พาน 
600
600 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ธงวันชาติ  ร้าน ธงวันชาติ  เป็นผู้เสนอรายต่ำสุดและถูกต้องตามสเปค 
197 12 พ.ย. 2561  ซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ Harddisk External 
4387
4387 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีเค จูเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  บริษัท พีเค จูเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามสเปค  0401.1/3144
14 พ.ย. 2561
198 12 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
2,770 บาท
2,770 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโชคตามโฮมมาร์ท ราคาที่เสนอ 2,770 บาท  ร้านโชคตามโฮมมาร์ท ราคาที่เสนอ 2,770 บาท  ราคาต่ำสุด 
199 12 พ.ย. 2561  จ้างเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ หมายเลขทะเบียน กธ 8726 ราชบุรี  
2,700 บาท
2,700 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุขเกษมไดนาโมแอร์ ราคาที่เสนอ 2,700 บาท  ร้านสุขเกษมไดนาโมแอร์ ราคาที่เสนอ 2,700 บาท  ราคาต่ำสุด 
200 12 พ.ย. 2561  จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์  
2,500 บาท
2,500 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางเสาวลักษณ์ สิริพรพงษ์ ราคาที่เสนอ 2,500 บาท  นางเสาวลักษณ์ สิริพรพงษ์ ราคาที่เสนอ 2,500 บาท  ราคาต่ำสุด 
201 12 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 
1,984.-
1,984.- วิธีเฉพาะเจาะจง กับ ร้านยิ่งสุข สเตชั่นเนอรี่ ได้เสนอราคา 1,984.-บาท  กับ ร้านยิ่งสุข สเตชั่นเนอรี่ ได้เสนอราคา 1,984.-บาท  ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
202 12 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 28 รายการ 
20000
17520 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์
เลขที่ 124/19 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพ
เสนอราคา 15,726 บาท 
ร้านเจริญพาณิชย์
เลขที่ 124/19 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพ
เสนอราคา 15,726 บาท 
เนื่องจากเป็นการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกินที่กฏกระทรวงกำหนดฯ ราคาที่เสนอไม่เกินจากราคากลาง และวงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ซื้อ 3/2562
27 พ.ย. 2561
203 12 พ.ย. 2561  จัดซื้อของที่ระลึก 
3,000
3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หมูอารมณ์ดี ของฝากจากราชบุรี  หมูอารมณ์ดี ของฝากจากราชบุรี   
204 12 พ.ย. 2561  จัดซื้อตัวอย่างควบคุมคุณภาพ จำนวน 4 กล่อง (ก.ห้องปฏิบัติการฯ) 
6000
6000 วิธีเฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ราคา 6,000.00 บาท 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ราคา 6,000.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

14 พ.ย. 2561
205 12 พ.ย. 2561  ซื้อสายพาน Dynamo จำนวน 1 เส้น 
6,955.00
6,955.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ จำกัด
6,955.00 บาท 
บริษัท ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ จำกัด
6,955.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.14/892
12 พ.ย. 2561
206 12 พ.ย. 2561  จัดซื้อสวิงจับแมลง สำหรับเก็บตัวอย่างยุงลาย (ก.ปฏิบัติการฯ) 
1,540
1,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิโรฒวิทยาภัณฑ์ จำกัด
ราคา 1,540.00 บาท 
บริษัท วิโรฒวิทยาภัณฑ์ จำกัด
ราคา 1,540.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

13 พ.ย. 2561
207 12 พ.ย. 2561  จัดซื้อหลอดแก้วกลวง สำหรับเก็บตัวอย่างยุงลาย (ก.ปฏิบัติการฯ) 
1,450
1,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จำกัด
ราคา 1,450.00 บาท 
บริษัท วิทยาศรม จำกัด
ราคา 1,450.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

13 พ.ย. 2561
208 12 พ.ย. 2561  จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน จำนวน 3 รายการ 
117,800.- บาท
117,800.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นาสาวธีรนุช อมรชีวศิลปกุล เป็นเงิน 117,800.- บาท  นาสาวธีรนุช อมรชีวศิลปกุล เป็นเงิน 117,800.- บาท  บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  49/2562
12 พ.ย. 2561
209 12 พ.ย. 2561  ซื้อไมค์และเครื่องควบคุมขยายเสียงในห้องประชุมกลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ จำนวน 5 รายการ 
95,283.50 บาท
95,283.50 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็ม.ที ออดิโอ เป็นเงิน 95,283.50 บาท  ร้าน เอ็ม.ที ออดิโอ เป็นเงิน 95,283.50 บาท  บริการดี ราคาถูก  50/2562
22 ก.พ. 2562
210 12 พ.ย. 2561  ซื้อตู้ล็อกเกอร์ 3 ประตู จำนวน 2 ตู้ 
16,625.81 บาท
16,625.81 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 16,625.81 บาท  บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 16,625.81 บาท  บริการดี ราคาถูก  51/2562
12 พ.ย. 2561
211 12 พ.ย. 2561  ซื้อเครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย จำนวน 10 เครื่อง  
33,899.95 บาท
33,899.95 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิจิตอล โอเอ จำกัด เป็นเงิน 33,899.95 บาท  บริษัท ดิจิตอล โอเอ จำกัด เป็นเงิน 33,899.95 บาท  บริการดี ราคาถูก  52/2562
12 พ.ย. 2561
212 12 พ.ย. 2561  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ  
7,940.-บาท
7,940.-บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิตซอฟท์ จำกัด เป็นเงิน 7,940.-บาท  บริษัท อินฟินิตซอฟท์ จำกัด เป็นเงิน 7,940.-บาท  บริการดี ราคาถูก  53/2562
12 พ.ย. 2561
213 12 พ.ย. 2561  ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 2 เครื่อง  
18,980.- บาท
18,980.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิจิตอล โอเอ จำกัด เป็นเงิน 18,980.- บาท  บริษัท ดิจิตอล โอเอ จำกัด เป็นเงิน 18,980.- บาท  บริการดี ราคาถูก  54/2562
12 พ.ย. 2561
214 12 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสารใช้ในการประชุม จำนวน 2 รายการ 
3,000.- บาท
3,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อินฟินิตี้ เป็นเงิน 3,000.- บาท  ร้าน อินฟินิตี้ เป็นเงิน 3,000.- บาท  บริการดี  54.1/2562
12 พ.ย. 2561
215 12 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมแซมดาดฟ้า จำนวน 2 รายการ  
170,000.- บาท
170,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยวัฒน์ เพ้นท์ 2525 จำกัด เป็นเงิน 170,000.- บาท  บริษัท ไชยวัฒน์ เพ้นท์ 2525 จำกัด เป็นเงิน 170,000.- บาท  บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข  55/2562
13 พ.ย. 2561
216 12 พ.ย. 2561  น้ำยาขจัดคราบเลือด ฆ่าเชื้อ ซักผ้าขาว จำนวน 60 ถัง 
77,040.00 บาท
77,040.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จำกัด 77,040.00 บาท  บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จำกัด 77,040.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  55/2562
12 พ.ย. 2561
217 13 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (53,724.-บาท) 
53,724.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บ.วี.แอนด์.วี.เพาเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จก. เป็นเงิน 35,064.-บาท
2.ร้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 2,610.-บาท
3.หจก.พีเคซีอินสตรูเมนท์ เป็นเงิน 16,050.-บาท 
1.บ.วี.แอนด์.วี.เพาเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จก. เป็นเงิน 35,064.-บาท
2.ร้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 2,610.-บาท
3.หจก.พีเคซีอินสตรูเมนท์ เป็นเงิน 16,050.-บาท 
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
13 พ.ย. 2561
218 13 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้จ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.5 ราชบุรี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding      
13 พ.ย. 2561
219 13 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้จ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding      
13 พ.ย. 2561
220 13 พ.ย. 2561  จ้างเหมาพิมพ์วารสารวิชาการ 
22,500
22,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลกเปเปอร์ เสนอราคารวม 22,500.-บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลกเปเปอร์ เสนอราคารวม 22,500.-บาท  ราคาที่เหมาะสม  59/2562
14 พ.ย. 2561
221 13 พ.ย. 2561  ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำเดือน ตุลาคม 2561 
960.- บาท
960.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน้ำดื่มลายทอง ราคา 960.- บาท  ร้านน้ำดื่มลายทอง ราคา 960.- บาท  เสนอราคาตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2368
13 พ.ย. 2561
222 13 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  
7,000.-
7,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนพวรรณ กุลนิล เสนอราคา 6,407.- บาท  นางสาวนพวรรณ กุลนิล ราคา 6,407.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 30/2562
19 พ.ย. 2561
223 13 พ.ย. 2561  จัางจัดทำเอกสาร จำนวน 13 ชุด ประชุมวันที่15 พฤศจิกายน 2561 
195
195 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินฟินิตี้  ร้านอินฟินิตี้    สธ 0442.1(พ)/2335
16 พ.ย. 2561
224 13 พ.ย. 2561  จัางจัดทำเอกสาร จำนวน 13 ชุด ประชุมวันที่15 พฤศจิกายน 2561 
195
195 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินฟินิตี้  ร้านอินฟินิตี้    สธ 0442.1(พ)/2335
16 พ.ย. 2561
225 13 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ และน้ำมันเชื่อเพลิงประชุมระดมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลหรือการปรับปรุงระบบการจัดการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ 23-25 ตค. 2561 
8,130
8,130 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสัมพันธ์ อยู่ประจำ
หจก.ท้องฟ้าและบุตร
บจก.เกียรติชัย วัฒนาออยล์ 
นายสัมพันธ์ อยู่ประจำ
หจก.ท้องฟ้าและบุตร
บจก.เกียรติชัย วัฒนาออยล์ 
  21/2562
29 ต.ค. 2561
226 13 พ.ย. 2561  ซื้อชุดตรวจสอบความเค็มในตัวอย่างอาหาร (Salt meter) จำนวน 60 อัน 
120,000
120,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แซน อินเตอร์เทรด จำกัด  บจก.แซน อินเตอร์เทรด จำกัด    24/2562
5 พ.ย. 2561
227 13 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก จำนวน 2 ชิ้น  
3800
3800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน Jaky World  ร้าน Jaky World   
12 ธ.ค. 2561
228 13 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
1,479 บาท
1,479 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารปิ๊ง ราคาที่เสนอ 1,479 บาท  ร้านถ่ายเอกสารปิ๊ง ราคาที่เสนอ 1,479 บาท  ราคาต่ำสุด 
229 13 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 
8,170.-
8,170.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน วิไลเจริญภัณฑ์ ได้เสนอราคา 8,170.-บาท  ร้าน วิไลเจริญภัณฑ์ ได้เสนอราคา 8,170.-บาท  ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
230 13 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 
1,020.-
1,020.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยสมานมิตร ได้เสนอราคา 1,020.-บาท  ร้าน ไทยสมานมิตร ได้เสนอราคา 1,020.-บาท  ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
231 13 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 
22,400.-
22,400.- วิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส ได้เสนอราคา 22,400.-บาท  กับ บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส ได้เสนอราคา 22,400.-บาท  ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
232 13 พ.ย. 2561  จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
400.-
400.- วิธีเฉพาะเจาะจง กับ ร้าน พีซี พริ้นติ้ง ได้เสนอราคา 400.-บาท  กับ ร้าน พีซี พริ้นติ้ง ได้เสนอราคา 400.-บาท  ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
233 13 พ.ย. 2561  จ้างผลิตสื่อตามจุดเน้นของCluster 
46,700.-
46,700.- วิธีเฉพาะเจาะจง กับ ร้าน พีซี พริ้นติ้ง ได้เสนอราคา 46,700.-บาท  กับ ร้าน พีซี พริ้นติ้ง ได้เสนอราคา 46,700.-บาท  ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
234 13 พ.ย. 2561  ซื้อแก๊สหุงต้ม 
5,440.00
5,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พ.ติวานนท์แก๊ส
5,440.00 บาท 
หจก. พ.ติวานนท์แก๊ส
5,440.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.16/136
13 พ.ย. 2561
235 13 พ.ย. 2561  ขอความเห็นชอบจ้างทำตรายาง 
660.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมชาย บล็อก ราคาที่เสนอ 660.-บาท  ร้านสมชาย บล็อก ราคา 660.-บาท  ตรงตามราคาคุณลักณะที่ต้องการ 
236 13 พ.ย. 2561  ซื้อผงน้ำตาลเกลือแร่ จำนวน 14,250 ซอง 
28,500.- บาท
28,500.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาม จำกัด เป็นเงิน 28,500.- บาท  บริษัท ซีฟาม จำกัด เป็นเงิน 28,500.- บาท  บริการดี ราคาถูก  56/2562
16 พ.ย. 2561
237 13 พ.ย. 2561  การตีความ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การประกาศนโยบายลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื่อ เอชไอวี 
สอบราคา      
13 พ.ย. 2561
238 13 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
5,000 บาท
5,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเฮง ก๊อปปี้ เสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 969 บาท  ร้านเฮง ก๊อปปี้ เสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 969 บาท  อยู่ในวงเงินงบประมาณ  18/2562
13 พ.ย. 2561
239 13 พ.ย. 2561  เกจ์สำหรับ Suction จำนวน 5 ชุด 
67,500.00 บาท
67,500.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไวด์ เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 67,500.00 บาท  บริษัท ไวด์ เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 67,500.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  60/2562
13 พ.ย. 2561
240 13 พ.ย. 2561  หมอนสำหรับผู้ป่วย จำนวน 60 ใบ 
21,000.00 บาท
21,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน บี.ดี.ครุภัณฑ์ 21,000.00 บาท  ร้าน บี.ดี.ครุภัณฑ์ 21,000.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  59/2562
13 พ.ย. 2561
241 14 พ.ย. 2561  ซื้อน้ำมันรถส่วนกลาง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,420.-บาท 
3,420.-
3,420.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สาขาสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสนอราคาน้ำมันรถยนต์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,420.-บาท  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สาขาสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสนอราคาน้ำมันรถยนต์ เป็นเงิน 3,420.-บาท  ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 
15 พ.ย. 2561
242 14 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งสายสัญญาณและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรมควบคุมโรค จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1,440,000.00 บาท
e-Bidding      
14 พ.ย. 2561
243 14 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 
729.- บาท
729.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรียนดี จำกัด ราคา 729.- บาท  บริษัท เรียนดี จำกัด ราคา 729.- บาท  เสนอราคาตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และไม่เกินวงเงินงบประมาณ  สธ 0452.10/2383
14 พ.ย. 2561
244 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า1 รากยาร 
220
220 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ชุมพลอีเล็กโทรนิคส์  ร้าน ชุมพลอีเล็กโทรนิคส์  ถูกต้องครบถ้วน 
245 14 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเแซมเครื่องปรับอากาศ 
400
400 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สมเกียรติเครื่องเย็น  ร้าน สมเกียรติเครื่องเย็น  ถูกต้องครบถ้วน 
19 พ.ย. 2561
246 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ 
1546.15
1546.15 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เซ่งกี่ค้าไม้และเคหะภัณฑ์  บจก.เซ่งกี่ค้าไม้และเคหะภัณฑ์  ถูกต้องครบถ้วน 
247 14 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ 
2,407.- บาท
2,407.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยะภัณฑ์ (2004) ราคา 2,407.- บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยะภัณฑ์ (2004) ราคา 2,407.- บาท  เสนอราคาตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และไม่เกินวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2385
14 พ.ย. 2561
248 14 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ 
593.- บาท
593.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมาตุลีเซ็นเตอร์ ราคา 593.- บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมาตุลีเซ็นเตอร์ ราคา 593.- บาท  เสนอราคาตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และไม่เกินวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2384
14 พ.ย. 2561
249 14 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3,500 บาท
3,500 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง N.K. Computer ราคาที่เสนอ 3,500 บาท  N.K. Computer ราคาที่เสนอ 3,500 บาท  ราคาต่ำสุด 
250 14 พ.ย. 2561  ซื้อสารเคมีควบคุมโรค จำนวน 2 รายการ 
84,000.-
69600 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลธ์แคร์ จำกัด เสนอราคา 50,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ โปรเทคชั่น เสนอราคา 19,600.- บาท 
บริษัท โพสเฮลธ์แคร์ จำกัด ราคา 50,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ โปรเทคชั่น ราคา 19,600.- บาท 
ราคาอยู่ในงบประมาณ  42/2562, 43/2562
28 พ.ย. 2561
251 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
5,000 บาท
5,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล ราคาที่เสนอ 5,000 บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล ราคาที่เสนอ 5,000 บาท  ราคาต่ำสุด 
252 14 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
2,000 บาท
2,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง เจ แอนด์ เจ็ท ก๊อปปี้ ราคาที่เสนอ 2,000 บาท  เจ แอนด์ เจ็ท ก๊อปปี้ ราคาที่เสนอ 2,000 บาท  ราคาต่ำสุด 
253 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
6,099 บาท
6,099 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 6,099 บาท 
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 6,099 บาท 
ราคาต่ำสุด  61/2562
23 พ.ย. 2561
254 14 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กต 119 ราชบุรี  
2,075 บาท
2,075 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ ศรีพิชัยบริการ (ช่างหมู) ราคาที่เสนอ 2,075 บาท  อู่ ศรีพิชัยบริการ (ช่างหมู) ราคาที่เสนอ 2,075 บาท  ราคาต่ำสุด 
255 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
1,240 บาท
1,240 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอส.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ (1999) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,240 บาท  บริษัท ที.เอส.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ (1999) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,240 บาท  ราคาต่ำสุด 
256 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
2,500 บาท
2,500 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอส.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ (1999) จำกัด ราคาที่เสนอ 2,500 บาท  บริษัท ที.เอส.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ (1999) จำกัด ราคาที่เสนอ 2,500 บาท  ราคาต่ำสุด 
257 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
3,961 บาท
3,961 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล ราคาที่เสนอ 3,961 บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล ราคาที่เสนอ 3,961 บาท  ราคาต่ำสุด 
258 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
1,787 บาท
1,787 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล ราคาที่เสนอ 1,787 บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล ราคาที่เสนอ 1,787 บาท  ราคาต่ำสุด 
259 14 พ.ย. 2561  จ้างทำใบประกาศนียบัตร  
4,200 บาท
4,200 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารปิ๊ง ราคาที่เสนอ 4,200 บาท  ร้านถ่ายเอกสารปิ๊ง ราคาที่เสนอ 4,200 บาท  ราคาต่ำสุด 
260 14 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
2,695 บาท
2,695 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารปิ๊ง ราคาที่เสนอ 2,695 บาท  ร้านถ่ายเอกสารปิ๊ง ราคาที่เสนอ 2,695 บาท  ราคาต่ำสุด 
261 14 พ.ย. 2561  จ้างขนขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  
3,876 บาท
3,876 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาที่เสนอ 3,876 บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาที่เสนอ 3,876 บาท  ราคาต่ำสุด 
262 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
3,317 บาท
3,317 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 3,317 บาท  บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 3,317 บาท  ราคาต่ำสุด 
263 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
980 บาท
980 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวรธรรมเครื่องเขียน ราคาที่เสนอ 980 บาท  ร้านวรธรรมเครื่องเขียน ราคาที่เสนอ 980 บาท  ราคาต่ำสุด 
264 14 พ.ย. 2561  จัดจ้างทำตรายาง 
660
660 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เฟรม แกลเลอรี่  ร้าน เฟรม แกลเลอรี่  ถูกต้องครบถ้วน 
265 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 
1997
1997 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.มิตรเกษตรยนต์ โปรดักส์ เป็นเงิน 1,040.-
ร้าน เล่ากิมเส็ง เป็นเงิน 500.-
บจก.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 457.- 
บจก.มิตรเกษตรยนต์ โปรดักส์ เป็นเงิน 1,040.-
ร้าน เล่ากิมเส็ง เป็นเงิน 500.-
บจก.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 457.- 
ถูกต้องครบถ้วน 
266 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ 
2000
2000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อัจฉริยะภัณฑ์ (2004)  หจก.อัจฉริยะภัณฑ์ (2004)  ถูกต้องครบถ้วน 
267 14 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
1,500 บาท
1,500 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เจ แอนด์ เจ็ทฯ ราคาที่เสนอ 1,500 บาท  ร้าน เจ แอนด์ เจ็ทฯ ราคาที่เสนอ 1,500 บาท  ราคาต่ำสุด 
268 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ 
3000
3000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อัจฉริยะภัณฑ์ (2004)  หจก.อัจฉริยะภัณฑ์ (2004)  ถูกต้องครบถ้วน 
21 ธ.ค. 2561
269 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนน 15 รายการ 
8160
8160 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร์  หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร์  ถูกต้องครบถ้วน 
21 ธ.ค. 2561
270 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
2,000 บาท
2,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล ราคาที่เสนอ 2,000 บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล ราคาที่เสนอ 2,000 บาท  ราคาต่ำสุด 
271 14 พ.ย. 2561  จัดซื้อสมุดริมลวด ขนาด A4 จำนวน 12 เล่ม (งานธุรการ) 
300
1000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ราคา 300.00 บาท
 
บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ราคา 300.00 บาท
 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

14 พ.ย. 2561
272 14 พ.ย. 2561  ซื้อพานพุ่มดอกไม้ 
1,000.00
1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางศิณีรัตน์ ไตรโชค
1,000.00 บาท 
นางศิณีรัตน์ ไตรโชค
1,000.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.41/946
14 พ.ย. 2561
273 14 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการทีม รุ่นที่ 14 
10,000.- บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จำกัด เสนอราคา 9,294.75 บาท  บริษัท ซีโอแอล จำกัด เสนอราคา 9,294.75 บาท    7/2562
9 พ.ย. 2561
274 14 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2,990,000.-
e-Bidding       3/2562
26 พ.ย. 2561
275 14 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2,990,000.-
e-Bidding       3/2562
26 พ.ย. 2561
276 14 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2,990,000.-
e-Bidding       3/2562
26 พ.ย. 2561
277 14 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2,990,000.-
e-Bidding       3/2562
26 พ.ย. 2561
278 14 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2,990,000.-
e-Bidding       3/2562
26 พ.ย. 2561
279 14 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2,990,000.-
e-Bidding       3/2562
26 พ.ย. 2561
280 14 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2,990,000.-
e-Bidding       3/2562
26 พ.ย. 2561
281 14 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2,990,000.-
e-Bidding       3/2562
26 พ.ย. 2561
282 15 พ.ย. 2561  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
406,300 บาท
461,400 บาท สอบราคา เพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 406,300 บาท
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท เป็นเงิน 220,000 บาท
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 17,990 บาท เป้นเงิน 179,900 บาท
3. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 3,200 บาท เป็นเงิน 6,400 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีปกร 2014 ราคาที่เสนอ 19,474 บาท
1. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 1,947.40 บาท เป็นเงิน
19,474 บาท

 
เพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 406,300 บาท
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท เป็นเงิน 220,000 บาท
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 17,990 บาท เป้นเงิน 179,900 บาท
3. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 3,200 บาท เป็นเงิน 6,400 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีปกร 2014 ราคาที่เสนอ 19,474 บาท
1. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 1,947.40 บาท เป็นเงิน
19,474 บาท

 
ราคาต่ำสุด  11/2562
8 ต.ค. 2561
283 15 พ.ย. 2561  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น(Cool Box) ปีที่ 1 
675000
e-Bidding      
16 พ.ย. 2561
284 15 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์โปรแกรม tableau จำนวน 30 ลิขสิทธิ์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก 
420,000.00 บาท
e-Bidding      
16 พ.ย. 2561
285 15 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (2,140 บาท) 
2140
2140 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฟรี่การไฟฟ้า1994 จำกัด 2,140 บาท  บ.แฟรี่การไฟฟ้า1994 จำกัด 2,140 บาท  ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
19 พ.ย. 2561
286 15 พ.ย. 2561  จัดจ้างเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
500
500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤษฏา ธูปทอง  นายกฤษฏา ธูปทอง  ถูกต้อง ครบถ้วน 
287 15 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ 
11,897.-
11,897.- วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สยามนครินทร์ เสนอราคา 11,897.- บาท  บจก.สยามนครินทร์ ราคา 11,897.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ 
28 พ.ย. 2561
288 15 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 
5,388.-
5,388.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด เสนอราคา 5,388.- บาท  บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด ราคา 5,388.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 28/2562
19 พ.ย. 2561
289 15 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 
2,500.-
2,315.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด เสนอราคา 2,315.- บาท  บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด ราคา 2,315.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
290 15 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 
6000
5,270.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด เสนอราคา 5,270.- บาท  บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด ราคา 5,270.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 37/2562
22 พ.ย. 2561
291 15 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุคอมพิวเตออร์ 1 รายการ 
1,000.-
780.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด เสนอราคา 780.- บาท  บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด ราคา 780.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
292 15 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพ 5927 สงขลา 
300.- บาท
300.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทค็อกพิทคาร์โปรเทคเตอร์จำกัด ราคาที่เสนอ 300.- บาท  บริษัทค็อกพิทคาร์โปรเทคเตอร์จำกัด ราคา 300.- บาท  ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
30 พ.ย. 2561
293 15 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  
3,000.-
3,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนพวรรณ กุลนิล เสนอราคาภายในวงเงิน 3,000.- บาท  นางสาวนพวรรณ กุลนิล ราคา 2,321.- บาท  อยู่ในงบประมาณ  -
294 15 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 จำนวน 9 รายการ 
3000
3000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ปัณณวิชย์  ร้าน ปัณณวิชย์  ถูกต้องครบถ้วน 
295 15 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงานในการจัดประชุม จำนวน 2 รายการ 
2750
2750 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เจ้าพระยาอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ  ร้าน เจ้าพระยาอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ  ถูกต้องครบถ้วน 
296 15 พ.ย. 2561  จัดซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ 
6,000.-
6,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน วชิระสังฆภัณฑ์ A&A ได้เสนอราคา 6,000.-บาท  ร้าน วชิระสังฆภัณฑ์ A&A ได้เสนอราคา 6,000.-บาท  ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
297 15 พ.ย. 2561  ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 6 รายการ 
17,269.80
17,269.80 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สยามแบตเตอรี่อิเลคทรอนิคส์
17,269.80 บาท 
หจก. สยามแบตเตอรี่อิเลคทรอนิคส์
17,269.80 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 65/2562
15 พ.ย. 2561
298 15 พ.ย. 2561  ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า 
1,016.50
1,016.50 วิธีเฉพาะเจาะจง นายดิเรก สุขแจ่ม
1,016.50 บาท 
นายดิเรก สุขแจ่ม
1,016.50 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.16/56
15 พ.ย. 2561
299 15 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 
10,000.00
10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ขาย 4 ราย
10,000.00 บาท 
ผู้ขาย 4 ราย
10,000.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.38/341
15 พ.ย. 2561
300 15 พ.ย. 2561  ซื้อด้ามจับ (Probe Case 1) และด้ามจับล่าง (Probe Case 2) จำนวน 2 ชิ้น 
1,498.00
1,498.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
1,498.00 บาท 
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
1,498.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.14/998
15 พ.ย. 2561
301 15 พ.ย. 2561  ซื้อรีโมทมือถือมีสาย จำนวน 2 อัน 
9,000.00
9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำกัด
9,000.00 บาท 
บริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำกัด
9,000.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.14/1005
15 พ.ย. 2561
302 15 พ.ย. 2561  ซื้อหมึกพิมพ์ Lexmark E360H11p จำนวน 2 กล่อง 
13,900.00
13,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จำกัด
13,900.00 บาท 
บริษัท โฟทีก้า จำกัด
13,900.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 64/2562
15 พ.ย. 2561
303 15 พ.ย. 2561  จ้างพิมพ์โปสเตอร์ 
4,000.00
4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
4,000.00 บาท 
หจก. สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
4,000.00 บาท 
เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.41/427
15 พ.ย. 2561
304 15 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุ 
704.08
704.08 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บรรณสานสเตชั่นเนอรี่
704.08 บาท 
หจก.บรรณสานสเตชั่นเนอรี่
704.08 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.8/767
15 พ.ย. 2561
305 15 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
1,500 บาท
1,500 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล ราคาที่เสนอ 1,500 บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล ราคาที่เสนอ 1,500 บาท  ราคาต่ำสุด 
306 15 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
2,000 บาท
2,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารณรงค์ ราคาที่เสนอ 2,000 บาท  ศูนย์ถ่ายเอกสารณรงค์ ราคาที่เสนอ 2,000 บาท  ราคาต่ำสุด 
307 15 พ.ย. 2561  เช่าห้องประชุม จำนวน 1 วัน  
8,000.- บาท
8,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อปแลนด์ พลาซ่า จำกัด เป็นเงิน 8,000.- บาท  บริษัท ท็อปแลนด์ พลาซ่า จำกัด เป็นเงิน 8,000.- บาท  บริการดี  57/2562
15 พ.ย. 2561
308 15 พ.ย. 2561  จ้างออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ 
200,000.- บาท
200,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คิวคัมเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 200,000.- บาท  บริษัท คิวคัมเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 200,000.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข  58/2562
15 พ.ย. 2561
309 15 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม จำนวน 4 รายการ 
1,980.- บาท
1,980.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญพาณิชย์ เป็นเงิน 1,980.- บาท  ร้าน เจริญพาณิชย์ เป็นเงิน 1,980.- บาท  บริการดี ราคาถูก  59/2562
15 พ.ย. 2561
310 15 พ.ย. 2561  การตีความ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเปรียบเทียบตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
สอบราคา      
15 พ.ย. 2561
311 15 พ.ย. 2561  วัสดุ จำนวน 8 รายการ 
99,686.50 บาท
99,686.50 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
99,686.50 บาท 
บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
99,686.50 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  62/2562
15 พ.ย. 2561
312 15 พ.ย. 2561  ไม้พันสำลีปลอดเชื้อ 6 นิ้ว SIZE S จำนวน 4,000 ซอง 
10,000.00 บาท
10,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จำกัด 10,000.00 บาท  บริษัท ไทยก๊อส จำกัด 10,000.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  44/2562
15 พ.ย. 2561
313 15 พ.ย. 2561  น้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อเมอร์สโควีในเสมหะ จำนวน 64 เทสต์ 
37,760.00 บาท
37,760.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจเนอรัลไซเอนซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 37,760.00 บาท  บริษัท เจเนอรัลไซเอนซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 37,760.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  56/2562
15 พ.ย. 2561
314 15 พ.ย. 2561  ข้อต่อสำหรับชุดวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ชนิดพกพา จำนวน 1 กล่อง 
6,000.00 บาท
6,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทคเอซ จำกัด 6,000.00 บาท  บริษัท เทคเอซ จำกัด 6,000.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.14/1006
15 พ.ย. 2561
315 16 พ.ย. 2561  ขาตั้งสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ตัว 
85,600 บาท
85,600 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
85,600 บาท 
บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
85,600 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  0034/2561
16 พ.ย. 2561
316 16 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 1 รายการ (3,900.-บาท) 
3,900.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ขอนแก่นอีควิปเม้นท์แอนด์เทคโนโลยี จก. เป็นเงิน 3,900.-บาท  บ.ขอนแก่นอีควิปเม้นท์แอนด์เทคโนโลยี จก. เป็นเงิน 3,900.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
16 พ.ย. 2561
317 16 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน บต.-7147 มค. จำนวน 1 คัน (3,000.-บาท) 
3,000.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนพงษ์มอเตอร์ เป็นเงิน 3,000  ร้านพัฒนพงษ์มอเตอร์ เป็นเงิน 3,000  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
16 พ.ย. 2561
318 16 พ.ย. 2561  ประกวดราคาจ้างทำกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (Cool Box) ปีที่ 1 
675000.00
e-Bidding      
16 พ.ย. 2561
319 16 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
e-Bidding      
16 พ.ย. 2561
320 16 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดระบบสื่อสารเครือข่ายผ่านระบบเซลลูล่าร์ สำหรับ EOC จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
3,000,000.00 บาท
e-Bidding      
17 พ.ย. 2561
321 16 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (3,317 บาท) 
3317
3317 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฟรี่การไฟฟ้า 1994 จำกัด 3,317 บาท  บ.แฟรี่การไฟฟ้า 1994 จำกัด 3,317 บาท  ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
19 พ.ย. 2561
322 16 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำ (2,000 บาท) 
2000
2000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยอารีย์ สิงหนิกร 2,000 บาท  นายชัยอารีย์ สิงหนิกร 2,000 บาท  ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
19 พ.ย. 2561
323 16 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 
5,000.-
ไม่เกิน 5,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนพวรรณ กุลนิล เสนอราคา ภายในวงเงิน 5,000.- บาท  นางสาวนพวรรณ กุลนิล ราคา 768.-บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
324 16 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง 
5,000.-
4,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิมล เกตุนิ่ม เสนอราคา 3,600.- บาท  นายวิมล เกตุนิ่ม ราคา 3,600.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
325 16 พ.ย. 2561  จ้างตกแต่งสถานที่ประชุมและเวที 
10,000.-
10,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง สยามเซาเทอร์น เสนอราคา 10,000.- บาท  สยามเซาเทอร์น ราคา 10,000.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 32/2562
20 พ.ย. 2561
326 16 พ.ย. 2561  รายงานขอจัดซื้ัอวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
3,000.-
3,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีบรการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ภายในวงเงิน 3,000.- บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิรญากุล คลังปิโตรเลียม ราคา 940.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
327 16 พ.ย. 2561  จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
7,560 บาท
7,560 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 7,560 บาท  บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 7,560 บาท  ราคาต่ำสุด  73/2562
6 ธ.ค. 2561
328 16 พ.ย. 2561  จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
3,595 บาท
3,595 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไหล่กุ่ยหลี ราคาที่เสนอ 3,595 บาท  ร้านไหล่กุ่ยหลี ราคาที่เสนอ 3,595 บาท  ราคาต่ำสุด 
329 16 พ.ย. 2561  ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 2 รายการ 
420.00
420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางศิณีรัตน์ ไตรโชค
420.00 บาท 
นางศิณีรัตน์ ไตรโชค
420.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.41/1026
16 พ.ย. 2561
330 16 พ.ย. 2561  ซื้อหมึกพิมพ์ Brother HL-5350DN TN-3250 จำนวน 2 กล่อง 
4,360.00
4,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จำกัด
4,360.00 บาท 
บริษัท โฟทีก้า จำกัด
4,360.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.14/1227
16 พ.ย. 2561
331 16 พ.ย. 2561  ซื้อถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหยพร้อมบรรจุน้ำยา ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 20 เครื่อง 
85,600.00
85,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟร์คิลเล่อร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
85,600.00 บาท 
บริษัท ไฟร์คิลเล่อร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
85,600.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 46/2562
16 พ.ย. 2561
332 16 พ.ย. 2561  ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารใช้ในการประชุม จำนวน 75 ใบ 
15,000.- บาท
15,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสำราญ ใจกล้า เป็นเงิน 15,000.- บาท  นางสำราญ ใจกล้า เป็นเงิน 15,000.- บาท  บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข  60/2562
16 พ.ย. 2561
333 16 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 
2,289.80 บาท
2,289.80 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปัณณวิชญ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เป็นเงิน 2,289.80 บาท  ร้านปัณณวิชญ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เป็นเงิน 2,289.80 บาท  บริการดี  61/2562
16 พ.ย. 2561
334 16 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องโน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง  
4,269.30 บาท
4,269.30 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ปัณณวิชญ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เป็นเงิน 4,269.30 บาท  ร้าน ปัณณวิชญ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เป็นเงิน 4,269.30 บาท  บริการดี  62/2562
16 พ.ย. 2561
335 16 พ.ย. 2561  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 
30,000 บาท
30,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อัลทิม่า เอ้กซ์พีเรีย กรุ๊ป จำกัด, ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท เนสท์ จำกัด, บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระบริการ (สำนักงานใหญ๋) และ
บริษัท มุนินทร์รัตน์ จำกัด เสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ในวันที่ 12 และ 16 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 3 คัน เป็นเงิน 9,420 บาท 
บริษัท อัลทิม่า เอ้กซ์พีเรีย กรุ๊ป จำกัด, ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท เนสท์ จำกัด, บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระบริการ (สำนักงานใหญ๋) และ
บริษัท มุนินทร์รัตน์ จำกัด เสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ในวันที่ 12 และ 16 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 3 คัน เป็นเงิน 9,420 บาท 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ  สธ 0420.1.3/645
16 พ.ย. 2561
336 16 พ.ย. 2561  คลิปหนีบเส้นเลือด CLIP-Polymer size ML จำนวน 14 อัน 
18,900.00 บาท
18,900.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดว้านซ์ เซอจิคอล จำกัด 18,900.00 บาท  บริษัท แอดว้านซ์ เซอจิคอล จำกัด 18,900.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  29/2562
16 พ.ย. 2561
337 16 พ.ย. 2561  น้ำยาล้างเครื่องมือผ่าตัดด้วยกล้อง จำนวน 20 ขวด 
58,400.00 บาท
58,400.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนียว เมดิคอล จำกัด 58,400.00 บาท  บริษัท บอร์เนียว เมดิคอล จำกัด 58,400.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  28/2562
16 พ.ย. 2561
338 17 พ.ย. 2561  จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน 
1,200.-
1,200.- วิธีเฉพาะเจาะจง กับ ร้าน สระแก้วบล๊อก ได้เสนอราคา 1,200.-บาท  กับ ร้าน สระแก้วบล๊อก ได้เสนอราคา 1,200.-บาท  ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
339 18 พ.ย. 2561  จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศขนาด 10 ที่นั่ง (ไป-กลับ ท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี 
1,800.-
1,800.- วิธีเฉพาะเจาะจง กับ นายนพรัตน์ ปิ่นเกตุ ได้เสนอราคา 1,800.-บาท  กับ นายนพรัตน์ ปิ่นเกตุ ได้เสนอราคา 1,800.-บาท  ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
340 19 พ.ย. 2561  ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2,388,800.00
e-Bidding      
19 พ.ย. 2561
341 19 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุสำหรับซีกโลกใต้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding      
19 พ.ย. 2561
342 19 พ.ย. 2561  สคร. 6 ชลบุรี ประกวดราคซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่มรายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1,408,350
e-Bidding      
19 พ.ย. 2561
343 19 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (6,468 บาท) 
6468
6468 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นเอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม 6,468 บาท  หจก.ขอนแก่นเอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม 6,468 บาท  ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
20 พ.ย. 2561
344 19 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 
3,000.-
2,698.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด เสนอราคา 2,698.- บาท  บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด ราคา 2,698.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
345 19 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 
1,000.-
600.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด เสนอราคา 600.- บาท  บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด ราคา 600.- บาท    -
346 19 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 7505 สงขลา 
6,000.- บาท
6,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ช รุ่งเรือง กระจกและฟิล์ม ราคาที่เสนอ 6,000.- บาท  ห้างหุ้นส่วนสามัญ ช รุ่งเรือง กระจกและฟิล์ม ราคา 6,000.- บาท  ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
30 พ.ย. 2561
347 19 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน 68 รายการ 
99,700.-
99,641.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด เสนอราคา 99,641.- บาท  บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด ราคา 99,641.- บาท  ราคาอยู่ในงบปรมาณ  บส 35/2562
22 พ.ย. 2561
348 19 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ 
82,000.-
81,733.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด เสนอราคา 81,733.- บาท  บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด ราคา 81,733.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 33/2562
22 พ.ย. 2561
349 19 พ.ย. 2561  ซื้ัอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ 
8,595.-
8,595.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด เสนอราคา 8,595.- บาท  บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด ราคา 8,595.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 34/2562
22 พ.ย. 2561
350 19 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 12 รายการ 
11,000.-
10,076.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด เสนอราคา 10,076.- บาท  บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด ราคา 10,076.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 36/2562
22 พ.ย. 2561
351 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
2,816 บาท
2,816 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล ราคาที่เสนอ 2,816 บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล ราคาที่เสนอ 2,816 บาท  ราคาต่ำสุด 
352 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
2,816 บาท
2,816 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล ราคาที่เสนอ 2,816 บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล ราคาที่เสนอ 2,816 บาท  ราคาต่ำสุด 
353 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร  
5,600 บาท
5,600 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสตรั จำกัด ราคาที่เสนอ 5,600 บาท  บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสตรั จำกัด ราคาที่เสนอ 5,600 บาท  ราคาต่ำสุด 
354 19 พ.ย. 2561  จ้างเหมากำจัดปลวก  
17,120 บาท
17,120 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.เค.เซอร์วิส 2009 ราคาที่เสนอ 17,120 บาท  บริษัท พี.เอส.เค.เซอร์วิส 2009 ราคาที่เสนอ 17,120 บาท  ราคาต่ำสุด 
355 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร 
3,610 บาท
3,610 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จำกัด ราคาที่เสนอ 3,610 บาท  บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จำกัด ราคาที่เสนอ 3,610 บาท  ราคาต่ำสุด 
356 19 พ.ย. 2561  จ้างเติมน้ำยาดับเพลิง  
4,173 บาท
4,173 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง พอลลี่ เคมี ไฟร์ ราคาที่เสนอ 4,173 บาท  พอลลี่ เคมี ไฟร์ ราคาที่เสนอ 4,173 บาท  ราคาต่ำสุด 
357 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
1,200 บาท
1,200 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 1,200 บาท  เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 1,200 บาท  ราคาต่ำสุด 
358 19 พ.ย. 2561  จ้างปรับปรุงระบบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
50,000.-
49,760.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ซีเคียวริตี้ เสนอราคา 49,760.- บาท  ร้าน ไอที ซีเคียวริตี้ ราคา 49,760.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  38/2562
26 พ.ย. 2561
359 19 พ.ย. 2561  จ้างผลิตสื่อวิดีโอเกริ่นนำการเรียนการสอนระบาดวิทยาภาคสนาม 
21,400 บาท
21,400 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บิสซิเนส ออน เน็ตเวิร์ค จำกัด เสนอราคาจ้างผลิตสื่อวิดีโอเกริ่นนำการเรียนการสอนระบาดวิทยาภาคสนาม จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 21,400 บาท  บริษัท บิสซิเนส ออน เน็ตเวิร์ค จำกัด เสนอราคาจ้างผลิตสื่อวิดีโอเกริ่นนำการเรียนการสอนระบาดวิทยาภาคสนาม จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 21,400 บาท  อยู่ในวงเงินงบประมาณ  16/2561
26 พ.ย. 2561
360 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อยางปูพื้นรถยนต์ 
1,337.50
1,337.50 วิธีเฉพาะเจาะจง กับ ร้านเทพศิริประดับยนต์ ได้เสนอราคา 1,337.50 บาท  กับ ร้านเทพศิริประดับยนต์ ได้เสนอราคา 1,337.50 บาท  ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
361 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อน้ำยาล้างรถยนต์ 
2,352.-
2,352.- วิธีเฉพาะเจาะจง กับร้าน ยิ่งเจริญ (35) ได้เสนอราคา 2,352.-บาท  กับร้าน ยิ่งเจริญ (35) ได้เสนอราคา 2,352.-บาท  ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
362 19 พ.ย. 2561  จ้างเหมาตัดหญ้า กลุ่มเขตเมือง,กลุ่มพัฒนาวิชาการ 
10,000.-
10,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง กับ นายทวี คล้ายนิล ได้เสนอราคา 10,000.-บาท  กับ นายทวี คล้ายนิล ได้เสนอราคา 10,000.-บาท  ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
11 ม.ค. 2562
363 19 พ.ย. 2561  จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศขนาด 10 ที่นั่ง สสจไป-กลับจังหวัดระยอง 
27,000.-
27,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง นายภาณุวัชร สังคำมี ได้เสนอราคา 27,000.-บาท  นายภาณุวัชร สังคำมี ได้เสนอราคา 27,000.-บาท  ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
364 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุม จำนวน 10 รายการ (6-7ธค.61) ก.ปฏิบัติการฯ 
6126
6126 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ราคา 6,126.00 บาท 
บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ราคา 6,126.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
สธ 38/2562
21 พ.ย. 2561
365 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ ทะเบียน นค 4710 ชลบุรี (นิคมแพร่งขาหยั่งฯ) 
5030
5030 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จำกัด
ราคา 5,030.00 บาท 
บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จำกัด
ราคา 5,030.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
สธ 37/2562
20 พ.ย. 2561
366 19 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมปั้มน้ำประปา จำนวน 38 รายการ 
56,094.75
56,094.75 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม แอล เอ มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
56,094.75 บาท 
บริษัท เอ็ม แอล เอ มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
56,094.75 บาท 
เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งจ้างเลขที่ จ31/2562
19 พ.ย. 2561
367 19 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องเติมอากาศ Jet Aerator หมายเลขครุภัณฑ์ 4630-005-05 จำนวน 9 รายการ 
14,455.70
14,455.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟกัส เทค จำกัด
14,455.70 บาท 
บริษัท โฟกัส เทค จำกัด
14,455.70 บาท 
เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งจ้างเลขที่ จ32/2562
19 พ.ย. 2561
368 19 พ.ย. 2561  จ้างเช็คระยะทาง 20,000 กิโลเมตร รถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขครุภัณฑ์ กว-5857 นนทบุรี จำนวน 5 รายการ 
1,742.50
1,742.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้านนทบุรี
1,742.50 บาท 
บริษัท โตโยต้านนทบุรี
1,742.50 บาท 
เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.14/1114
19 พ.ย. 2561
369 19 พ.ย. 2561  จ้างทำฟันปลอมชนิดถอดได้ จำนวน 56 รายการ 
65,291.40
65,291.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
65,291.40 บาท 
บริษัท สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ จำกัด
65,291.40 บาท 
เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งจ้างเลขที่ จ45/2562
19 พ.ย. 2561
370 19 พ.ย. 2561  อุปกรณ์ตัด-ต่อลำไส้อัตโนมัติแบบวงกลม จำนวน 16 อัน 
174,400.00
174,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดว้านซ์ เซอจิคอล จำกัด
174,400.00 บาท 
บริษัท แอดว้านซ์ เซอจิคอล จำกัด
174,400.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 69/2562
19 พ.ย. 2561
371 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 
96,642.40 บาท (เก้าหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบสองบาทสี่
วิธีเฉพาะเจาะจง       30/2562
6 ธ.ค. 2561
372 19 พ.ย. 2561  จัดซื้อตัวอย่างเพื่อการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ 
400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
วิธีเฉพาะเจาะจง       38/2562
14 ธ.ค. 2561
373 19 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการประชุมฯ 
6,200 บาท
6,200 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง กิจเจริญการค้า เสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการประชุมฯ จำนวน 3 รายการ
เป็นเงิน 6,120.60 บาท 
กิจเจริญการค้า เสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการประชุมฯ จำนวน 3 รายการ
เป็นเงิน 6,120.60 บาท 
อยู่วงเงินงบประมาณ  11/2562
19 พ.ย. 2561
374 19 พ.ย. 2561  ถุงบรรจุตัวอย่างส่งตรวจ ชนิด 2 ชั้น จำนวน 35,000 ใบ 
68,950.00 บาท
68,950.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ไซเบอร์ จำกัด 68,950.00 บาท  บริษัท เอส.ไซเบอร์ จำกัด 68,950.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  61/2562
19 พ.ย. 2561
375 20 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Etoricoxib 90 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีเฉพาะเจาะจง      
20 พ.ย. 2561
376 20 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Epoetin alfa 4000 iu/0.4 ml solution for injection, 0.4 ml prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีเฉพาะเจาะจง      
20 พ.ย. 2561
377 20 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Fluticasone furoate 27.5 mcg/1 dose nasal spray, suspension, 120 dose bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีเฉพาะเจาะจง      
20 พ.ย. 2561
378 20 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ (2,655.-บาท) 
2,655.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ขอนแก่นอีควิปเม้นท์แอนด์เทคโนโลยี จก. เป็นเงิน 2,655.-บาท  บ.ขอนแก่นอีควิปเม้นท์แอนด์เทคโนโลยี จก. เป็นเงิน 2,655.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
20 พ.ย. 2561
379 20 พ.ย. 2561  ซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว (Malaria Rapid Diagnostic Tests) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding      
20 พ.ย. 2561
380 20 พ.ย. 2561  ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1,620,360.-
e-Bidding      
20 พ.ย. 2561
381 20 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 
13,722.75
13,722.75 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ วัน พลัส เสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 13,722.75 บาท  ร้าน เอ วัน พลัส เป็นเงิน 13,722.75 บาท  ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  16/2562
20 พ.ย. 2561
382 20 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 
5,723.-
5,723.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) เสนอราคาค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 5,723.- บาท  บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 5,723.- บาท  ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  17/2562
20 พ.ย. 2561
383 20 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 
16,020.-
16,020.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) เสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 16,020.- บาท  บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 16,020.- บาท  ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  15/2562
20 พ.ย. 2561
384 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
6,000.-
6,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสรี บัวเนี่ยว เสนอราคา 6,000.- บาท  นายเสรี บัวเนี่ยว ราคา 6,000.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส31/2562
20 พ.ย. 2561
385 20 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
3,000.-
3,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตพิ้นที่จังหวัดสงขลา-ปัตตานี ภายในวงเงิน 3,000.- บาท  บริษัท เอสทีซี ปิโตรเลียม จำกัด จำนวนเงิน 1,400.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที. สาระวิโรจน์ จำนวนเงิน 1,440.- บาท 
ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
386 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการงานธุรการ นางสาวคิดตีญา รัตนโสภา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 
8,300.00
8,300 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวคิดตีญา รัตนโสภา
 
นางสาวคิดตีญา รัตนโสภา
 
  4/2562
10 ต.ค. 2561
387 20 พ.ย. 2561  การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้จ้างเหมาจำนวน 2 คัน จังหวัดน่าน 
14,000.- บาท
9,450.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  0404.1/42
7 ธ.ค. 2561
388 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก  
19,260 บาท
19,260 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส เค เซอร์วิส 2009 ราคาที่เสนอ 19,260 บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส เค เซอร์วิส 2009 ราคาที่เสนอ 19,260 บาท  ราคาต่ำสุด  65/2562
27 พ.ย. 2561
389 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้บริเวณรอบอาคารสำนักงาน 
800 บาท
800 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายธวัช นิลพันธ์ ราคาที่เสนอ 800 บาท  นายธวัช นิลพันธ์ ราคาที่เสนอ 800 บาท  ราคาต่ำสุด 
390 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาเติมน้ำดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง  
1,284 บาท
1,284 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพอลลี่ เคมี ไฟร์ ราคาที่เสนอ 1,284 บาท  ร้านพอลลี่ เคมี ไฟร์ ราคาที่เสนอ 1,284 บาท  ราคาต่ำสุด 
391 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดหนู  
23,540 บาท
23,540 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส เค เซอร์วิส 2009 ราคาที่เสนอ 23,540 บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส เค เซอร์วิส 2009 ราคาที่เสนอ 23,540 บาท  ราคาต่ำสุด 
392 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมากำจัดปลวก 
17,120 บาท
17,120 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.เค เซอร์วิส 2009 ราคาที่เสนอ 17,120 บาท  บริษัท พี.เอส.เค เซอร์วิส 2009 ราคาที่เสนอ 17,120 บาท  ราคาต่ำสุด  62/2562
27 พ.ย. 2561
393 20 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการ จำนวน 2 รายการ 
2910
2910 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสามารถคอมพิวเตอร์  ร้านสามารถคอมพิวเตอร์  ถูกต้องครบถ้วน 
394 20 พ.ย. 2561  ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ 
58,275 บาท
58,275 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิตี้ เมดดิแคร์ จำกัด เสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 58,275 บาท  บริษัท อินฟินิตี้ เมดดิแคร์ จำกัด เสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 58,275 บาท  อยู่ในวงเงินงบประมาณ  8/2562
20 พ.ย. 2561
395 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาตัดหญ้า กลุ่มห้องปฏิบัติการแพทย์ 
6,000.-
6,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฉันทนา พิทักษ์ ได้เสนอราคา 6,000.-บาท  นางสาวฉันทนา พิทักษ์ ได้เสนอราคา 6,000.-บาท  ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
396 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาตัดหญ้า กลุ่มโรคเขตเมือง,กลุ่มพัฒนาวิชาการ 
10,000.-
10,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง กับ นายทวี คล้ายนิล ได้เสนอราคา 10,000.-บาท  กับ นายทวี คล้ายนิล ได้เสนอราคา 10,000.-บาท  ราคาไม่เกินเงินงบประมาณ 
397 20 พ.ย. 2561  จัดซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน 
1,500.-
1,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง กับ OTOP คอมเพล็กซ์ สระบุรี ได้เสนอราคา 1,500.-บาท  กับ OTOP คอมเพล็กซ์ สระบุรี ได้เสนอราคา 1,500.-บาท  ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
398 20 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 
1,754.-
1,754.- วิธีเฉพาะเจาะจง กับ ร้านยิ่งสุข สเตชันเนอรี่ ได้เสนอราคา 1,754.-บาท  กับ ร้านยิ่งสุข สเตชันเนอรี่ ได้เสนอราคา 1,754.-บาท  ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
399 20 พ.ย. 2561  จัดซื้อหมึก 305 ดี 
3,590.-
3,590.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เสนอราคา 3,590.-บาท  บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เสนอราคา 3,590.-บาท  ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
400 20 พ.ย. 2561  จัดซื้อของสมนาคุณในกสนศึกษาดูงาน (จำนวน 4 ชิ้น) 
3,500.-
3,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง กับ OTOP คอมเพล็กซ์ สระบุรี ได้เสนอราคา 3,500.-บาท  กับ OTOP คอมเพล็กซ์ สระบุรี ได้เสนอราคา 3,500.-บาท  ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
401 20 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซ่อมเก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว (ด่านฯ แหลมฉบัง) 
1500
1500 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
ราคา 1,500.00 บาท 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
ราคา 1,500.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

20 พ.ย. 2561
402 20 พ.ย. 2561  จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมเช็คระยะรถยนต์ (ขล 5865 ชลบุรี) 
2050
3000 วิธีเฉพาะเจาะจง สหมิตรแอร์
ราคา 2,050.00 บาท 
สหมิตรแอร์
ราคา 2,050.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

20 พ.ย. 2561
403 20 พ.ย. 2561  ซื้อหน้ากากอนามัย ชุดป้องกันร่างกายชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งและถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้ง จำนวน 3 รายการ 
473,690.- บาท
473,690.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามซายเอนเทีย จำกัด เป็นเงิน 473,690.- บาท  บริษัท สยามซายเอนเทีย จำกัด เป็นเงิน 473,690.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  63/2562
20 พ.ย. 2561
404 20 พ.ย. 2561  ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง 
6,398.60 บาท
6,398.60 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปัณณวิชญ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เป็นเงิน 6,398.60 บาท  ร้านปัณณวิชญ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เป็นเงิน 6,398.60 บาท  บริการดี ราคาถูก  64/2562
20 พ.ย. 2561
405 20 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ 
7,960.80 บาท
7,960.80 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 7,960.80 บาท  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 7,960.80 บาท  บริการดี  65/2562
20 พ.ย. 2561
406 20 พ.ย. 2561  ซื้อถังขยะสแตนเลส จำนวน 2 รายการ 
20,437.- บาท
20,437.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญการค้า เป็นเงิน 20,437.- บาท  ร้านกิจเจริญการค้า เป็นเงิน 20,437.- บาท  บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  66/2562
20 พ.ย. 2561
407 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดชั้น 2 อาคาร 10 และ 11 ตึกกรมควบคุมโรค 
28,500.00 บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
วิธีเฉพาะเจาะจง       27/2562
30 พ.ย. 2561
408 20 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 
7,870.00 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
วิธีเฉพาะเจาะจง       28/2562
3 ธ.ค. 2561
409 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาจัดทำโล่อะครีลิกสำเร็จรูป 
184,896.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าส
วิธีเฉพาะเจาะจง       33/2562
7 ธ.ค. 2561
410 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยโดยเทคนิคโครมาโตกราฟี 
117,700.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบ
วิธีเฉพาะเจาะจง       36/2562
13 ธ.ค. 2561
411 20 พ.ย. 2561  จ้างเหมาพิมพ์ใบประกาศนียบัตร 
39,600.00บาท (สามหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
วิธีเฉพาะเจาะจง       37/2562
13 ธ.ค. 2561
412 21 พ.ย. 2561  ขออนุม้ติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (7,450.-บาท) 
7,450.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.รวมสาส์นขอนแก่น เป็นเงิน 7,450.-บาท  หจก.รวมสาส์นขอนแก่น เป็นเงิน 7,450.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
21 พ.ย. 2561
413 21 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 กล่อง (8,040.-บาท) 
8,040.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอทีคอนเนอร์ จก. เป็นเงิน 8,040.-บาท  บ.ไอทีคอนเนอร์ จก. เป็นเงิน 8,040.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
21 พ.ย. 2561
414 21 พ.ย. 2561  ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1,500,000.-
e-Bidding      
21 พ.ย. 2561
415 21 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถุงมือสำหรับการตรวจทางการเเพทย์หรือไม่เกี่ยวกับการศัลยกรรม เบอร์ S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีเฉพาะเจาะจง      
21 พ.ย. 2561
416 21 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Ursolin 250 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีเฉพาะเจาะจง      
21 พ.ย. 2561
417 21 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดระบบสื่อสารเครือข่ายผ่านระบบเซลลูล่าร์ สำหรับ EOC จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2) 
3,000,000.00 บาท
e-Bidding      
21 พ.ย. 2561
418 21 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (2,782 บาท) 
2782
2782 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฟรี่การไฟฟ้า 1994จำกัด 2,782 บาท  บ.แฟรี่การไฟฟ้า 1994จำกัด 2,782 บาท  ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
22 พ.ย. 2561
419 21 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ (2,675 บาท) 
2675
2675 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แฟรี่การไฟฟ้า 2,675 บาท  บ.แฟรี่การไฟฟ้า 2,675 บาท  ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
23 พ.ย. 2561
420 21 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความปลอดภัยของ สคร.7 เดือน พย. (40,922 บาท) 
40922
40922 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 40,922 บาท  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 40,922 บาท  ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
 

23 พ.ย. 2561
421 21 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล 
4,500.-
4,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซ์มีเดียว วาย 2 เคเพรส จำกัด เสนอราคา 4,500.- บาท  บริษัท แม็กซ์มีเดียว วาย 2 เคเพรส จำกัด ราคา 4,500.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
422 21 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการขนข้ายพัสดุ  
3,000.-
3,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง นายนาเวียง กองแก้ว เสนอราคา 3,000.- บาท  นายนาเวียง กองแก้ว ราคา 3,000.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
423 21 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง 
20,000.-
19,527.50 วิธีเฉพาะเจาะจง หสม.มิสเตอร์โอม เซอร์วิส เสนอราคา 19,527.50 บาท  หสม.มิสเตอร์โอม เซอร์วิส ราคา 19,527.50 บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส 40/2562
27 พ.ย. 2561
424 21 พ.ย. 2561  จ้างทำป้ายไวนิล 
500.-
500.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพู่กันโฆษณา เสนอราคา 500.- บาท  ร้านพู่กันโฆษณา ราคา 500.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
425 21 พ.ย. 2561  จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน 
4,000 บาท
4,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายจำลอง ไชยเครือ ราคาที่เสนอ 4,000 บาท  นายจำลอง ไชยเครือ ราคาที่เสนอ 4,000 บาท  ราคาต่ำสุด 
426 21 พ.ย. 2561  จ้างผลิตแผ่นสติกเกอร์โรคพิษสุนัขบ้า 
10,000.-
10,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอพ้อยท์ (1995) จำกัด เสนอราคา 10,000.- บาท  บริษัท นีโอพ้อยท์ (1995) จำกัด ราคา 10,000.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส41/2562
21 พ.ย. 2561
427 21 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
2,700 บาท
2,700 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด
ราคาที่เสนอ 2,700 บาท 
บริษัท เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด
ราคาที่เสนอ 2,700 บาท 
ราคาต่ำสุด 
428 21 พ.ย. 2561  จ้างเช่าห้องประชุม  
5,000 บาท
5,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท ราคาที่เสนอ 5,000 บาท  โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท ราคาที่เสนอ 5,000 บาท  ราคาต่ำสุด 
429 21 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 
1500
1500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.คอมพิวเตอร์โซน ซิสเต็มท์ บิวเดอร์  บจก.คอมพิวเตอร์โซน ซิสเต็มท์ บิวเดอร์  ถูกต้องครบถ้วน 
430 21 พ.ย. 2561  จัดซื้อหนังสือพิมพ์ (งานธุรการ กลุ่มบริหารทั่วไป) 
440 บาท
440 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายภาคิน อาสนสุวรรณ ราคาที่เสนอ 440 บาท  นายภาคิน อาสนสุวรรณ ราคาที่เสนอ 440 บาท  ราคาต่ำสุด 
431 21 พ.ย. 2561  จ้างเหมาเช่าห้องประชุม  
4,000 บาท
4,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กนกเสริมทรัพย์ จำกัด ราคาที่เสนอ 4,000 บาท  บริษัท กนกเสริมทรัพย์ จำกัด ราคาที่เสนอ 4,000 บาท  ราคาต่ำสุด 
432 21 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุม จำนวน 5 รายการ (6-7ธค.61) ก.ภาคีเครือข่ายฯ 
6490
6,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ราคา 6,490.00 บาท
 
บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ราคา 6,490.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
สธ 39/2562
22 พ.ย. 2561
433 21 พ.ย. 2561  ซื้อปลั๊กพ่วง ขนาด 4 ช่อง 5 เมตร  
25,000 บาท
25,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เนเชอร์รัล ดีไซน์ พลัส จำกัด เสนอราคา 24,750 บาท  บริษัท เนเชอร์รัล ดีไซน์ พลัส จำกัด เสนอราคา 24,750 บาท    9/2562
21 พ.ย. 2561
434 21 พ.ย. 2561  ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 5 เครื่อง  
29,750.01 บาท
29,750.01 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิตซอฟท์ จำกัด เป็นเงิน 29,750.01 บาท  บริษัท อินฟินิตซอฟท์ จำกัด เป็นเงิน 29,750.01 บาท  บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  67/2562
21 พ.ย. 2561
435 21 พ.ย. 2561  จ้างทำ ROLL UP POSTER 
15,000
15,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเณอมาศ จำกัด(สำนักงานใหญ่) เสนอราคาจ้างทำ ROLL UP POSTER จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 13,594.35 บาท  บริษัทเณอมาศ จำกัด(สำนักงานใหญ่) เสนอราคาจ้างทำ ROLL UP POSTER จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 13,594.35 บาท  อยู่ในวงเงินงบประมาณ  34/2562
21 พ.ย. 2561
436 22 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องโทรศัพท์ (1,605 บาท) 
1605
1605 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นเอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม 1,605 บาท  หจก.ขอนแก่นเอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม 1,605 บาท  ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
22 พ.ย. 2561
437 22 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ (3,531.-บาท) 
3,531.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กิบไทย จก. เป็นเงิน 3,531.-บาท  บ.กิบไทย จก. เป็นเงิน 3,531.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
22 พ.ย. 2561
438 22 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและงานถมดิน รวม 4 รายการ จำนวน 1 งาน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding      
22 พ.ย. 2561
439 22 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 1 รายการ (9,000.-บาท) 
9,000.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ไพศาลไข่ เป็นเงิน 9,000.-บาท  ร้านทรัพย์ไพศาลไข่ เป็นเงิน 9,000.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
22 พ.ย. 2561
440 22 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7824 ขก. จำนวน 1 คัน (4,080.45.-บาท) 
4,080.45.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เป็นเงิน 4,080.45.-บาท  บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เป็นเงิน 4,080.45.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
22 พ.ย. 2561
441 22 พ.ย. 2561  ซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ 
875.- บาท
875.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส อาร์ โอ เมดดิคอล จำกัด ราคา 875.- บาท  บริษัท เอส อาร์ โอ เมดดิคอล จำกัด ราคา 875.- บาท  เสนอราคาตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และไม่เกินวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2475
22 พ.ย. 2561
442 22 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสารงานประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน NCD Clinic Plus ครั้งที่ 2 13 พย. 2561 
550
550 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญสิตา ซีล๊อกซ์  ร้านบุญสิตา ซีล๊อกซ์    0424.1.4/170
12 พ.ย. 2561
443 22 พ.ย. 2561  จ้างผลิต แผยแพร่คลิปวีดีโอ เรื่องป้องกันการบาดเจ็บจากความรุนแรงในเด็ก 
149,800
149,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.วี.เอ.ริช โปรดักชั่น จำกัด  บจก.วี.เอ.ริช โปรดักชั่น จำกัด    22/2562
31 ต.ค. 2561
444 22 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 
3,000.-
2,750.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด เสนอราคา 2,750.- บาท  บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด ราคา 2,750.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
445 22 พ.ย. 2561  ซื้อยา จำนวน 1 รายการ 
7,704.- บาท
7,704.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด ราคา 7,704.- บาท  บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด ราคา 7,704.- บาท  เสนอราคาต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  22/2562
22 พ.ย. 2561
446 22 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
2,514 บาท
2,514 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 2,514 บาท 
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 2,514 บาท 
ราคาต่ำสุด 
447 22 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
1,250 บาท
1,250 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารปิ๊ง ราคาที่เสนอ 1,250 บาท  ร้านถ่ายเอกสารปิ๊ง ราคาที่เสนอ 1,250 บาท  ราคาต่ำสุด 
448 22 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบบริการเก้บและขนขยะมูลฝอยติดเชื้อรายเดือน 
2,222.- บาท
2,222.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานเทศบาลนครยะลา ราคาที่เสนอ 2,222.- บาท  สำนักงานเทศบาลนครยะลา ราคา 2,222.- บาท  ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
22 พ.ย. 2561
449 22 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมท่อประปา จำนวน 1 งาน 
1000
1000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิชน เพิ่มพูล  นายอภิชน เพิ่มพูล  ถูกต้องครบถ้วน 
450 22 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 
1000
1000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร์  หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร์  ถูกต้องครบถ้วน 
451 22 พ.ย. 2561  จ้างออกแบบสิ่งพิมพ์จุลสาร สคร.๑๒ สงขลา รูปแบบ E-book 
17,120.-
17,120.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซ์มีเดีย วาย2เค เพรส จำกัด เสนอราคา 17,120.- บาท  บริษัท แม็กซ์มีเดีย วาย2เค เพรส จำกัด ราคา 17,120.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส14/2562
31 ต.ค. 2561
452 22 พ.ย. 2561  ซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 รายการ 
3,201.44 บาท
3,201.44 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด ราคา 3,201.44 บาท  บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด ราคา 3,201.44 บาท  เสนอราคาต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2474
22 พ.ย. 2561
453 22 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 65 ชุด (29พย.61) ก.พัฒนาภาคีฯ 
3250
3250 วิธีเฉพาะเจาะจง ไทยอาสาเซอร์วิส
ราคา 3,250.00 บาท 
ไทยอาสาเซอร์วิส
ราคา 3,250.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

26 พ.ย. 2561
454 22 พ.ย. 2561  ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (ห้องผช.พูนศักดิ์ฯ) 
1605
1700 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นงณภัส แอร์ เซอร์วิส จำกัด
ราคา 1,605.00 บาท 
บริษัท นงณภัส แอร์ เซอร์วิส จำกัด
ราคา 1,605.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

23 พ.ย. 2561
455 22 พ.ย. 2561  ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ราชการ (นง 5147 ชลบุรี) 
8300
8500 วิธีเฉพาะเจาะจง สหมิตรแอร์
ราคา 8,300.00 บาท 
สหมิตรแอร์
ราคา 8,300.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
สธ 40.1/2562
27 พ.ย. 2561
456 22 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุม จำนวน 5 รายการ (29พย.61) ก.ภาคีเครือข่ายฯ 
2495
2,495.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ราคา 2,495.00 บาท
 
บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ราคา 2,495.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

26 พ.ย. 2561
457 22 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุม จำนวน 7 รายการ (13-14ธค.61) ก.ภาคีเครือข่ายฯ 
3010
3,010.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ราคา 3,010.00 บาท
 
บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ราคา 3,010.00 บาท
 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

26 พ.ย. 2561
458 22 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุม จำนวน 2 รายการ (3-4ธค.61) ก.แผนงานฯ 
4050
4,050.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ราคา 4,050.00 บาท 
บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ราคา 4,050.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

22 พ.ย. 2561
459 22 พ.ย. 2561  จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 270 ใบ (3-4 ธค.61) ก.แผนงานฯ 
40500
40,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมารถ รุ่งโรจน์
ราคา 40,500.00 บาท 
นายสมารถ รุ่งโรจน์
ราคา 40,500.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
39.1/2562
22 พ.ย. 2561
460 22 พ.ย. 2561  จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 
7,800 บาท
7,800 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จำกัด ราคาที่เสนอ 7,800 บาท  บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จำกัด ราคาที่เสนอ 7,800 บาท  ราคาต่ำสุด 
461 22 พ.ย. 2561  จััดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
2,000 บาท
2,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 2,000 บาท  เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 2,000 บาท  ราคาต่ำสุด 
462 22 พ.ย. 2561  จ้างติดฟิล์มกรองแสงสำหรับอาคาร จำนวน 1 งาน 
280,000 บาท
280,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นางสาวธีรนุช อมรชีวศิลปกุล เสนอราคา 258,580 บาท
2. ร้านบานาน่า เดคคอร์เรชั่น เสนอราคา 286,285 บาท
3. ร้านลิฟวิ่งรูม เฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 277,050 บาท
 
นางสาวธีรนุช อมรชีวศิลปกุล เสนอราคา 258,580 บาท  ราคาถูกสุด  17/2562
23 พ.ย. 2561
463 22 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการประชุม จำนวน 2 รายการ 
12,000.-บาท
12,000.-บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เฮงก๊อปปี้ เป็นเงิน 12,000.-บาท  ร้าน เฮงก๊อปปี้ เป็นเงิน 12,000.-บาท  บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  12,000.- บาท
22 พ.ย. 2561
464 22 พ.ย. 2561  ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 
12,600.- บาท
12,600.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ปฐมทวี เป็นเงิน 12,600.- บาท  ร้าน ปฐมทวี เป็นเงิน 12,600.- บาท  บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข  69/2562
22 พ.ย. 2561
465 22 พ.ย. 2561  ซื้อไมค์ลอย BOY BY - WM 4 จำนวน 1 ชุด 
2,675.- บาท
2,675.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็ม.ที.ออดิโอ เป็นเงิน 2,675.- บาท  ร้าน เอ็ม.ที.ออดิโอ เป็นเงิน 2,675.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามเงือนไข  69/2562
22 พ.ย. 2561
466 22 พ.ย. 2561  ซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ 
373.- บาท
373.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ราคา 373.- บาท  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ราคา 373.- บาท  เสนอราคาตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2476
22 พ.ย. 2561
467 22 พ.ย. 2561  วัสดุ จำนวน 15 รายการ 
30,527.10 บาท
30,527.10 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปรีชาโลหะภัณฑ์
30,527.10 บาท 
ร้านปรีชาโลหะภัณฑ์
30,527.10 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  82/2562
22 พ.ย. 2561
468 22 พ.ย. 2561  วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 
70,000.00 บาท
70,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซอร์จิคอลอินสตรูเม้นท์ จำกัด 70,000.00 บาท  บริษัท เซอร์จิคอลอินสตรูเม้นท์ จำกัด 70,000.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  83/2562
22 พ.ย. 2561
469 22 พ.ย. 2561  สติ๊กเกอร์พิมพ์ชื่อผู้ป่วยและสั่งอาหารผู้ป่วย จำนวน 200 ม้วน 
80,000.00 บาท
80,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์น พริ้นเทค แอนด์ เลเบิ้ล จำกัด 80,000.00 บาท  บริษัท โมเดอร์น พริ้นเทค แอนด์ เลเบิ้ล จำกัด 80,000.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  81/2562
22 พ.ย. 2561
470 22 พ.ย. 2561  สายข้อมือผู้ใหญ่มีกระดุม สีใส GLORY ชนิดสอดกระดาษสีขาว จำนวน 100 กล่อง 
36,380.00 บาท
36,380.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมเจอร์ เมดิคอล 36,380.00 บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมเจอร์ เมดิคอล 36,380.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  79/2562
22 พ.ย. 2561
471 22 พ.ย. 2561  เสื้อกาวน์ผ่าตัดชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แบบ 2 ชั้น จำนวน 2 รายการ 
96,000.00 บาท
96,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 96,000.00 บาท  บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 96,000.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  72/2562
22 พ.ย. 2561
472 23 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (1,250.-บาท) 
1,250.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 1,250.-บาท  ร้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 1,250.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
23 พ.ย. 2561
473 23 พ.ย. 2561  ลงประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา จำนวน 138 รายการ (12 กลุ่มรายการจัดซื้อ 
-
e-Bidding      
23 พ.ย. 2561
474 23 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Epoetin alfa 10000 IU/1 ml solution for injection in pre-filled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีเฉพาะเจาะจง      
23 พ.ย. 2561
475 23 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Ibandronic acid 3 mg/3 ml solution for injection, 3 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีเฉพาะเจาะจง      
23 พ.ย. 2561
476 23 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Meropenem 1 g powder for solution for injection/infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีเฉพาะเจาะจง      
23 พ.ย. 2561
477 23 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคจ้างเหมาบำรุงรักษาอุกรณ์เครือข่าย จำนวน 7 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
4,728,600.00 บาท
e-Bidding      
23 พ.ย. 2561
478 23 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมมู่ลี่ห้องทำงาน จำนวน 1 รายการ (10,800.-บาท) 
10,800.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเมืองม่านดีไซน์ เป็นเงิน 10,800.-บาท  ร้านเมืองม่านดีไซน์ เป็นเงิน 10,800.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
23 พ.ย. 2561
479 23 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (ครึ่งเดือนแรก) จำนวน 9 รายการ 
4,777.20 บาท
4,777.20 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวนครสวรรค์ ราคา 4,777.20 บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวนครสวรรค์ ราคา 4,777.20 บาท  เสนอราคาตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และไม่เกินวงเงินงบประมาณ  สธ 0452/2486
23 พ.ย. 2561
480 23 พ.ย. 2561  จัดซื้อไข่ไก่สดเบอร์ 0 จำนวน 1500 ฟอง 
7500
7500 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ บุญมาก  นางสาวศิริวรรณ บุญมาก  ถูกต้องครบถ้วน 
481 23 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 
6,960.- บาท
6,960.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสามารถคอมพิวเตอร์ ราคา 6,960.- บาท  ร้านสามารถคอมพิวเตอร์ ราคา 6,960.- บาท  เสนอราคาต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  23/2562
23 พ.ย. 2561
482 23 พ.ย. 2561  จัดจ้างทำป้ายไวนิลวิสัยทัศน์ สคร.3 จำนวน 2 แผ่น 
1600
1600 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เดอะ เบสท์ เพรส แอนด์ ครีเอชั่น  บจก.เดอะ เบสท์ เพรส แอนด์ ครีเอชั่น  ถูกต้องครบถ้วน 
483 23 พ.ย. 2561  จ้างเหมาทำพวงมาลา 
1,000 บาท
1,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้อ้วนฟลาวเวอร์ ราคาที่เสนอ 1,000 บาท  ร้านดอกไม้อ้วนฟลาวเวอร์ ราคาที่เสนอ 1,000 บาท  ราคาต่ำสุด 
484 23 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน กบ 4021 ราชบุรี  
2,200 บาท
2,200 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสองพี่น้องการช่าง ราคาที่เสนอ 2,200 บาท  ร้านสองพี่น้องการช่าง ราคาที่เสนอ 2,200 บาท  ราคาต่ำสุด 
485 23 พ.ย. 2561  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองห้องเย็นสำหรับแช่วัคซีน 
1,500 บาท
1,500 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสองพี่น้อง ราคาที่เสนอ 1,500 บาท  ร้านสองพี่น้อง ราคาที่เสนอ 1,500 บาท  ราคาต่ำสุด 
486 23 พ.ย. 2561  จ้างพิมพ์โปสเตอร์จัดนิทรรศการครบรอบ 46 ปี ของสำนักระบาดวิทยา 
27,000 บาท
27,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค ทู จี จำกัด เสนอราคาจ้างพิมพ์โปสเตอร์จัดนิทรรศการครบรอบ 46 ปี ของสำนักระบาดวิทยา จำนวน 6 ชิ้น เป็นเงิน 27,000 บาท  บริษัท เค ทู จี จำกัด เสนอราคาจ้างพิมพ์โปสเตอร์จัดนิทรรศการครบรอบ 46 ปี ของสำนักระบาดวิทยา จำนวน 6 ชิ้น เป็นเงิน 27,000 บาท  อยู่ในวงเงินงบประมาณ  15/2562
23 พ.ย. 2561
487 23 พ.ย. 2561  จัดซื้อสารเคมีเผพื่อป้องกันควบคุมไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย 
10013.85 บาท
10013.85 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอรุณซัพพลาย ราคาที่เสนอ 10013.85 บาท  ร้านรุ่งอรุณซัพพลาย ราคาที่เสนอ 10013.85 บาท  ถูกต้องครบถ้วน  25/2562
23 พ.ย. 2561
488 23 พ.ย. 2561  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 
19,310.29 บาท
19,310.29 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 19,310.29 บาท  บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 19,310.29 บาท  บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  70/2562
23 พ.ย. 2561
489 23 พ.ย. 2561  ซื้อ Modem Wireless 4 Port จำนวน 5 ตัว  
8,560.- บาท
8,560.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 8,560.- บาท  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 8,560.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข  71/2562
23 พ.ย. 2561
490 23 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการประชุม จำนวน 5 รายการ 
10,000.- บาท
10,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอวยพร เจริญพาณิชย์ เป็นเงิน 10,000.- บาท  ร้านอวยพร เจริญพาณิชย์ เป็นเงิน 10,000.- บาท  บริการดี ราคาถูก  72/2562
23 พ.ย. 2561
491 23 พ.ย. 2561  ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารใช้ในการประชุม จำนวน 145 ใบ 
29,000.- บาท
29,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สแตมมิซต์ จำกัด เป็นเงิน 29,000.- บาท  บริษัท สแตมมิซต์ จำกัด เป็นเงิน 29,000.- บาท  บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  73/2562
23 พ.ย. 2561
492 23 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ(UPS) จำนวน 1 เครื่อง 
7,490.- บาท
7,490.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ปัณณวิชญ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เป็นเงิน 7,490.- บาท  ร้าน ปัณณวิชญ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เป็นเงิน 7,490.- บาท  บริการดี  74/2562
23 พ.ย. 2561
493 23 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการประชุม จำนวน 10 รายการ 
15,991.15 บาท
15,991.15 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญการค้า เป็นเงิน 15,991.15 บาท  ร้านกิจเจริญการค้า เป็นเงิน 15,991.15 บาท  บริการดี ราคาถูก  75/2562
23 พ.ย. 2561
494 23 พ.ย. 2561  กระเป๋าเอกสารใช้ในการประชุม จำนวน 80 ใบ 
16,000.- บาท
16,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จำกัด เป็นเงิน 16,000.- บาท  บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จำกัด เป็นเงิน 16,000.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข  76/2562
23 พ.ย. 2561
495 23 พ.ย. 2561  เครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล แบบทัดหลังใบหู จำนวน 3 อัน 
97,200.00 บาท
97,200.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด 97,200.00 บาท  บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด 97,200.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  84/2562
23 พ.ย. 2561
496 26 พ.ย. 2561  ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ (จำนวน 4 กลุ่ม)  
2,388,800.00
2,388,800 e-Bidding บริษัท โอเชี่ยนเมด จำกัด วัสดุวิทยาศาสตร์ 23 รายการ ราคา 567,012.26 บาท
และ วัสดุวิทยาศาสตร์ 12 รายการ ราคา 171,829.89 บาท
บริษัท เซสท์-เมด จำกัด วัสดุวิทยาศาสตร์ 17 รายการ ราคา 849,940.- บาท
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ ราคา 445,000.- บาท 
บริษัท โอเชี่ยนเมด จำกัด วัสดุวิทยาศาสตร์ 23 รายการ ราคา 567,012.26 บาท
และ วัสดุวิทยาศาสตร์ 12 รายการ ราคา 171,829.89 บาท
บริษัท เซสท์-เมด จำกัด วัสดุวิทยาศาสตร์ 17 รายการ ราคา 849,940.- บาท
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ ราคา 445,000.- บาท 
บริษัท โอเชี่ยนเมด จำกัด
บริษัท เซสท์-เมด จำกัด
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
ยื่นเอกสารการเสนอราคาถูกด้องตรงตามเงื่อนไขที่สำนักวัณโรค กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกอบราคา 
497 26 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (96,600.-บาท) 
96,600.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฉลาดคิด by Siriraj ฝ่ายวิจัย สำนักงานคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 96,600.-บาท  ร้านฉลาดคิด by Siriraj ฝ่ายวิจัย สำนักงานคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 96,600.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
26 พ.ย. 2561
498 26 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (500,000.-บาท) 
500,000.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีโนเมด จำกัด เป็นเงิน 500,000.-บาท  บริษัท ไบโอจีโนเมด จำกัด เป็นเงิน 500,000.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
26 พ.ย. 2561
499 26 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (13,500.-บาท) 
13,500.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอสทีเมดิคอลเซอร์วิส เป็นเงิน 13,500.-บาท  ร้านเอสทีเมดิคอลเซอร์วิส เป็นเงิน 13,500.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
26 พ.ย. 2561
500 26 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างสอบเทียบวัสดุ-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (47,615.-บาท) 
47,615.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ์(ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 23,540.-บาท
2. บริษัทดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น จำกัด เป็นเงิน 24,075.-บาท 
1. บริษัท เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ์(ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 23,540.-บาท
2. บริษัทดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น จำกัด เป็นเงิน 24,075.-บาท 
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
26 พ.ย. 2561
501 26 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อข่ายและการสื่อสาร จำนวน 7 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding      
26 พ.ย. 2561
502 26 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อข่ายและการสื่อสาร จำนวน 7 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding      
26 พ.ย. 2561
503 26 พ.ย. 2561  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแทงค์น้ำพร้อมระบบประปาท่อสูง เพื่อส่งจ่ายน้ำภายในสถาบันราชประชาสมาสัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 
3,098,000.-
e-Bidding      
26 พ.ย. 2561
504 26 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Adefovir dipivoxil 10 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีเฉพาะเจาะจง      
26 พ.ย. 2561
505 26 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Oseltamivir 75 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีเฉพาะเจาะจง      
26 พ.ย. 2561
506 26 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Daclatasvir 60 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีเฉพาะเจาะจง      
26 พ.ย. 2561
507 26 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Glimepiride 4 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีเฉพาะเจาะจง      
26 พ.ย. 2561
508 26 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูรั้วสำนักงาน (12,000 บาท) 
12000
12000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายดอกรัก สิงหนิกร 12,000 บาท  นายดอกรัก สิงหนิกร 12,000 บาท  ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
27 พ.ย. 2561
509 26 พ.ย. 2561  ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งานโรงอาหารกรมควบคุมโรค จำนวน 4 รายการ 
8881.00
8881 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเมก้า ดิชวอชเชอร์ ประเทสไทย จำกัด  บริษัท โอเมก้า ดิชวอชเชอร์ ประเทสไทย จำกัด  เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุดและถูกต้องตามสเปค  0401.1/3175
19 พ.ย. 2561
510 26 พ.ย. 2561  ค่าจ้างเหมารถตู้จำนวน 2 คัน จังหวัดน่าน 
14,400.- บาท
14,400.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรกฤช บุญธิศาล  นายจักรกฤช บุญธิศาล  ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  12/2561
7 ธ.ค. 2561
511 26 พ.ย. 2561  ค่าจ้างเหมารถตู้จำนวน 5 คันในพื้นที่จังหวัดน่าน 
15,000.- บาท
15,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพล อ่อนดี  นายณัฐพร อ่อนดี  ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้่งไว้  13/2561
26 พ.ย. 2561
512 26 พ.ย. 2561  จ้างพิมพ์หนังสือทิศทางและกลไกการบริการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรคประจำปี 2562จำนวน 5,000.- เล่ม 
481,500.- บาท
481,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัห้างหุ้นส่วนจำกัด  พีเอ็นเอส ครีเอชั่นด พีเอ็นเอส ครีเอชั่น  ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  16/2562
26 พ.ย. 2561
513 26 พ.ย. 2561  ค่าจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 120 เล่ม 
7,200.- บาท
7,200.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง สุภชัย ถ่ายเอกสาร  สุภชัย ถ่ายเอกสาร  ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่่ตั้งไว้  14/2561
7 ธ.ค. 2561
514 26 พ.ย. 2561  ค่าวัสดุอุปกรณ์การประชุมจำนวน 11 รายการ จังหวัดน่าน 
12,240.- บาท
12,240.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยงเจิรญ  ร้านยงเจริญ  ราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  15/2562
26 พ.ย. 2561
515 26 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
400 บาท
400 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 400 บาท  เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 400 บาท  ราคาต่ำสุด 
516 26 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
500 บาท
500 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 500 บาท  เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 500 บาท  ราคาต่ำสุด 
517 26 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  
500 บาท
500 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 500 บาท  ร้านเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 500 บาท  ราคาต่ำสุด 
518 26 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร  
1,050 บาท
1,050 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารปิ๊ง ราคาที่เสนอ 1,050 บาท  ร้านถ่ายเอกสารปิ๊ง ราคาที่เสนอ 1,050 บาท  ราคาต่ำสุด 
519 26 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
3,000 บาท
3,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวรธรรมเครื่องเขียน ราคาที่เสนอ 3,000 บาท  ร้านวรธรรมเครื่องเขียน ราคาที่เสนอ 3,000 บาท  ราคาต่ำสุด 
520 26 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
3,000 บาท
3,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเน็ท ไอที โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 3,000 บาท  บริษัท คอนเน็ท ไอที โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 3,000 บาท  ราคาต่ำสุด 
521 26 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์  
850 บาท
850 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 850 บาท  ร้านเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 850 บาท  ราคาต่ำสุด 
522 26 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
3,600.-
3,600.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทแอ็ควานซ์เทคโนโลยี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)ราคาที่เสนอ 3,600.- บาท  บริษัทแอ็ควานซ์เทคโนโลยี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)ราคา 3,600.- บาท  ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
20 ธ.ค. 2561
523 26 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบบริการเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
2222.- บาท
2222.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานเทศบาลนครยะลา ราคาที่เสนอ 2,222.- บาท  สำนักงานเทศบาลนครยะลา ราคา 2,222.- บาท  ตรงตามคุรลักาณะที่ต้องการ 
7 ม.ค. 2562
524 26 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
1,480 บาท
1,480 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวรธรรมเครื่องเขียน ราคาที่เสนอ 1,480 บาท  ร้านวรธรรมเครื่องเขียน ราคาที่เสนอ 1,480 บาท  ราคาต่ำสุด 
525 26 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างปะยางรถจักรยานยนต์กรณีเร่งด่วน (จลก 480 ชลบุรี) งานธุรการ 
180
180 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จันทรภัทร ชลบุรี จำกัด
ราคา 180.00 บาท 
บริษัท จันทรภัทร ชลบุรี จำกัด
ราคา 180.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

28 พ.ย. 2561
526 26 พ.ย. 2561  จัดซื้อไส้กรองน้ำ จำนวน 5 รายการ (อาคาร 1-4) 
9620
9800 วิธีเฉพาะเจาะจง ธนาชัย วอเตอร์
ราคา 9,620.00 บาท 
ธนาชัย วอเตอร์
ราคา 9,620.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
สธ 40/2562
27 พ.ย. 2561
527 26 พ.ย. 2561  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวื่อวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 ราการ 
1,385,250.-บาท
1,385,250 e-Bidding ร้านกานต์ ควอวิตี้  ร้านกานต์ ควอวิตี้  ซึ้งเป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาและเป็นผู้เสนอราค่าต่ำสุด  7/2561
26 พ.ย. 2561
528 26 พ.ย. 2561  จ้างเปลี่ยนอะไหล่ลูกยางสีขาวและสำดำปริมาตร 1-10 ul สำหรับ Autopipette จำนวน 1 ชิ้น 
318.86
318.86 วิธีเฉพาะเจาะจง นางศิณีรัตน์ ไตรโชค
318.86 บาท 
นางศิณีรัตน์ ไตรโชค
318.86 บาท 
เป็นการจ้างที่เฉพาะทางและถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.41/1159
26 พ.ย. 2561
529 26 พ.ย. 2561  ่จัดทำตรายาง จำนวน 64 รายการ (งานธุรการ) 
9533.70
9600 วิธีเฉพาะเจาะจง เสียงศักดิ์บล๊อค
ราคา 9,533.70 บาท 
เสียงศักดิ์บล๊อค
ราคา 9,533.70 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

11 ธ.ค. 2561
530 26 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการวินิจฉัยวัณโรคด้วย LPA จำนวน 1 รายการ (ก.ห้องปฏิบัติการฯ) 
211200
211200 วิธีเฉพาะเจาะจง ่บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา 211,200.00 บาท 
่บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา 211,200.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
56/2562
17 ธ.ค. 2561
531 26 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค จำนวน 4 รายการ (ก.ห้องปฏิบัติการฯ) 
995314
995,314.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
ราคา 995,314.00 บาท 
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
ราคา 995,314.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
57/2562
18 ธ.ค. 2561
532 26 พ.ย. 2561  จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ บธ 7152 ราชบุรี 
1,712
1,712 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อู่ดี วรรณมะยม  บริษัท อู่ดี วรรณมะยม   
533 26 พ.ย. 2561  ซื้อสำลีก้อน จำนวน 300 ห่อ 
25,500.- บาท
25,500.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด เป็นเงิน 25,500.- บาท  บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด เป็นเงิน 25,500.- บาท  บริการดีราคาถูก ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข  77/2562
26 พ.ย. 2561
534 26 พ.ย. 2561  กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาดเอ 5 ชนิด 80 แกรม จำนวน 1,000 รีม 
46,500.00 บาท
46,500.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 46,500.00 บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 46,500.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  91/2562
26 พ.ย. 2561
535 26 พ.ย. 2561  วัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ 
30,896.25 บาท
30,896.25 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 30,896.25 บาท  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 30,896.25 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  90/2562
26 พ.ย. 2561
536 26 พ.ย. 2561  วัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ 
30,896.25 บาท
30,896.25 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 30,896.25 บาท  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 30,896.25 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  90/2562
26 พ.ย. 2561
537 26 พ.ย. 2561  ผ้าม่านกั้นเตียงคนไข้พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ 
312,720.00 บาท
312,720.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโอเค เพอร์เฟค 312,720.00 บาท  ร้านโอเค เพอร์เฟค 312,720.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  105/2562
26 พ.ย. 2561
538 27 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (498,834.-บาท) 
498,834.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจเนอรัลไซเอนซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นเงิน 498,834.-บาท  บริษัท เจเนอรัลไซเอนซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นเงิน 498,834.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
27 พ.ย. 2561
539 27 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (18,190.-บาท) 
18,190.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด เป็นเงิน 18,190.-บาท  บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด เป็นเงิน 18,190.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
27 พ.ย. 2561
540 27 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (220,200.-บาท) 
220,200.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ไบโอมีเดีย(ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 110,200.-บาท
2. บริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จำกัด เป็นเงิน 110,000.-บาท 
1. บริษัท ไบโอมีเดีย(ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 110,200.-บาท
2. บริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จำกัด เป็นเงิน 110,000.-บาท 
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
27 พ.ย. 2561
541 27 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Fosfomycin 4 g powder for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีเฉพาะเจาะจง      
27 พ.ย. 2561
542 27 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (1,032.-บาท) 
1,032.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นอุปกรณ์การแพทย์ เป็นเงิน 1,032.-บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นอุปกรณ์การแพทย์ เป็นเงิน 1,032.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
27 พ.ย. 2561
543 27 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีเฉพาะเจาะจง      
27 พ.ย. 2561
544 27 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Alfacalcidol 0.25 mcg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีเฉพาะเจาะจง      
27 พ.ย. 2561
545 27 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดีโอ เรื่องโรคและภัยสุขภาพ จำนวน ๗ เรื่อง 
800000
e-Bidding      
28 พ.ย. 2561
546 27 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 
4,483.30
4,483.30 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปัณณวิชญ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เสนอราคาค่าซ่อมเครื่องคอมฯ เป็นเงิน 4,483.30 บาท  ร้านปัณณวิชญ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เป็นเงิน 4,483.30 บาท  ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  19/2562
28 พ.ย. 2561
547 27 พ.ย. 2561  จ้างทำตรายาง จำนวน 12 รายการ 
1,910.-
1,910.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน จ. ชื่นพาณิชย์ เสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 1,910.- บาท  ร้าน จ. ชื่นพาณิชย์ เป็นเงิน 1,910.- บาท  ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  18/2562
27 พ.ย. 2561
548 27 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 
300.-
300.- วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนพวรรณ กุลนิล เสนอราคาภายในวงเงิน 300.- บาท  นางสาวนพวรรณ กุลนิล ราคา 240.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
549 27 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 
3689
3689 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด เสนอราคา 3,689.- บาท  บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด ราคา 3,689.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
550 27 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
3,300 บาท
3,300 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง เพอรืเฟค คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 3,300 บาท  เพอรืเฟค คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 3,300 บาท  ราคาต่ำสุด 
551 27 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
500 บาท
500 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 500 บาท  ร้านเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ 500 บาท  ราคาต่ำสุด 
552 27 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 
214
214 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิกส์  ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิกส์  ถูกต้องครบถ้วน 
553 27 พ.ย. 2561  ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
28,670 บาท
28,670 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทเวนตี้โฟร์ โปรซีเคียว จำกัด เสนอราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 28,189.58 บาท  บริษัท ทเวนตี้โฟร์ โปรซีเคียว จำกัด เสนอราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 28,189.58 บาท  อยู่ในวงเงินงบประมาณ  12/2562
30 พ.ย. 2561
554 27 พ.ย. 2561  จัดซื้อไส้กรองน้ำ จำนวน 4 รายการ (หน่วยฯ บางละมุง) 
2440
2500 วิธีเฉพาะเจาะจง ธนาชัย วอเตอร์
ราคา 2440.00 บาท 
ธนาชัย วอเตอร์
ราคา 2440.00 บาท 
จัดซื้อไส้กรองน้ำ จำนวน 4 รายการ (หน่วยฯ บางละมุง) 
29 พ.ย. 2561
555 27 พ.ย. 2561  ซื้อลูกยางสำหรับเครื่องวัดความดันแบบปรอท (BP) จำนวน 30 ลูก 
7,500.00
7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.เค.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แคร์
7,500.00 บาท 
ร้าน เอส.เค.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แคร์
7,500.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.14/1246
27 พ.ย. 2561
556 27 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ (หน่วยฯ บางละมุง) 
12609.95
13108 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีอาร์ บูรพา ซัพพลาย จำกัด
ราคา 12,609.95 บาท 
บริษัท บีอาร์ บูรพา ซัพพลาย จำกัด
ราคา 12,609.95 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
44/2562
4 ธ.ค. 2561
557 27 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบืองหลังคา ศตม 3.2 นว. จำนวน 1 งาน 
5000
5000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา เชยจันทร์  นางสาวพนิดา เชยจันทร์  ถูกต้องครบถ้วน 
558 27 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ 
21,200.00
21,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จำกัด
21,200.00 บาท 
บริษัท บิซิคอม จำกัด
21,200.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 99/2562
27 พ.ย. 2561
559 27 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนินอาหารปลอดโรค พร้อมออกแบบรายงานผู้บริหาร ระยะเวลา 10 เดือน 
180,000.- บาท
180,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพัชร อุปตอ เป็นเงิน 180,000.- บาท  นางสาวจิราพัชร อุปตอ เป็นเงิน 180,000.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  78/2562
27 พ.ย. 2561
560 27 พ.ย. 2561  จ้างปรับปรุงห้อง LAB และห้องน้ำที่ปรึกษา จำนวน 4 รายการ 
398,145.- บาท
398,145.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยวัฒน์ เพ้นท์ 2525 จำกัด เป็นเงิน 398,145.- บาท  บริษัท ไชยวัฒน์ เพ้นท์ 2525 จำกัด เป็นเงิน 398,145.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  79/2562
27 พ.ย. 2561
561 27 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 
37,770.00
37,770.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
37,770.00 บาท 
หจก. บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
37,770.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 66/2562
27 พ.ย. 2561
562 27 พ.ย. 2561  วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 
61,700.00 บาท
61,700.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซอร์จิคอลอินสตรูเม้นท์ จำกัด 61,700.00 บาท  บริษัท เซอร์จิคอลอินสตรูเม้นท์ จำกัด 61,700.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  98/2562
27 พ.ย. 2561
563 27 พ.ย. 2561  เลนส์แก้วตาเทียมแบบพับได้ เบอร์ 18.0 จำนวน 1 กล่อง 
5,350.00 บาท
5,350.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด 5,350.00 บาท  บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด 5,350.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.14/1244
27 พ.ย. 2561
564 27 พ.ย. 2561  แก๊สหุงต้ม น้ำหนัก 48 กก. จำนวน 4 ถัง 
5,440.00 บาท
5,440.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ติวานนท์แก๊ส 5,440.00 บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ติวานนท์แก๊ส 5,440.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  สธ 0405.16/140
27 พ.ย. 2561
565 28 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างทำป้ายทองเหลือและตรายางห้องรองอธิบดี  
3,840
3,840 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมรกตโฆษณา 15  ร้านมรกตโฆษณา 15  เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตรงสเปค  0401.1/394
3 เม.ย. 2561
566 28 พ.ย. 2561  จ้างปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding      
28 พ.ย. 2561
567 28 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (5,950.-บาท) 
5,950.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นเงิน 5,950.-บาท  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นเงิน 5,950.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
28 พ.ย. 2561
568 28 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (26,400.-บาท) 
26,400.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูแอนด์วีโฮลดิ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด เป็นเงิน 26,400.-บาท  บริษัท ยูแอนด์วีโฮลดิ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด เป็นเงิน 26,400.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
28 พ.ย. 2561
569 28 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
e-Bidding      
28 พ.ย. 2561
570 28 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมโทรศัพท์ จำนวน 3 เครื่อง 
1,829.70
1,829.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอคเซส เทเลคอม จำกัด (สำนักงานใหญ่) เสนอราคาค่าซ่อมโทรศัพท์ จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 1,829.70 บาท  บริษัท แอคเซส เทเลคอม จำกัด (สำนักงานใหญ่) เป็นเงิน 1,829.70 บาท  ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 
28 พ.ย. 2561
571 28 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์โปรแกรม tableau จำนวน 30 ลิขสิทธิ์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา 
504,000 บาท
e-Bidding      
572 28 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน (4,428.73.-บาท) 
4,428.73.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอช.มอเตอร์สเซลส์ จำกัด เป็นเงิน 4,428.73.-บาท  บริษัท อาร์.เอช.มอเตอร์สเซลส์ จำกัด เป็นเงิน 4,428.73.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
28 พ.ย. 2561
573 28 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการตรวจเช็คคู่สายโทรศัพท์ จำนวน 3 จุด 
1,500.-
1,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง หสม.เอส เอ เทเลแฟกซ์หาดใหญ่ เสนอราคา 1,500.- บาท  หสม.เอส เอ เทเลแฟกซ์หาดใหญ่ ราคา 1,500.- บาท  ราคาอยู่งบประมาณ  -
574 28 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (480.-บาท) 
480.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสำเพ็งขอนแก่น เป็นเงิน 480.-บาท  ร้านสำเพ็งขอนแก่น เป็นเงิน 480.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
28 พ.ย. 2561
575 28 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กม.-7103 ขก. จำนวน 1 คัน (3,446.47.-บาท) 
3,446.47.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลส์ จำกัด เป็นเงิน 3,446.47.-บาท  บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลส์ จำกัด เป็นเงิน 3,446.47.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
28 พ.ย. 2561
576 28 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กม.-7103 ขก. จำนวน 1 คัน (3,446.47.-บาท) 
3,446.47.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง      
28 พ.ย. 2561
577 28 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  
1,600.-
1,600.- วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนพวรรณ กุลนิล เสนอราคาภายในวงเงิน 1,600.- บาท  นางสาวนพวรรณ กุลนิล ราคา 800.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
578 28 พ.ย. 2561  ซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด 
5,200.-50/
5200.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ซีเคียวริตี้ เสนอราคา 5,200.- บาท  ร้าน ไอที ซีเคียวริตี้ ราคา 5,200.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  50/2562
7 ธ.ค. 2561
579 28 พ.ย. 2561  จ้างขนขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  
2,388 บาท
2,388 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาที่เสนอ 2,388 บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาที่เสนอ 2,388 บาท  ราคาต่ำสุด 
580 28 พ.ย. 2561  ซื้อเครื่องปรับอากาศ 
28,600.-
28,600.- วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญมิสเตอร์โอม เซอร์วิส เสนอราคา 25,894.- บาท  ห้างหุ้นส่วนสามัญมิสเตอร์โอม เซอร์วิส ราคา 25,894.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  47/2561
30 พ.ย. 2561
581 28 พ.ย. 2561  จ้างปรับปรุงอาคาร 
85,000.-
84115.50 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนาเวียง กองแก้ว เสนอราคา 84,155.50 บาท
นางชลี สุภาพร เสนอราคา 91,590.- บาท 
นายนาเวียง กองแก้ว ราคา 84,155.50 บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  บส46/2562
30 พ.ย. 2561
582 28 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (ก.ห้องปฏิบัติฯ) 
3155
3,155.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ราคา 3,155.00 บาท
 
บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ราคา 3,155.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 

28 พ.ย. 2561
583 28 พ.ย. 2561  จัดซื้อยาที่องค์การเภสัชกรรมมิได้เป็นผู้ผลิต จำนวน 24 รายการ 
35,550.96
43,582.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เมืองชลฟาร์มาซี
ราคา 35,550.96 บาท 
เมืองชลฟาร์มาซี
ราคา 35,550.96 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
49/2562
6 ธ.ค. 2561
584 28 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (หน่วยฯ บางละมุง) 
17892
17,892.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ราคา 17,892.00 บาท
 
บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ราคา 17,892.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
45/2562
4 ธ.ค. 2561
585 28 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสอบภาคสนาม จำนวน 2 รายการ (ก.ปฏิบัติการฯ) 
38000
38000 วิธีเฉพาะเจาะจง อานนท์
ราคา 38,000.00 บาท 
อานนท์
ราคา 38,000.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
46/2562
4 ธ.ค. 2561
586 28 พ.ย. 2561  จัดซื้อยาที่องค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจำหน่าย จำนวน 10 รายการ (งานเภสัชกรรม) 
27461
36730 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม
ราคา 27,461.00 บาท 
องค์การเภสัชกรรม
ราคา 27,461.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
47/2562
4 ธ.ค. 2561
587 28 พ.ย. 2561  ซื้อคลอรีนน้ำ จำนวน 6,000 กิโลกรัม 
65,163.00 บาท
65,163.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วอเตอร์ แอ็ชเวจ จำกัด
65,163.00 บาท 
บริษัท วอเตอร์ แอ็ชเวจ จำกัด
65,163.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  104/2562
28 พ.ย. 2561
588 28 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
480.-
480.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีไทย จำกัด ราคาที่เสนอ 480.-บาท  บริษัท ไปรษณีไทย จำกัด ราคา 480.-บาท  ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
589 28 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 
1861.-บาท
1861.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุวณี ภควัต ราคาที่เสนอ 1861.-บาท  ร้านสุวณี ภควัต ราคา 1861.-บาท  ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
590 28 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการทแผ่นป้ายสติ้กเกอร์ 
300.-
300.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโฟร์อาร์ต โฆษณาราคาที่เสนอ 300.-บาท  ร้านโฟร์อาร์ต โฆษณา ราคา 300.-บาท  ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
591 28 พ.ย. 2561  ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน บฉ2894 ตรัง 
1160.-บาท
1160.- วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยยนต์ ราคาที่เสนอ 1160.-บาท  ร้านพรชัยยนต์ ราคา 1160.-บาท  ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
592 28 พ.ย. 2561  ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน บฉ 297 ตรัง 
1167.37.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเมืองตรังผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ราคาที่เสนอ 1167.37.-บาท  บริษัท โตโยต้าเมืองตรังผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ราคา 1167.37.-บาท  ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
593 28 พ.ย. 2561  ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 
118,770.- บาท
118,770.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 118,770.- บาท  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 118,770.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  81/2562
28 พ.ย. 2561
594 28 พ.ย. 2561  จ้างผู้เชี่ยวชาญในการทบทวนและวิเคราะห์การรักษาแบบกลุ่มในโรคหนอนพยาธิ จำนวน 1 งาน 
300,000.- บาท
300,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล เป็นเงิน 300,000.- บาท  นายชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล เป็นเงิน 300,000.- บาท  ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข  82/2562
28 พ.ย. 2561
595 28 พ.ย. 2561  คลอรีนน้ำ (Sodium Hypochlorite) จำนวน 6,000 กิโลกรัม 
65,163.00 บาท
65,163.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วอเตอร์ แอ็ชเวจ จำกัด 65,163.00 บาท  บริษัท วอเตอร์ แอ็ชเวจ จำกัด 65,163.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  104/2562
28 พ.ย. 2561
596 29 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความปลอดภัยของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น (409,220.-บาท) 
409,220.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นเงิน 409,220.-บาท  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นเงิน 409,220.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
29 พ.ย. 2561
597 29 พ.ย. 2561  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 
408900
373920 สอบราคา หจก. ศุภชัยเฟอร์นิเจอร์  หจก. ศุภชัยเฟอร์นิเจอร์    71/2561
29 พ.ย. 2561
598 29 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคจ้างผลิตสื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
e-Bidding      
29 พ.ย. 2561
599 29 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding      
29 พ.ย. 2561
600 29 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding      
29 พ.ย. 2561
601 29 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้า โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
e-Bidding      
29 พ.ย. 2561
602 29 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ (1,700.-บาท) 
1,700.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านส.ซิลค์สกรีนบล๊อก-การพิมพ์ เป็นเงิน 1,700.-บาท  ร้านส.ซิลค์สกรีนบล๊อก-การพิมพ์ เป็นเงิน 1,700.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
29 พ.ย. 2561
603 29 พ.ย. 2561  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งสายสัญญาณและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรมควบคุมโรค จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1440000
e-Bidding      
30 พ.ย. 2561
604 29 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 27-28 พย.2561 
6,304
6,304 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
 
หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
 
  29/2562
12 พ.ย. 2561
605 29 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 
2,000.-
1,860.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด เสนอราคา 1,860.- บาท  บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด ราคา 1,860.- บาท    -
606 29 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 
2,000.-
1,680.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด เสนอราคา 1,680.- บาท  บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด ราคา 1,680.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
607 29 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุม จำนวน 12 รายการ 
5,360.- บาท
5,360.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมาตุลีเซ็นเตอร์ ราคา 5,360.- บาท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมาตุลีเซ็นเตอร์ ราคา 5,360.- บาท  เสนอราคาต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  30/2562
29 พ.ย. 2561
608 29 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 
9000
9,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด เสนอราคา 8,445.- บาท  บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด ราคา 8,445.- บาท  ราคาต่ำสุด  -
609 29 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการผลิตแผ่นพับ 
1,900.-
1900 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แม๊กซ์มีเดีย วาย2เค เพรส จำกัด เสนอราคา 1,900.-  บริษัท แม๊กซ์มีเดีย วาย2เค เพรส จำกัด เสนอราคา 1,900.-  ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
610 29 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 
50011.30
50011.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จำกัด  บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จำกัด  ถูกต้องครบถ้วน 
611 29 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ 
5000
5000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เจ้าพระยาอุปกรณ์  ร้าน เจ้าพระยาอุปกรณ์  ถูกต้องครบถ้วน 
20 ธ.ค. 2561
612 29 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุไฟฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 
321
321 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์  ร้านชุมพลอีเล็กโทรนิคส์  ถูกต้อง ครบถ้วน 
613 29 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 
634
634 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชุมพลอีเล็กทรอนิคน์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 214 บาท
บจก. ทีเอ็นดี คิทเช่นแวร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 420 บาท 
ร้านชุมพลอีเล็กทรอนิคน์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 214 บาท
บจก. ทีเอ็นดี คิทเช่นแวร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 420 บาท 
ถูกต้องครบถ้วน 
614 29 พ.ย. 2561  จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ 
57,780.- บาท
57,780.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ราคา 57,780.- บาท  บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ราคา 57,780.- บาท  เสนอราคาต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  28/2562
29 พ.ย. 2561
615 29 พ.ย. 2561  จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 14 รายการ  
80,276.- บาท
80,276.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ แลบ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคา 80,276.- บาท  บริษัท ไบโอ แลบ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคา 80,276.- บาท  เสนอราคาต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และราคาไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ  27/2562
29 พ.ย. 2561
616 29 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ราการ 
15611.30
15611.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค  บจก.ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค  ถูกต้องครบถ้วน  31/2562
29 พ.ย. 2561
617 29 พ.ย. 2561  จัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 
2500
2500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค ฟาร์มา  บจก.ซิลลิค ฟาร์มา  ูถูกต้องครบถ้วน 
618 29 พ.ย. 2561  จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ประสานประจำศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม FETC จำนวน 1 ราย 
157,500.- บาท
157,500.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัญญา นิมิหุต เสนอราคาเป็นเงิน 157,500.- บาท  นางสาวอัญญา นิมิหุต เสนอราคาเป็นเงิน 157,500.- บาท    20/2562
29 พ.ย. 2561
619 29 พ.ย. 2561  จ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาแบบคัดกรองวาจาเพื่อประเมินพฤติกรรม เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับสำหรับแรรงานต่างด้าว จำนวน 5 รายการ 
200,000 บาท
200,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง รศ. แพทย์หญิงสรญา แก้วพิฑูลย์ เป็ฯเงิน 200,000 บาท  รศ. แพทย์หญิงสรญา แก้วพิฑูลย์ เป็ฯเงิน 200,000 บาท  บริการดี  88/2562
29 พ.ย. 2561
620 29 พ.ย. 2561  จ้างจัดส่งวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 (ov cca) จำนวน 1 งาน 
99,980 บาท
99,980 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์ ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย เป็นเงิน 99,980 บาท  ร้านเบสท์ ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย เป็นเงิน 99,980 บาท  บริการดี  87/2562
29 พ.ย. 2561
621 29 พ.ย. 2561  ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง 
17,976.- บาท
17,976.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 17,976.- บาท  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 17,976.- บาท  บริการดี ราคาถูก ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข  83/2562
29 พ.ย. 2651
622 29 พ.ย. 2561  ซื้อไมค์ลอย Sennheiser ew112p จำนวน 1 ชุด 
20,330.- บาท
20,330.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็ม. ที.ออดิโอ เป็นเงิน 20,330.- บาท  เอ็ม. ที.ออดิโอ เป็นเงิน 20,330.- บาท  บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข  84/2562
29 พ.ย. 2651
623 29 พ.ย. 2561  ซื้อกระบอกฉีดยา 3 มล. จำนวน 100 กล่อง 
16,050.- บาท
16,050.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นเงิน 16,050.- บาท  บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นเงิน 16,050.- บาท  บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข  85/2562
29 พ.ย. 2651
624 29 พ.ย. 2561  ซื้อMetronicdazole Tablets 200 mg. จำนวน 19 กล่อง 
6,790.22 บาท
6,790.22 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด เป็นเงิน 6,790.22 บาท  บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด เป็นเงิน 6,790.22 บาท  บริการดี ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข  86/2562
29 พ.ย. 2561
625 29 พ.ย. 2561  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 
16,000 บาท
16,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ 17 รามอินทรา ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ้วเจริญ ศรีราชา(สำนักงานใหญ่), ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.กิจวิวัฒน์เซอร์วิส, บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด และ สน.ปตท.บจ.ปิโตรเลียม 2016 เสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้จ้างเหมา ในวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2561
ตามโครงการพัฒนาจังหวัดสุขภาพชายแดน ตามกฏอนามัยระหว่างประเทศ (IHR - JEE)
ณ โรงแรมโอ๊ควู๊ด แอนด์ แรสซิเด้นซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 คัน
เป็นเงิน 9,250 บาท 
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ 17 รามอินทรา ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ้วเจริญ ศรีราชา(สำนักงานใหญ่), ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.กิจวิวัฒน์เซอร์วิส, บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด และ สน.ปตท.บจ.ปิโตรเลียม 2016 เสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้จ้างเหมา ในวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2561
ตามโครงการพัฒนาจังหวัดสุขภาพชายแดน ตามกฏอนามัยระหว่างประเทศ (IHR - JEE)
ณ โรงแรมโอ๊ควู๊ด แอนด์ แรสซิเด้นซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 คัน
เป็นเงิน 9,250 บาท 
อยู่ในวงเงินงบประมาณ  สธ 0420.1.3/678
29 พ.ย. 2561
626 29 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร 
4,500 บาท
4,500 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเฮงก๊อปปี้ เสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 4,484 บาท  ร้านเฮงก๊อปปี้ เสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 4,484 บาท  อยู่ในวงเงินงบประมาณ  24/2562
29 พ.ย. 2561
627 30 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีเฉพาะเจาะจง      
30 พ.ย. 2561
628 30 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Amino acids 3 g/100 ml+Glucose 7.5 g/100 ml solution for infusion, 1 l โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีเฉพาะเจาะจง      
30 พ.ย. 2561
629 30 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (751.-บาท) 
751.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่นอีควิปเม้นท์แอนด์เทคโนโลยี จำกัด เป็นเงิน 751.-บาท  บริษัท ขอนแก่นอีควิปเม้นท์แอนด์เทคโนโลยี จำกัด เป็นเงิน 751.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
30 พ.ย. 2561
630 30 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อขาX-Stand จำนวน 1 รายการ (800.-บาท) 
800.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านส.ซิลค์สกรีนบล๊อก-การพิมพ์ เป็นเงิน 800.-บาท  ร้านส.ซิลค์สกรีนบล๊อก-การพิมพ์ เป็นเงิน 800.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
30 พ.ย. 2561
631 30 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ (3,200.-บาท) 
3,200.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพิทักษ์ป้าย เป็นเงิน 3,200.-บาท  ร้านพิทักษ์ป้าย เป็นเงิน 3,200.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
30 พ.ย. 2561
632 30 พ.ย. 2561  ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ (266,966.92.-บาท) 
266,966.92.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท กิบไทย จำกัด เป็นเงิน 197,308.-บาท
2. บริษัท ยูนิซอฟต์ซิสเต็ม จำกัด เป็นเงิน 3,894.-บาท
3. บริษัท พี.อินเตอร์เทรดอิควิปเม้นท์ จำกัด เป็นเงิน 30,000.-บาท
4. บริษัท เฮ้าส์เซนเบอร์นสไตน์ จำกัด เป็นเงิน 10,700.-บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ.เคมิคอล เป็นเงิน 12,820.-บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคซี.อินสตรูเมนท์ เป็นเงิน 5,700.-บาท
7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นอุปกรณ์การแพทย์ เป็นเงิน 124.12.-บาท
8. บริษัท ไบโอแลบเซ็นเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 6,420.-บาท 
1. บริษัท กิบไทย จำกัด เป็นเงิน 197,308.-บาท
2. บริษัท ยูนิซอฟต์ซิสเต็ม จำกัด เป็นเงิน 3,894.-บาท
3. บริษัท พี.อินเตอร์เทรดอิควิปเม้นท์ จำกัด เป็นเงิน 30,000.-บาท
4. บริษัท เฮ้าส์เซนเบอร์นสไตน์ จำกัด เป็นเงิน 10,700.-บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ.เคมิคอล เป็นเงิน 12,820.-บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคซี.อินสตรูเมนท์ เป็นเงิน 5,700.-บาท
7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นอุปกรณ์การแพทย์ เป็นเงิน 124.12.-บาท
8. บริษัท ไบโอแลบเซ็นเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 6,420.-บาท 
ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
30 พ.ย. 2561
633 30 พ.ย. 2561  ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
3950500
e-Bidding      
634 30 พ.ย. 2561  ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาซื้อรถปฏิบัติการสอบสวนโรค จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
3,000,000.00 บาท
e-Bidding      
635 30 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 681 แผ่น 
196.74
196.74 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เคเค เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 681 แผ่น เป็นเงิน 196.74 บาท  หจก. เคเค เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน 196.74 บาท  ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 
636 30 พ.ย. 2561  ขออนุมัติจ้างทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์วันเอดส์โลก จำนวน 2 รายการ (4,000.-บาท) 
4,000.-บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านซิกส์โฮมออฟฟิศ เป็นเงิน 4,000.-บาท  ร้านซิกส์โฮมออฟฟิศ เป็นเงิน 4,000.-บาท  ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข 
30 พ.ย. 2561
637 30 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 5กภ 3072  
2782
2782 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ฐาปนะยนต์  อู่ฐาปนะยนต์  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  0401.1/1378
30 พ.ย. 2561
638 30 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการผลิตสำเนาสปอตความรู้ เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า 
2500
2450 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมีกซ์มีเดีย วาย2เคเพรส จำกัด เสนอราคา 2,450.- บาท  บริษัท แมีกซ์มีเดีย วาย2เคเพรส จำกัด ราคา 2,450.- บาท  ราคาอยู่ในงบประมาณ  -
639 30 พ.ย. 2561  จ้างถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 
16,326.32 บาท
16,326.32 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเฮงก๊อปปี้เสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 16,326.32 บาท  ร้านเฮงก๊อปปี้เสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 16,326.32 บาท  อยู่ในวงเงินงบประมาณ  1/2562
31 ต.ค. 2561
640 30 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 
8,793.55
8,793.55 วิธีเฉพาะเจาะจง นายดิเรก นาคปลื้ม ได้เสนอราคา 8,793.55 บาท  นายดิเรก นาคปลื้ม ได้เสนอราคา 8,793.55 บาท  ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
641 30 พ.ย. 2561  จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์  
6,367.74
6,367.74 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอิทธิ ชูพินิจ ได้เสนอราคา 6,367.74 บาท  นายอิทธิ ชูพินิจ ได้เสนอราคา 6,367.74 บาท  ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 
642 30 พ.ย. 2561  ขออนุมัติสั่งจ้างเหมาบริการ  
3,000
3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางประมวล ท่าชัย เสนอราคา 3,000 บาท  นางประมวล ท่าชัย ราคา 3,000 บาท  ถูกต้องครบถ้วน 
18 ม.ค. 2562
643 30 พ.ย. 2561  ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 3 ห้องๆ ละ 2 วัน (3-4 ธค.61) ก.แผนงานฯ 
30000
30000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางแสนบีช รีสอร์ท จำกัด
(โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี)
ราคา 30,000.00 บาท 
บริษัท บางแสนบีช รีสอร์ท จำกัด
(โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี)
ราคา 30,000.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
41/2562
30 พ.ย. 2561
644 30 พ.ย. 2561  จ้างเหมาเช่ารถตู้ จำนวน 5 คัน (2-4 ธค.61) ก.แผนงานฯ 
44000
44,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นายสมควร เลิศหล้า เป็นเงิน 8,000.00 บาท
2. นายทศพล ชันแก้ว เป็นเงิน 8,000.00 บาท
3. นายพรรษวุฒิ โอภาส เป็นเงิน 8,000.00 บาท
4. นายสมบุญ เริ่มศิริประเสริฐ เป็นเงิน 12,000.00 บาท
5. นายเจตจำนงค์ สีมากร เป็นเงิน 8,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 44,000.00 บาท 
1. นายสมควร เลิศหล้า เป็นเงิน 8,000.00 บาท
2. นายทศพล ชันแก้ว เป็นเงิน 8,000.00 บาท
3. นายพรรษวุฒิ โอภาส เป็นเงิน 8,000.00 บาท
4. นายสมบุญ เริ่มศิริประเสริฐ เป็นเงิน 12,000.00 บาท
5. นายเจตจำนงค์ สีมากร เป็นเงิน 8,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 44,000.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ 

30 พ.ย. 2561
645 30 พ.ย. 2561  จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ กบ 2166 ราชบุรี  
4,810.19 บาท
4,810.19 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
ราคาที่เสนอ 4,810.19 บาท 
บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
ราคาที่เสนอ 4,810.19 บาท 
ราคาต่ำสุด 
646 30 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
6,848 บาท
6,848 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 6,848 บาท 
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 6,848 บาท 
ราคาต่ำสุด 
647 30 พ.ย. 2561  จ้างบำรุงซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ กบ 2166 ราชบุรี  
4,810.19 บาท
4,810.19 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
ราคาที่เสนอ 4,810.19 บาท 
บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
ราคาที่เสนอ 4,810.19 บาท 
ราคาต่ำสุด 
648 30 พ.ย. 2561  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
6,848 บาท
6,848 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 6,848 บาท 
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 6,848 บาท 
ราคาต่ำสุด 
649 30 พ.ย. 2561  จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน 
15,000 บาท
15,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายพันธานนท์ จิราทิพย์ธนาธร เป็นเงิน 15,000 บาท  นายพันธานนท์ จิราทิพย์ธนาธร เป็นเงิน 15,000 บาท  บริการดี  90/2562
30 พ.ย. 2561
650 30 พ.ย. 2561  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 10 เดือน 
22,470 บาท
22,470 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซน อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 22,470 บาท  บริษัท เซน อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 22,470 บาท  บริการดี  89/2562
30 พ.ย. 2561
651 30 พ.ย. 2561  จ้างเหมาบริการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพกลุ่มวัยแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 
350,000.00บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
350,000.00บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทัฟครีเอชั่น จำกัด ได้เสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพกลุ่มวัยแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 350,000.00บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  บริษัท ทัฟครีเอชั่น จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 350,000.00บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์วิธีกำหนดราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุด และพิจารณาจากราคารวม  34/2562
12 ธ.ค. 2561
652 30 พ.ย. 2561  จัดซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 
49,958.30 บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาท
49,958.30 บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คลาริตัส จำกัด ได้เสนอราคาสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 49,958.30 บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทสามสิบสตางค์)  บริษัท คลาริตัส จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 49,958.30 บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทสามสิบสตางค์)  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์วิธีกำหนดราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุด และพิจารณาจากราคารวม  35/2562
13 ธ.ค. 2561
653 30 พ.ย. 2561  จ้างผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่แผนงาน จำนวน 2 รายการ (ก.แผนงาน) 
20,330.00
20,330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ป้ายพระยาสัจจา
ราคา 20,330.00 บาท 
ป้ายพระยาสัจจา
ราคา 20,330.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
บส41.1/2562
30 พ.ย. 2561
654 30 พ.ย. 2561  จัดจ้างผลิตสื่อโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 รายการ (ก.ระบาดวิทยา) 
75,000.00
75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านป้ายพระยาสัจจา
ราคา 75,000.00 บาท
 
ร้านป้ายพระยาสัจจา
ราคา 75,000.00 บาท 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ
 
บส51/2562
7 ธ.ค. 2561
655 30 พ.ย. 2561  ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 
4,800 บาท
4,800 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญการค้า เสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,799.85 บาท  ร้านกิจเจริญการค้า เสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,799.85 บาท  อยู่ในวงเงินงบประมาณ  13/2562
30 พ.ย. 2561
656 30 พ.ย. 2561  เครื่องช่วยฟังสำหรับติดตัวผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการได้ยิน จำนวน 5 อัน 
60,750.00
60,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จำกัด
60,750.00 บาท 
บริษัท ออดิเมด จำกัด
60,750.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  ใบสั่งซื้อเลขที่ 100/2562
30 พ.ย. 2561
657 30 พ.ย. 2561  วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 
109,500.00 บาท
109,500.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 109,500.00 บาท  บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 109,500.00 บาท  ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด  106/2562
30 พ.ย. 2561