กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   โทร 0-2590-3358-9
แบบ สขร.๑
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ. 2556
วิธีซื้อ/จ้าง สอบราคา
ลำดับที่ วันที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 1 ก.พ. 2556  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 233/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และคณะทำงานติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
0
สอบราคา