กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   โทร 0-2590-3358-9
แบบ สขร.๑
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค. 2555
วิธีซื้อ/จ้าง วิธีพิเศษ
ลำดับที่ วันที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 6 ส.ค. 2555  จ้างออกแบบและจัดทำ Roll up โรคมือ เท้า ปาก  
136,425 บาท วิธีพิเศษ รายละเอียดตรงตามคุณลักษณะ 
2 31 ส.ค. 2555  จ้างปรับปรุงและจ้างทำครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
1,357,611 บาท วิธีพิเศษ รายละเอียดตรงตามคุณลักษณะ 
3 31 ส.ค. 2555  จ้างปรับปรุงและจ้างทำครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
1,357,611 บาท วิธีพิเศษ รายละเอียดตรงตามคุณลักษณะ