ให้คะแนนความพึงพอใจ

•  พึงพอใจมาก
•  พึงพอใจ
•  ต้องปรับปรุง

 


LoginName:
Password:

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง วันที่
ข้อหารือและข้ออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 9
 
26 พ.ย. 2561
ภาพกิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2562
 
19 ต.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้้งที่ 4/2561
 
28 ก.ย. 2561
การสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบที่ 13 ก.ย. 2561
 
14 ก.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปี 2561
 
1 ส.ค. 2561
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
9 ก.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมควบคุมโรค (ข้อมูลจากระบบ e-gp เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง)
 
4 ก.ค. 2561
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561
 
22 มิ.ย. 2561
รู้สิทธิตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ตอน รู้ก่อนไม่เสียเวลา
 
9 เม.ย. 2561
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประสานงานการจัดการข้อร้องเรียน และเครือข่าย พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
 
23 มี.ค. 2561
project2 "งบประมาณ หายไปไหน"
 
1 มี.ค. 2561
รู้สิทธิ ชีวิตมีคุณค่า ร่วมใจประชาพัฒนาชาติ ตอน แบบนี้ต้องเปิด
 
7 ม.ค. 2561
การรักษาความลับทางราชการ
 
13 พ.ย. 2560
รู้ทันกันโกง ตอน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2 แนวทางปรับปรุงกฎหมาย
 
18 ต.ค. 2560
รู้ทันกันโกง ตอน แนะนำ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
 
15 ก.ย. 2560
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
1 ส.ค. 2560
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คืออะไร ?
 
12 ก.ค. 2560
แบบสำรวจข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
 
1 มิ.ย. 2560
ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 
20 เม.ย. 2560
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
30 มี.ค. 2560
  1  (20 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 34.203.245.76
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com