ให้คะแนนความพึงพอใจ

•  พึงพอใจมาก
•  พึงพอใจ
•  ต้องปรับปรุง

 


LoginName:
Password:

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง วันที่
ข้อหารือและข้ออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 9
  # 39
26 พ.ย. 2561
ภาพกิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยนายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้ว
  # 38
19 ต.ค. 2561
วันที่ 27 กันยายน 2561 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 108 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
  # 37
28 ก.ย. 2561
การสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบที่ 13 ก.ย. 2561
  # 36
14 ก.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปี 2561
  # 35
1 ส.ค. 2561
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  # 34
9 ก.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมควบคุมโรค (ข้อมูลจากระบบ e-gp เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง)
  # 32
4 ก.ค. 2561
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561
  # 31
22 มิ.ย. 2561
รู้สิทธิตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ตอน รู้ก่อนไม่เสียเวลา
  # 30
9 เม.ย. 2561
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประสานงานการจัดการข้อร้องเรียน และเครือข่าย พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
  # 25
23 มี.ค. 2561
project2 "งบประมาณ หายไปไหน"
  # 28
1 มี.ค. 2561
รู้สิทธิ ชีวิตมีคุณค่า ร่วมใจประชาพัฒนาชาติ ตอน แบบนี้ต้องเปิด
  # 27
7 ม.ค. 2561
การรักษาความลับทางราชการ
  # 24
13 พ.ย. 2560
รู้ทันกันโกง ตอน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2 แนวทางปรับปรุงกฎหมาย
  # 23
18 ต.ค. 2560
รู้ทันกันโกง ตอน แนะนำ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
  # 22
15 ก.ย. 2560
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  # 21
1 ส.ค. 2560
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คืออะไร ?
  # 20
12 ก.ค. 2560
แบบสำรวจข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
  # 19
1 มิ.ย. 2560
ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  # 9
20 เม.ย. 2560
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  # 16
30 มี.ค. 2560
  1  (20 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.214.23.30
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com