ให้คะแนนความพึงพอใจ

•  พึงพอใจมาก
•  พึงพอใจ
•  ต้องปรับปรุง

 


LoginName:
Password:

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 
 
หมวดเอกสารตามมาตรา 9
# ประเภทเอกสาร  
  มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
 
• ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 
• ผลการพิจารณาคำวินิจฉัยที่มีผลต่อประชาชน
 
• ผลการพิจารณาตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558
  มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)
 
• นโยบายของหัวหน้าส่วนราชการ
 
• การตีความ
 
• แผนยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
  มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
 
• แผนงาน แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค
 
• งบประมาณ
 
• โครงการ
  มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
 
• คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 
• คำสั่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึง ตามาตรา 7 วรรค 2
  มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
  สัญญาอื่น ๆ
  มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
  มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด
 
• ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
• ประกาศสอบราคา
 
• ประกาศประกวดราคา
 
• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
  ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 
• ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
  เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
 
• ด้านนการจัดหาพัสดุ
 
• ด้านนการให้บริการประชาชน
 
• ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน
 
• ด้านการบริหารงบประมาณ
 
• ด้านบริหารงานบุคคล
 
• ด้านการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของหน่วยงาน
  งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์
  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
  รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
  การเผยแพร่ราคากลางตามแบบของสำนักงาน ป.ป.ช.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com