ให้คะแนนความพึงพอใจ

•  พึงพอใจมาก
•  พึงพอใจ
•  ต้องปรับปรุง

 


LoginName:
Password:

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 
  จัดการหน่วยงาน
หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
เพิ่มหน่วยงาน  
# หน่วยงาน
  0100 สำนักงานเลขานุการกรม
  0101 กองคลัง
  0102 กองแผนงาน
  0103 กองการเจ้าหน้าที่
  0104 สถาบันบำราศนราดูร
  0105 สถาบันราชประชาสมาสัย
  0106 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  0107 สำนักโรคไม่ติดต่อ
  0109 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
  0110 สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
  0111 สำนักโรคติดต่อทั่วไป
  0112 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
  0113 สำนักระบาดวิทยา
  0114 สำนักวัณโรค
  0115 สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค
  0116 สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
  0117 สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
  0118 ศูนย์สารสนเทศ
  0119 กลุ่มตรวจสอบภายใน
  0120 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  0121 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
  0122 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์
  0123 สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
  0124 ศูนย์อำนวยการฯปัญหาเอดส์แห่งชาติ
  0125 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
  0126 ศูนย์กฎหมาย
  0127 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  0128 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
  0129 กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
  0201 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพ (รหัสเก่า)
  0202 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี (รหัสเก่า)
  0203 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี (รหัสเก่า)
  0204 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี (รหัสเก่า)
  0205 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา (รหัสเก่า)
  0206 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น (รหัสเก่า)
  0207 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี (รหัสเก่า)
  0208 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์ (รหัสเก่า)
  0209 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก (รหัสเก่า)
  0210 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ (รหัสเก่า)
  0211 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช (รหัสเก่า)
  0212 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา (รหัสเก่า)
  0301 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
  0302 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
  0303 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
  0304 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
  0305 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
  0306 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
  0307 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
  0308 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
  0309 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
  0310 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
  0311 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
  0312 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
  0313 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
 
   
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com