จัดการหน่วยงาน >
เพิ่ม หน่วยงานหลัก
 
ชื่อหน่วยงานหลัก:
* กรณี หน่วยงานหลัก ใช้ รหัส 4 หลัก ตามด้วย ช่องว่าง เช่น 1234 ชื่อหน่วยงาน
* กรณี หน่วยงานย่อย ใช้ รหัส 6 หลัก ตามด้วย ช่องว่าง เช่น 123456 ชื่อหน่วยงานย่อย
  ยกเลิก