ให้คะแนนความพึงพอใจ

•  พึงพอใจมาก
•  พึงพอใจ
•  ต้องปรับปรุง

 


LoginName:
Password:

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยงานที่สร้าง:
ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มรายการ 
# เรื่อง วันที่
1. การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้้งที่ 4/2561
 00023332.JPG
 
28 ก.ย. 2561 แก้ไข   ลบ 
2. การสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบที่ 13 ก.ย. 2561
 00022926.JPG
 
14 ก.ย. 2561 แก้ไข   ลบ 
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปี 2561
 00022683.JPG
 
1 ส.ค. 2561 แก้ไข   ลบ 
4. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 00022195.JPG
 
9 ก.ค. 2561 แก้ไข   ลบ 
5. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมควบคุมโรค (ข้อมูลจากระบบ e-gp เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง)
 3.jpg
 
4 ก.ค. 2561 แก้ไข   ลบ 
6. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561
 Untitled1.jpg
 
22 มิ.ย. 2561 แก้ไข   ลบ 
7. รู้สิทธิตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ตอน รู้ก่อนไม่เสียเวลา
 3.jpg
 
9 เม.ย. 2561 แก้ไข   ลบ 
8. ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประสานงานการจัดการข้อร้องเรียน และเครือข่าย พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
 28828054_1741522329227793_8669833054937533728_o.jpg
 
23 มี.ค. 2561 แก้ไข   ลบ 
9. project2 "งบประมาณ หายไปไหน"
 2.jpg
 
1 มี.ค. 2561 แก้ไข   ลบ 
10. รู้สิทธิ ชีวิตมีคุณค่า ร่วมใจประชาพัฒนาชาติ ตอน แบบนี้ต้องเปิด
 1.jpg
 
7 ม.ค. 2561 แก้ไข   ลบ 
11. การรักษาความลับทางราชการ
 Untitled5.jpg
 
13 พ.ย. 2560 แก้ไข   ลบ 
12. รู้ทันกันโกง ตอน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2 แนวทางปรับปรุงกฎหมาย
 Untitled4.jpg
 
18 ต.ค. 2560 แก้ไข   ลบ 
13. รู้ทันกันโกง ตอน แนะนำ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
 Untitled3.jpg
 
15 ก.ย. 2560 แก้ไข   ลบ 
14. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 Untitled2.jpg
 
1 ส.ค. 2560 แก้ไข   ลบ 
15. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คืออะไร ?
 Untitled.jpg
 
12 ก.ค. 2560 แก้ไข   ลบ 
16. แบบสำรวจข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
 แบบสำรวจ.jpg
 
1 มิ.ย. 2560 แก้ไข   ลบ 
17. ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 17917741_1412154625497900_7093698047527418019_o.jpg
 
20 เม.ย. 2560 แก้ไข   ลบ 
18. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 Untitled4.png
 
30 มี.ค. 2560 แก้ไข   ลบ 
19. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ แก่ประชาชน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีขนส่งหมอชิต ร่วมกับสำนักวัณโรค เนื่องในวันวัณโรคสากล
 17342500_1962870997282274_1695959268102564568_n.jpg
 
24 มี.ค. 2560 แก้ไข   ลบ 
20. สำนักงานปลัดสำนักนายรัฐมนตรี เปิดรับสมัครหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดดเด่น
 Untitled3.png
 
16 มี.ค. 2560 แก้ไข   ลบ 
  1  2  (31 รายการ) 1/2 หน้า 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.82.10.219
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com