ให้คะแนนความพึงพอใจ

•  พึงพอใจมาก
•  พึงพอใจ
•  ต้องปรับปรุง

 


LoginName:
Password:

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 
  จัดการหมวดเอกสาร
หมวดเอกสารตามมาตรา 9
เพิ่มหมวดหมู่  
# ประเภทเอกสาร
  0100 มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว เพิ่มหมวดหมู่ย่อย   แก้ไข   ลบ  
  0200 มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4) เพิ่มหมวดหมู่ย่อย   แก้ไข   ลบ  
 
• 020001 นโยบายต่างๆ
  แก้ไข   ลบ  
 
• 020002 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  แก้ไข   ลบ  
 
• 020003 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรมควบคุมโรค
  แก้ไข   ลบ  
  0300 มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ เพิ่มหมวดหมู่ย่อย   แก้ไข   ลบ  
 
• 030001 แผนงาน
  แก้ไข   ลบ  
 
• 030002 งบประมาณและโครงการ
  แก้ไข   ลบ  
  0400 มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน เพิ่มหมวดหมู่ย่อย   แก้ไข   ลบ  
 
• 040001 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  แก้ไข   ลบ  
 
• 040002 คำสั่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  แก้ไข   ลบ  
  0500 มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึง ตามาตรา 7 วรรค 2 เพิ่มหมวดหมู่ย่อย   แก้ไข   ลบ  
  0600 มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ เพิ่มหมวดหมู่ย่อย   แก้ไข   ลบ  
  0601 สัญญาอื่น ๆ เพิ่มหมวดหมู่ย่อย   แก้ไข   ลบ  
  0700 มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี เพิ่มหมวดหมู่ย่อย   แก้ไข   ลบ  
  0800 มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด เพิ่มหมวดหมู่ย่อย   แก้ไข   ลบ  
 
• 080001 ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  แก้ไข   ลบ  
 
• 080002 ประกาศสอบราคา
  แก้ไข   ลบ  
 
• 080003 ประกาศประกวดราคา
  แก้ไข   ลบ  
 
• 080004 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
  แก้ไข   ลบ  
  0900 ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพิ่มหมวดหมู่ย่อย   แก้ไข   ลบ  
 
• 090001 ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
  แก้ไข   ลบ  
  1000 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส เพิ่มหมวดหมู่ย่อย   แก้ไข   ลบ  
  1100 งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เพิ่มหมวดหมู่ย่อย   แก้ไข   ลบ  
  1200 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เพิ่มหมวดหมู่ย่อย   แก้ไข   ลบ  
  1300 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เพิ่มหมวดหมู่ย่อย   แก้ไข   ลบ  
  1400 การเผยแพร่ราคากลางตามแบบของสำนักงาน ป.ป.ช. เพิ่มหมวดหมู่ย่อย   แก้ไข   ลบ  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.212.206.217
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com