จัดการหมวดเอกสาร >
เพิ่ม หมวดหมู่ย่อย
 
0500 มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึง ตามาตรา 7 วรรค 2
ชื่อหมวดหมู่่ย่อย:
* กรณี หมวดหมู่หลัก ใช้ รหัส 4 หลัก ตามด้วย ช่องว่าง เช่น 1234 ชื่อหมวดหมู่
* กรณี หมวดหมู่ย่อย ใช้ รหัส 6 หลัก ตามด้วย ช่องว่าง เช่น 123456 ชื่อหมวดหมู่ย่อย
  ยกเลิก