จัดการหมวดเอกสาร >
เพิ่ม หมวดหมู่ย่อย
 
0900 ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ชื่อหมวดหมู่่ย่อย:
* กรณี หมวดหมู่หลัก ใช้ รหัส 4 หลัก ตามด้วย ช่องว่าง เช่น 1234 ชื่อหมวดหมู่
* กรณี หมวดหมู่ย่อย ใช้ รหัส 6 หลัก ตามด้วย ช่องว่าง เช่น 123456 ชื่อหมวดหมู่ย่อย
  ยกเลิก