ให้คะแนนความพึงพอใจ

•  พึงพอใจมาก
•  พึงพอใจ
•  ต้องปรับปรุง

 


LoginName:
Password:

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 
  จัดการผู้ใช้งาน
หน่วยงานที่สังกัด:
จัดการผู้ใช้งาน

เพิ่มรายการ 
# ผู้ใช้งาน วันที่
1. Administrator
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 
27 ก.พ. 2557 แก้ไข   ลบ  
2. สำนักงานเลขานุการกรม
» 0100 สำนักงานเลขานุการกรม

 
20 ก.พ. 2562 แก้ไข   ลบ  
3. กองคลัง
» 0101 กองคลัง

 
27 ก.พ. 2557 แก้ไข   ลบ  
4. กองแผนงาน
» 0102 กองแผนงาน

 
27 ก.พ. 2557 แก้ไข   ลบ  
5. กองการเจ้าหน้าที่
» 0103 กองการเจ้าหน้าที่

 
19 พ.ย. 2558 แก้ไข   ลบ  
6. สถาบันบำราศนราดูร
» 0104 สถาบันบำราศนราดูร

 
10 มิ.ย. 2558 แก้ไข   ลบ  
7. สถาบันราชประชาสมาสัย
» 0105 สถาบันราชประชาสมาสัย

 
26 มี.ค. 2558 แก้ไข   ลบ  
8. สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
» 0106 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 
24 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ  
9. สำนักโรคไม่ติดต่อ
» 0107 สำนักโรคไม่ติดต่อ

 
6 ธ.ค. 2561 แก้ไข   ลบ  
10. สำนักโรคจากการประกอบอาชีิพและสิ่งแวดล้อม
» 0109 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 
28 ก.พ. 2557 แก้ไข   ลบ  
11. กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
» 0110 สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

 
28 มิ.ย. 2562 แก้ไข   ลบ  
12. สำนักโรคติดต่อทั่วไป
» 0111 สำนักโรคติดต่อทั่วไป

 
16 มี.ค. 2559 แก้ไข   ลบ  
13. สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
» 0112 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

 
24 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ  
14. สำนักระบาดวิทยา
» 0113 สำนักระบาดวิทยา

 
12 มิ.ย. 2559 แก้ไข   ลบ  
15. สำนักวัณโรค
» 0114 สำนักวัณโรค

 
24 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ  
16. สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค
» 0115 สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค

 
31 ต.ค. 2560 แก้ไข   ลบ  
17. สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
» 0116 สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 
24 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ  
18. สํานักควบคุมบริโภคยาสูบ
» 0117 สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

 
24 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ  
19. ศูนย์สารสนเทศ
» 0118 ศูนย์สารสนเทศ

 
24 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ  
20. กลุ่มตรวจสอบภายใน
» 0119 กลุ่มตรวจสอบภายใน

 
24 ก.ค. 2557 แก้ไข   ลบ  
  1  2  3  (56 รายการ) 1/3 หน้า 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com