ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
วันเสาร์
ที่
8 พฤษภาคม
พ.ศ.2564

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ รับและส่งหนังสือ ระหว่างหน่วยงานภายในระบบ โดยการส่งหนังสือแต่ละครั้ง จะประกอบด้วย เลขที่หนังสือ, เรื่อง, ขั้นความเร็ว, ขั้นความลับ, หน่วยงานเจ้าของเรื่อง, รายละเอียด และ เอกสารไฟล์แนบ ซึ่งผ่านการ สแกนอยู่ในรูปของไฟล์ เพื่อส่งให้หน่วยงานผู้รับปลายทาง  

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถค้นหาหนังสือ ข้อความ เลขที่หนังสือ หรือ ชื่อไฟล์แนบได้ ทำให้ผู้ใช้งานสะดวกรวดเร็วในการสืบค้น อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบที่มา ของเอกสารได้ง่าย และรวดเร็ว

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะประกอบด้วย
  • ทะเบียนหนังสือรับ
  • ทะเบียนหนังสือส่ง
  • ประวัติการ รับ-ส่ง หนังสือ
  • สรุปการ รับ-ส่ง หนังสือ
  • คู่มือ การใช้งาน / การเก็บเอกสาร
  • คู่มือสารบรรณ ฉบับย่อ / ฉบับเต็ม
  • รวมหนังสือหน่วยงานภายใน
  • กระดานข้อความ
  • โปรแกรมแจ้งเตือน (ContentAlert Application)
  • ระบบแชร์ไฟล์เอกสาร
กระบวนการรับหนังสือ ส่งหนังสือ สามารถคัดแยกเก็บเป็นหมวดหนังสือ ใส่สีประจำหมวดได้ สุดท้ายจะจบลงด้วยการกำหนดเวลาในการเก็บหนังสือ (1-25 ปี)

เมื่อมีการกำหนดเวลาการเก็บหนังสือ ระบบทำการคัดแยกหนังสือ เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการทำลายหนังสือตามอายุการเก็บหนังสือแต่ละฉบับ
แนะนำ การใช้สีของระบบการเก็บเอกสารตามหัวข้อเรื่อง


88/21 สำนักงานเลขานุการกรม ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903000
Your IP: 3.227.0.150Developer: sathit@inbox.com