8 กุมภาพันธ์ 2566
 เข้าสู่ระบบ  
 
 

   
เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานในการ "ลงทะเบียนยานพาหนะ" ทั้งหมดของกรมควบคุมโรค โดยโปรแกรมสามารถ ลงทะเบียนยานพาหนะทั้งหมดของ กรมควบคุมโรค และจัดเก็บประวัติการซ่อมบำรุงของยานพาหนะตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนใช้งาน ไปจนสิ้นสุดการใช้งาน โดยโปรแกรมยังคงทะเบียนประวัติไว้ ให้สามารถสืบค้นภายหลังได้
  • การลงทะเบียนยานพาหนะ สามารถให้หน่วยงานในสังกัดทั้งหมดทั้งส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค (เฉพาะสมาชิกภายในกรม) เข้ามาใช้งานได้เท่านั้น
  • การบันทึกทะเบียนยานพาหนะ สามารถจัดเก็บข้อมูล ประเภทรถ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด ลักษณะ วิธีการได้มา ข้อมูลยานพาหนะ ประวัติการส่งซ่อมบำรุง ประเภทต่างๆ
 
   
ปิดหน้าต่าง
งานยานพาหนะและขนส่ง
 
ชื่อผู้ใช้งาน:  
รหัสผ่าน: